• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 13
1.

Aşağıdakilerden hangisi bankanın, ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emre yazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemidir?

Doğru Cevap: "B" Forfaiting
Soru Açıklaması

Forfaiting, bankanın (forfaiter), ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emre yazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemidir.  Forfaiting mal ve hizmet ihracatından doğan ve gelecekte tahsil edilecek orta vadeli ve uygulamada bir banka tarafından garanti edilmiş senetli ya da senetsiz bir alacağın, vadeden önce satılarak bedelinin tahsil edilmesidir. Dış ticaret finansmanında, factoring’e nispeten benzeyen ancak daha çok orta vadeli senetli alacakların yönetiminde kullanılan forfaiting’den genellikle piyasada tanınan itibarlı işletmeler yararlanabilmektedir. Bunun başlıca nedeni olarak orta vadede işletmelerin ödeme gücü ve finansman yapısının değişmesi gösterilebilir. Diğer yandan uluslararası piyasalarda artan rekabet ve ihracata paralel olarak, forfaiting hacmi artmaktadır. Forfaiting işleminde uygulanacak iskonto oranı, senedin vadesine, ithalatçının ve garantör bankanın kredi notuna ve ithalatçının bulunduğu ülkenin risk koşullarına bağlı olarak değişmektedir.

2.
Entellektüel sermaye ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Entelektüel Sermaye, işletmelerde, bilgi, beceri, insan sermayesi, marka gibi unsurları içeren ve maddi duran varlıkları kapsamı dışında kalan sermayedir.
Soru Açıklaması

İşletmelerin maddi olmayan duran varlıklarına entelektüel sermayeleri de denilmektedir. Entelektüel sermaye, patent, marka gibi hakların yanı sıra bilgi, beceri ve insan sermayesi unsurlarını da içerir.

3.
100 TL nominal değerli, faiz ödemesi bulunmayan ve vadesine 1 yıl kalmış tahvilin fiyatı 90 TL ise getiri değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" % 11
Soru Açıklaması
90 = 100 / (1+i), 1+i= 100/90=1,11 i =1,11-1 = 0,11 i=%11
4.
Hissedarların işletmeye sağladıkları fonlar karşılığıda bekledikleri getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Öz Kaynak Maliyeti
Soru Açıklaması
Öz Kaynak Maliyeti, hissedarların işletmeye sağladıkları fonlar karşılığıda bekledikleri getiri oranı şeklinde tanımlanmaktadır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısı kararlarıyla ilgili modern teorilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Optimum risk teorisi
Soru Açıklaması
Optimum risk teorisi sermaye yapısı kararlarıyla alakalı bir teori değildir.
6.

İşletme ortakları ve yöneticileri arasındaki amaç uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıkan maliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Temsil (Acente) Maliyetleri
Soru Açıklaması

Temsil Maliyetleri: İşletme ortakları ve yöneticileri arasındaki amaç uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerdir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi bankaların orta vadeli kredi sunmasının temel koşullarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Firmanın kredi değerliliğinin düşük olması
Soru Açıklaması

Orta vadeli kredi sunulmasının temel koşulları ise şu şekilde özetlenebilir: • Projenin düzenli fon yaratacak nitelikte olması. • Firmanın sermaye yapısına uygun olması. • Uzun süreli satış ve kâr tahminlerinin yapılabilmesi. • Firmanın yeterli güvence sunabilmesi.

8.
"Bir işletmenin kendi gücü ile özsermaye yaratmasıdır" Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanıma ait doğru cevaptır.
Doğru Cevap: "E" Otofinansman
Soru Açıklaması

OTOFİNANSMANİşletmeler uzun vadeli fon gereksinimlerinin bir kısmını da otofinansman yoluyla sağlamaktadırlar. Otofinansman, kârların dağıtılmayarak işletmede bırakılmasıyoluyla sağlanmaktadır. Diğer bir tanımla otofinansman, bir işletmenin kendi gücü ile özsermaye yaratmasıdır.Otofinansman açık ve gizli şekilde iki türde yapılmaktadır. Açık otofinansman, kârların dağıtılmayarak bilançoda gösterilmesi ile gerçekleşmektedir. Gizli otofinansman ise gerçekleşmesi gereken kârın, yüksek amortisman, ihtiyatlar ve karşılık zararları yoluyla azaltılması sonucu ortaya çıkar.

9.

Uluslararası kiralamada döviz olarak transfer edilen her kira üzerinden hangi oranda Kurumlar Vergisi ödenir?

Doğru Cevap: "E" % 1
Soru Açıklaması

Kiralar döviz olarak transfer edilir, her kira üzerinden %1 oranında Kurumlar Vergisi ödenir.

10.

Fon arz edenler tarafından sunulan kaynakların karşılığında istenilen getiri oranına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Sermaye maliyeti
Soru Açıklaması

Sermaye Maliyeti: Fon arz edenler tarafından sunulan kaynakların karşılığında istenilen getiri oranıdır.

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 13
11.

Başlangıç yatırım tutarı 900.000 TL ve ekonomik ömrü 2 yıl olan bir projeden 1. yılın sonunda 750.000 TL ve 2. yılın sonunda 500.000 TL nakit girişi beklenmektedir. İskonto oranının %10 olması durumunda söz konusu projenin net bugünkü değeri yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 195.041 TL
Soru Açıklaması

Eğer yatırım projesinin tesis süresi bir yılı aşmıyorsa yatırım harcamalarının bugünkü değerini hesaplamaya gerek olmamaktadır. Projenin tesis süresi bir yılın altında ise, Net Bugünkü Değeri (NBD) aşağıda şekilde formüle edilebilir:

Beklenen nakit girişlerinin bugünkü değerinden proje maliyetinin bugünkü değerinin çıkarılması ile projenin net bugünkü değeri hesaplanır. Buna göre;

olarak bulunur. Dolayısıyla Doğru Cevap A seçeneğidir. 

 

12.
Aşağıdakilerden hangisi hissedarların işletmeye sağladıkları fonlar karşılığında bekledikleri getiri oranını ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Özkaynak maliyeti
Soru Açıklaması
Hissedarların işletmeye sağladıkları fonlar karşılığında bekledikleri getiri oranı, işletmeler için aynı zamanda öz kaynak maliyetidir.
13.
 • Kupon ödemesiz tahvillerde durasyon vadeye eşit olmaktadır.
 • Durasyon, tahvillerde faiz oranları ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi doğrusal olarak açıklayan bir ölçüttür.
 • Tahvilin faizi arttığında durasyon artmaktadır.
 • Durasyon farklı vadeye ve faiz ödemesine sahip tahvillerin karşılaştırılmasına olanak sağlar.
 • Yukarıda durasyon ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
  Soru Açıklaması
 • (DOĞRU)-Kupon ödemesiz tahvillerde durasyon vadeye eşit olmaktadır.
 • (DOĞRU)-Durasyon, tahvillerde faiz oranları ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi doğrusal olarak açıklayan bir ölçüttür.
 • (YANLIŞ)-Tahvilin faizi arttığında ise durasyon düşmekte ve gelecekteki faiz oranı değişimlerine karşı duyarlılık azalmaktadır.
 • (DOĞRU)-Durasyon farklı vadeye ve faiz ödemesine sahip tahvillerin karşılaştırılmasına olanak sağlar.
 • 14.
  Gelecekte gerçekleşecek nakit akışlarının bugünkü değerinin, projenin maliyetinin bugünkü değerine bölünmesi ile hangi oran elde edilir?
  Doğru Cevap: "A" Fayda maliyet oranı
  Soru Açıklaması
  Fayda maliyet oranı, gelecekte gerçekleşecek nakit akışlarının bugünkü değerinin, projenin maliyetinin bugünkü değerine bölünmesi ile elde edilir.
  15.

  Orta vade, ülkelerin ekonomik koşullarına göre aşağıdakilerden hangi yıl aralığında kabul edilmektedir?

  Doğru Cevap: "C" 1-5 yıl
  Soru Açıklaması

  Ortak bir kanı olmamakla birlikte orta vadeli finansman kaynakları süresinin 1 ile 10 yıl arasında olduğu kabul edilmektedir. Orta vade, ülkelerin ekonomik koşullarına göre 1-5 yıl arasında değiştiği de belirtilmektedir. Bu nedenle bazı ekonomilerde uzun vade ile orta vade birbirine karışabilmektedir.

  16.
  Öz kaynak karlılığı % 16 olan bir işletme karının % 20'sini dağıtmak istemektedir. Bu durumda işletmenin büyüme oranı kaç olacaktır?
  Doğru Cevap: "E" %12,8
  Soru Açıklaması
  Büyüme oranı= Öz kaynak karlılığı * (1- Kar Dağıtım Oranı) Büyüme Oranı= 0,16* (1-0,2)=%12,8
  17.

  Geçmiş zamanlardaki risksiz faiz oranları arasındaki farkların ortalamasına ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Piyasa Risk Primi
  Soru Açıklaması

  Piyasa Risk Primi: Geçmişzamanlardaki risksiz faizoranları ile piyasa getirileriarasındaki farklarınortalamasıdır

  18.

  Sermaye bütçelemesinde reel opsiyonlarından olan erteleme opsiyonu ne demektir?

  Doğru Cevap: "A" Yatırım ile ilgili ilave bilgilerin alınabilmesi, projede yapılabilecek değişimlere olanak tanınması amaçlarıyla alınacak erteleme kararları hakkındaki opsiyondur.
  Soru Açıklaması

  Yatırım ile ilgili ilave bilgilerin alınabilmesi, projede yapılabilecek değişimlere olanak tanınması amaçlarıyla alınacak erteleme kararları hakkındaki opsiyondur.

  19.

  Orta vadeli finansman kaynaklarının süresi aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilmektedir?

  Doğru Cevap: "A" 1-10
  Soru Açıklaması

  Ortak bir kanı olmamakla birlikte orta vadeli finansman kaynakları süresinin 1 ile 10 yıl arasında olduğu kabul edilmektedir.

  20.
  İşleyen teşebbüs değerinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" İşletmenin bir bütün olarak çalışır durumda devredilmesi halindeki değeridir
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler