• Finansal Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.

1987’nin başından itibaren döviz kurları, faiz oranları ve enflasyon oranları arasındaki farklılıkların hızla azaldığı yedi EMS üye ülkesi 1988 yılında, paralarını hangi sistem ile Alman Markına (DM) bağlamıştır?

Doğru Cevap: "D" Ayarlanabilir sabit kur sistemi
Soru Açıklaması

1987’nin başından itibaren döviz kurları, faiz oranları ve enflasyon oranları arasındaki farklılıkların hızla azaldığı yedi EMS üye ülkesi (Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Lüksemburg ve İtalya), 1988 yılında, paralarını “ayarlanabilir sabit kur sistemi” ile Alman Markına (DM) bağlamıştır.

2.
Hangisi başarısızlıklarda durumu iyileştirmede izlenecek yollardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Büyüme yoluyla başarısızlığı giderme
Soru Açıklaması
Küçülme Yoluyla Başarısızlığın Giderilmesi
3.

Aşağıdakilerden hangisi başarısızlığa yol açan borçlanma ve yatırım kararlarına ilişkin nedenlerdendir?

Doğru Cevap: "E" Optimal sermaye yapısının oluşturulamaması
Soru Açıklaması

Kuruluş yerinin hatalı seçilmesi ve faaliyetlerin yeterince çeşitlendirilememesi seçenekleri faaliyetlere ilişkin başarısızlık nedenleri arasında yer alırken; piyasada yok edici rekabetin ortaya çıkması ve global finans krizlerinin ortaya çıkması dış çevreye ilişkin başarısızlık nedenlerindendir. Optimal sermaye yapısının oluşturulamaması ise borçlanma ve yatırım kararlarına ilişkin bir başarısızlık olarak kabul edilmektedir.

4.

Kâr paylarındaki değişmelerin pay senedi yatırımcılarında yarattığı alım-satım yönündeki etkiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Sinyal etkisi
Soru Açıklaması

Sinyal Etkisi: Kâr paylarındaki değişmelerin pay senedi yatırımcılarında yarattığı alım-satım yönündeki etkidir

5.
Aşağıdakilerden hangisi kar paylarındaki değişmelerin hisse senedi yatırımcılarında yarattığı alım-satım yönündeki etkidir?
Doğru Cevap: "B" Sinyal Etkisi
Soru Açıklaması
Sinyal etkisi, kar paylarındaki değişmelerin hisse senedi yatırımcılarında yarattığı alım-satım yönündeki etki olarak tanımlanmaktadır
6.

I. Organize borsalarda alınıp satılırlar.

II. Sözleşmeye konu olan varlığın özellikleri standartlaştırılmıştır.

III. Sözleşmenin fiyatı gelecekteki bir tarihte belirlenir.

IV. Sözleşmeler hamiline yazılır.

Yukarıdakilerden hangileri Futures sözleşmelerin özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "D" I, II, IV
Soru Açıklaması

Futures sözleşmeler, organize borsalarda alınıp satılırlar. Sözleşmeye konu olan varlığın özellikleri, miktarı ve vadesi standartlaştırılmıştır. Sözleşmeler hamiline yazılır. Ancak Futures sözleşmede fiyatı, gelecekteki bir tarihte değil anlaşmanın yapıldığı tarihte belirlenir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi, İşletmeleri birleşmeye sevk eden nedenlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Forfaiting
Soru Açıklaması
8.
Seçeneklerden hangisi işletmelerin birleşme şekillerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Yurt içi şirket birleşmeleri
Soru Açıklaması
Yurt içi şirket birleşmeleri işletmelerin birleşme şekillerinden birisi değildir.
9.

Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla risk üstlenmeksizin farklı sözleşmelerin eşanlı olarak yapılmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Arbitraj
Soru Açıklaması

Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla risk üstlenmeksizin farklı sözleşmelerin eşanlı olarak yapılmasına arbitraj denir.

10.

16 Eylül 1992 yılında yaşanan olayların “Kara Çarşamba” olarak adlandırıldığı kriz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Avrupa Döviz Kuru Mekanizması Krizi
Soru Açıklaması

1992-1993 yıllarında yaşanan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM) krizinin en çarpıcı ve belki de en kalıcı sonuçlarından biri “Kara Çarşamba” olarak anılan 16 Eylül 1992’de yaşanan olaylardır. Bank of England’ın yoğun müdahalelerine rağmen İngiltere’de faiz oranlarının bir günde %5 oranında yükselmiş ve İngiltere ERM’nin dışına çıktığını açıklamıştır.

logo
Finansal Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.
Aşağıdakilerden hangisi “işletmeler kar elde etmedikçe ya da geçmiş yıllardan devreden karları bulunmadıkça ortaklara kar payı dağıtamazlar ilkesi” olarak adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Net kar ilkesi
Soru Açıklaması
Net kar ilkesi ne göre; işletmeler kar elde etmedikçe ya da geçmiş yıllardan devreden karları bulunmadıkça ortaklara kar payı dağıtamazlar.
12.
Bir işletmenin faaliyette bulunduğu sanayi dallarının sayısını arttırarak gelirlerindeki istikrarsızlığı ve dalgalanmaları gidermesi amacıyla tercih edilen birleşme nedeni seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çeşitlendirme
Soru Açıklaması
Bir işletmenin faaliyette bulunduğu sanayi dallarının sayısını arttırarak gelirlerindeki istikrarsızlığı ve dalgalanmaları gidermesi amacıyla tercih edilen birleşme nedeni çeşitlendirme olarak tanımlanır.
13.
Aşağıdakilerden hangisi kar dağıtım politikasının işletmenin piyasa değerini etkilemeyeceği görüşünü savunmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Miller-Modigliani Yaklaşımı
Soru Açıklaması
Miller-Modigliani Yaklaşımı kar dağıtım politikasının işletmenin piyasa değerini etkilemeyeceği görüşünü savunur.
14.

Bir pay senedi başına elde edilecek kâra karşı, pay senedine ne kadar ödenmesi gerektiğini gösteren orana ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Fiyat/Kazanç Oranı
Soru Açıklaması

Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, işletmenin her T1’lik pay senedi başına düşen net kârına karşılık, yatırımcıların kaç T ödemeye razı olduklarını gösteren bir orandır. Doğru cevap C'dir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin birleşme şekillerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Leasing
Soru Açıklaması

Literatürde birleşmeler; yatay birleşmeler, dikey birleşmeler, karma (çapraz) birleşmeler ve sınır ötesi birleşmeler olmak üzere dört şekilde sınıflandırılmaktadır.

16.

Yatırımcıların gelecekteki sermaye kazançları yerine, bu günden kâr payı almayı tercih edeceklerini varsayan kâr dağıtım politikasına yönelik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "D" Gordon-lintner kâr payı ilişkisi yaklaşımı
Soru Açıklaması

Myron Gordon ve John Lintner tarafından ileri sürülen bu yaklaşım, “Eldeki kuş, daldaki kuştan daha değerlidir” şeklinde özetlenebilir. Bu görüşe göre yatırımcılar; gelecekteki sermaye kazançları yerine, bugünden kâr payı almayı tercih ederler. Bunun nedeni kâr payı kazançlarının, yatırımcılar için sermaye kazançlarından daha risksiz olmasıdır. Gordon ve Lintner’e göre; piyasadaki belirsizlik ve diğer etkenler, pay senedi fiyatlarında dalgalanmalar nedeniyle risk yaratır. Bu durum elde tutma dönemi sonunda pay senedinin satışından elde edilecek sermaye ka­zancını daha riskli hale getirir. O nedenle dağıtılacak kâr paylarının işletmenin piyasa değeri üzerine olumlu veya olumsuz etkisi vardır.

17.

Ortağın mevcut sermayedeki payı oranında artırılan sermaye kısmından da aynı oranda pay alma hakkına ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "B" Rüçhan hakkı
Soru Açıklaması

Rüçhan Hakkı: Pay senedinin sahibine sağladığı haklardan bir diğeri rüçhan hakkıdır. Rüçhan hakkı, ortağın mevcut sermayedeki payı oranında artırılan sermaye kısmından da aynı oranda pay alma hakkını ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle eski ortakların şirketteki ortaklık yüzdelerini sürdürmeleri amacıyla yeni çıkarılacak pay senetlerini sahip oldukları pay yüzdesiyle orantılı olarak ilk önce satın alma hakkı olarak tanımlanabilir.

18.
Hisse senedi değerlemesinde çeşitli modeller kullanılmaktadır. Akademisyenler ve yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılan, sadece kâr payları esas alan değerleme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Temettü değerleme modeli
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdaki finansal ürünlerden hangisi ikincil piyasalarda işlem görmez?

Doğru Cevap: "A" Forward sözleşmeler
Soru Açıklaması

Forward sözleşmeler ikincil piyasalarda işlem görmezler.

20.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri future sözleşmelerin avantajları arasında yer almaktadır?

I. Piyasalarda sözkonusu olan fiyat dalgalanmalarından doğabilecek zarar risklerini önlemektedir.

II. Piyasada yer alan tarafların gelecek üzerindeki belirsizliklerini azalttığından dolayı, gerek üretici gerekse mali kesime gelecek üzerinde planlar yapma olasılığı sağlar.

III. Herhangi bir aracı kuruluşun iflası bütün ekonomide büyük çaplı bir soruna sebep olabilmektedir.

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Future işlemlerin taraflara ve ekonomiye yaptığı en önemli katkı şüphesiz “risk minimizasyonu” konusundadır. Taraflar future işlem yapmakla, piyasalarda söz konusu olan fiyat dalgalanmalarından doğabilecek zarar risklerini bertaraf etmektedirler. Future piyasalar, piyasada yer alan taraflar için, gelecek üzerindeki belirsizlikleri azalttığından dolayı, gerek üretici gerekse mali kesime gelecek üzerine planlar yapma olanağı tanımakta ve bu piyasaların olmaması halinde katlanılan stoklama, sigortalama ve finansman maliyetlerini en aza indirmektedir. Future piyasalarda, küçük miktarlardaki harcamalarla büyük sözleş meler yapılabilmesi, bu piyasaların işlem hacmini oldukça arttırmıştır. Bu nedenle, future piyasalardaki en ufak bir güvensizlik ya da herhangi bir aracı kuruluşun iflası gibi bir durum, bütün ekonomide büyük çaplı bir rahatsızlığa sebep olabilecektir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler