• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.

Aynı üretim branşında çalışan işletmelerin rekabeti ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla hukuksal varlıklarını koruyarak oluşturdukları iş birliğine ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "D" Kartel
Soru Açıklaması

Kartel, en sık rastlanan iş birliği şeklidir. Aynı üretim branşında çalışan işlet­melerin rekabeti ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla hukuksal varlıklarını koruyarak oluşturdukları iş birliğidir. 

2.

I. Kriz durumunun öngörülememesi

II. Karar alıcılarda sıkıntı yaratması

III. Acil tepki verilmesini gerektirmesi

IV. Yetkiyi ayrıştırması

Yukarıdakilerden hangileri krizin temel özellikleri arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Kriz durumunun öngörülememesi, karar alıcılarda sıkıntı yaratması ve acil tepki verilmesini gerektirmesi krizlerin temel özellikleri arasında yer alırken; yetkinin ayrıştırılması krizin özelliklerinden biri değildir. Kriz sürecinin yönetiminin kolaylaştırılması için yetkilerin ayrıştırılması değil, merkezileştirilmesi gerekmektedir.

3.
Aşağıdakiledenhangisi çok değişkenli ayırım analizine dayanan modelleriden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Weibel modeli
Soru Açıklaması
Weibel, kötü ve iyi işletme çiftlerinin seçiminde kriter olarak iş kolu, işletme büyüklüğü, işletmenin yaşı, hukuki şekli, kuruluş yeri, konjonktür ve taşınmazların sahipliğinden yararlanarak, Wilcoxon testi yardımıyla 42 oranı test etmiştir.
4.

Tarafların belirli bir süre boyunca belirli miktarlarda ödeme yükümlülüklerini birbirleriyle takas etmesi işlemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Swap sözleşmeleri
Soru Açıklaması

Swap sözleşmeleri, tarafların belirli bir süre boyunca belirli miktarlarda ödeme yükümlülüklerini birbirleriyle takas etmeleri işlemidir. Swap işlemleri farklı kuruluşların farklı finansal piyasalardaki, farklı kredi değerliliklerine bağlı olarak, farklı kredi şartlarıyla karşı karşıya kalmaları ve bu farklılıklardan yararlanmalarıdır.

5.

Forward sözleşmelerde, sözleşmeye konu olan varlığı belirlenen tarihte ve belirlenen fiyattan satın almakla yükümlü olan taraf nasıl adlandırılmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Uzun pozisyon
Soru Açıklaması

Forward sözleşmelerde, sözleşmeye konu olan varlığı belirlenen tarihte ve belirlenen fiyattan satın almakla yükümlü olan taraf uzun pozisyon (long position) almış olur.

6.
Hangisi finansal krizlerin işletmelere olan etkileri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Alacak devir hızında artış
Soru Açıklaması
Kriz dönemlerinde, alacak devir hızı yavaşlamakta, şüpheli alacakların miktarı artmaktadır.
7.
Aşağıdakilerden hangisi değerlemede kullanılan yöntemlerden bir değildir?
Doğru Cevap: "C" Sanal Opsiyonlara Dayalı Değerleme
Soru Açıklaması

Genel olarak değerlemede “İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi”, “Çarpanlara Dayalı Değerleme” ve “Reel Opsiyonlara Dayalı Değerleme” yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin dışında son yıllarda “Alternatif Değerleme Yaklaşımları"  olarak adlandırılan yöntemler geliştirilmiştir. 

8.
İşletmeler kendi hisse senetlerini satın aldıklarında piyasada ne tür etkileri olmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Piyasadaki hisse senedi miktarı azalarak, hisse başı gelir artmaktadır.
Soru Açıklaması
İşletmeler kendi hisse senetlerini satın alarak piyasadaki hisse senedi miktarını azaltmakta, bu işlem sonucunda hisse başı gelir artmaktadır. Hisse başına gelirin artması sonucunda da, hisse senetlerinin piyasa fiyatı artmakta ve ortaklar nakit kâr pay› yerine, sermaye kazancı elde etmektedirler.
9.

İlk organize türev araç piyasası hangisidir?

Doğru Cevap: "B" CBOT tahıl borsası
Soru Açıklaması

1848 yılında ilk organize türev araç piyasası olan Chicago Board of Trade (CBOT) olarak bilinen tahıl borsası kurulmuştur.

10.
İşletmeler tarafından ortaklarına yapılan en yaygın kar payı ödeme yöntemi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nakit Olarak Yapılan Kâr Payı Ödemesi
Soru Açıklaması
İşletmeler tarafından ortaklarına yapılan en yaygın kâr payı ödeme yöntemidir. Bu yöntem işletmeden nakit çıkışını gerektirdiğinden, işletmenin likidite durumunun buna uygun olması gerekir.
logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
11.
“Temettü avansı ödenmesi” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Temettü avansı dağıtacak şirketlerin esas sözleşmelerinde hüküm bulunması gerekmez
Soru Açıklaması
Temettü avansı dağıtacak şirketlerin esas sözleşmelerinde hüküm bulunması gerekir.
12.

Swap işleminin yapılmasına neden olan farklılıklardan biri hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Belirli bir döviz üzerinden elde edilebilen ihracat ve diğer kredilerin varlığı ve faklı bir döviz cinsinden fon edinme zorunluluğu.
Soru Açıklaması

Swap işleminin yapılmasına neden olan durumlar şöyle sıralanmaktadır: değişken faizli fon sağlayabilme yeteneğine karşın sabit faizli fon sağlamada karşılaşılan sorunlar; belirli bir piyasada birincil borçlanma için gerekli likiditenin bulunmaması; bazı piyasalarda erişilen vadelerin kısalığı; tarafların farklı finans piyasalarında farklı kredi değerliliklerine sahip olmaları; farklı finansal piyasalarda kurumsal ve yapısal faklılıkların bulunmasıdır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi işletme birleşmelerinde başlıca başarısızlık nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Devir alınan işletmenin başarısız yöneticilerinin değiştirilmesi
Soru Açıklaması

İşletme birleşmelerinde başlıca başarısızlık nedenleri şöyle sıralanabilir:

• Başlangıçta, birleşmenin yararlı olup olmadığının ve uygulama olanağının yeterince veya gerçekçi bir şekilde analiz edilmemesi, • Devralınan işletmenin üstün ve sakıncalı yönlerin iyi değerlendirilmemesi, özellikle alınan işletmenin çeşitli eksikliklerinin (yönetim, finans, yetenek­li, personel gibi ) iyi saptanamaması, • Birleşen işletmelerin büyüklüklerinin çok farklı olması nedeniyle işletme yöneticileri arasında diyaloğun kurulamaması ve küçük işletmenin yöneti­cilerine hakim olan tereddütlere karşı büyük işletme yöneticilerinin küçük işletmenin sorunları hakkında yeterince bilgi sahibi olmamasının, politika­ların birleştirilmesinde ve her iki işletmeyi da kapsayacak bir planın gelişti­rilmesinde yarattığı güçlükler, • Devir alınan işletmenin başarısız yöneticilerinin değiştirilmemesi veya mevcut yönetimin daha verimli çalışması için özendirici tedbirlerin alın­maması, • Birleşen işletmelerin yönetici kadrolarının, yeni kuruluşun yönetici gerek­sinmesini karşılayamaması, yönetim fonksiyonlarının başarılı şekilde yü­rütülmesine yeterli olmaması, • Devir alan işletme ile devir alınan işletme arasında iyi bir raporlama siste­minin kurulamaması, bilgi akışının sağlanamaması, devralınan işletmenin etkili bir şekilde kontrol edilememesi,• Devir alan işletmenin bilinçli bir birleşme programı, stratejisi olmaması, sırf cazip gördüğü şartlardan yararlanmak amacıyla gelişigüzel işletme sa­tın alma girişimlerinde bulunması, • Devir alan işletmenin, izlediği strateji ile tutarlı olarak işletme satın alınmasıyla ilgili kriterleri saptamamış olması veya bu kriterleri titizlikle uygulamaması, • Satın alınan işletmenin ek fon gereksinmesinin, olduğundan daha az tah­min edilmesi ve birleşmeden sonra ana işletmeden bağlı kuruluşa önemli ölçüde kaynak aktarılması zaruretinin duyulması, ayrıca satın alınan işlet­menin sorunlarının çözümlenmesinin ana işletme yöneticilerinin uzun za­manını alması, • Ölçek ekonomilerinin, diğer bir deyimle büyük ölçekte faaliyette bulun­manın yaratacağı ekonomilerin, uygulamada teoride görüldüğü şekilde ve ölçüde gerçekleşmemesi

14.

Aşağıdakilerden hangisi, bir varlığın, nakde dönüşebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Likidite
Soru Açıklaması

Likidite: Kişilerin ve firmaların ellerinde veya hesaplarında mevcut bulunan ve kullanılmaya hazır satın alma gücü. Bir varlığın, nakde dönüşebilme yeteneğidir.

İşletmelerin dönem içerisinde kâr elde etmiş olmaları, kâr paylarını rahatça ödeyeceği anlamına gelmemektedir. İşletmelerin likidite pozisyonları, kâr elde edilmiş olmasına rağmen kâr payı dağıtımına izin vermeyebilir. Kâr dağıtımı işletme açısından nakit çıkışı gerektiren bir işlemdir ve likiditeyi düşürücü niteliktedir. Dolayısıyla likiditesi düşük olan bir işletmenin, kâr payı dağıtarak, likiditesini daha da düşürmesi, finansal yönetim açısından uygun bir davranış değildir. Ayrıca Türkiye gibi enflasyonist ekonomilerde faaliyet gösteren işletmeler açısından kâr dağıtımı, işletme sermayesi ihtiyacının da artmasına neden olmaktadır. Enflasyon nedeniyle oluşan fiktif kârlar, artan işletme sermayesi ihtiyacı ile birlikte kâr dağıtımını daha da güçleştirmektedir.

15.
İşletmelerin normal faaliyetleri sonucu oluşturdukları ya da dışarıdan sağladıkları kaynakları yeni yatırımlara yönelterek gerçekleştirdikleri büyümelere ne denir?
Doğru Cevap: "A" İç büyüme
Soru Açıklaması
İç büyüme, işletmelerin normal faaliyetleri sonucu oluşturdukları ya da dışarıdan sağladıkları kaynakları yeni yatırımlara yönelterek gerçekleştirdikleri büyümelerdir. İç büyüme satışların artırılması, ürün ve hizmet yelpazesinin genişletilmesi ve benzer yollarla olabilir.
16.

5 Nisan 1994 tarihinde bir ekonomik istikrar paketin yürürlüğe konulmuş ve hemen arkasından Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir stand-by düzenlemesine girilmiştir.

Bu durumun Türkiye'ye yansıması nasıl olmuştur?

Doğru Cevap: "A" Türkiye'den kaçışı arttırmıştır
Soru Açıklaması

Kriz ilk önce döviz piyasaları ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) başlamış ve daha sonra reel sektöre sıçramıştır. Bu kriz ortamında ABD Dolarının aşırı değerlenmesi Türkiye’den kaçışı hızlandırmış ve döviz talebini arttırmıştır. Tüm bu gelişmeler sonucunda İMKB’de aşırı kayıplar yaşanmış ve endeks değerinin yarısından fazlasını kaybetmiştir.

17.
İşletmelerin, kâr dağıtım politikasını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kar dağıtım politikasını etkileyen faktörler biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Temettü Avansı
Soru Açıklaması
Kar dağıtım politikasını etkileyen faktörler: • Yasalar • Vergi Düzenlemeleri • Yapılacak Yardımlar • Likidite • Finansman İmkânları • Karların İstikrarı • Borç Düzeyi
18.

Öz kaynak kârlılığı %15 olan ve kârının %30’unu dağıtan bir işletme için büyüme oranı kaçtır?

Doğru Cevap: "D" %10,5
Soru Açıklaması

Büyüme Oranı = Öz Kaynak Kârlılığı * (1-Kâr Dağıtım Oranı) Büyüme Oranı = 0,15*(1-0,3) Büyüme Oranı = 0,105 Büyüme Oranı = %10,5

19.
Şirket kârının bir kısmına iştirak hakkı veren fakat belli bir sermaye payını temsil etmeyen ve yönetime katılma hakkı vermeyen hisse senetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kurucu Hisse Senetleri
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi başarısızlığa neden olabilecek dış çevreye ilişkin bir faktör değildir?
Doğru Cevap: "B" optimal sermaye yapısının oluşturulamaması
Soru Açıklaması
optimal sermaye yapısının oluşturulamaması dış cevre ile ilgili değildir, işletme içi bir faktördür.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler