• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 3
1.

Yüksek büyüme potansiyeli veya yeni kurulmuş olan işletmelerin yararlanabileceği, kullandırılan fonların genellikle büyük paketler halinde ve hem borç hem de özsermaye olarak sağlanabildiği uzun vadeli finansman kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Girişim sermayesi
Soru Açıklaması

Yüksek büyüme potansiyeli veya yeni kurulmuş olan işletmelerin yararlanabileceği uzun vadeli finansman kaynaklarından biri girişim sermayesidir. Girişim sermayesinde kullandırılan fonlar genellikle büyük paketler halinde ve hem borç hem de özsermaye olarak sağlanmaktadır. Girişim sermayesi şirketleri yatırım yaptıkları şirketlerin nihai olarak büyümesini hedef­lediklerinden yatırımlar genellikle 5-10 yıl boyunca sabittir. Söz konusu uygulamada sermayedarlar çoğunlukla yönetim danışmanlığı da sağlamaktadırlar. Dolayısıyla Doğru Cevap B seçeneği olur. 

2.
Varlıkların değerlemesi ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bir varlığın ekonomik ömrünü tamamladıktan sonraki değerine tasfiye değeri denir.
Soru Açıklaması
Bir varlığın ekonomik ömrünü tamamladıktan sonraki değerine hurda değeri denir.
3.

Önemli kararlar söz konusu olduğunda, kararların bir defada verilmesi yerine sıra ile verilmesi mümkündür. Bu imkanı yöneticilere tanıyan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Karar Ağacı Yaklaşımı
Soru Açıklaması

Önemli kararlar söz konusu olduğunda, kararların bir defada verilmesi yerine sıra ile verilmesi mümkündür. Bu imkanı yöneticilere tanıyan yöntem karar ağacı yöntemidir. Karar ağaçları genellikle reel opsiyonlara dayalı değerlemede kullanılmaktadır. Ancak teknik, reel opsiyonlar kullanılmaya başlamadan önce de proje değerlemede yaygın olarak kullanılmıştır. Karar ağaçları projenin riskinin belirlenmesine ve gelecekte alınacak kararların projenin nakit akışlarını nasıl etkileyeceğine ilişkin bilgiler vermektedir. Bu bilgilere göre Doğru Cevap C seçeneğidir.

4.
Aşağıdakilerden hangisinde sermaye yapısındaki değişiklikler ile optimal sermaye maliyetine ulaşılabileceği varsayılır?
Doğru Cevap: "C" Geleneksel yaklaşım
Soru Açıklaması
Geleneksel yaklaşım, sermaye yapısındaki değişiklikler ile optimal sermaye maliyetine ulaşılabileceğini varsayar.
5.
Hisse başına 2 TL temettü dağıtmış olan bir işletmenin hisse senetlerinden istenen getiri oranı %21 ve sabit büyüme oranı %10 ise, bu işletmenin hisse senedinin gerçek değeri kaç TL dir?
Doğru Cevap: "A" 20
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi orta vadeli kredi sunulmasının temel koşullarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Firmanın istikrarlı bir büyüme oranına sahip olması.
Soru Açıklaması
7.

Bankanın, ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emre yazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Forfaiting
Soru Açıklaması

Forfaiting, bankanın (forfaiter), ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emre yazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemidir. Forfaiting mal ve hizmet ihracatından doğan ve gelecekte tahsil edilecek orta vadeli ve uygulamada bir banka tarafından garanti edilmiş senetli ya da senetsiz bir alacağın, vadeden önce satılarak bedelinin tahsil edilmesidir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi paranın zaman değerini dikkate almayan ve yatırılan sermayenin tekrar işletmeye kazandırılacağı süreyi araştıran yöntemdir?
Doğru Cevap: "A" Geri ödeme süresi yöntemi
Soru Açıklaması
Yöntemde, yatırılan sermayenin tekrar işletmeye kazandırılacağı süre araştırmaktadır.
9.

"İşletmenin yatırım malları için gerekli fon kaynaklarını sağlamada kullanılan ticaret bankalarına özgü orta vadeli bir finansman kaynağıdır ve belirli teminatlar karşılığında bankaların işletmelere yine belirli limitler çerçevesinde kullandırdığı bir kredi türüdür" Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanıma ait doğru cevaptır? 

Doğru Cevap: "D"  Rotatif krediler
Soru Açıklaması

Rotatif KredilerRotatif kredilerde banka, kredi dönemi boyunca işletmeye fon sağlamayı kabuleder ve borçlu, krediyi istediği tarihte kullanma ve faiz ödemelerinin miktarınıbelirleme opsiyonuna sahiptir. Başka bir ifadeyle rotatif krediler; işletmenin yatırım malları için gerekli fon kaynaklarını sağlamada kullanılan ticaret bankalarına özgü orta vadeli bir finansman kaynağıdır ve belirli teminatlar karşılığında bankaların işletmelere yine belirli limitler çerçevesinde kullandırdığı bir kredi türüdür.

10.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi borç kullanımı nedeniyle elde edilen avantajın belli bir noktaya kadar sürdürülebileceğini ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin düşürülmesine olanak vereceğini açıklar?
Doğru Cevap: "C" Geleneksel görüş
Soru Açıklaması
Geleneksel görüş, borç kullanımı nedeniyle elde edilen avantajın belli bir noktaya kadar sürdürülebileceğini ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin düşürülmesine olanak vereceğini açıklayan yaklaşımdır. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.
logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 3
11.

"Bankanın , ihracatçı şirketin vadesi 3­4 yıla kadar olan emre yazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemidir." ifadesi aşağıdakilerden hangisi için doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "E" Forfaiting
Soru Açıklaması

Forfaiting; bankanın , ihracatçı şirketin vadesi 3­4 yıla kadar olan emre yazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemidir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısı kararlarının sermaye maliyeti ve buna bağlı olarak da işletme değeri üzerindeki etkisini açıklayan yaklaşımlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Markowitz yaklaşımı
Soru Açıklaması
Sermaye yapısı kararlarının sermaye maliyeti ve buna bağlı olarak da işletme değeri üzerindeki etkisini açıklayan yaklaşımlar ilk dört seçenekte yer almaktadır. Markowitz yaklaşımı ise, portföy değerlemesi ile ilgili bir yaklaşımdır.
13.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yatırım kararlarının bir defada verilmesi yerine sıra ile karar verilmesine olanak sağlar?
Doğru Cevap: "B" Karar ağacı yaklaşımı
Soru Açıklaması
Karar ağacı yaklaşımı, yatırım kararlarının bir defada verilmesi yerine sıra ile karar verilmesine olanak sağlar?
14.

Aşağıdakilerden hangisi ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Beta Katsayısı
Soru Açıklaması

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, işletmenin kontrolü dışında ve işletmenin kontrolü altında olan birçok faktörden etkilenir. Faiz oranlarının düzeyi, piyasa risk primi ve vergi oranı işletmenin kontrolünde olmayan en önemli üç faktördür. İşletme, sermaye maliyetini, kontrolünde olan sermaye yapısı politikası, kâr payı politikası ve yatırım politikası ile etkileyebilir

15.
Aşağıdakilerden hangisi “Sermaye yapısı ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ilişkisini” açıklayan görüşlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli yaklaşımı
Soru Açıklaması
Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli yaklaşımı beta faktörü ile öz kaynak maliyetinin hesaplanması yaklaşımıdır. Sermaye yapısı ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ilişkisi ile alakalı değildir
16.

Aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesinde kullanılan dinamik yöntemlerin dayandığı temel varsayımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Paranın zaman değerini göz önüne almayan, basit yöntemlerdir.
Soru Açıklaması

Dinamik yöntemler aşağıda ifade edilen temel varsayımlara dayanmaktadır:

  • Amaç fonksiyonu, nakit akışlarının bugünkü değerinin en yükseğe çıkartıl­masına ve eksiksiz işleyen sermaye piyasalarına dayanmaktadır.
  • Sermaye, sahiplerinin kredi değerliliklerine göre herhangi bir farklılaşmaya tabi değildir.
  • Sermaye sunanlar ve sermayeye ihtiyaç duyanlar herhangi bir kısıtlama ol­maksızın pazara girebilirler.
  • Pazarın şeffaflığı nedeniyle tek bir faiz oranı söz konusudur.

Gerçek hayatta ise bu varsayımların hepsinin geçerli olduğu söylenemez. Ger­çekte faiz oranlarının sürekli değiştiği ve bilgi açısından pazarın yeteri kadar şeffaf olmadığı unutulmamalıdır.

Dinamik yöntemler paranın zaman değerini göz önüne alır.

17.

Literatürde orta vadeli finansman kaynakları genellikle kaç türlü incelenmektedir?

Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması

Literatürde orta vadeli finansman kaynakları; genellikle orta vadeli banka kredileri, orta vadeli yatırım malları kredileri, rotatif krediler, forfaiting ve leasing şeklinde incelenmektedir.

18.

Mevcut bir yatırıma ilave üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesi suretiyle üretim miktarının artırılması veya yeni bir yatırım özelliği taşımayan, mevcut üretim hattında yer alan makine ve teçhizatların bir bölümünün değiştirilmesi ile ilgili yatırım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tevsii Yatırımları
Soru Açıklaması

Tevsii Yatırımları: Mevcut bir yatırıma ilave üretim hattı veya makine ve teç­hizat ilave yapılması suretiyle üretim miktarının artırılması veya yeni bir yatırım özelliği taşımayan, mevcut üretim hattında yer alan makine ve teçhizatların bir bölümünün değiştirilmesi ile ilgili yatırımlardır. Mevcut tesis ile bir bütünlük teş­kil eden, aynı işletmede aynı mal ve hizmetin kapasitesini en fazla %100’e kadar artırmaya yönelik yatırımlardır.

19.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi orta vadeli kredi sunulmasının temel koşullarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Firmanın yeterli güvence ve garanti verememesi
Soru Açıklaması

Borçlunun kredi değerliliği veya piyasa koşulları iyileştiğinde, işletmeler mevcut yükümlülüklerinden daha iyi koşullarda yeni bir kredi kullanarak, maliyetlerini düşürebilirler.Orta vadeli kredi sunulmasının temel koşulları ise şu şekilde özetlenebilir:• Projenin düzenli fon yaratacak nitelikte olması.• Firmanın sermaye yapısına uygun olması.• Uzun süreli satış ve kâr tahminlerinin yapılabilmesi.• Firmanın yeterli güvence sunabilmesi.

20.
Piyasa getirisi ile risksiz faiz oranı arasındaki farka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Piyasa risk primi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler