• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.
Belirli bir süre için kiralayan ve kiracı arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir varlığın mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan sözleşmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Leasing
Soru Açıklaması
Leasing, belirli bir süre için kiralayan (lessor) ve kiracı (lessee) arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir varlığın mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir sözleşmedir. Leasing ile malın kullanımı, belirli bir kira ödemesi karşılığında kiracıya bırakılmaktadır.
2.

İşletmeler tarafından ortaklarına yapılan en yaygın kâr payı ödeme yöntemi olan ancak nakit çıkışını gerektirdiğinden, işletmenin likidite durumunun uygun olması gereken kar payı ödeme yöntemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Nakit Olarak Yapılan Kâr Payı Ödemesi
Soru Açıklaması

Nakit Olarak Yapılan Kâr Payı Ödemesi, işletmeler tarafından ortaklarına yapılan en yaygın kâr payı ödeme yöntemidir. Bu yöntem işletmeden nakit çıkışını gerektirdiğinden, işletmenin likidite durumunun buna uygun olması gerekir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Beta’nın hesaplamasında kullanılır?
Doğru Cevap: "A" İşletme getirisi ile piyasa getirisi arasındaki kovaryansın piyasa getirilerinin varyansına bölünmesiyle
Soru Açıklaması
Beta katsayısı, İşletme getirisi ile piyasa getirisi arasındaki kovaryansın piyasa getirilerinin varyansına bölünmesiyle bulunur.
4.
Verimli yatırım olanaklarına sahip finansal piyasaların fonları etkili bir şekilde dağıtamaması sonucu ortaya çıkan bozulmaya ne denir ?
Doğru Cevap: "C" Finansal kriz
Soru Açıklaması
Mishkin, asimetrik bilgi teorisi çerçevesinde finansal kriz tanımını şöyle yapmaktadır; ahlaki risk ve ters seçim problemlerinin gittikçe kötüleşmesi sonucunda verimli yatırım olanaklarına sahip finansal piyasaların fonları etkili biçimde dağıtamaması sonucu ortaya çıkan bozulmadır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi 100 TL nominal değere sahip vadesine 1 yıl kalmış piyasa değeri 82 TL olan tahvilin yaklaşık faiz oranını göstermektedir?
Doğru Cevap: "A" 0.22
Soru Açıklaması
6.
Birleşen işletmelerin birleşme sonucundaki net bugünkü değerinin, birleşme öncesindeki toplam net bugünkü değerlerinden daha yüksek olması aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Sinerji
Soru Açıklaması
Sinerji, birleşen işletmelerin birleşme sonucundaki net bugünkü değerinin, birleşme öncesindeki toplam net bugünkü değerlerinden daha yüksek olmasıdır.
7.

Finansal işlem meydana geldikten sonra ortaya çıkan, asimetrik bilgi probleminden kaynaklanan risk türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ahlaki risk
Soru Açıklaması

Ahlaki risk finansal işlem meydana geldikten sonra ortaya çıkan, asimetrik bilgi probleminden kaynaklanır.

8.

Herhangi bir finansal işlem meydana geldikten sonra ortaya çıkan asimetrik bilgi probleminden kaynaklanan olguya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Ahlaki risk
Soru Açıklaması

Finansal işlem meydana geldikten sonar ortaya çıkan asimetrik bilgi probleminden kaynaklanan olgu ahlaki tehlikedir. Asimetrik bilgi, bir tarafın diğerine göre daha iyi ve daha fazla bilgi sahibi olduğu durumdur. Bu durum, alım-satım işlemlerinde güç dengesizliğine neden olarak ters seçime yol açar.

9.

Aşağıdakilerden hangisi işletme başarısızlığı süreci için doğru bir sıralamadır?

I. İşletmenin iç ve dış etkenler nedeniyle büyümesinin durması

II. Yatırımlar azalması ve mevcut yatırımların finansmanında güçlüklerle karşılaşılır

III. Satışlar azalır ve karı düşer

IV. Kısa vadeli yükümlülüklerin yerine getirilememesi ve uzun vadeli borç taksitlerini ödeyememesi

Doğru Cevap: "B" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

İşletmelerde başarısızlık genellikle bir süreç seklinde ortaya çıkar. Bu sürecin en basında karşılaşılan sorun işletmenin iç ve dış etkenler nedeniyle büyümesinin durmasıdır.  Eğer işletme meydana gelen iç ve dış koşullardaki değişimin gerektirdiği önlemleri almazsa işletmede büyüme durur, uzun vadeli planlarda sapmalar meydana gelir. Bunun ardından yatırımlar azalır ve mevcut yatırımların finansmanında güçlüklerle karşılaşılır. İşletme yatırımları zamanında finanse edemediği için ise satışlar azalır ve buna bağlı olarak kârı da düşer. Bu sürecin sonlarına yaklaşıldığında işletme kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getiremez ve uzun vadeli borç taksitlerini ödeyemez duruma gelir. Diğer taraftan işletmenin sorunun ortaya çıktığı andan itibaren gerekli önlemleri alması durumunda ise işletme normal faaliyetlerine geri döner.

10.

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi şirketin pay senedi fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Pay senedi şeklinde yapılan kâr payı ödemesi
Soru Açıklaması

Bazı işletmeler, ortaklarına kâr dağıtımında nakit yerine pay senedi vermektedirler. Pay senedi şeklinde yapılan kâr payı ödemesi, pay senetlerinin itibari (nominal) değerinde herhangi bir değişiklik meydana getirmemekle birlikte işletmenin özsermaye bileşiminin değişmesine neden olmaktadır.Pay senedi şeklinde kâr payı ödemesi, piyasadaki pay senedi sayısını artıracağı için fiyatlarda düşmelerin görülmesi bu yöntemin bir sakıncası olarak görülmektedir. Bununla birlikte ortakların elinde daha fazla sayıda pay senedi olacağından gelirlerde bir azalma olmayacaktır.

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.
Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi defter değeri kavramını açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Defter değeri varlıkların muhasebe kayıtlarında yer alan değerini ifade eder
Soru Açıklaması
Defter değeri varlıkların muhasebe kayıtlarında yer alan değerini ifade eder. Bir varlığın defter değeri, varlığın mali tablolarda yer alan değerinden birikmiş amortismanların çıkarılması sonucu elde edilen değeri gösterir
12.

Ödenmiş sermayesi ₺1.500.000 olan bir aile şirketi, 2018 yılında ₺200.000 dönem kârı açıklamıştır. Şirketin kanunen kabul edilmeyen giderleri, istisna ve indirime tabi gelirleri ve geçmiş dönem zararı olmadığına göre ödeyeceği Kurumlar Vergisi ne kadar olacaktır? 

Doğru Cevap: "E" ₺44.000
Soru Açıklaması

Kurumlar Vergisi'nin hesaplanması amacıyla öncelikle Kurumlar Vergisi'nin matrahının yani mali kârın hesaplanması gerekmektedir. Şirketin kanunen kabul edilmeyen giderleri, istisna ve indirime tabi gelirleri zararı olmadığına göre dönem kârı, mali kâra eşit olacaktır. Kurum Vergisi oranı %22 olduğuna göre:

Mali Kâr=Dönem Kârı-İndirimler+İlaveler

Mali Kâr=200.000-0+0=₺200.000

Kurumlar Vergisi=Mali Kâr x 0.22

Kurumlar Vergisi=200.000 x 0.22=₺44.000'dir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kârların istikrarı, kâr dağıtımı politikasını etkilemez.
Soru Açıklaması
Kârların istikrarı, kâr dağıtım politikasını etkiler
14.

Bir pay senedi başına elde edilecek kâra karşı, pay senedine ne kadar ödenmesi gerektiğini göstererek işletme değerini belirleyen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Fiyat kazanç oranı yöntemi
Soru Açıklaması

Fiyat Kazanç Oranı yöntemi: İşletme değerinin belirlenmesinde bir pay senedi başına elde edilecek kâra karşı, pay senedine ne kadar ödenmesi gerektiğini gösteren oranın kullanıldığı yöntemdir.

15.

Geri ödenmeme riskinin mevcut olmadığı kabul edilen menkul kıymetlerin getirisine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Risksiz Faiz Oranı
Soru Açıklaması

Risksiz Faiz Oranı: Geri ödenmeme riskinin mevcut olmadığı kabul edilen menkulkıymetlerin getirisidir.

16.

Aşağıdaki kâr dağıtım politikalarından hangisinde işletmenin yatırımları için ihtiyaç duyduğu kaynaklar ayrıldıktan sonra kalan tutar kâr payı olarak dağıtılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Artıklar oranında kâr payı dağıtılması
Soru Açıklaması

Artıklar oranında kâr payı dağıtılması politikasına göre işletmenin yatırımları için ihtiyaç duyacağı kaynaklar, elde edilen kârlardan sağlandıktan sonra kalan tutarın kâr payı olarak dağıtılması öngörülmektedir.

17.

Ticari veya sınai bir faaliyette bulunmayan, başka işletmelerin pay senetlerini elde ederek, o işletmelerin yönetimini ele geçirmek amacıyla faali­yet gösteren işletmelere ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "A" Holding
Soru Açıklaması

Holdingler ise ticari veya sınai bir faaliyette bulunmayan, başka işletmelerin pay senetlerini elde ederek, o işletmelerin yönetimini ele geçirmek amacıyla faali­yet gösteren işletmelerdir. Bir kişinin, bir grup girişimcinin veya bir ailenin birçok alanda faaliyet gösteren işletmeleri olabilir. Fazla büyük olmanın bir sonucu ise bu işletmelerin yönetimlerinin zorlaşması ve ortak bir misyon etrafında idare edilme güçlüğüdür. Böyle bir durumda işletme sahipleri, bu işletmeleri belli bir çatı al­tında toplamak isteyebilirler. Bunu da ya bir holding kurarak ya da bir işletmeler grubu oluşturarak gerçekleştirirler. 

18.

Aşağıda kâr dağıtım politikasını etkileyen yasal faktörlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" İşletmeler borç ödeme kapasitesi olmadığı halde kâr payı dağıtımı yapabilmektedir.
Soru Açıklaması

Türk Ticaret Kanunu'nun kâr dağıtımıyla ilgili temel aldığı ilkelerden bir olan  şirketin borçlarını ödeme gücüne sahip olması ilkesi, işletmenin borç ödeme kapasitesi olmadığı halde kâr payı ödenmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Çünkü borçlar, niteliği gereği belirli bir süre sonunda ödenmek zorundadır. Aksi takdirde borçlar dururken, kâr payı ödenmesi durumunda, işletmenin varlığını tehlikeye sokabilecek birtakım yasal yaptırımlar söz konusu olabilecektir.

19.
Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerdensağlanan ve Türkiye’de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlar hangi gelir sınıfına girmektedir?
Doğru Cevap: "E" Kurumlar vergisinden muaf gelirler
Soru Açıklaması
Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerdensağlanan ve Türkiye’de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlar Kurumlar vergisinden muaf gelirler sınıfına girmektedir.
20.

Finansal türevlerin, finansal piyasalardaki esas gelişimi hangi yıllardan itibaren başlamıştır?

Doğru Cevap: "C" 1970’ler
Soru Açıklaması

Finansal türevlerin, finansal piyasalarda esas gelişimi,1970’li yıllardan sonra olmuştur. 1940’lı yıllardan beri uygulanan Sabit Döviz Kuru Rejiminin (Bretton Woods Sistemi) yıkılması, 1970’li yılları finans dünyası için bir dönüm noktası haline getirmiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler