• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 9
1.

Riskli yatirim projelerinin değerlendirilmesinde karar ağacı yaklaşımında bir proje   hangi bilgilere göre  değerlendirilmelidir?

Doğru Cevap: "C" Karar ağaçları projenin riskinin belirlenmesine ve gelecekte alınacak kararların projenin nakit akışlarını nasıl etkileyeceğine ilişkin bilgiler vermektedir.
Soru Açıklaması

Karar ağaçları genellikle reel opsiyonlara dayalı değerlemede kullanılmaktadır. Ancak teknik, reel opsiyonlar kullanılmaya başlamadan önce de proje değerlemede yaygın olarak kullanılmıştır. Karar ağaçları projenin riskinin belirlenmesine ve gelecekte alınacak kararların projenin nakit akışlarını nasıl etkileyeceğine ilişkin bilgiler vermektedir.

2.

Yatırımların değerlendirilmesi amacıyla finansal opsiyonların yatırım alternatiflerine uyarlanması sonucunda meydana gelen opsiyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Reel Opsiyon
Soru Açıklaması

Terk Etme Opsiyonu; Yöneticilerin projeden vazgeçme imkanını dikkate alan opsiyondur. Genişleme Opsiyonu; Yatırım projesinin başarılı olması sonucunda projenin genişletilmesi imkanı doğmasıyla meydana gelen opsiyondur. Erteleme Opsiyonu; Yatırım ile ilgili ilave bilgilerin alınabilmesi, projede yapılabilecek değişimlere olanak tanınması amaçlarıyla alınacak erteleme kararları hakkındaki opsiyondur. Reel Opsiyon; Yatırımların değerlendirilmesi amacıyla finansal opsiyonların yatırım alternatiflerine uyarlanması sonucunda meydana gelen opsiyonlardır. Bu nedenle Doğru Cevap A seçeneğidir. 

3.
Ülkemizde şirketler, menkul kıymet borsalarında işlem görecek hisse senetlerinin çıkarılmasında hangi kanun hükümlerine tabidirler?
Doğru Cevap: "C" Sermaye Piyasası Kanunu
Soru Açıklaması
4.

"Belli bir varlığı, önceden belirlenmiş fiyat üzerinden, belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde, alma veya satma hakkı veren bir menkul kıymettir" Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanıma ait doğru cevaptır?

Doğru Cevap: "A" Varant
Soru Açıklaması

Varant, belli bir varlığı, önceden belirlenmiş fiyat üzerinden, belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde, alma veya satma hakkı veren bir menkul kıymettir. Varantlar banka ve aracı kurum gibi finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilebileceği gibi (finansal varantlar), işletmeler tarafından da (şirket varantları) ihraç edilebilmektedir.Varantlar borsada kote olan finansal araçlar olup, kolayca alınıp satılabilmektedir ve dayanak varlığı pay senedi, endeks, döviz, emtia v.b. olabilmektedir. Finansal varantlarda, varantın türünü dayanak varlıklar belirlemektedir.

5.
Hisse senedinin üzerinde yazılı olan, pay senedinin ilk çıkarılışı sırasında ortaklık yönetimi tarafından verilen değere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Nominal fiyat
Soru Açıklaması
Nominal (itibari) fiyat; hisse senedinin üzerinde yazılı olan fiyatıdır. Toplam sermayenin miktarını belirleyebilmek ve bununla ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilmek için pay senedinin ilk çıkarılışı sırasında ortaklık yönetimi tarafından verilen değerdir.
6.
Çağrı ve ilanın söz konusu olduğu geniş kitlelere ulaşılan finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Halka arz
Soru Açıklaması
7.

Ekonomik ömrü 4 yıl olan bir projeden ilk 2 yıl boyunca 200.000 TL, 3. yılın sonunda 150.000 TL ve 4. yılın sonunda 50.000.TL gelir beklenmektedir. Bu projenin yatırım tutarı 300.000 TL ise, yatırımın ortalama getiri oranını hesaplayınız.

Doğru Cevap: "E" %50
Soru Açıklaması

8.
İşletmeye kaynak sağlayanların aynı risk düzeyindeki başka yatırımlara fon sunmayı seçmeleri halinde bu yatırımlardan elde etmeyi bekleyecekleri getiri oranına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye Maliyeti
Soru Açıklaması
Sermaye maliyeti finansman kaynaklarının kullanım alanlarının riskliliğine bağlı olarak değişir ve sermaye bütçelemesinde iskonto faktörü olarak kullanılabilir. Sermaye maliyetinin sadece yatırımlar için gerekli fonların nereden ve nasıl elde edildiğine bağlı olarak değişen bir kavram olarak düşünülmesi yanlıştır.
9.
Ortağın mevcut sermayedeki payı oranında artırılan sermaye kısmından da aynı oranda pay alma hakkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rüçhan Hakkı
Soru Açıklaması
10.

İşletmelerde duran varlıklara yapılan yatırımları değerleme sürecine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Sermaye bütçelemesi
Soru Açıklaması

İşletmelerde duran varlıklara yapılan yatırımları değerleme süreci sermaye büt­çelemesi olarak adlandırılmaktadır. Tanımda yer alan değerleme kavramı, bir projenin yatırım yapmaya değer olup olmadığı sorusuna yanıt arar ve değerlen­dirmenin esasını oluşturur.

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 9
11.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansman kaynaklarını temin etmek için kullandığı araçlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Tahvil
Soru Açıklaması
12.
Nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Primli Hisse Senetleri
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi leasing yönteminin sağladığı faydalar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Hurda değer
Soru Açıklaması

Leasing yönteminin sağladığı faydalar;

 • Düşük Maliyet
 • Kiraların gider yazılması ve vergi avantajı
 • Likiditenin Artması
 • Planlama kolaylığı ve sabit maliyet
 • Bilanço dışı işlem olması
 • Riskin azaltılması

Leasing yönteminin sakıncaları ise;

 • Hurda Değer
 • İpotek
 • Maliyet
 • Amortisman
 • Kur farkı

biçiminde ifade edilmiştir. Hurda değer leasing yönteminin sağladığı faydalar arasında yer almadığından Doğru Cevap D seçeneği olur. 

14.

İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi olarak, her varlık, sağlayacağı nakit akımları ve ıskonto oranı faktörlerine dayanılarak tahmin edilebilen gerçek bir değere sahiptir. Bu tanıma göre, satın aldığımız pay senedinden bir sene sonunda %40 olasılıkla 5 TL kazanacağımızı, %60 olasılıkla 6 TL kazanacağımızı ve %30 olasılıkla 11 TL kazanacağımızı tahmin ediyoruz. Bu durumda yatırımdan 1 sene sonunda sağlayacağımız beklenen nakit akımı ne kadar olacaktır?

Doğru Cevap: "C" 8,3
Soru Açıklaması

Beklenen Nakit Akımı = (0,4 * 5) + (0,6 * 6) + (0,3 * 9) = 8,3 TL olacaktır.

Beklenen Nakit Akımı = 2+3,6+2,7=8,3 TL

15.
 • Yöntemin öznel bir nitelik taşıması,
 • Nakit girişlerinin olasılık dağılımı ihmal edilmesi,
 • Sadece riski zaman içerisinde artan yatırım projelerinde uygulanabilmesi,
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Yatırımın İskonto Oranını Farklılaştırma Yöntemine getirilen eleştiriler arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Yatırımın İskonto Oranını Farklılaştırma Yönteminde risk faktörü göz önüne alınmadan kabul edilen bir yatırım projesi, iskonto oranı düzeltilerek hesaplama yapıldığında reddedilebilmektedir. Statik yöntemlere karşı taşıdığı üstünlüklerine rağmen yöntem çeşitli yönlerden eleştirilmektedir. Bu eleştiriler:

  • Risk faktörü yöneticiler tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle yöntem öznel bir nitelik taşımaktadır ve projelerin az riskli, riskli ve çok riskli olarak gruplara ayrılması da bu öznelliği ortadan kaldırmamaktadır. (I. öncül Doğru olur.)• Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, yatırımın sağlayacağı para girişlerinin olasılık dağılımı büyük önem taşımaktadır. Ancak bu yöntemde nakit girişlerinin olasılık dağılımı ihmal edilmektedir. (II. öncül Doğru olur.)• Yöntem, sadece riski zaman içerisinde artan yatırım projelerinde uygulanabilmektedir.(III. öncül Doğru olur.)

  biçiminde sıralanabilir. Buna göre tüm öncüller doğrudur. Dolayısıyla Doğru Cevap E seçeneğidir. 

  16.

  Değerlemede kullanılan yöntemlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" Reel opsiyonlar, gerçek varlıklar için yaratılmış finansal opsiyon uyarlamalarıdır.
  Soru Açıklaması

  Tahviller ve diğer finansal varlıkların değerlemesinde uygun olan yöntem İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemidir.

  İndirgenmiş Nakit Akımları Yönteminde varlıkların değerini nakit akımları ve risk özelliklerine bağlı olarak tespit etmek amaçlanır.

  İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ve Çarpanlara Dayalı Değerleme yöntemi en çok tercih edilen tekniklerdir. İndirgenmiş Nakit Akımları Yönteminde gerçek değer saptanır. Çarpanlara dayalı değerlemede ise piyasa fiyatları esas alındığından, sonuçlar pay senetlerinin piyasa değerini yansıtacaktır. Ancak, belli varsayımlar altıda çarpanlar yöntemiyle gerçek değer bulunabilir.

  17.

  Belli bir varlığı, önceden belirlenmiş fiyat üzerinden, belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde, alma veya satma hakkı veren menkul kıymet aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Varant
  Soru Açıklaması

  Varant, belli bir varlığı, önceden belirlenmiş fiyat üzerinden, belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde, alma veya satma hakkı veren bir menkul kıymettir. Varantlar banka ve aracı kurum gibi finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilebileceği gibi (finansal varantlar), işletmeler tarafından da (şirket varantları) ihraç edilebilmektedir.

  Varantlar borsada kote olan finansal araçlar olup, kolayca alınıp satılabilmektedir ve dayanak varlığı pay senedi, endeks, döviz, emtia v.b. olabilmektedir. Finansal varantlarda, varantın türünü dayanak varlıklar belirlemektedir.

  İşletmelerin ya da diğer finansal kuruluşların ihraç ettiği varantlar işletmeler için alternatif bir finansman aracı niteliğinde, sermaye piyasaları içinse çeşitliliği artıracak bir finansal araç niteliğindedir.

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi bir iskonto oranı belirlemeyi amaçlayan sermaye bütçelemesi yöntemidir?
  Doğru Cevap: "A" İç karlılık oranı
  Soru Açıklaması
  Yatırımdan sağlanan nakit girişlerinin bugünkü değerini yatırılan sermayenin bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranı iç kârlılık oranını verir.
  19.

  Aşağıdakilerden hangisi, özkaynak maliyetini doğrudan ve borç maliyetini ikame etkisiyle değiştirerek ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini etkiler?

  Doğru Cevap: "B" Piyasa Risk Primi
  Soru Açıklaması

  Piyasa Risk Primi: Pay senetlerine özgü riskler ve yatırımcıların riskten kaçınması piyasa risk primini belirler. Piyasa risk primi, özkaynak maliyetini doğrudan ve borç maliyetini ikame etkisiyle değiştirerek ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini etkiler.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi yeni ve gelişmekte olan şirketler için hibrit menkul kıymetlerin neden önemli olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

  Doğru Cevap: "A" Bu şirketlere duyulan güvenin az olması
  Soru Açıklaması

  Hibrit menkul kıymetler özellikle yeni ve büyüyen şirketlerin yatırımcı çekmek amacıyla kullanıldığı araçlardır. Bu şirketlere duyulan güvenin az olması nedeniyle borçlanma olanaklarının sınırlı olması, hibrit menkul kıymetlerden yararlanma olanaklarını artırmaktadır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler