• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 15

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 15
1.
Yatırımcıların işletme hisse senetlerini satın alırken bekledikleri getiri oranı, yani öz kaynak maliyeti ne olarak düşünülebilir?
Doğru Cevap: "E" Dağıtılmayan Kârın Maliyeti
Soru Açıklaması
İşletme ortaklarına dağıtılan fonlar üzerinden gelir vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Dağıtılmayan kârların maliyeti belirlenirken vergilendirme konusuna dikkat edilmelidir. Kârın dağıtılması halinde yatırımcılar elde ettikleri fonlar ile alternatif yatırımlarda bulunabilirler. Öyleyse, işletme ortaklarının aynı risk düzeyindeki alternatif yatırımlardan elde edebilecekleri getiri oranı, dağıtılmamış kârların maliyeti olarak düşünülebilir.
2.

İşletme için optimal olduğu düşünülen ve işletmede oluşturulması arzu edilen kaynak bileşimine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Hedef Sermaye Yapısı
Soru Açıklaması

Hedef Sermaye Yapısı, İşletme için optimal olduğu düşünülen ve işletmede oluşturulması arzu edilen kaynak bileşimidir.

3.

Bir işletmenin borçlar ve özkaynaklarının piyasa değerinin varolan aktiflerin yerine koyma maliyetine oranıyla ifade edilen oran aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Tobin q Oranı
Soru Açıklaması

Tobin q Oranı: Pay senetleri piyasada işlem gören işletmeler arasındaki farklılık çoğu zaman işlemeye özgü bazı özelliklerin değişkenliğinden kaynaklanmaktadır. James tobin tarafından geliştirilen q oranı bir işletmenin borçlar ve özkaynaklarının piyasa değerinin varolan aktiflerin yerine koyma maliyetine oranıyla ifade edilir. Birçok işletmede varlıkların piyasa değeri yenileme değerinden rekabet avantajları ve geleceğe ilişkin olumlu beklentiler nedeniyle daha fazla olmaktadır. Tobin q oranının 1’den büyük olması yatırımın yerine koyma maliyetinden daha fazla piyasa değeriyaratıldığını gösterir. Bu durumda işletme yeni yatırımlar gerçekleştirmede istekli olacaktır.

4.
Aşağıdaki hangisi yatırım sınıflandırmalarından bir ideğildir?
Doğru Cevap: "D" Kazanç Yatırımları
Soru Açıklaması
Yatırım türleri şu şekildedir: • Komple Yeni Yatırımlar. • Yenileme Yatırımları • Tevsii Yatırımları • Tamamlama Yatırımları • Modernizasyon Yatırımları • Darboğaz Giderme Yatırımları • Kalite Düzeltme Yatırımları • Entegrasyon Yatırımları • Finansal Kiralama Yatırımları • Nakil Yatırımları
5.

Aşağıdakilerden hangisi Orta vadeli kredi sunulmasının temel koşulları dışında kalır?

Doğru Cevap: "D" Arazi, bina veya makine gibi sabit varlıkların satın alınması. 
Soru Açıklaması
6.

Varlıkların piyasa değeriyle yenileme maliyetleri arasında ilişki kuran oran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tobin q Oranı
Soru Açıklaması

Tobin q Oranı: Varlıkların piyasa değeriyle yenileme maliyetleri arasında ilişki kuran orandır.

Pay senetleri piyasada işlem gören işletmeler arasındaki farklılık çoğu zaman işlemeye özgü bazı özelliklerin değişkenliğinden kaynaklanmaktadır. James tobin tarafından geliştirilen q oranı bir işletmenin borçlar ve özkaynaklarının piyasa değerinin varolan aktiflerin yerine koyma maliyetine oranıyla ifade edilir. Birçok işletmede varlıkların piyasa değeri yenileme değerinden rekabet avantajları ve geleceğe ilişkin olumlu beklentiler nedeniyle daha fazla olmaktadır. Tobin q oranının 1’den büyük olması yatırımın yerine koyma maliyetinden daha fazla piyasa değeri yaratıldığını gösterir. Bu durumda işletme yeni yatırımlar gerçekleştirmede istekli olacaktır.

7.
Fon arz edenler tarafından sunulan kaynakların karşılığında istenilen getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye Maliyeti
Soru Açıklaması
Sermaye Maliyeti, fon arz edenler taraf›ndan sunulan kaynakların karşılığında istenilen getiri oranı olarak tanımlanmaktadır.
8.
Çarpanlar ile değerlemede işletmenin performans ölçütü ve benzer işletmelerin bu performans ölçütüne dayanan çarpan ortalamaları kullanılarak değerleme yapılır. Hisse senedinin piyasa değerinin hisse başına kazanca bölünmesiyle bulunan, hisse senedine kazancın kaç katı değer biçildiğini gösteren oran hangi orandır?
Doğru Cevap: "E" Fiyat/Kazanç Oranı
Soru Açıklaması
9.
Yatırım projeleri ile ilgili riskleri hesaplamak ve analiz etmek güç olmakla birlikte, kullanılan bazı yöntemlerle projelerin riskliliği belirlenebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerde biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ortalama Yıllık Gelirin Yatırım Tutarına Oranı Yöntemi
Soru Açıklaması
Yatırım projeleri ile ilgili riskleri hesaplamak ve analiz etmek için kullanılan yöntemler; Yatırımın İskonto Oranını Farklılaştırma Yöntemi, Belirlilik Eşiti Yaklaşımı, Olasılık Dağılımı Yaklaşımı, Karar Ağacı Yaklaşımı ve Simülasyon Yaklaşımıdır.
10.

Aşağıdakilerden hangisi faaliyetlerine devam eden bir işletmenin devir edilmesi halindeki değerini ifade eder?

Doğru Cevap: "E" İşleyen teşebbüs değeri
Soru Açıklaması

İşletmenin bir bütün olarak çalışır durumda devir edilmesi halindeki değeri işleyen teşebbüs değerini ifade eder. Diğer bir ifadeyle işleyen teşebbüs değeri, faaliyetlerine devam eden bir işletmenin devredilebilmesi durumunda bulacağı değerdir.

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 15
11.
Faaliyetler için gerekli olan fonların sağlanmasında kaynakların karşılığı olarak istenilen getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sermaye maliyeti
Soru Açıklaması
Sermaye maliyetidir
12.

Sermaya maliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Özsermaye maliyetine eşittir.
Soru Açıklaması

Özsermaye maliyeti sermaye maliyetinin yalnızca bileşenlerinde birisidir.

13.
Etkin piyasalar hipotezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Düşük fiyatlandırılmış hisse senetleri analiz yapılarak tespit edilebilir
Soru Açıklaması
14.
Anonim şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklarda, sermayenin belirli bir oranını temsil eden ve sahiplerine o oranda ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hisse senedi
Soru Açıklaması
15.
Sermaye bütçelemesinde kullanılacak yöntemler paranın zaman değerini göz önüne alan (dinamik) ve göz ardı eden (statik) yöntemler olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi statik yöntemlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Geri Ödeme Süresi Yöntemi
Soru Açıklaması
Geri Ödeme Süresi Yöntemi, "Statik Yöntemler" arasındadır. Diğer seçenekler "Dinamik Yöntemler" arasındadır. Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.
16.
Tahvilin nominal değerle satışa çıkarılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Başa baş tahvil
Soru Açıklaması
Tahvilin nominal değerle satışa çıkarılmasına başa baş tahvil adı verilmektedir.
17.
Değer kavramının tanımlanması ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Gelir yaklaşımı, varlıklara sahip olunmasının yaratacağı giderleri esas alır
Soru Açıklaması
Gelir Yaklaşımı, varlıklara sahip olunmasının yaratacağı kazançları esas alır. Bu yaklaşıma göre varlığın değeri, varlığın ekonomik ömrü boyunca yaratacağı gelirlerin bugünkü değeri ele alınarak bulunur.
18.
 • Duran varlıklara yapılan yatırımlar genellikle dönen varlıklara yapılan yatırımlardan daha yüksek tutarlarda olmaktadır.
 • Dönen varlıklara yapılan harcamalar daha bölünebilir bir nitelik taşırken, duran varlık yatırımları bir bütünlük göstermektedir.
 • Dönen varlıklar için yapılan harcamaların, değer kaybına uğramadan hızla paraya çevrilme olasılığı oldukça yüksek, duran varlık yatırımlarında ise düşüktür.
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dönen varlık yatırımları ile duran varlık yatırımları arasındaki farklılıklar arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Dönen varlık yatırımları ile duran varlık yatırımları arasındaki farklılıklar;

  • Duran varlıklara yapılan yatırımlar genellikle dönen varlıklara yapılan yatırımlardan daha yüksek tutarlarda olmaktadır. (I. öncül Doğru olur)• Dönen varlıklara yapılan harcamalar daha bölünebilir bir nitelik taşırken, duran varlık yatırımları bir bütünlük göstermektedir. (II. öncül Doğru olur)• Dönen varlıklara ilişkin kararları revize etmek, duran varlıklara ilişkin kararları revize etmekten daha kolaydır. Duran varlıkları revize etmenin maliyeti genellikle yüksek olmaktadır.• Dönen varlıklar için yapılan harcamaların, değer kaybına uğramadan hızla paraya çevrilme olasılığı oldukça yüksek, duran varlık yatırımlarında ise düşüktür. (III. öncül Doğru olur)• Dönen varlık yatırımlarının firmanın risk derecesi üzerindeki etkisi sınırlıdır. Duran varlıklar yatırımlarının tutarlarının büyük olması, uzun süreli olması nedeni ile firmanın risk derecesini önemli ölçüde etkilemektedir.

  biçiminde sıralanabilir. Bu ifadelere göre tüm öncüller doğru olur. 

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin varant ihraç etmelerinin çeşitli nedenleri arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "C" Vadeli işlem borsalarında işlem görmesi,
  Soru Açıklaması

  Şirketlerin varant ihraç etmelerinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden ilki, varantı ellerinde bulunduranların, işletmenin gelecekteki potansiyeline ortak olma imkanı sağlaması nedeniyle şirketin borçlanma araçlarını cazip hale getirmesidir. Yatırımcıların ilgisini çeken bu özellik, şirketin daha düşük faiz oranıyla borçlanmasını mümkün kılmakta ya da borç sözleşmelerinin koşullarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Bunun dışında varantlar, özellikle yeni ve büyüyen şirketlere yatırımcı çekmek için de kullanılmaktadır. Söz konusu şirketlere duyulan güvenin az olması sebebiyle, borçlanma olanakları sınırlı olmakta, varantlar bu tür şirketlerin borçlanma araçlarından yararlanma olanaklarını arttırmaktadır. Varantlı tahviller, özellikleri itibariyle özsermaye ile borç arasında melez bir karakter göstermektedir. Varantın bu melez karakteri şirketlere daha geniş bir yatırımcı grubuna yönelme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca varantlar, yatırımcıya pay senedinin fiyat artışlarından gelir sağlama olanağı sunması sebebiyle, yatırımcıların daha düşük kupon faiz oranlarına razı olmalarına, dolayısıyla, şirketin cari kaynak maliyetini düşürmesine imkan sağlamaktadır. Bu ifadeler arasında varantın "vadeli işlem borsalarında işlem görme" yer almamaktır. Çünkü bu özellik opsiyonlara ait bir özelliktir. Dolayısıyla Doğru Cevap C seçeneğidir. 

  20.
  Varlıkların muhasebe kayıtlarında yer alan değeri neyi ifade eder?
  Doğru Cevap: "B" Defter Değeri
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler