• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 5
1.
Fiyatı 300 TL olan bir imtiyazlı HS her yıl 45 TL karpayı ödemesi sağlıyorsa bu imtiyazlı hisse senedinin sermaye maliyeti yüzde kaç olur?
Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
45/300=0,15 (%15)
2.
Karların dağıtılmayarak işletmede bırakılması yoluyla sağlanan finansman türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Otofinansman
Soru Açıklaması
Otofinansman, karların dağıtılmayarak işletmede bırakılması yoluyla sağlanmaktadır.
3.
I. Şirket Yönetimine Katılma Hakkı ve Oy Kullanma HakkıII. Şirket Kârından Pay Alma HakkıIII. Rüçhan HakkıIV. Tasfiyeden Pay Alma HakkıV. Gelir Elde Etme HakkıYukarıdakilerden kaç tanesi hisse senetlerinin sahiplerine sağladığı ortaklık hakları arasındadır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
4.
İşletmelerde duran varlıklara yapılan yatırımları değerleme süreci sermaye bütçelemesi olarak adlandırılmaktadır. Buna göre yatırımın ekonomik ömrü nasıl tanımlanır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

Yatırımın Ekonomik Ömrü: Bir yatırımın faydalı olarak üretimde bulunabileceği süreyi ifade etmektedir. Bir yatırımın fiziki ömrü ile ekonomik ömrü bir birinden farklı olabilir. Fiziki ömür; teknik iş ve faaliyetlerin yerine getirilerek, fiilen üretimde bulunulacak süreyi kapsamaktadır.

5.
Sermaye maliyeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" İşletmeler için kapsamı borç maliyeti ile sınırlıdır
Soru Açıklaması
İşletmeler için kapsamı borç maliyeti ile sınırlı değildir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin sahiplerine sağladığı haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Faiz alma hakkı
Soru Açıklaması
7.

Ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar sağlayan pay senedi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Adi Pay Senetleri 
Soru Açıklaması

Adi Pay Senetleri; Pay senetleri, ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar sağlarlar. Bu tip pay senetlerine adi pay senetleri denir. Adi pay senetleri, toplantılarda oy hakkı sağlayarak pay sahiplerine yönetime katılım imkânı sunarlar. Bunun yanında kârdan pay alma ve şirketin tasfiyesi durumunda diğer yükümlülükler yerine getirildiği takdirde, yatırımın geri ödenmesini, diğer bir ifadeyle tasfiyeden pay alma hakkı sağlarlar. Türleri bakımında diğer pay sahiplerine göre en büyük riske adi pay senedi sahipleri sahiptirler. Ancak şirketin başarılı olması durumunda ise yüksek temettü ve sermaye kazancı elde edebilirler. Bu bilgilere göre Doğru Cevap C seçeneği olur.

8.
Forfaiting, bankanın (forfaiter), ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emreyazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemidir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Forfaitingin ihracatçı açısından yararlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" • Baz puan olarak belirlenen faiz maliyeti.
Soru Açıklaması

Forfaitingin ihracatçı açısından yararları şu şekilde sıralanabilir:• Ekonomik ve politik tüm riskler forfaiter’a yansıtılmaktadır. Ayrıca ihracatçı tahsil yükümlülüğünden kurtulmaktadır.• Maliyet önceden belirlendiğinden, ihracatçı uzun vadeli faaliyet planı yapabilmektedir.• Vadeli satışlar anında paraya çevrilebildiğinden, ihracatçının kredili satışlariçin kaynak aramasına gerek kalmamakta ve likidite durumu iyileşmektedir.• İhracatçı, forfaiting işlemi ile kur, transfer ve faiz risklerini forfaiter’a devretmektedir.• İhracatçı, alıcının kredi değerliliğini saptama, alacakların yönetimi ve tahsili için zaman ve kaynak ayırma gereğinden kurtulmaktadır.

9.
Bir hisse senedine iki yıl süreyle yatırım yapılmaktadır. Hisse senedinden ilk sene 1 TL ve ikinci sene sonunda 1.2 TL kar payı ve 10 TL sermaye kazancı beklenmektedir. Yatırımdan istenen getiri oranı % 14 olduğunda, hisse senedi değeri ne kadar olacaktır?
Doğru Cevap: "C" 9,49 TL
Soru Açıklaması
Hisse Senedi Değeri = [ (1/ ( 1+0,14) +( (1,2 + 10 ) / (1+0,14)*(1+0,14))] = 9,49 TL
10.
Tahviller ve diğer borçluluk sağlayan finansal varlıkların değerlemesinde uygun olan yöntem hangi yöntemidir?
Doğru Cevap: "A" İndirgenmiş Nakit Akımlar Yöntemidir
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 5
11.

Aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesinde kullanılan dinamik yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Geri ödeme süresi yöntemi
Soru Açıklaması

Sermaye bütçelemesinde kullanılan dinamik yöntemler;

Net Bugünkü Değer Yöntemi, İç Kârlılık Oranı Yöntemi, Kârlılık Endeksi Yöntemi, Yıllık Eşdeğer Gider Yöntemi

12.

Aşağıdakilerden hangisi, sağlanan fonlar için vadesinde faiz ya da anaparanın ödenmeme riskini ifade eder?

Doğru Cevap: "D" Temerrüt Riski
Soru Açıklaması

Temerrüt Riski: Sağlanan fonlar için vadesinde faiz ya da anaparanın ödenmeme riskini ifade eder.

Piyasa faiz oranları, temerrüt riski ve vergi matrahından düşülebilme avantajı borç maliyeti üzerinde önemli etkilere sahiptir. Menkul kıymet piyasalarında işlem gören ve işlem görmeyen borç olmak üzere iki tür borç sermayesi bulunur. Banka kredileri gibi birçok borç kaynağı düzenli olarak piyasalarda işlem görmez ve tekrar fiyatlanmazlar. Bu tür piyasa da işlem görmeyen borçların maliyeti piyasada işlem gören benzer özelliklere sahip menkul kıymetlerin getiri oranları üzerinden belirlenebilir.

13.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi etkin piyasalar hipotezi kapsamında söylenemez?

Doğru Cevap: "E" Yatırımcılar, analiz yaparak eksik değerlenmiş hisseleri bulabilirler.
Soru Açıklaması

Etkin piyasalar hipotezi pay senetlerinin her zaman dengede olduğunu, hisse fiyatlarının piyasada mevcut olan bütün bilgileri yansıttığını ortaya koyar. Eğer hipotez doğruysa eksik değerlenmiş hisseleri bulmak için analiz yapmak zaman kaybıdır. Diğer bir ifadeyle yatırımcıların analiz yaparak eksik değer bulmaları ve piyasa üzerinde getiri elde etmeleri mümkün değildir.

14.
Seçeneklerde verilen dönen varlık yatırımları ile duran varlık yatırımları arasındaki farklılıklardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dönen varlıklara ilişkin kararları revize etmek, duran varlıklara ilişkin kararları revize etmekten daha zordur.
Soru Açıklaması
Dönen varlıklara ilişkin kararları revize etmek, duran varlıklara ilişkin kararları revize etmekten daha kolaydır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi karlı yatırım projelerinin seçilmesi sürecini içerir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye bütçelemesi
Soru Açıklaması
Sermaye Bütçelemesi: Kârlı yatırım projelerinin araştırılması, analiz edilmesi ve en uygun yatırım projesinin seçim sürecidir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi değerlemesinde temel analiz kapsamında yapılacak analizlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" İş analizi
Soru Açıklaması
17.
I. Adi Hisse SenediII. İmtiyazlı Hisse SenetleriIII. Kurucu Hisse SenetleriIV. Primli ve Primsiz Hisse SenetlerV. Bedelli ve Bedelsiz Hisse SenetleriVI. Oydan Yoksun Hisse SenetleriYukarıdakilerden kaç tanesi sahiplerine sağladıkları çıkarlara göre hisse senedi türlerindendir?
Doğru Cevap: "E" 6
Soru Açıklaması
18.
Nominal değeri 540 TL olan, faiz ödemesi bulunmayan, vadesine 1 yıl kalmış olan tahvilin piyasa fiyatı 480 TL ise getiri değeri yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "D" %12,5
Soru Açıklaması
480=540/(1+i)^1 (1+i)=540/480 1+i=1,125 i=1,125-1=0,125=%12,5
19.
Simulasyon yaklaşımı nasıl bir yöntemdir?
Doğru Cevap: "D" Simülasyon (benzetim), bir risk analizi yöntemidir. Simülasyon (benzetim), özde deneysel nitelikli, matematiksel bir model geliştirme tekniği olarak, sistemlerin davranışını inceleme ve tanımlama, sistemlerdeki değişmelerin etkilerini belirleme ve böylece gelecekteki davranışları tahmin etme amacı taşıyan deneysel ve uygulamalı bir yöntemdir. 
Soru Açıklaması

Simülasyon (benzetim), özde deneysel nitelikli, matematiksel bir model geliştirme tekniği olarak, sistemlerin davranışını inceleme ve tanımlama, sistemlerdeki değişmelerin etkilerini belirleme ve böylece gelecekteki davranışları tahmin etme amacı taşıyan deneysel ve uygulamalı bir yöntemdir. Diğer bir tanımlamaya göre simülasyon, incelenen faktörlerin içinde bulunan değişkenliği birleştirmeyi deneyen ve sağlıklı bir getirinin kazanılma olasılığını değerlendiren bir risk analiz yöntemidir.

20.
Daha çok maliyet tasarrufu sağlamak, kaliteyi düzeltmek amacıyla yapılan yatırım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Modernizasyon yatırımı
Soru Açıklaması
Modernizasyon Yatırımları: Daha çok maliyet tasarrufu sağlamak, üretim kapasitesini yükseltmek amacıyla yap›lan yatırımlardır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler