• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.
Aşağıdakilerden hangisi Modigliani-Miller yaklaşımına göre mükemmel piyasa koşullarını ifade eden varsayımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Faiz ve vergi öncesi kâr borç kullanımı ile etkilenir.
Soru Açıklaması
Modigliani-Miller yaklaşımına göre mükemmel piyasa koşullarını ifade eden varsayımlarda faiz ve vergi öncesi kâr borç kullanımı ile etkilenmez. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir.
2.

Krizden etkilenen reel sektör firmalarının yeniden ekonomiye kazandırılabilmelerini sağlamak amacıyla gündeme gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İstanbul yaklaşımı
Soru Açıklaması

Krizden etkilenen reel sektör firmalarının yeniden ekonomiye kazandırılabilmelerini sağlamak amacıyla İstanbul Yaklaşımı olarak adlandırılan yaklaşım gündeme gelmiştir. Bu yaklaşımın uygulanmasındaki amaç; finansal darboğaz yaşamakta olup, yeniden yapılandırmaları halinde yaşaması mümkün olan ve katma değer yaratma kabiliyetine sahip mal ve hizmet üreten firmaların, faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanması ve borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır.

3.

İşletme ortaklarının nakit kâr payı yerine sermaye kazancı elde ettikleri kâr payı ödeme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Kendi pay senetlerini satın alarak kâr payı ödemesi
Soru Açıklaması

İşletmelerin kendi pay senetlerini satın almaları, kâr payı ödemesinin bir alterna­tifidir. İşletmeler kendi pay senetlerini satın alarak piyasadaki pay senedi mikta­rını azaltmakta, bu işlem sonucunda pay başı gelir artmaktadır. Pay başına gelirin artması sonucunda da pay senetlerinin piyasa fiyatı artmakta ve ortaklar nakit kâr payı yerine, sermaye kazancı elde etmektedirler.

4.

Ödenmiş sermayesi 4.000.000 TL olan halka kapalı (X) anonim şirketinin ayırmak zorunda oluduğu I. Kâr Payı tutarı ne kadardır?

Doğru Cevap: "D" 200.000 TL
Soru Açıklaması

I. Kâr Payı: 4.000.000 × %5 = 200.000 TL dir.

5.

Bir firma nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla 150.000 TL’ye ihtiyaç duymaktadır. 150.000 TL’nin yaklaşık beş ay sonra bir yatırımda kullanılması planlanmaktadır. Firmanın borcunu sabitlemek amacıyla hangi işlemi gerçekleştirmesi gerekmektedir?

Doğru Cevap: "E" Forward faiz sözleşmesi
Soru Açıklaması

Forward faiz sözleşmeleri; gelecekte bir borçlanma ya da faiz oranını önceden sabitleştirmeyi olanaklı kılan finansal araçtır. Bu sözleşme ile taraflar, belli tutardaki bir anaparaya, ileri bir tarihte, belli bir süre uygulanacak faiz oranı üzerinde anlaşırlar.

6.

Türkiye’de enflasyonun düşürülmesinin ve sürdürülebilir büyüme oranının amaçlandığı IMF stand-by desteği hangi kriz öncesinde uygulanmaya başlamıştır?

Doğru Cevap: "D" Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri
Soru Açıklaması

1999 yılının sonuna doğru ekonomik açıdan son derece karamsar bir görünüm sergileyen Türkiye, 2000 yılına IMF stand-by desteğinde yeni bir ekonomi programla girmiştir. Programın temel amacı enflasyonun düşürülmesi ve sürdürülebilir bir büyüme oranının sağlanmasıydı.

7.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir bütün olarak satılmasında bulacağı değeri ifade eder?
Doğru Cevap: "B" İşleyen teşebbüs değeri
Soru Açıklaması
İşleyen teşebbüs değeri işletmenin bir bütün olarak satılmasında bulacağı değerdir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre işletmeleri öncelikli olarak bir başka işletme ile birleşme yapmaya yöneltmez?
Doğru Cevap: "D" Müşteri memnuniyetini artırma amacı
Soru Açıklaması
Müşteri memnuniyetini artırma amacının işletmeleri birleşme yapmaya yönlendirmesi, doğrudan değil dolaylı bir ilişkidir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen dönem kârından düşülecek istisnalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar
Soru Açıklaması
Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen dönem kârından düşülecek istisnalardan biri değildir.
10.
Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar, söz konusu mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârının en az kaç  olması hallerinde, ilgili hesap dönemleri için birinci kâr payını dağıtmayabilir?
Doğru Cevap: "C" 100000
Soru Açıklaması

Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar, hesaplanan dağıtılabilir birinci kâr payı tutarının, genel kurula sunulacak son yıllık mali tablolarına göre esas sermaye/çıkarılmış sermayenin %5’inden daha düşük olması veya söz konusu mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârının ?100.000’nin altında olması hallerinde, ilgili hesap dönemleri için birinci kâr payını dağıtmayabilir. Ancak, bu hükme göre dağıtılmayan kâr payı, daha sonraki dönemlerde yapılacak muafiyet hesaplamalarında kâr payı kalemi olarak dikkate alınacaktır.

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.
Payları Borsa’da İşlem Gören Şirketlerin I. Temettü Oranı ve Temettü Dağıtımı ne kadardır?
Doğru Cevap: "A" Dağıtılabilir kârın %20’sinden az olamaz.
Soru Açıklaması
Payları borsada işlem gören ortaklıkların esas sözleşmelerinde birinci temettü oranının gösterilmesi zorunludur. Ortaklıkların birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın %20’sinden az olamaz.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilen, işletmelerin hasılattan indirebilecekleri giderlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Basın yoluyla işlenen fiillerden doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri
Soru Açıklaması
Basın yoluyla işlenen fiillerden doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesinde belirtilen, işletmelerin hasılattan indirebilecekleri giderlerden biri değildir. KVK Md. 15'e göre kabul edilmeyen giderlerdir.
13.

A işletmesi 2016 yılında 300.000 TL ve 2017 yılında 250.000 TL zarar etmiştir. Bu işletme 750.000 TL'ye başka bir işletmeye devredildiğinde, devir sonrası vergiye tabi kâr ne kadar olur?

Doğru Cevap: "A" 200.000 TL
Soru Açıklaması

Devir sonrası vergiye tabi kâr =750.000-250.000-300.000 =200.000 TL'dir. 

14.

Aşağıdakilerden hangisi Futures sözleşmeler ‘i, Forward sözleşmelerden ayıran özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Futures sözleşmelerde ikincil piyasa mevcuttur.
Soru Açıklaması

Futures sözleşmeler, belirli merkezlerde kurulmuş organize borsalarda yapılmakta ve bu sözleşmelerde miktar ve teslim tarihi standart hale getirilmiştir. Futures işlemler borsada yapıldığı için taraflar arası karşılıklı güvene ihtiyaç yoktur. Futures sözleşmeleri gerçekleştirmek için işlem konusu varlığın belli bir yüzdesini başlangıçta teminat olarak yatırırlar. Futures sözleşmeler vade sonuna kadar tekrar alınıp satılabilir yani ikincil piyasası mevcuttur.

15.
Bir işletmenin hisse senedinin defter değeri 5 TL, yer aldığı sektörde Fiyat/ Kazanç oranı 12 ise bu işletmenin hisse senetlerinin gerçek değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 60TL
Soru Açıklaması
5*12=60 TL
16.
Yatırımcıların gelecekteki sermaye kazançları yerine bugünden kâr payı almayı tercih edeceklerini savunan görüş aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gordon-Lintner yaklaşımı
Soru Açıklaması
Yatırımcıların gelecekteki sermaye kazançları yerine bugünden kâr payı almayı tercih edeceklerini savunan görüş, Gordon-Lintner yaklaşımıdır.
17.
Kâr dağıtım politikasının, işletme değeri üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı görüşü ilk defa kimler tarafından savunulmuştur?
Doğru Cevap: "C" a. Merton Miller- Franco Modigliani
Soru Açıklaması
Kâr dağıtım politikasının, işletme değeri üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı görüşü ilk defa Merton Miller ve Franco Modigliani tarafından savunulmuştur.
18.
 • Vergi yapılandırması
 • Mevzuatın incelenmesi
 • Fiyat müzakereleri
 • İş planının hazırlanması
 • Yukarıdakilerden hangileri birleşme ve satın alma sürecindeki ön fizibilite aşamasına aittir?

  Doğru Cevap: "D" II ve IV
  Soru Açıklaması

  Ön fizibilite aşamasına ait faaliyetler aşağıdaki gibidir:

  • Piyasa ön incelemesi• Mevzuatın incelenmesi• İş planının hazırlanması• İlk görüşmeler ve müzakereler• Ön değerleme çalşması• Niyet mektubu ve ilk fiyat teklifi• Vergi planlaması

  Vergi yapılandırması ve fiyat müzakereleri özel inceleme aşamasına aittir. Doğru cevap D'dir.

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi işletme başarısızlıkları ile ilgili yönetsel nedenler arasındadır?

  Doğru Cevap: "D" Personel devir hızının yüksek olması
  Soru Açıklaması

  Personel devir hızının yüksek olması yönetsel nedenler arasındadır.

  20.

  Enflasyon göreli fiyatlarda değişime yol açtığı için talep yapısı da zaman içinde değişmektedir. Bu nedenle, proje değerlendirmede zamansal açıdan fiyatları değiştirmek tek başına yeterli değildir. Bunun yanında aşağıdakilerden hangisinin de yeniden tahmin edilmesi gerekmektedir?

  Doğru Cevap: "D" Talebin
  Soru Açıklaması

  Enflasyon göreli fiyatlarda değişime yol açtığı için talep yapısı da zaman içinde değişmektedir. Bu nedenle, proje değerlendirmede zamansal açıdan fiyatları değiştirmek tek başına yeterli değildir. Bunun yanında talebin de yeniden tahmin edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Doğru Cevap D seçeneği olur.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler