• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.
Bankanın ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emre yazılı senetlerini satın aldığı ihracat finansmanı yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Forfaiting
Soru Açıklaması
Forfaiting, bankanın (forfaiter), ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emre yazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemidir.
2.

İşletmelerin piyasaya bilgi iletme amacıyla sermaye yapısı kararlarını aldıklarını ifade eden teori aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sinyal teorisi
Soru Açıklaması

Sinyal Teorisi, İşletmelerin piyasaya bilgi iletme amacıyla sermaye yapısı kararlarını aldıklarını ifade eden teoridir.

3.

Yatırım tutarı 500.000 TL ve ekonomik ömrü 2 yıl olan bir projeden 1. yıl sonunda 400.000, 2. yıl sonunda 600.000 TL'lik nakit girişi beklenmektedir. Belirlilik eşiti katsayısı 1. yıl için 0,70, 2. yıl için 0,60 ve iskonto oranı %10 ise projenin net bugünkü değeri nedir?

Doğru Cevap: "C" 52.066,12 ₺
Soru Açıklaması

NBD=(0,7*400000)/(1+0,1)^1+(0,6*600000)/(1+0,1)^2-500000

NBD= 52.066,12 ₺

Net bugünkü değer pozitif olduğundan proje kabul edilecektir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi kâr dağıtım politikasına ilişkin Miller-modigliani (mm) kâr payı ilişkisizliği yaklaşımının dayandığı varsayımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yatırımcılar gelecekteki sermaye kazançları yerine, bugünden kâr payı almayı tercih ederler.
Soru Açıklaması

Bu yaklaşıma göre kâr dağıtım politikasının ve hissedarlara dağıtılacak kâr paylarının işletmenin piyasa değeri üzerine etkisi yoktur. MM’e göre işletmenin piyasa değeri, gelecekte işletmenin kazanç yaratma gücüne ve faaliyet riskinin yapısına bağlı olarak yükselir veya düşer. MM savunmuş oldukları bu teorik görüşü bir takım varsayımlara dayandırmaktadırlar. MM, yatırımcıların yapmış oldukları yatırımlarda, herhangi bir vergi ya da komisyon ücreti ödemeyeceklerini, diğer bir anlatımla işlem maliyetlerinin olmadığını, işletmelerin iflas etmeyeceklerini, kâr dağıtım politikasının sermaye bütçelemesi kararlarından bağımsız olduğunu, işletmenin büyüme sağlayacağı yatırımlarda, kâr payı dağıtmasıyla, elde edilen kârların işletme bünyesinde bırakılmasının yatırımcılar açısından herhangi bir fark yaratmayacağı şeklinde varsayımlara dayandırmışlardır.

5.
 • Kâr paylarındaki değişmelerin pay senedi yatırımcılarında yarattığı alım-satım yönündeki etki, sinyal etkisi olarak ifade edilmektedir. 
 • Gordon-Litner'e göre yatırımcılar, gelecekte elde edecekleri sermaye kazançları yerine bugünden kâr payı almayı tercih ederler.
 • Otofinansman miktarı ne kadar büyükse, ortaklara dağıtılacak kısım o kadar küçük olacaktır.
 • Miller-Modigliagini, işletme kâr dağıtım politikasının işletme değeri üzerinde etkisinin olduğunu savunmaktadır.      
 • Yukarıda kâr dağıtım politikası ve işletme değeri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "C" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  6.
  Aşağıdakilerden hangisi sinyal etkisi olarak tanımlanabilir?
  Doğru Cevap: "A" Kar payı değişimlerinin hisse senedi yatırımcılarında yarattığı etki
  Soru Açıklaması
  Sinyal etkisi; kar payı değişimlerinin hisse senedi yatırımcılarında yarattığı etkidir.
  7.
  Aşağıdakilerden hangisi dinamik sermaye bütçelemesi yöntemlerinden olan ve nakit girişleri ile çıkışları arasındaki farkı belirlemeye yönelik bir yöntemdir?
  Doğru Cevap: "A" Net bugünkü değeri yöntemi
  Soru Açıklaması
  NBD, projenin nakit girişlerinin bugünkü de¤eri ile nakit çıkışlarının bugünkü değeri arasındaki farkın belirlenmesi ve farkın sıfırdan büyük olması halinde projenin kabulünü öngören bir yöntemdir.
  8.
  I. Tertip Yedek Akçe nasıl hesaplanmaktadır?
  Doğru Cevap: "D" Yasal Kayıtlara göre Net Dönem Kârı -Yasal Kayıtlara Göre Geçmiş Yıl Zararları
  Soru Açıklaması
  I. Tertip Yedek Akçe= Yasal Kayıtlara göre Net Dönem Kârı -Yasal Kayıtlara Göre Geçmiş Yıl Zararları
  9.
  Hangi birleşme türünde şirketler arasında ne üretim ne de pazarlama alanında herhangi bir ilişki bulunmamakta, birleşme tamamen farklı alanlarda faaliyette bulunan şirketler arasında yapılmaktadır?
  Doğru Cevap: "B" Saf karma birleşmeler
  Soru Açıklaması
  Saf karma birleşmelerde şirketler arasında ne üretim ne de pazarlama alanında herhangi bir ilişki bulunmamakta, birleşme tamamen farklı alanlarda faaliyette bulunan şirketler arasında yapılmaktadır.
  10.
  Seçeneklerden hangisi İşletme birleşmelerinde başarısızlık olarak gösterilemez?
  Doğru Cevap: "C" Ölçek ekonomilerinin, diğer bir deyişle büyük ölçekte faaliyette bulunmanın yaratacağı ekonomilerin, uygulamada teoride görüldüğü şekilde ve ölçüde gerçekleşmesi
  Soru Açıklaması
  Ölçek ekonomilerinin, diğer bir deyişle büyük ölçekte faaliyette bulunmanın yaratacağı ekonomilerin, uygulamada teoride görüldüğü şekilde ve ölçüde gerçekleşmesi İşletme birleşmelerinde başarısızlık olarak gösterilemez.
  logo
  Finansal Yönetim 2
  Deneme Final Sınavları - Deneme 12
  11.

  Gerçek bedeli bilinmeyen veya bilinemeyen bir varlığın, satılması durumunda benzerlerine göre sahip olacağı değer olarak tanımlanabilir. Örneğin, bir bina ya da arsanın değeri çevresinde bulunan benzer bina ve arsaların en son alım satım fiyatları dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

  Yukarıda bahsedilen işletme değerini belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" Emsal değeri yöntemi
  Soru Açıklaması

  Emsal değer (benzer alım satımlar), gerçek bedeli bilinmeyen veya bilinemeyen bir varlığın, satılması durumunda benzerlerine göre sahip olacağı değer olarak tanımlanabilir. Emsal değere göre, bir bina ya da arsanın değeri, binanın ya da arsaya emsal teşkil edebilecek, çevresinde bulunan benzer bina ve arsaların en son alım satım fiyatları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Doğru cevap E'dir.

  12.

  Piyasanın değerlendirilmesi ile oluşan beklentiler doğrultusunda risk üstlenilerek gelir elde etmek amacıyla yapılan işlemlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Spekülasyon
  Soru Açıklaması

  Spekülasyon, piyasanın değerlendirilmesi ile oluşan beklentiler doğrultusunda risk üstlenilerek gelir elde etmek amacıyla yapılan işlemlerdir.

  13.
  Aşağıdakilerden hangisi riskin ve belirsizliğin bir derecesi olan olağanüstü bir durumdur?
  Doğru Cevap: "A" Kriz
  Soru Açıklaması
  Kriz, riskin ve belirsizliğin bir derecesidir.
  14.

  Orta vadeli finansman kaynakları ortak özellikler taşımaktadır. Bu özellikler kaç başlıkta incelenebilir? 

  Doğru Cevap: "A" 3
  Soru Açıklaması

  Orta vadeli finansman kaynakları ortak özellikler taşımaktadır. Bu özellikler; kredinin süresi, kredinin geri ödeme planı ve kaynak ile sağlanan fonların güvencesi olmak üzere üç başlıkta incelenmektedir.

  15.
  Finansal krizlerin de nedenleri arasında yer alan, işlem yapan taraflardan birinin diğerine göre daha kaliteli ve daha fazla bilgiye sahip olması durumuna ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "C" Asimetrik bilgi
  Soru Açıklaması
  Asimetrik bilgi, işlem yapan taraflardan birinin diğerine göre daha kaliteli ve daha fazla bilgiye sahip olması durumudur.
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi krizin özelliklerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Yetkiyi tabana yayması
  Soru Açıklaması
  Krizler yetkiyi tabana yaymaz.
  17.

  Aşağıdakilerden hangisi finansal yükümlülükler açısından başarısızlık türleri arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "C" Küçülme
  Soru Açıklaması

  Teknik likidite kaybı, iflas, negatif kar, düşük kar finansal yükümlülükler açısından başarısızlık türleri arasında yer almaktadır. Küçülme başarısızlık durumunda iyileştirme yollarından biridir.

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerden değildir?
  Doğru Cevap: "C" İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri
  Soru Açıklaması
  İlk kurululuş ve örgütlenme gelirleri kurumlar vergisinden indirilecek giderler kapsamındadır
  19.
  Stokların değerindeki artış sonucu işletmenin gerçekte elde ettiğinden daha yüksek görünen kar aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" fiktif kar
  Soru Açıklaması
  fiktif kar, Stokların değerindeki artış sonucu işletmenin gerçekte elde ettiğinden daha yüksek görünen kardır
  20.
  Piyasalarda ortaya çıkan ahlaki risk aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
  Doğru Cevap: "A" Bilgi asimetrisi
  Soru Açıklaması
  Piyasalarda ortaya çıkan ahlaki risk bilgi asimetrisinden kaynaklanmaktadır.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler