• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 11
1.

Aşağıdaki risk türlerinden hangisi tahvilin istenildiği anda kolaylıkla nakde dönüştürülmesiyle ilgilidir? 

Doğru Cevap: "D" Likidite riski
Soru Açıklaması

Tahvillerde likidite riski bulunmaktadır. Likidite riski tahvilin istenildiğinde nakde dönüşememe ya da nakde dönüşürken değer kaybetme riskini açıklamaktadır. 

2.
Aşağıdakilerden hangisi orta vadeli kredilerle ilgili doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "E" Kısa, orta ve uzun vadeli kredilerin riski kredi veren ve alan açısından aynıdır.
Soru Açıklaması
3.

Yatırımlar çeşitli şekilde sınıflandırılabilirler. Bu sınıflandırmaya göre Tevsii Yatırımlar nedir?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

Tevsii Yatırımları: Mevcut bir yatırıma ilave üretim hattı veya makine ve teçhizat ilave yapılması suretiyle üretim miktarının artırılması veya yeni bir yatırım özelliği taşımayan, mevcut üretim hattında yer alan makine ve teçhizatların bir bölümünün değiştirilmesi ile ilgili yatırımlardır.

4.
İstenen getiri oranı % 10 olan ve her yıl 10 TL sabit ödeme gerçekleştiren bir imtiyazlı hisse senedinin değeri kaç TL olacaktır?
Doğru Cevap: "A" 100 TL
Soru Açıklaması
İmtiyazlı Hisse Senedi Değeri = 10/ 0,1= 100 Tl
5.

Bir işletmenin tüm varlıklarının satışıyla elde edilen gelirden, tüm borçlar ödendikten sonra kalan değere ne isim verilir?

Doğru Cevap: "D" Tasviye değeri
Soru Açıklaması

Bir işletme faaliyetlerinin sona ermesi halinde, mevcut varlıkların tümü satılarak elde edilecek gelirden öncelikle vergi ödemeleri ve işletmeye borç vermiş kişi ve kurumlara ödemeler yapılır. Borç ödemelerinden sonra sırasıyla imtiyazlı pay senedi sahiplerine, adi pay senedi sahiplerine ve diğer giderlere ilişkin ödemeler gerçekleştirilir. Tasfiye halinde, varlıkların satımından elde edilen gelirler üzerinden tüm borçlar ödendikten sonra geriye kalan tutar işletmenin tasfiye değeridir.

6.
Bir işletmenin net karı 5.500.000TL , hisse başı kazancı 5,5 TL ise bu işletmenin hisse senedi sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
Doğru Cevap: "A" 1.000.000 adet
Soru Açıklaması
7.
Geri ödenmeme riskinin olmadığı kabul edilen menkul kıymetlerin getirisi nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "A" Risksiz faiz oranı
Soru Açıklaması
Geri ödenmeme riskinin olmadığı kabul edilen menkul kıymetlerin (örneğin hazine bonoları) getirisi, risksiz faiz oranı olarak adlandırılır.
8.

Aşağıdakilerden hangisi  orta vadeli finansman kaynakları dışında kalır?

Doğru Cevap: "A" Pay senetleri
Soru Açıklaması

Orta Vadeli Finansman Kaynakları

Literatürde orta vadeli finansman kaynakları genellikle orta vadeli banka kredileri, orta vadeli yatırım malları kredileri, rotatif krediler, forfaiting ve leasing şeklin de incelenmektedir.

9.
İşletmelerde iflas maliyetlerinin, borcun vergi avantajını dengelediği nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Optimal sermaye yapısı
Soru Açıklaması
Optimal sermaye yapısı, işletmelerde iflas maliyetlerinin, borcun vergi avantajını dengelediği nokta olarak ifade edilebilir.
10.
Beta katsayısı 0,8 olan bir işletmenin; risksiz faiz oranının %10 ve piyasa risk priminin %9 olduğu bir durumda özkaynak maliyeti yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 17.2
Soru Açıklaması
Öz Kaynak Maliyeti = Risksiz Faiz Oran› + [Beta Katsayısı*(Piyasa Getirisi - Risksiz Faiz Oranı)] şeklindeki formülde sayıları yerine koyunca, 17,2 sonucuna ulaşılıyor.
logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 11
11.
I. Yurtiçi KiralamaII. Uluslararası KiralamaIII. Gayrimenkul KiralamaIV. Finansal KiralamaV. Operasyonel KiralamaVI. Satma ve Geri KiralamaVII. Satışa Yardımcı Kiralama Yukarıdakilerden kaç tanesi belirli bir süre için kiralayan (lessor) ve kiracı (lessee) arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir varlığın mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir sözleşme olan leasing türlerindendir?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
12.

Yeni TTK'nin hangi  maddesinde rüçhan hakkına ilişkin açıklamalar  verilmiştir? 

Doğru Cevap: "D" 461. maddesinde
Soru Açıklaması

Yeni TTK’nin 461. maddesinde rüçhan hakkına ilişkin açıklamalar verilmiştir.

13.

Eşitliğinde; "i" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "D" Faiz oranını
Soru Açıklaması

Eşitliğinde;

PVAN = Anüitelerin şimdiki değerini R = Eşit taksit ödemelerini PVIFA = Her yıl, yıl sonunda elde edilecek T1’nin bugünkü değerini i = Faiz oranını n = Dönem sayısını ifade etmektedir.

14.

Pay senetleri, ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar sağlarlar. Bu tip pay senetlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Adi Pay Senedi
Soru Açıklaması

Adi Pay Senedi: Pay senetleri, ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar sağlarlar. Bu tip pay senetlerine adi pay senetleri denir. Adi paysenetleri, toplantılarda oy hakkı sağlayarak pay sahiplerine yönetime katılım imkânı sunarlar. Bunun yanında kârdan pay alma ve şirketin tasfiyesi durumundadiğer yükümlülükler yerine getirildiği takdirde, yatırımın geri ödenmesini, diğerbir ifadeyle tasfiyeden pay alma hakkı sağlarlar. Türleri bakımında diğer pay sahiplerine göre en büyük riske adi pay senedi sahipleri sahiptirler.

15.

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kullanılarak değerleme yapılmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Alternatif değerleme
Soru Açıklaması

İşletme değerinin tespitinde son yıllarda alternatif değerleme yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Alternatif yaklaşımlar olarak en çok üzerinde durulan modeller Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added-EVA) ve Piyasa Katma Değeri (Market Value Added-MVA) Modelleridir. 

EVA bir işletmenin kazandığı ya da kaybettiği değerin dönemsel ölçüsüdür.Kazanılan ya da kaybedilen değer işletmenin dönemde elde ettiği getiri miktarına ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranında katlanılan maliyete bağlı olmaktadır. 

16.

I.   Kredinin türü

II.  Kredinin süresi

III. Kredinin geri ödeme planı

Yukarıdakilerden hangileri orta vadeli finansman kaynaklarının özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması

Orta vadeli finansman kaynakları ortak özellikler taşımaktadır. Bu özellikler; kredinin süresi, kredinin geri ödeme planı ve kaynak ile sağlanan fonların güvencesi olmak üzere üç başlıkta incelenmektedir.

17.

Yıllık kârın ne kadarı ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılabilmektedir.

Doğru Cevap: "E" % 5
Soru Açıklaması

Yıllık kârın %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuniyedek akçe ayrılabilmektedi

18.
Aşağıdakilerden hangisine yapılacak yatırımlar uzun süreli ve büyük tutarlı olmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Sabit varlıklar
Soru Açıklaması
Dönen varlık yatırımlarının firmanın risk derecesi üzerindeki etkisi sınırlıdır. Duran varlıklar yatırımlarının tutarlarının büyük olması, uzun süreli olması nedeni ile firmanın risk derecesini önemli ölçüde etkilemektedir.
19.
Bir işletmenin geçen yıl ödediği kar payı 4TL olup her yıl %10 büyüme beklenmektedir. Hisse senetlerinin piyasa fiyatı 30 TL ise bu işletmenin öz sermaye maliyati aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 0.2467
Soru Açıklaması
(4*(1,10)/30)+0,10=0,2467 (%24,67)
20.
Aşağıdakilerden hangisi melez finansman araçlarının maliyeti olarak kabul değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" İmtiyazlı Hisse Senetlerinin Maliyeti
Soru Açıklaması
İmtiyazlı hisse senetleri melez finansman araçları olarak kabul edilmektedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler