• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 7
1.

Varlıkların defter değeri nasıl hesaplanır?

Doğru Cevap: "B" Defter değeri=Toplam Varlıklar-Toplam Yabancı Kaynaklar.
Soru Açıklaması

İşletme için defter değeri kavramından söz edildiğinde, genellikle öz kaynakların defter değeri anlaşılır. İşletmenin bilançodaki değerleri üzerinden, varlıklar toplamından borçlar (yabancı kaynaklar) toplamının çıkartılmasıyla defter değeri hesaplanır. Eşitlik aşağıdaki gibi gösterilebilir:

Defter Değeri= Toplam Varlıklar - Toplam Yabancı Kaynaklar

2.
Fiyat/Kazanç Oranı 20 olan bir işletmede kâr dağıtım oranı %25 ve net kârların geçmiş yıllar için hesaplanan büyüme ortalaması %20 ise işletmenin öz kaynak maliyeti nedir?
Doğru Cevap: "B" %21.5
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi orta vadeli finansman kaynaklarından değildir?

Doğru Cevap: "A" Tahvil ihracı
Soru Açıklaması

Literatürde orta vadeli finansman kaynakları genellikle orta vadeli banka kredileri, orta vadeli yatırım malları kredileri, rotatif krediler, forfaiting ve leasing şeklinde incelenmektedir.

4.

"Kiracı açısından bir satın alma anlaşmasıdır. Kiralanmış varlık kiracının bilançosunda bir varlık olarak rapor edilmekte ve taahhüt edilmişyükümlülükler de bilançoda yer almaktadır" Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanıma ait doğru cevaptır?

Doğru Cevap: "C"  Leasing
Soru Açıklaması

Finansal Kiralama: Kiracı açısından bir satın alma anlaşmasıdır. Kiralanmışvarlık kiracının bilançosunda bir varlık olarak rapor edilmekte ve taahhüt edilmişyükümlülükler de bilançoda yer almaktadır. Diğer yandan varlığın amortismanı,kiracı tarafından ayrılmaktadır. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi İflas maliyetlerinin borcun vergi avantajını dengelediği noktada optimal sermaye yapısına ulaşılacağını gösteren modern teorilerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Statik Dengeleme Teorisi
Soru Açıklaması

Statik Dengeleme Teorisi: İflas maliyetlerinin borcun vergi avantajını dengelediği noktada optimal sermaye yapısına ulaşılacağını gösteren teoridir.

6.
Yatırımdan sağlanan nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamını yatırılan sermayeye eşitleyen iskonto oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İç Karlılık Oranı
Soru Açıklaması
İç Karlılık Oranı
7.

Aşağıdakilerden hangisi yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin, risk derecesine göre düzeltilmesi yöntemidir?

Doğru Cevap: "B" Belirlilik eşiti yaklaşımı
Soru Açıklaması

Belirlilik Eşiti Yaklaşımı: Yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin, risk derecesine göre düzeltilmesi yöntemidir.

8.

Ortağın mevcut sermayedeki payı oranında artırılan sermaye kısmından da aynı oranda pay alma hakkını ifade eden hak, pay senetlerinin sahibine tanıdığı haklardan hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Rüçhan hakkı
Soru Açıklaması

Rüçhan Hakkı: Pay senedinin sahibine sağladığı haklardan bir diğeri rüçhan hakkıdır. Rüçhan hakkı, ortağın mevcut sermayedeki payı oranında artırılan sermaye kısmından da aynı oranda pay alma hakkını ifade etmektedir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi, borçlanma durumunda karşılık olarak işletmeden talep edilecek olan ve borç menkul kıymetlerinin vadeye kadar getirisi ile açıklanan orandır?

Doğru Cevap: "A" Borçlanma Maliyeti
Soru Açıklaması

Borç maliyeti, işletme ve kredi sağlayacakların talep edecekleri getiri oranıdır. İşletmenin mevcut yükümlülüklerinin faiz oranları, borç maliyetinin hesaplanmasında kullanılmaz. Bu oranlar sadece borçlar sağlandığı zamandaki maliyetini gösterir. Ancak borçlanma maliyetlerinin zaman içinde değişmeyeceği varsayılırsa, geçmişte kullanılan borç kaynaklarının maliyeti dikkate alınır. Borç maliyeti yeni borçlanmalarda işletmenin ödeyeceği faiz oranıdır ve piyasalar üzerinden gözlemlenebilir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ortakları için değerini gösteren bir tanımlamadır?
Doğru Cevap: "A" Özkaynak değeri
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 7
11.

Aşağıdakilerden hangisi, fon arz edenler tarafından sunulan kaynakların karşılığında istenilen getiri oranıdır?

Doğru Cevap: "B" Sermaye Maliyeti
Soru Açıklaması

Sermaye maliyeti, işletmeye kaynak sağlayanların aynı risk düzeyindeki başka yatırımlara fon sunmayı seçmeleri halinde bu yatırımlardan elde etmeyi bekleyecekleri getiri oranıdır. Sermaye maliyeti finansman kaynaklarının kullanım alanlarının riskliliğine bağlı olarak değişir ve sermaye bütçelemesinde iskonto faktörü olarak kullanılabilir.

12.
Risksiz faiz oranı %8, piyasa risk primi %4 olan örnek bir durumda 0,75 beta katsayısına sahip bir işletme için öz kaynak maliyeti % kaçtır?
Doğru Cevap: "E" %11
Soru Açıklaması
ke= 0,08 + (0,04 * 0,75) = 0,08 + 0,03 = 0,11 = %11
13.
Belli bir varlığı, önceden belirlenmiş fiyat üzerinden, belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde, alma veya satma hakkı veren menkul kıymete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Varant
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi sağlanan fonlar için vadesinde faiz ya da anaparanın ödenmeme riskini ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Temerrüt riski
Soru Açıklaması

Temerrüt Riski: Sağlanan fonlar için vadesinde faiz ya da anaparanın ödenmeme riskini ifade eder.

15.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde entelektüel sermaye kapsamında ele alınmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Maddi olmayan duran varlıklar
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kazandığı ya da kaybettiği değerin dönemsel ölçüsünü ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik katma değer
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik ömrün sonunda oluşan değeri ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Kalıntı değer
Soru Açıklaması
Kalıntı (Hurda) Değer: Makine, teçhizat vb. gibi yatırımlarda, bu yatırımın gerçekleşmesinden belirli bir süre sonra makine ve teçhizatın ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle satılması halinde ele geçen tutardır.
18.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri  işletmenin kontrolünde olmayan en önemli faktörlerdendir?

I. Faiz Oranlarının Düzeyi

II.Piyasa Risk Primi

III.Vergi Oranı

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

Faiz oranlarının düzeyi, piyasa risk primi ve vergi oranı işletmenin kontrolünde olmayan en önemli üç faktördür.

19.
Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan statik yöntemlerden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Geri Ödeme Süresi Yöntemi
Soru Açıklaması
Statik yöntemler, projelerin değerlendirilmesinde paranın zaman değerini göz ardı eden yöntemlerdir. Bu yöntemlerin sayısı oldukça fazladır; ancak en çok kullanılanları “Ortalama Yıllık Gelirin Yatırım Tutarına Oranı” ve “Geri Ödeme Süresi Yöntemi” dir. Dinamik yöntemlerde ise paranın zaman değeri dikkate alınmaktadır. Bu yöntemlerden en sık kullanılanları ise “Net Bugünkü Değer Yöntemi”, “İç Kârlılık Oranı Yöntemi” “Kârlılık Endeksi” ve “Yıllık Eşdeğer Gider Yöntemi”dir.
20.

Aşağıdaki kredilerden hangisi, kredi dönemi boyunca işletmeye fon sağlamayı kabul eder ve borçlu, krediyi istediği tarihte kullanma ve faiz ödemelerinin miktarını belirleme opsiyonuna sahiptir?

Doğru Cevap: "B" Rotatif krediler
Soru Açıklaması

Rotatif krediler; kredi dönemi boyunca işletmeye fon sağlamayı kabul eder ve borçlu, krediyi istediği tarihte kullanma ve faiz ödemelerinin miktarını belirleme opsiyonuna sahiptir?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler