• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 12
1.

Sermaye yapısı içerisinde borç kaynağının payı arttıkça ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinde azalış yaşanacağını belirten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Net Gelir Yaklaşımı
Soru Açıklaması

Net Gelir Yaklaşımı: Sermaye yapısı içerisinde borç kaynağının payı arttıkça ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinde azalış yaşanacağını belirten yaklaşımdır.

2.

I. Yatırımın iskonto oranını farklılaştırma yöntemiII. Belirlilik eşiti yaklaşımıIII. Olasılık dağılımı yaklaşımıIV. Karar ağacı yaklaşımıV. Simülasyon yaklaşımı Yukarıdakilerden hangileri yatırım projeleri ile ilgili riskleri hesaplamak ve analiz etmek için kullanılan yöntemlerdendir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Yatırım projeleri ile ilgili riskleri hesaplamak ve analiz etmek güç olmakla bir­likte, kullanılan bazı yöntemlerle projelerin riskliliği belirlenebilmektedir. Bu yön­temler; Yatırımın İskonto Oranını Farklılaştırma Yöntemi, Belirlilik Eşiti Yaklaşımı, Olasılık Dağılımı Yaklaşımı, Karar Ağacı Yaklaşımı ve Simülasyon Yaklaşımıdır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ağırlıklı sermaye maliyetini etkilemez?
Doğru Cevap: "E" Personel politikası
Soru Açıklaması
Personel politikası işletmelerin ağırlıklı sermaye maliyetini etkilemez.
4.

Enflasyonist ortamlarda yatırım projeleri değer­lendirilirken, yatırımcı öncelikle hangi kararı vermek ister?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Enflasyon, ekonomik yaşantının temel bir gerçeğidir ve sermaye bütçelemesinde dikkate alınması gerekmektedir. Enflasyonist ortamlarda yatırım projeleri değerlendirilirken, enflasyonun olmadığı durum ile farklılıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu amaçla, gelecekteki nakit girişlerinin sabit fiyatlarla mı, yoksa cari fiyatlarla mı hesaplanacağı, yeni bir iskonto oranının belirlenmesi ve gelecekteki piyasa fiyatlarının tahmini önem taşımaktadır

5.

Yatırımcılar açısında bir tahvilin değerini etkileyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tahvilden sağlanacak gelir
Soru Açıklaması

Tahvilin değerini ve bunun sonucunda bir tahvilin başka bir tahvile göre talebinin yüksekliğini doğuran etmenler şu şekilde sıralanabilir:

   • Tahvilden sağlanacak gelir   • Tahvili çıkaran işletmenin geliri   • Tahvilin risk durumu

Yatırımcılar açısında bir tahvilin değerini etkileyen en önemli etken, tahvilden sağlanacak olan gelirdir. Bu nedenle Doğru Cevap A seçeneği olur. 

6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sermaye maliyetinin kullanıldığı alanlardan birisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye bütçelemesi
Soru Açıklaması
Sermaye maliyeti finansman kaynaklarının kullanım alanlarının riskliliğine bağlı olarak değişir ve sermaye bütçelemesinde iskonto faktörü olarak kullanılabilir
7.
Değer kavramının tanımlanması konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Varlıkların kayıtlara yansıyan edinme maliyetlerini esas alan yaklaşım hangi yaklaşımdır?
Doğru Cevap: "A" Aktif Bazlı Yaklaşım
Soru Açıklaması
8.

80 TL nominal değerli, faiz ödemesi bulunmayan, vadesine 1 yıl kalmış olan tahvilin piyasa fiyatı 70 TL ise getiri değeri nedir?

Doğru Cevap: "E" %14,2857
Soru Açıklaması

70 = 80 / (1+i)^1

(1+i) = 80 / 70

(1+i) = 1,142857

İ = 1,142857 – 1

İ = 0,142857 = %14,2857

9.
Bir varlığın sağlayacağı nakit akımları ve riskine bağlı olarak değerleme yoluyla belirlenen değerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Gerçek değer
Soru Açıklaması
Gerçek değer bir varlığın sağlayacağı nakit akımları ve riskine bağlı olarak değerleme yoluyla belirlenen değeridir.
10.
Bir kredi anlaşması, ihtiyaç duyulan kredi miktarına bağlı olarak tek bir borç veren tarafından veya bir grup tarafından verilebilmektedir. Kredinin bir grup tarafından verilmesi durumunda isimlendirilen kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sendikasyon Kredisi
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 12
11.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin pay senedi fiyatının pay başına öz kaynak değerine bölünmesiyle elde edilir?

Doğru Cevap: "D" Piyasa değeri/defter değeri oranı
Soru Açıklaması

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı (PD/DD), bir işletmenin pay senedi fiyatının pay başına öz kaynak değerine bölünmesiyle elde edilir.

12.
 • Projenin düzenli fon yaratacak nitelikte olması,
 • Firmanın sermaye yapısına uygun olması,
 • Uzun süreli satış ve kâr tahminlerinin yapılabilmesi,
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri orta vadeli kredi sunulmasının temel koşulları arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Orta vadeli kredi sunulmasının temel koşulları:

  • Projenin düzenli fon yaratacak nitelikte olması (I. öncül Doğru olur). • Firmanın sermaye yapısına uygun olması (II. öncül Doğru olur).• Uzun süreli satış ve kâr tahminlerinin yapılabilmesi (III. öncül Doğru olur).• Firmanın yeterli güvence sunabilmesi.

  biçiminde özetlenebilir. Bu bilgilere göre tüm öncüller doğru olur. Dolayısıyla Doğru Cevap E seçeneğidir. 

  13.
  Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "B" Firmanın piyasa koşullarına göre yatırım projesini daha önceden belirlenen zaman diliminden daha sonraki bir zamana kadar bekletmesi durumunda söz konusudur.
  Soru Açıklaması
  Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesinde; firmanın piyasa koşullarına göre yatırım projesini daha önceden belirlenen zaman diliminden daha sonraki bir zamana kadar bekletmesi durumu ilgili değildir. Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.
  14.

  I. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti işletmenin toplam sermaye maliyetini gösterir. II. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti işletmenin kullandığı çeşitli borç ve öz kaynak yatırımcılarının tahsis ettikleri fonlar karşılığında bekledikleri getirilerin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. III. Sermaye bütçelemesinde, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kullanılabilmesi için işletmenin mevcut değerleme ilişkilerini etkilemeyecek yatırım projelerini uyguluyor olduğu kabul edilir. IV. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin kullanılabilmesi için bir diğer varsayım işletmenin var olan faaliyetleri ile aynı sistematik riske sahip yatırım projelerini değerlendirmesidir. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM) işletmenin sermaye maliyetini gösterir ve işletmenin kullandığı çeşitli borç ve öz kaynak yatırımcılarının tahsis ettikleri fonlar karşılığında bekledikleri getirilerin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır.

  Sermaye maliyeti gerçekte yatırımın riskine bağlıdır. Sermaye bütçelemesinde, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kullanılabilmesi için işletmenin mevcut değerleme ilişkilerini etkilemeyecek yatırım projelerini uyguluyor olduğu kabul edilir. Örneğin, yatırım projelerinin finansman şeklinin cari sermaye yapısını değiştirmeyeceği varsayımına dayanarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti esas alınabilir. Uzun vadede hedef sermaye yapısında önemli değişiklikler olmuyorsa sadece kısa vadedeki sapmaların olması bu varsayımı etkilemeyecektir. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin kullanılabilmesi için bir diğer varsayım işletmenin var olan faaliyetleri ile aynı sistematik riske sahip yatırım projelerini değerlendirmesidir. Küçük ölçekli ve yenileme yatırımlarında bu varsayımlar sağlanabilse de ürün geliştirme amaçlı büyük ölçekli yatırımlar için geçerli olması mümkün değildir. Yine de, riskliliği farklı yatırımların değerlendirmesinde, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti işletme yatırımlarının ortalama riskini gösterdiği için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Her yatırım için uygun değildir; ancak yatırımların göreceli riskini dikkate alarak pozitif veya negatif yönde uyarlama değişiklikler yapılabilir. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti işletmenin toplam sermaye maliyetini gösterir. Bu nedenle ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti işletme değeri hesaplanırken gelecekte beklenen faaliyetlerden işletmeye nakit akımlarının iskonto edilmesinde kullanılır.

  15.

  Tahvilin istendiğinde, kolaylıkla nakde dönüştürülmemesi ile ilgili risk türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Doğru Cevap: "D" Likidite riski
  Soru Açıklaması

  Tahvillerde likidite riski bulunmaktadır. Likidite riski tahvilin istenildiğinde nakde dönüşememe ya da nakde dönüşürken değer kaybetme riskini açıklamaktadır. Tahviller sabit getirili menkul kıymetlerdendir.

  16.
  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sermaye yapısı içerisinde borç kaynağının payı artıkça ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinde azalış yaşanacağını belirten yaklaşımdır?
  Doğru Cevap: "D" Net gelir yaklaşımı
  Soru Açıklaması
  Net gelir yaklaşımı, sermaye yapısı içerisinde borç kaynağının payı artıkça ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinde azalış yaşanacağını belirten yaklaşımdır. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.
  17.
  İşletmeler hisse senetlerinin piyasa fiyatları yükseliş gösterdiği zamanlarda öz kaynağın sermaye maliyeti azaldığından borç finansmanı yerine öz kaynaklar ile fon sağlamayı tercih ederler. Hisse senedi fiyatları düşme eğiliminde olduğu durumda ise işletmeler hisse senetlerini satın alma eğiliminde olurlar. İşletmelerin uzun vadeli faiz oranlarının azalacağı beklentisi halinde kısa vadeli kaynak kullanımına eğilim gösterirler. Bu durumu en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Piyasa zamanlaması işletmelerin sermaye yapısını etkiler
  Soru Açıklaması
  Soruda piyasa fiyatlarının yükseldiği zamanlarda işletmelerin takınığı tavır anlatılmıştır. "piyasa zamanlaması" sermaye yapısını etkliler en uygun ifadedir
  18.
  İşletmeler uzun vadeli fon ihtiyaçlarını aşağıdakilerden hangisini yaparak sağlarlar?
  Doğru Cevap: "B" Pay senedi ve Tahvil çıkartarak
  Soru Açıklaması

  İşletmeler genellikle pay senedi ve tahvil çıkartarak uzun vadeli fon sağlarlar. Bununla birlikte bazı durumlarda işletmeler otofinansman yoluyla özkaynaklarını artırabilecekleri gibi, finansal kurumlardan uzun süreli borç alarak da yabancı kaynaklardan fon sağlayabilirler. Diğer yandan özellikle yeni kurulan ve küçük ölçekteki işletmelere duyulan güvenin az olması nedeniyle bu işletmelerin borçlanma olanakları ve sermaye piyasaları yoluyla fon sağlamaları oldukça sınırlıdır. Özsermaye ile borç arasında melez bir karakter gösteren hibrit enstrümanlar, bu tür işletmelerin daha geniş bir yatırımcı grubuna yönelme imkanısağlamaktadır. Ayrıca işletmelerin pay senedi, tahvil, otofinansman ve hibrit enstrümanlar dışında yararlanabileceği birçok uzun vadeli finansman kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklar özellikle borsaya kote olmayan veya sermaye piyasalarından borçlanma imkanları kısıtlı olan işletmeler için uygun araçlar olmaktadırlar.

  19.

  "Bankanın (forfaiter), ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emreyazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemidir" Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanıma ait doğru cevaptır?

  Doğru Cevap: "A" Forfaiting
  Soru Açıklaması

  ForfaitingForfaiting, bankanın (forfaiter), ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emreyazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemidir.Forfaiting mal ve hizmet ihracatından doğan ve gelecekte tahsil edilecek ortavadeli ve uygulamada bir banka tarafından garanti edilmiş senetli ya da senetsizbir alacağın, vadeden önce satılarak bedelinin tahsil edilmesidir.

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi net nakit girişlerinin bugünkü değer 12.000 TL ve proje maliyeti 2.000 TL olan bir yatırımın karlılık endeksidir?
  Doğru Cevap: "A" 6
  Soru Açıklaması
  Kârlılık Endeksi (Fayda Maliyet Oranı) = Net Nakit Girişlerinin Bugünkü Değeri/Proje Maliyetinin Bugünkü Değeri 12.000/2000=6
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler