• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 2
1.

Bankanın, ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emre yazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Forfaiting
Soru Açıklaması

Forfaiting, bankanın (forfaiter), ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emre yazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi tahvil değerlemede kullanılan yöntemlerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Getiri modeli
Soru Açıklaması

Tahvillerin değeri parasal olarak ya da getiri cinsinden tanımlanabilir. Tahvilin parasal değerini bugünkü değer modeli yardımıyla hesaplamak mümkündür. Tahvilin getiri cinsinden değeri saptanmak isteniyor ise tahvilinin piyasa değerinden hareket eden getiri modeli tercih edilmelidir.

3.

Projelerin değerlendirilmesinde paranın zaman değerini göz ardı eden yöntemlere ne isim verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Statik Yöntemler
Soru Açıklaması

Statik yöntemler, projelerin değerlendirilmesinde paranın zaman değerini göz ardı eden yöntemlerdir. Bu yöntemlerin sayısı oldukça fazladır; ancak en çok kullanılanları “Ortalama Yıllık Gelirin Yatırım Tutarına Oranı” ve “Geri Ödeme Süresi Yöntemi”dir. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti sermaye bileşenlerinin hesaplanmasında kullanılan unsurlardandır?

I.Adi pay senetlerinin maliyeti

II.Adi pay senetlerinin ağırlığı

III.Dağıtılmamış kârların maliyeti

IV.Dağıtılmamış kârların ağırlığı

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

kd : Vergi öncesi borç maliyetiwd : Borcun ağırlığıks : Adi pay senetlerinin maliyetiws : Adi pay senetlerinin ağırlığıkp : İmtiyazlı pay senetlerinin maliyetiwp : İmtiyazlı pay senetlerinin ağırlığıkr : Dağıtılmamış kârların maliyetiwr : Dağıtılmamış kârların ağırlığıka : Amortisman fonlarının maliyetiwa : Amortisman fonlarının ağırlığı

5.
Aşağıdakilerden hangisi bir orta vadeli finansman kaynağıdır? 
Doğru Cevap: "B" Leasing
Soru Açıklaması
6.

Bir işletme orta vadeli olarak 90.000 TL kredi almıştır. Faiz oranı %5 olan bu kredi, 6 yılda eşit taksitlerle ödenmek istenirse her yıl hangi tutarda ödeme yapılması gerekmektedir?

Doğru Cevap: "A" 17.731,57 TL
Soru Açıklaması

PVAN = Anüitelerin şimdiki değerini R = Eşit taksit ödemelerini PVIFA = Her yıl, yılsonunda elde edilecek T1’nin bugünkü değerini i = Faiz oranını n = Dönem sayısını ifade etmektedir.

90000 = R * ((1+0,05)^6-1)/((1+0,05)^6*0,05)

R = 90000 / ((1+0,05)^6-1)/((1+0,05)^6*0,05)

R = 17.731,57 TL

7.

Fon arz edenler tarafından sunulan kaynakların karşılığında istenilen getiri oranına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Sermaye Maliyeti
Soru Açıklaması

Sermaye Maliyeti, Fon arz edenler tarafından sunulan kaynakların karşılığında istenilen getiri oranıdır.

8.

Bir işletme sermayesini 200.000 TL’den 300.000 TL’ye çıkararak 100.000 TL tutarında sermaye artışı yapmak istemektedir. Emisyon primini göz önüne almayan bu pay senedi ihracı işleminde, 1 TL nominal değerli 100.000 pay senedi eski ortaklara satılarak sermaye artışı sağlanmaktadır. Ancak sermaye artırımında; pay senetleri borsada 4 TL olan piyasa fiyatı üzerinden satılmak isteniyorsa, çıkarılacak pay senedi sayısı aşağıdakilerden hangisi olacaktır? (Emisyon primi %10)

Doğru Cevap: "E" 27.027
Soru Açıklaması

İlgili hesaplamalar yapıldıktan sonra; işletme 27.027 adet 1 TL nominal değerli pay senedi çıkardığında kayıtlı sermaye sisteminde 27.027 TL tutarında artış olurken, bu senetleri piyasa fiyatından satarsa 100.000 TL fon girişi sağlamaktadır.

9.

Eşitliğinde, "n" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Dönem sayısını
Soru Açıklaması

Eşitliğinde;

PVAN = Anüitelerin şimdiki değerini R = Eşit taksit ödemelerini PVIFA = Her yıl, yıl sonunda elde edilecek T1’nin bugünkü değerini i = Faiz oranını n = Dönem sayısını ifade etmektedir.

10.
İhraççı kuruluşun yatırımcısına belirlenen tarihlerde anapara ve faiz ödemelerini gerçekleştirmekle yükümlü olduğu uzun vadeli borçlanma aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tahvil
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 2
11.

I. Enflasyonun olmadığı durum ile farklılıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir.II. Değerlemede nominal nakit akışlarının mı reel nakit akışlarının mı kullanılacağına karar verilmesi gerekmektedir.III. Nominal akit akımları nominal oranlarla, reel nakit akımları ise reel oranlarla iskonto edilmelidir.IV. Proje değerlendirmede zamansal açıdan fiyatların değiştirilmesi gerekmektedir.V. Proje değerlendirmede zamansal açıdan talebin yeniden tahmin edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdakilerden hangileri enflasyonist koşullarda sermaye bütçelemesi sürecinde dikkate alınmalıdır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Enflasyonist koşullarda sermaye bütçelemesi sürecinde, enflasyonun olmadığı durum ile farklılıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle gelecekteki nakit girişlerinin sabit fiyatlarla mı, yoksa cari fiyatlarla mı hesaplanacağı, yeni bir iskonto oranının belirlenmesi ve gelecekteki piyasa fiyatlarının tahmini önem taşımaktadır. Yüksek enflasyon dönemlerinde sermaye bütçelemesi sürecinde öncelikle, değerlemede nominal nakit akışlarının mı reel nakit akışlarının mı kullanılacağına karar verilmesi gerekmektedir. Nominal akit akımları nominal oranlarla, reel nakit akımları ise reel oranlarla iskonto edilmelidir. Enflasyon göreli fiyatlarda değişime yol açtığı için talep yapısı da zaman içinde değişmektedir. Bu nedenle, proje değerlendirmede zamansal açıdan fiyatların değiştirilmesinin yanında talebin de yeniden tahmin edilmesi gerekmektedir.

12.

Risksizi faiz oranı %12 piyasa risk primi %7 olduğu bir durumda 1,2 betaya sahip bir firmanın özkaynak maliyeti ne olur?

Doğru Cevap: "D" %20,4
Soru Açıklaması

Sermaye varlık fiyatlama modelinde verilenleri yerine koyarsak:

özkaynak maliyeti=0,12+1,2*(0,07)=%20,4

13.
Hisse senetleri için değerlemede kâr payları nakit akımları olarak kabul edilebilir. Alternatif olarak, işletme gelirleri nakit akımları olarak esas alınabilir. Bu iki yaklaşımdan hangisinin tercih edildiği sonuçlar açısından bir farklılık doğurmayacaktır. Hisse senedi değerlemesinde nakit akımlarının özelliğine bağlı olmak üzere hangi değerleme modelleri bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Öz Kaynaklara Olan Serbest Nakit Akımları Modeli
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi çarpanlara dayalı değerleme yönteminde kullanılan oranlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İskonto Oranı
Soru Açıklaması

Çarpanlara dayalı değerleme yönteminde yaygın olarak kullanılan çarpanlar şunlardır; Fiyat/Kazanç Oranı, Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı, Fiyat/Nakit Akımı Oranı, Piyasa Değeri/Satış Oranı, Tobin q Oranı.

15.

Sermaye yapısı içerisinde borç kaynağının payı arttıkça ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinde azalış yaşanacağını belirten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Net Gelir Yaklaşımı
Soru Açıklaması

Net Gelir Yaklaşımı, Sermaye yapısı içerisinde borç kaynağının payı arttıkça ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinde azalış yaşanacağını belirten yaklaşımdır.

16.
Gerçekleşmesi gereken kârın, yüksek amortisman, ihtiyatlar ve karşılık zararları yoluyla azaltılması yoluyla sağlanan finansmana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Gizli otofinansman
Soru Açıklaması
17.

Belli bir varlığı, önceden belirlenmiş fiyat üzerinden, belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde, alma veya satma hakkı veren bir menkul kıymet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Varant
Soru Açıklaması

VarantVarant, belli bir varlığı, önceden belirlenmiş fiyat üzerinden, belirlenmiş bir tarihteveya öncesinde, alma veya satma hakkı veren bir menkul kıymettir. Varantlar bankave aracı kurum gibi finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilebileceği gibi (finansalvarantlar), işletmeler tarafından da (şirket varantları) ihraç edilebilmektedir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi paranın zaman değerini dikkate alan yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ortalama Yıllık Gelirin Yatırım Tutarına Oranı Yöntemi
Soru Açıklaması
Statik yöntemler, paranın zaman değerini göz önüne almayan, basit yöntemlerdir.
19.

Başlangıç yatırım tutarı 500.000 TL ve ekonomik ömrü 6 yıl olan bir yatırım için iskonto oranı %30 olarak belirlenmiştir. Yıllık işletme giderleri 100.000 TL ise projenin yıllık eşdeğer gideri nedir?

Doğru Cevap: "E" 289.197
Soru Açıklaması

G= 500.000 * (0,3*(1+0,3)^6)/((1+0,3)^6-1)

G= 189.197

Projenin yıllık eşdeğer gideri; yatırım harcamalarının her yıla düşen payı ile, yıllık işletme giderlerinin toplanmasıyla bulunur.

100.000 + 189.197 = 289.197 TL dir.

20.
Fiyat/Kazanç Oranı 12 olan bir işletmede kâr dağıtım oranı %25 ve net kârların geçmiş yıllar için hesaplanan büyüme ortalaması %20 ise işletmenin öz kaynak maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" %2,5
Soru Açıklaması
ke= [(0,25*(1+0,20))/12]+0,2 ke=0,225=%2,5
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler