• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi tahvil sahibi olmanın getirdiği risklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ödenme Riski
Soru Açıklaması
Tahvilin anapara ve faiz ödemelerinin gecikmeli olarak yapılması veya hiç yapılmaması durumunda ödenmeme riski söz konusu olur.
2.
A işletmesinin en son dağıtmış olduğu hisse başına kar payı 1 TL'dir. A işletmesinin dağıtmış olduğu kar payının her yıl % 5 oranında büyümesi bekleniyorsa ve yatırımdan istenen getiri oranı % 9 ise hisse senedinin gerçek değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 26,25
Soru Açıklaması
Hisse Senedi Değeri = [(1*0,05)/(0,09-0,05)]= 26,25
3.
Seçeneklerdeki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Eski hissedarların şirketteki ortaklık yüzdelerini sürdürmeleri amacıyla yeni çıkarılacak hisse senetlerini sahip oldukları pay yüzdesi ile orantılı olarak ilk önce satın alma hakkına kardan pay alma hakkı denir.
Soru Açıklaması
Eski hissedarların şirketteki ortaklık yüzdelerini sürdürmeleri amacıyla yeni çıkarılacak hisse senetlerini sahip oldukları pay yüzdesiyle orantılı olarak ilk önce satın alma hakkına rüçhan hakkı adı verilir.
4.
Piyasa getirilerindeki değişime nazaran işletme hisse senedi getirilerinin değişimindeki hassasiyeti gösteren değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Beta Katsayısı
Soru Açıklaması
Piyasa getirilerindeki değişime nazaran işletme hisse senedi getirilerinin değişimindeki hassasiyeti gösteren değer beta katsayısı olarak tanımlanmaktadır
5.

Aşağıdakilerden hangisi orta vadeli finansman kaynakları arasında değildir?

Doğru Cevap: "D" Faktöring
Soru Açıklaması

Literatürde orta vadeli finansman kaynakları genellikle orta vadeli banka kredileri, orta vadeli yatırım malları kredileri, rotatif krediler, forfaiting ve leasing şeklinde incelenmektedir. Faktöring kısa vadeli finansmanda kullanılan fon kaynağıdır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi, tahvillerde anapara ve faiz ödemelerinin bugünkü değerini tahvilin piyasa fiyatına eşitleyen iskonto oranıdır?

Doğru Cevap: "C" Vadeye Kadar Getiri
Soru Açıklaması

Vadeye Kadar Getiri: Tahvillerde anapara ve faiz ödemelerinin bugünkü değerini tahvilin piyasa fiyatına eşitleyen iskonto oranıdır.Geçmişte tahvil ihraç etmiş bir işletme, tahviller ikincil piyasada işlem görüyorsa, borç sermayesinin maliyetini piyasada oluşan cari fiyatlar üzerinden hesapladığı “vadeye kadar getiri” ile bulabilir. Hesaplanan vadeye kadar getiri işletmenin mevcut borç sağlayıcılarının yatırımlarından bekledikleri getiri oranını ifade etmesinin yanında, yeni borç ihraçlarındaki beklenen getiri oranının da iyi bir tahminidir. Eğer tahviller ikincil piyasada işlem görmüyorsa piyasadaki benzer özelliklere sahip başka bir işletmenin tahvilleri üzerinden hesaplanan vadeye ka¬dar getiri kullanılabilir

7.

Aşağıdakilerden hangisi özellikle yüksek enf­lansyon dönemlerinde görülen bir tahvil uygulamasıdır? 

Doğru Cevap: "B" Endeksli Tahviller
Soru Açıklaması

Endeksli Tahviller: Endeksli tahviller özellikle yüksek enf­lansyon dönemlerinde görülen bir tahvil uygulamasıdır. Yüksek enf­lasyonun olduğu dönemlerde tahvil sahibinin, anaparasının değerini korumak amacıyla belli bir dövize veya altınaendeksli tahviller çıkarılabilir.

8.

Yatırımın İskonto Oranını Farklılaştırma Yöntemi olarak, Yatırım tutarı 500.000 ve ekonomik ömrü 3 yıl olan bir projeden 1. yıl sonunda 250.000, 2. yıl sonunda 200.000 ve 3. yıl sonunda 150.000’TL lik nakit girişi beklenmektedir. İskonto oranı %15.  “Projenen net bugünkü değeri= 1. Yıl sonu/(1+0,15)1+2. Yıl sonu/(1+0,15)2+3. Yıl sonu/(1+0,15)3 - 500 000 şeklinde hasaplanmaktadır.” Buna göre  projenin net bugünkü değeri ne olmalıdır?

Doğru Cevap: "B" NBD = 32 753
Soru Açıklaması

Projenen net bugünkü değeri= 1. Yıl sonu/(1+0,15)1+2. Yıl sonu/(1+0,15)2+3. Yıl sonu/(1+0,15)3- 500 000

NBD=((250 000/1,15)+(200 000/1.32)+(150 000/1.52))-500 000

(467,247)-500,000=32 753. TL

9.

Tahvillerde anapara ve faiz ödemelerinin bugünkü değerini tahvilin piyasa fiyatına eşitleyen iskonto oranına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Vadeye Kadar Getiri
Soru Açıklaması

Vadeye Kadar Getiri: Tahvillerde anapara ve faiz ödemelerinin bugünkü değerini tahvilin piyasa fiyatına eşitleyen iskonto oranıdır.

10.
Bir yatırımla ilgili olarak %25 olasılıkla 120 TL, %40 olasılıkla 130 TL, %35 olasılıkla 140 TL nakit akışı beklenmektedir. Bu yatırımın beklenen nakit akışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 131TL
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 4
11.
İşletmelerin pay senedi eğerini etkileyen özelliklerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Gelişmiş ekonomilerde bulunan işletmeler daha düşük değerli olmaktadırlar.
Soru Açıklaması

Gelişmiş ekonomilerde bulunan işletmeler daha yüksek değerli olmaktadırlar. Çünkü gelişmekte olan ekonomilerde gelirlerde daha çok volatilite ile karşılaşılacaktır. Volatilite riski ifade eder ve risk arttıkça değer düşüş gösterir. Olgunlaşmış sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler yeni sektörlerdeki işletmelere göre daha yüksek değerlidir. Olgun sektörler daha az volatiliteye sahip olduğu için daha az risklidir. Bu durumda o sektörlerdeki işletmelerin pay senetleri daha yüksek değerde olur. Büyük işletmelerin pay senetleri yüksek değere sahip olma eğilimindedir. Eski işletmeler yeni kurulmuş işletmelere göre daha az risklidir; bu nedenle pay senetleri yüksek değerlere sahiptirler. Son olarak, pay senedinin değerini faaliyet durumu da etkileyebilmektedir. Uzun süre faaliyet gösterecek işletmelerin pay senetleri, yakın zamanda faaliyetlerini durdurmaya müsait işletmelerin pay senetlerine nazaran daha yüksek değere sahip olmaktadır.

12.
Risksiz faiz oran› %6, piyasa risk primi %4 olan örnek bir durumda 0, 78 betaya sahip bir işletme için öz kaynak maliyeti (ke) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" %9
Soru Açıklaması
ke=0,06+(0,04+0,78) ke=0,0912 ke=%9
13.

Bir işletmeye ait nominal değeri ?1000 olan ve yıllık %13 faiz ödemesi yapan ve vadesine 5 yıl kalan bir tahvil piyasada ?1100 fiyat üzerinden işlem görmektedir. Vergi oranı %20 ise işletmenin borç maliyeti enterpolasyon yöntemiyle hesaplanırsa kaç olur?

Doğru Cevap: "B" %8,27
Soru Açıklaması

%10 ve %11 oranlarını denersek sırasıyla farklar ?13,72 ile -?26,08 çıkmaktadır. Enterpolasyon yönteminde hesaplarsak:

10+(13,72/(13,72-(-26,08))=10,34 buluruz. Bu oranıda (1-vergi oranı) ile çarparsak: %10,34*0.8=%8,27 buluruz.

14.
Aşağıdakilerden hangisi dinamik yöntemlerin temel varsayımları arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Elde edilecek nakit akışları sabittir.
Soru Açıklaması
Elde edilecek nakit akışlarının sabitliği dinamik yöntemlerin temel varsayımları arasında değildir.
15.

Belli bir varlığı, önceden belirlenmiş fiyat üzerinden, belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde, alma veya satma hakkı veren menkul kıymete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Varant
Soru Açıklaması

Varant, belli bir varlığı, önceden belirlenmiş fiyat üzerinden, belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde, alma veya satma hakkı veren bir menkul kıymettir.

16.

Halka açık Anonim şirketlerde pay sahiplerinin sayısının kaç kişiyi aşması durumunda şirket SPK'ya tabii olur?

Doğru Cevap: "D" 500
Soru Açıklaması

Halka açık anonim şirketler, pay senetlerini halka arz eden şirketlerdir. Paysenedi sahiplerinin sayısının 500’ü aşması durumunda veya şirket, yazılı veya sözlü şekilde halkı ortaklığa çağırsa, bu anonim şirket, halka açık şirket sayılır veSPKa’ya tabi olur.

17.

Borç kullanımı nedeniyle elde edilen avantajın belli bir noktaya kadar sürdürülebileceğini ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin düşürülmesine olanak vereceğini açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Geleneksel Görüş
Soru Açıklaması

Geleneksel Görüş, Borç kullanımı nedeniyle elde edilen avantajın belli bir noktaya kadar sürdürülebileceğini ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin düşürülmesine olanak vereceğini açıklayan yaklaşımdır.

18.
Seçeneklerdeki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Varantlarda vade, opsiyon sözleşmelerinde olduğundan daha kısadır.
Soru Açıklaması
Varantlarda vade, opsiyon sözleşmelerinde olduğundan daha uzundur.
19.

?14 fiyat ile işlem gören bir pay senedinin kâr dağıtımı ?1 ve kâr payının büyüme oranı %15 ise öz kaynak maliyeti ne olur?

Doğru Cevap: "D" %23
Soru Açıklaması

özkaynak maliyeti=((1*(1+0,15))/14)+0,15=%23

20.
Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, projenin sağlayacağı net nakit girişi olarak alınan değerler gerçekleşme olasılığı en yüksek olan değerlerdir. Ancak siz yatırım projesinin, gerçekte beklenen değerlerin altında veya üstünde bir nakit akışı sağlama olasılığını da göz önüne alacak bir yöntemle çalışıyorsanız hangi yöntemi kullanıyorsunuz demektir?
Doğru Cevap: "A" Belirlilik Eşiti Yaklaşımı (BEY)
Soru Açıklaması
BEY bu olasılığı göz önüne alarak net bugünkü değer hesaplaması yapılması gerektiğini ifade ettiğinden, doğru cevap A seçeneğidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler