• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 6
1.

Piyasa getirilerindeki değişime nazaran işletme pay senedi getirilerinin değişimindeki hassasiyeti gösteren değere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Beta Katsayısı
Soru Açıklaması

Beta Katsayısı, Piyasa getirilerindeki değişime nazaran işletme pay senedi getirilerinin değişimindeki hassasiyeti gösteren değerdir.

2.

Kiracı kendi elin de bulunan bir yatırım malını veya sabit kıymeti finansal kiralama şirketine satarak bedelini tahsil eden leasing türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Satma ve geri kiralama
Soru Açıklaması

Satma ve Geri Kiralama: Bir varlığın kiralanmasının maliyeti, vergi avantajı nedeni ile satın alınmasından daha düşük olmaktadır. Bu nedenle hâli hazırda satın alınmış bir varlık satılarak kiralanabilir ve kiralamanın sağladığı maliyet avantajından yararlanılabilir. Bu leasing türünde Kiracı kendi elin de bulunan bir yatırım malını veya sabit kıymeti finansal kiralama şirketine satarak bedelini tahsil etmektedir.

3.
Özellikleri itibarıyla öz sermaye ile borç arasında melez bir karakter gösteren menkul kıymetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hibrit menkul kıkymet
Soru Açıklaması
4.

Ülkemizde anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Tahvil
Soru Açıklaması

Ülkemizde anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine tahvil adı verilmektedir

5.
Ülkemizde anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Tahvil
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdaki pay senedi değerleme modellerinden hangisinde, bir işletmede anapara ve faiz ödemeleri gibi finansal yükümlülükler ye­rine getirildikten sonra kalan nakit akımlarının iskonto edilerek bugüne indir­genmesi gerçekleştirilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Öz Kaynaklara Olan Serbest Nakit Akımı Modeli
Soru Açıklaması

Öz Kaynaklara Olan Serbest Nakit Akımı Modelinde, bir işletmede anapara ve faiz ödemeleri gibi finansal yükümlülükler ye­rine getirildikten sonra kalan nakit akımlarının iskonto edilerek bugüne indir­genmesi gerçekleştirilmektedir.

Modelde, nakit akımları öz kaynak maliyeti kullanılarak bugüne indirgenme­lidir. Çünkü nakit akımları üzerindeki hak sahibi işletme ortaklarıdır. Öz kaynak maliyeti ise ortakların yatırım ile ilgili istenen getiri oranını ifade eder.

7.
Dönen varlık yatırımları ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Dönen varlık yatırımları,  bir yıldan kısa sürede mal veya hizmetlere dönüşecek varlıklara yapılan yatırımları ifade eden, uzun süreli varlıkların çalıştırılması için gerekli olan yatırımlardır.
Soru Açıklaması

Dönen varlık yatırımları, bir yıldan kısa sürede mal veya hizmetlere dönüşecek varlıklara yapılan yatırımları ifade eden, uzun süreli varlıkların çalıştırılması için gerekli olan yatırımlardır. Bu kapsamda; kasa, banka, stok ve alacaklarda bulunması gereken fon tutarlarına karar verilir

8.
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeline göre öz sermaye maliyetini verir?
Doğru Cevap: "D" Risksiz Faiz Oranı + Beta Katsayısı * (Piyasa Getirisi- Risksiz Getiri Oranı)
Soru Açıklaması
SVFM ile öz kaynak maliyeti hesaplamanın formülü d seçeneğinde doğru olarak verilmiştir.
9.
• Teori işletme yönetimi ve piyasa arasında bilgi asimetrisi olduğunu varsayar.• Teoriye göre yöneticiler işletmenin kârlılığı ve riski hakkında bilgi iletmek için sermaye yapılarını değiştirirler. • Yöneticilere yapılan ödemeler işletme değerine bağlı olarak değişiklik gösterir.• Yöneticilerde kendilerine yapılacak ödemeleri garanti altına almak için şirket eksik değerlendiği zaman piyasayı bilgilendirme yönünde bir davranış oluşur.Bu özellikler hangi sermaye yapısı modern teorilerinin özellikleridir?
Doğru Cevap: "C" Sinyal Teorisi
Soru Açıklaması
Sinyal Teorisi işletme yönetimi ve piyasa arasında bilgi asimetrisi olduğunu varsayar. Teoriye göre yöneticiler işletmenin kârlılığı ve riski hakkında bilgi iletmek için sermaye yapılarını değiştirirler. Yöneticilere yapılan ödemeler işletme değerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Yöneticilerde kendilerine yapılacak ödemeleri garanti altına almak için şirket eksik değerlendiği zaman piyasayı bilgilendirme yönünde bir davranış oluşur.
10.

I. Adi Pay Senetlerinin MaliyetiII. İmtiyazlı pay senetleriIII. Dağıtılmamış Kârların MaliyetiIV. Amortisman Fonlarının Maliyeti

Yukarıdakilerden hangileri öz kaynak maliyetinin belirlenmesinde dikkate alınır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Öz kaynak maliyeti hissedarların işletmeye sağladıkları fonlar karşılığında bekledikleri getiri oranıdır. Öz kaynak kapsamına adi pay senetleri, imtiyazlı pay senetleri, dağıtılmayan kârlar ve amortisman fonları dahil edilmektedir.

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 6
11.
Yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin, risk derecesine göre düzeltilmesi yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Belirlilik eşiti yaklaşımı
Soru Açıklaması
Belirlilik eşiti yaklaşımı, yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin, risk derecesine göre düzeltilmesi yöntemidir.
12.
İşletmelerde kaynak ihtiyacının karşılanmasında sermaye bileşenleri arasında öncelikli tercihler yapılması hangi teori ile açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Finansal hiyerarşi teorisi
Soru Açıklaması
İşletmelerde kaynak ihtiyacının karşılanmasında sermaye bileşenleri arasında öncelikli tercihler yapıldığı finansal hiyerarşi teorisi ile açıklanmaktadır. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.
13.
Yatırımın İskonto Oranını Farklılaştırma Yöntemi’ne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Yöntem sadece riski zaman içerisinde artan yatırım projelerine uygulanır.
Soru Açıklaması
Soru içerisindeki ifadelere bakılacak olunursa; A seçeneğinde risk primi etkisinin üssel oranda arrtığını ifade eder. B seçeneğinde ise, risk faktörü yöneticiler tarafından belirlenir, yöntem öznel bir nitelik taşır. C seçeneğinde, nakit girişlerinin olasılık dağılımı bu yöntemde ihmal edilir. E seçeneğinde ise; Net Bugünkü Değeri (NBD) iskonto oranı önceden belirlenmekte ve yatırım projeleri belirlenen bu oran kadar ya da daha fazla kârlı ise NBD pozitif, değilse negatif değer almaktadır. Öte yandan, D seçeneği doğrudur.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler