• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.
Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisinden indirilecek giderlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm giderlerinin % 50’si
Soru Açıklaması
Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm giderlerinin % 50’si, Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre kabul edilmeyen giderlerdir.
2.
Seçeneklerden hangisi, nakit akışları tahmin edilirken, dikkat edilmesi gereken konulardan birisi içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Sat›c› iflletmenin geçmifl gelirlerinin analizi yapmak
Soru Açıklaması
Satıcı işletmenin geçmiş gelirlerinin analizi yapmak, nakit akışları tahmin edilirken, dikkat edilmesi gereken konulardan birisi içerisinde yer alır.
3.

Aşağıdaki Düşünürlerden hangisi "Eldeki kuş, daldaki kuştan daha değerlidir" görüşünü savunmuştur?

Doğru Cevap: "B" Gordon-Lintner
Soru Açıklaması

Myron Gordon ve John Lintner tarafından ileri sürülen bu yaklaşım, “Eldeki kuş, daldaki kuştan daha değerlidir” şeklinde özetlenebilir. Bu görüşe göre yatırımcılar; gelecekteki sermaye kazançları yerine, bugünden kâr payı almayı tercih ederler. Bunun nedeni kâr payı kazançlarının, yatırımcılar için sermaye kazançlarından daha risksiz olmasıdır. Gordon ve Lintnere göre; piyasadaki belirsizlik ve diğer etkenler, pay senedi fiyatlarında dalgalanmalar nedeniyle risk yaratır. Bu durum elde tutma dönemi sonunda pay senedinin satışından elde edilecek sermaye kazancını daha riskli hale getirir. O nedenle dağıtılacak kâr paylarının işletmenin piyasa değeri üzerine olumlu veya olumsuz etkisi vardır

4.

Bir varlığın alıcı ve satıcı arasında el değiştirmesi halinde oluşan fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Piyasa değeri
Soru Açıklaması

Piyasa değeri, bir varlığın piyasa koşullarında arz ve talebe göre belirlenen fiyatıdır. Örneğin, tahvil ve pay senetlerinin fiyatları piyasa değerlerini gösterir. Pay senedi fiyatı ve pay senedi sayısının çarpılmasıyla işletmenin toplam piyasa değeri hesaplanabilir. İşletmenin toplam piyasa değeri piyasa kapitalizasyon değeri olarak da adlandırılmaktadır. Borsaya kote olmuş varlıklar söz konusuysa, bu varlıkların piyasa değeri borsa değeri olarak tanımlanabilir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi İşletme sermayesi yetersizliğinin sıkça neden olduğu problemler arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" Maliyetleri azaltır.
Soru Açıklaması

İşletme sermayesinin yetersizliği maliyetleri yükseltir.

6.

Eşitliğinde "R" aşağıdaki seçeneklerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Eşit taksit ödemelerini
Soru Açıklaması

Eşitliğinde;

PVAN = Anüitelerin şimdiki değerini R = Eşit taksit ödemelerini PVIFA = Her yıl, yıl sonunda elde edilecek T1’nin bugünkü değerini i = Faiz oranını n = Dönem sayısını ifade etmektedir.

7.

Ekonomik ömrü 5 yıl olan bir projeden ilk 2 yıl boyunca 250.000 TL, 3. yılın sonunda 200.000 TL, 4. yılın sonunda 100.000 TL, 5. yılın sonunda 200.000 TL gelir beklenmektedir. Bu projenin yatırım tutarı 800.000 ise, yatırımın ortalama getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" % 25
Soru Açıklaması

Bu proje için;

olarak hesaplanır. Buradan ortalama gelir oranı ise 

olarak hesaplanır. Dolayısıyla Doğru Cevap D seçeneğidir. 

8.
AOSM ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" AOSM hesaplanırken, borcun vergi avantajının dikkate alınması gerekmez.
Soru Açıklaması
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplanırken
9.
İşletmeler tarafından ortaklarına yapılan en yaygın kar payı ödeme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nakit olarak yapılan kar payı ödemesi
Soru Açıklaması
Nakit olarak yapılan kar payı ödemesi, işletmeler tarafından ortaklarına yapılan en yaygın kar payı ödeme yöntemidir
10.
İşletme varlıklarının nakde dönüştürülmesi sonucunda elde edilen nakitten, borçlar ödendikten sonra kalanın hisse senedi sayısına bölünmesi sonucunda bulunacak değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tasfiye değeri
Soru Açıklaması
Tasfiye değeri; işletme varlıklarının nakde dönüştürülmesi sonucunda elde edilen nakitten, borçlar ödendikten sonra kalanın hisse senedi sayısına bölünmesi sonucunda bulunacak değer olarak tanımlanabilir.
logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.
Bir işletmenin dönem karını paylaşan taraflar arasındaki ortaklara nasıl dağıtılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Temettü
Soru Açıklaması
Bir işletmenin dönem karını ortaklar temettü (kar payı) şeklinde dağıtılmaktadır
12.
Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin işletmeler üzerindeki etkileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kredi imkanlarının bollaşması
Soru Açıklaması
kriz dönemlerinde kredi imkanları genellikle bollaşmaz, kredi daralması yaşanır.
13.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarısızlığına neden olabilecek yönetsel nedenler arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "D" personel devir hızının yüksek olması
Soru Açıklaması
personel devir hızının yüksek olması, yönetsel bir başarısızlık nedenidir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi birleşme nedeni sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Rekabeti artırmak
Soru Açıklaması
Rekabeti artırmak adına değil, rekabet üstünlüğü sağlamak adına birleşme yapılabilir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi “Eldeki kuş daldaki kuştan daha değerlidir” görüşünü benimsemektedir?
Doğru Cevap: "A" Gordon-Lintner Yaklaşımı
Soru Açıklaması
Gordon-Lintner Yaklaşımı kar paylarıyla ilgili olarak “Eldeki kuş daldaki kuştan daha değerlidir” görüşünü benimser.
16.
Seçeneklerden hangisi, işletme sermayesi yetersizliğinin sıkça neden olduğu problemler arasında bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Ürün çeşitliliğinin artırılmasına neden olur
Soru Açıklaması
İşletme sermayesi yetersizliğinin sıkça neden olduğu problemler arasında ürün çeşitliliğinin artırılması bulunmamaktadır.
17.

Finansal sistemin temel işlevlerini yerine getirme yeteneğinde ortaya çıka bozukluklar ile finansal piyasalar ve reel ekonomide önemli olumsuzlukların yaşanmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Sistematik finansal kriz
Soru Açıklaması

Finansal sistemin temel işlevlerini yerine getirme yeteneğinde ortaya çıka bozukluklar ile finansal piyasalar ve reel ekonomide önemli olumsuzlukların yaşanması sistematik finansal kriz olarak adlandırılır.

18.
 • Alım satım işlemi
 • İşlem sonrası entegrasyon
 • Ön fizibilite
 • Strateji belirleme
 • Özel inceleme
 • Olası çıkış alternatifleri
 • Yukarıda verilen birleşme ve satın alma sürecinin adımları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

  Doğru Cevap: "B" IV-III-V-I-II-VI
  Soru Açıklaması

  Birleşmelerde alım satım sürecinin adımları sırasıyla aşağıdaki gibidir:

  • Strateji belirleme
  • Ön fizibilite
  • Özel inceleme
  • Alım satım işlemi
  • İşlem sonrası entegrasyon
  • Olası çıkış alternatifleri

  Doğru cevap B'dir.

  19.

  İşletmelerin hukuksal bağımsızlıklarını koruyup, ekonomik bağımsızlıklarını kaybederek oluşturdukları iş birliği şekline ne ad verilir? 

  Doğru Cevap: "C" Tröst
  Soru Açıklaması

  Tröst, işletmelerin hukuksal bağımsızlıklarını koruyup, ekonomik bağımsızlıklarını kaybederek oluşturdukları iş birliği şeklidir. 

  20.

  Aşağıda spekülasyon ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "B" Piyasa likiditasyonuna katkıda bulunurlar
  Soru Açıklaması

  Spekülatörler sermaye piyasalarının likiditesine ciddi katkıda bulunurlar.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler