• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 8
1.

Aşağıdakilerden hangisi ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini etkileyen faktörlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Borç Maliyeti
Soru Açıklaması
2.
Üzerinde yazılı olan değerle satışa sunulan tahvillere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Başabaş tahvil
Soru Açıklaması
3.
Ekonomik ömrü 4 yıl olan bir projeden ilk yıl 50.000, ikinci yıl 60.000, üçüncü yıl 80.000 ve dördüncü yıl 110.000 TL gelir beklenmektedir. Projenin yatırım tutarı 375.000 TL ise yatırımın ortalama getiri oranı yüzde kaç olur?
Doğru Cevap: "A" %20
Soru Açıklaması
50.000+60.000+80.000+110.000=300.000 TL toplam gelir 300.000 / 4 = 75.000 TL yıllık ortalama gelir 75.000 / 375.000 = 0.2 = %20 ortalama getiri oranı
4.

I. Sermaye varlıkalrı fiyatlandırma modeli

II. Cari piyasa değerlerine bağlı olarak tahmin

III. Geçmiş getirilerin ortalaması ile tahmin

Özkaynak maliyetini belirlerken kullanılan yukarıdaki yöntemlerden hangisi veya hangileri geçmiş verilerden yararlanarak özkaynak maliyetini belirlemeye çalışır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Verilen tüm yöntemler de bir ölçüde geçmişe dayanarak geleceği tahmin etmeye bağlıdır.

5.

İşletmenin bir bütün olarak çalışır durumda devredilebilmesi halindeki değerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İşleyen teşebbüs değeri
Soru Açıklaması

İşletmenin bir bütün olarak çalışır durumda devir edilmesi halindeki değeri işle­yen teşebbüs değerini ifade eder. İşletmenin işleyen teşebbüs değerini belirleyen üç temel unsur bulunmaktadır. Bunlar; ek kazanç gücü, maddi olmayan duran varlıklar ve gelecekteki yatırımların değeridir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplanırken dikkate alınmaz?

Doğru Cevap: "B" Satışların maliyeti
Soru Açıklaması

AOSM bilanço üzerinden hesaplanan bir orandır. Satışların maliyeti bir gelir tablosu oranıdır.

7.

Aşağıda değerleme kavramı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Pay senedi fiyatı ve pay senedi sayısının çarpılmasıyla işletmenin toplam defter değeri hesaplanabilir.
Soru Açıklaması

Pay senedi fiyatı ve pay senedi sayısının çarpılmasıyla işletmenin toplam piyasa değeri hesaplanmaktadır. İşletmenin defter değeri ise işletmenin bilançosundaki değerleri üzerinden yani varlıklar toplamından borçlar (yabancı kaynaklar) toplamının çıkartılmasıyla hesaplanmaktadır.

8.
Statik yöntemler, paranın zaman değerini göz önüne almayan, basit yöntemlerdir. Aşağıdakilerden hangisi statik yöntemlerden birisidir?
Doğru Cevap: "E" Geri Ödeme Süresi Yöntemi
Soru Açıklaması
Kârlılık Yöntemi, Masrafa Oranla Gelir Yöntemi, Ortalama Yıllık Gelirin Yatırım Tutarına Oranı Yöntemi ve Geri Ödeme Süresi Yöntemi statik yöntemlerden başlıcalarıdır. Dinamik yöntemler, paranın zaman değerini göz önünde bulunduran yöntemlerdir. Net Bugünkü Değer Yöntemi, İç Kârlılık Oranı Yöntemi, Karlılık Endeksi Yöntemi ve Yıllık Eşdeğer Gider Yöntemi dinamik yöntemlerdir.
9.
Piyasa getirilerindeki değişime nazaran işletme hisse senedi getirilerinin değişimindeki hassasiyeti gösteren değere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Beta katsayısı
Soru Açıklaması
Beta katsayısı, piyasa getirilerindeki değişime nazaran işletme hisse senedi getirilerinin değişimindeki hassasiyeti gösteren değerdir. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.
10.

Firma Değeri nasıl hesaplanır?

Doğru Cevap: "A" Firma değeri, işletmenin kreditör ve ortakları için toplam değeridir
Soru Açıklaması

Firma değeri, öz kaynak değerinden farklı olarak sadece ortaklar için değil işletmenin gelirleri üzerinde hak sahibi olan tüm tarafları ilgilendirir. İşletme hisselerini satın alan yatırımcılar firma değerini dikkate almazlar; çünkü firma değeri üzerinde borç sağlayan finansal kurumların da hakkı bulunmaktadır. Ortakların dikkate alacağı değer öz kaynak değeridir.

Firma Değeri= İşletmenin Kreditör ve Ortakları İçin Toplam Değeri

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 8
11.

Daha çok maliyet tasarrufu sağlamak, üretim kapasitesini yükseltmek amacıyla yapılan yatırım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Modernizasyon Yatırımları
Soru Açıklaması

Yenileme Yatırımları; Üretimin devamlılığı açısından, tamir, bakım ve her türlü onarıma rağmen eskimiş ve çalışmaz hale gelmiş bir varlık ya da tesisin yerine, niteliği aynı olan ve aynı üretim faaliyetinde kullanılacak yeni bir varlığın ya da tesisin satın alınması için yapılan yatırımlardır. Kalite Düzeltme Yatırımları; Üretilen malların kalitesini yükselterek, pazar payını korumak ya da arttırmak için, mamulün kalitesini yükseltici etki yapacak yatırımlardır. Entegrasyon Yatırımları; Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımlardır. Tevsii Yatırımları; Mevcut bir yatırıma ilave üretim hattı veya makine ve teçhizat ilave yapılması suretiyle üretim miktarının artırılması veya yeni bir yatırım özelliği taşımayan, mevcut üretim hattında yer alan makine ve teçhizatların bir bölümünün değiştirilmesi ile ilgili yatırımlardır. Modernizasyon Yatırımları; Daha çok maliyet tasarrufu sağlamak, üretim kapasitesini yükseltmek amacıyla yapılan yatırımlardır. Dolasıyla Doğru Cevap B seçeneği olur. 

12.
I. Projenin düzenli fon yaratacak nitelikte olması,II. Firmanın sermaye yapısına uygun olması,III. Firmanın çalışan sayısı,IV. Uzun süreli satış ve kâr tahminlerinin yapılabilmesi,Bankalar mevduat yoluyla fon toplayarak, topladıkları bu fonları belirli bir faizödemesi karşılığında, kredi şeklinde ihtiyaç duyan kişi ve kurumların kullanımınasunarak, fonların akımının sağlanmasında önemli rol üstlenmektedirler. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bankaların orta vadeli kredi sunulmasında baz aldığı koşullar arasındadır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
13.

İşletmeye ilişkin nitel ve nicel verilerin bugünkü ve gelecekteki durumunun ortaya konulması amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Temel analiz
Soru Açıklaması

Temel Analiz: İşletmeye ilişkin nitel ve nicel verilerin bugünkü ve gelecekteki durumunun ortaya konulması amacıyla yapılan çalışmalardır.

14.

I. Yurtiçi KiralamaII. Uluslararası KiralamaIII. Finansal KiralamaIV. Operasyonel KiralamaV. Satma ve Geri KiralamaYukarıdakilerden hangileri leasing türlerindendir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
15.

I. Duran varlıklara yapılan yatırımlar genellikle dönen varlıklara yapılan ya­tırımlardan daha yüksek tutarlarda olmaktadır.II. Dönen varlıklara yapılan harcamalar daha bölünebilir bir nitelik taşırken, duran varlık yatırımları bir bütünlük göstermektedir.III. Dönen varlıklara ilişkin kararları revize etmek, duran varlıklara ilişkin ka­rarları revize etmekten daha kolaydır. Duran varlıkları revize etmenin ma­liyeti genellikle yüksek olmaktadır.IV. Dönen varlıklar için yapılan harcamaların, değer kaybına uğramadan sü­ratle paraya çevrilme olasılığı oldukça yüksek, duran varlık yatırımlarında ise düşüktür.V. Dönen varlık yatırımlarının firmanın risk derecesi üzerindeki etkisi sınır­lıdır. Duran varlıklar yatırımlarının tutarlarının büyük olması, uzun süreli olması nedeni ile firmanın risk derecesini önemli ölçüde etkilemektedir.

Dönen varlık yatırımları ile duran varlık yatırımları arasındaki farklılıklara ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
16.

I. Komisyon maliyetleri yoktur. II. Vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır. III. İf­las maliyetleri yoktur. IV. Yatırımcılar ve işletmeler eş oranda borçlanabilmektedir. V. Faiz ve vergi öncesi kâr borç kullanımı ile etkilenmez. Yukarıdakilerden hangileri Modigliani-Miller Yaklaşımına göre mükemmel piyasa koşullarını ifade eden varsayımlardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
17.
Bir işletme sürekli olarak her yıl hisse başına 5 TL kar payı dağıtma politikası takip etmektedir. Hisse senedi fiyatı 25TL olan bu işletmenin öz sermaye maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 0.20
Soru Açıklaması
5/25=0,2 (%20)
18.
Aşağıdakilerden hangisi etkin piyasalar hipotezinin öne sürdüğü görüşü ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Menkul kıymetler dengededir.
Soru Açıklaması
19.

Başlangıç yatırım tutarı 400.000 TL ve ekonomik ömrü 3 yıl olan bir yatırım için iskonto oranı %10 olarak belirlenmiştir. Yıllık işletme giderleri 25.000 TL ise projenin yıllık eşdeğer gideri yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 185.000 TL
Soru Açıklaması

Projelere ait giderlerin karşılaştırılabilmesi için, projelerin tüm giderlerinin gerek yatırım, gerek işletme giderlerinin yıllık eş gider şekline dönüştürülmesi gerekmektedir. Projelerin tahmini yıllık işletme giderleri bilindiğinde, yatırım tutarının projenin ekonomik ömrü boyunca her yıla düşecek gider payı hesaplanmalıdır.

Bu eşitlik yardımıyla verilen verilere göre projenin yıllık eşdeğer gideri; yatırım harcamalarının her yıla düşen payı ile, yıllık işletme giderlerinin toplanmasıyla bulunur. Buradan projenin eşdeğer gideri yaklaşık olarak;

25.000+160.000=185.000 TL olur. Dolayısıyla Doğru Cevap C seçeneğidir.

20.

Seçeneklerden hangisi yatırım projelerini değerleyebilmek için ihtiyaç duyulan veriler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Yatırımdan beklenen müşteri oranı
Soru Açıklaması

Yatırım projelerini değerleyebilmek için bir takım verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu veriler; yatırım harcamasının tutarı, yatırımın işletmeye sağlayacağı nakit akışları ve bu nakit akışlarının zaman içerisinde dağılımı, yatırımın ekonomik ömrü, yatırımın hurda değeri ve yatırımdan beklenen getiri oranıdır

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler