• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 14
1.

Bankanın, ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emre yazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Forfaiting
Soru Açıklaması

Forfaiting, bankanın (forfaiter), ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emre yazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemidir. Forfaiting mal ve hizmet ihracatından doğan ve gelecekte tahsil edilecek orta vadeli ve uygulamada bir banka tarafından garanti edilmiş senetli ya da senetsiz bir alacağın, vadeden önce satılarak bedelinin tahsil edilmesidir. Buna göre Doğru Cevap C seçeneği olur. 

2.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Mükemmel piyasa koşullarını ifade eden varsayımları içerisinde yer almaktadır?

I.Komisyon maliyetleri

II. İf­las maliyetleri yoktur.

III.Vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır.

IV. Yatırımcılar ve işletmeler eş oranda borçlanabilmektedir

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Mükemmel piyasa koşullarını ifade eden varsayımlar aşağıda yer almaktadır:• Komisyon maliyetleri yoktur.• Vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır.• İf­las maliyetleri yoktur.• Yatırımcılar ve işletmeler eş oranda borçlanabilmektedir.• Bütün yatırımcılar işletmenin yatırım fırsatları hakkında işletme yöneticileri kadar bilgiye sahiptir.• Faiz ve vergi öncesi kâr borç kullanımı ile etkilenmez

3.

Finansal varlıkların üzerinde yazılı olan değere ne isim verilir?

Doğru Cevap: "E" Nominal değer
Soru Açıklaması

Nominal değer (itibari değer), bir finansal varlığın üzerinde yazılı olan değeri olarak tanımlanabilir. Bu değer sabit kalmakta, hiç değişmemektedir. Nominal değer finansal varlıkların muhasebe kayıtlarına esas teşkil eder.

4.
İmtiyazlı hisse senetleri için her yıl düzenli olarak 5 TL kar payı ödeyen bir işletmenin hisse senetlerinin piyasa fiyatı 30 TL ise, söz konusu hisse senedinin işletmeye maliyeti yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 16.67
Soru Açıklaması
5/30=0,1667 (%16,67)
5.
Aşağıdaki yöntemlerden hangisi paranın zaman değerini göz önünde bulunduran yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Geri ödeme süresi yöntemi
Soru Açıklaması
Geri ödeme süresi yöntemi, paranın zaman değerini göz önünde bulundurmayan statik bir yöntemdir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi indirgenmiş nakit akımları yöntemi kapsamında yatırım için arzu edilen getiri oranını ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "A" İskonto oranı
Soru Açıklaması

İskonto oranı, yatırım için arzu edilen getiri oranıdır. İskonto oranını; ekonominin reel risksiz faiz oranı, yatırım süresinde beklenen enflasyon oranı ve nakit akımlarındaki belirsizliği yansıtan risk primi oluşturur.

7.
Başlangıç yatırım tutarı 250.000 TL olan A projesinden 3 yıl boyunca 100.000 TL gelir beklenmektedir. Ortalama Yıllık Gelirin Yatırım Tutarına Oranı Yöntemine göre, ortalama getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" % 40
Soru Açıklaması
Ortalama yıllık getiri oranı = (100.000+100.000+100.000)/3=100.000 TL Ortalama getiri oranı= 100.000/250.000= % 40
8.

Daha çok maliyet tasarrufu sağlamak, üretim kapasitesini yükseltmek amacıyla yapılan yatırımlar ne olarak isimlendirilirler?

Doğru Cevap: "C" Modernizasyon Yatırımları
Soru Açıklaması

Modernizasyon Yatırımları: Daha çok maliyet tasarrufu sağlamak, üretim kapasitesini yükseltmek amacıyla yapılan yatırımlardır.

9.
Yatırım tutarı 100.000 TL ve ekonomik ömrü bir yıl olan bir projeden 180.000TL nakit girişi beklenmektedir. İskonto oranı %15 ve ek risk primi %5 ise, bu projenin iskonto oranı düzeltilmiş net bugünkü değeri kaç TL dir?
Doğru Cevap: "C" 50,000
Soru Açıklaması
NBD=180.000/(1+0,20) - 100.000 = 50.000
10.

Sağlanan fonlar için vadesinde faiz ya da anaparanın ödenmeme riskine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Temerrüt Riski
Soru Açıklaması

Temerrüt Riski, Sağlanan fonlar için vadesinde faiz ya da anaparanın ödenmeme riskini ifade eder.

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 14
11.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Büyüme oranı ve öz kaynak maliyetinin sonsuza kadar sabit olacağı varsayımı ile Gordon Kâr Payı İskonto Modelinin öz kaynak maliyetini ifade edecek şekilde düzenlenmesindeki unsurlardandır?

I.Öz kaynak maliyeti

II.Pay senedinin cari piyasa fiyatı

III.Kâr paylarının büyüme Oran

IV.İşletmenin en son dağıtmış olduğu kâr payının pay başına düşenmiktar

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

ke = Öz kaynak maliyetiP0 = Pay senedinin cari piyasa fiyatıg = Kâr paylarının büyüme OranıKâr Payı0 = İşletmenin en son dağıtmış olduğu kâr payının pay başına düşenmiktarını göstermektedir.

12.
Önemli kararlar söz konusu olduğunda, kararların bir defada verilmesi yerine sıra ile verilmesi mümkündür. Bu yöntem genellikle reel opsiyonlara dayalı değerlemede kullanılmaktadır. Ancak teknik, reel opsiyonlar kullanılmaya başlamadan önce de proje değerlemede yaygın olarak kullanılmıştır. Bu yöntem projenin riskinin belirlenmesine ve gelecekte alınacak kararların projenin nakit akışlarını nasıl etkileyeceğine ilişkin bilgiler vermektedir. Bu yöntem risk koşulları altında sermaye bütçelemesinde sıklıkla kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yöntem hangi yöntemdir?
Doğru Cevap: "E" Karar Ağacı Yaklaşımı Yöntemi
Soru Açıklaması
Önemli kararlar söz konusu olduğunda, kararların bir defada verilmesi yerine sıra ile verilmesi mümkündür. Bu imkanı yöneticilere tanıyan yöntem karar ağacı yöntemidir. Karar ağaçları genellikle reel opsiyonlara dayalı değerlemede kullanılmaktadır. Ancak teknik, reel opsiyonlar kullanılmaya başlamadan önce de proje değerlemede yaygın olarak kullanılmıştır. Karar ağaçları projenin riskinin belirlenmesine ve gelecekte alınacak kararların projenin nakit akışlarını nasıl etkileyeceğine ilişkin bilgiler vermektedir. Karar ağacı yaklaşımı risk koşulları altında sermaye bütçelemesinde sıklıkla kullanılan bir yaklaşımdır.
13.

Bir işletme orta vadeli olarak 50.000 TL kredi almıştır. Faiz oranı %8 olan bu kredi, 7 yılda eşit taksitlerle ödenmek istenirse eşit taksit ödemeleri ne kadar olacaktır?

Doğru Cevap: "A" 9.603,62
Soru Açıklaması

% 8 faiz ile 7 yılda geri ödenecek 50.000 TL’lik kredinin taksitlerini bulmak için anüite formülleri kullanılabilir. Buna göre R=9.603,62 TL olacaktır.

14.

50 TL tutarında bir pay senedi ihracında 10 TL ’lik çıkarım maliyeti varsa ve pay senedinin sürekli olarak (büyüme göstermeyen) 5 TL tutarında yıllık kâr payı ödemesi gerçekleştireceğini kabul edilirse, adi pay senedinin maliyeti ne olur?

Doğru Cevap: "E" %12,5
Soru Açıklaması

Ke=5/(50-10) Ke=0,125 Ke=%12,5

15.

Belirli bir süre için kiralayan ve kiracı arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir varlığın mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan sözleşmeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Leasing
Soru Açıklaması

Belirli bir süre için kiralayan (lessor) ve kiracı (lessee) arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir varlığın mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir sözleşmedir. Leasing ile malın kullanımı, belirli bir kira ödemesi karşılığında kiracıya bırakılmaktadır.

16.
Fiyatı 45 TL olan bir imtiyazlı hisse senedine her yıl sabit tutarda 5TL kar payı ödemesi yapılacaksa bu hisse senedine yatırım yapacak yatırımcının getiri oranı ne olur?
Doğru Cevap: "B" 0.11
Soru Açıklaması
5/45=0,11 (%11)
17.
I. İhracatçı işletme (forfaitist), II. İthalatçı işletme, III. İhracatçının bankası (forfaiter),IV. İthalatçının bankasıdır (garantör banka).Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, forfaiting sürecinin işleyişinde bulunan taraflardandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi, işletme ortaklarının bekledikleri getiri oranı olarak ifade edilir?

Doğru Cevap: "C" Adi Pay Senetlerinin Maliyeti
Soru Açıklaması

Adi pay senetlerinin maliyeti işletme ortaklarının bekledikleri getiri oranı olarak ifade edilir. Adi pay senetlerinin maliyeti temelde gelecekte gerçekleşecek kâr payı akımlarına bağlı olarak belirlenir. Adi pay senedi ihracı ile sağlanacak fonları pay senedi sahiplerine ödenecek kâr payı ödemelerinin bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranı, adi pay senedi maliyetini ifade etmektedir.

19.

Kredi geri ödemeleri değişik şekillerde olabilir. Geri ödemelerin daha çok eşittaksitlerle ve yalnızca sabit tutarlı anapara ödemelerine faiz eklenmesi yoluyla yapıldığı görülmektedir. Buna göre anüte nedir?

Doğru Cevap: "C" Anüite (eşit taksitli ödemeler dizisi)
Soru Açıklaması

Kredi geri ödemeleri değişik şekillerde olabilir. Geri ödemelerin daha çok eşittaksitlerle ve yalnızca sabit tutarlı anapara ödemelerine faiz eklenmesi yoluyla yapıldığı görülmektedir. Eşit taksitlerle geri ödemelere ilişkin olarak hesaplamaları yapabilmek için anüite (eşit taksitli ödemeler dizisi) tekniklerinden yararlanılmaktadır.

20.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işletmede borç kaynağına ağırlık verildiğinde finansal risk artışı nedeniyle öz kaynak maliyetinin yükseleceğini ve bunun sonucunda ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin sabit kalacağını açıklar?
Doğru Cevap: "A" Net faaliyet geliri yaklaşımı
Soru Açıklaması
Net faaliyet geliri yaklaşımı, işletmede borç kaynağına ağırlık verildiğinde finansal risk artışı nedeniyle öz kaynak maliyetinin yükseleceğini ve bunun sonucunda ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin sabit kalacağını açıklayan görüştür. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler