• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 10
1.

Orta vadeli finansman kaynakları ortak özellikler taşımaktadır. Bu özellikler; kaç başlıkta incelenmektedir?

Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması

Orta vadeli finansman kaynakları ortak özellikler taşımaktadır. Bu özellikler; kredinin süresi, kredinin geri ödeme planı ve kaynak ile sağlanan fonların güvencesi olmak üzere üç başlıkta incelenmektedir.

2.

İflas maliyetlerinin borcun vergi avantajını dengelediği noktada optimal sermaye yapısına ulaşılacağını gösteren teori aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Statik Dengeleme Teorisi
Soru Açıklaması

Statik Dengeleme Teorisi’nde işletmelerin borcun vergi avantajı ve if­las maliyetleri arasında seçim yaparak optimal sermaye yapılarını oluşturdukları belirtilmiştir. Borç kaynağı kullanımındaki artışlarda ortaya çıkan if­las maliyetlerinin bugünkü değerinin, artış sonucunda borcun sağladığı vergi avantajının bugünkü değerini aştığı noktaya kadar işletmenin borç finansmanını kullanmasının uygun olacağı statik dengeleme teorisi ile açıklanmıştır. İşletme, borç finansmanını vergi avantajı sağladığı için kullanır. Düşük borç düzeylerinde if­las olasılığı azdır. Bu nedenle borçlanmanın sağladığı fayda maliyetinden daha fazladır. Yüksek borç düzeylerinde ise if­las maliyetleri borç finansmanının sağlayacağı vergi avantajını aşabilir. Teoride ileri sürülen maliyeti ya da riski düşürme konusundaki tercihin, sermaye yapısı kararlarını belirleyeceğidir.

3.

İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı değerle satışa çıkarılmasına ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Başabaş Tahvil
Soru Açıklaması

Primli ve Primsiz Tahviller: İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı değerle satışa çıkarılmasına başabaş tahvil adı verilmektedir. Nominal değerinden daha aşağı bedelle satışa çıkarılan tahviller ise primli tahvildir. TTK pay senetlerinin nominal değerden daha aşağı bedelle ihraç edilmesini yasakladığı halde tahviller için böyle bir engel bulunmamaktadır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin yatırım malları için gerekli fon kaynaklarını sağlamada kullanılan ticaret bankalarına özgü orta vadeli bir finansman kaynağıdır?

Doğru Cevap: "C" Rotatif krediler
Soru Açıklaması

Rotatif kredilerde banka, kredi dönemi boyunca işletmeye fon sağlamayı kabul eder ve borçlu, krediyi istediği tarihte kullanma ve faiz ödemelerinin miktarını belirleme opsiyonuna sahiptir. Başka bir ifadeyle rotatif krediler; işletmenin yatırım malları için gerekli fon kaynaklarını sağlamada kullanılan ticaret bankalarına özgü orta vadeli bir finansman kaynağıdır ve belirli teminatlar karşılığında bankaların işletmelere yine belirli limitler çerçevesinde kullandırdığı bir kredi türüdür. Rotatif kredilerin uygulanmasında genellikle bankalar günlük faiz işletmektedir ve işleyen faizin ödemeleri üç ayda bir gerçekleşmektedir. Bu bağlamda özellikle faizlerin sabit kaldığı veya düştüğü dönemlerde önemli bir avantaj sağlayan rotatif krediler, faizlerin artığı dönemlerde ise işletmeye ayrıca faiz riski oluşturmaktadır. Rotatif krediler borçluya; borçlanma, ödeme ve yeniden borçlanma konusunda esneklik sağlamaktadır. Sağladığı bu avantajlar nedeni ile rotatif kredilerde belirli bir ücret söz konusudur.

5.

Bir işletme sermayesini 500.000 TL’den 750.000 TL’ye çıkararak 250.000 TL tutarında sermaye artışı yapmak istemektedir. Emisyon primini göz önüne almayan bu pay senedi ihracı işleminde, 2 TL nominal değerli 80.000 pay senedi eski ortaklara satılarak sermaye artışı sağlanmaktadır. Ancak sermaye artırımında; pay senetleri borsada 7 TL olan piyasa fiyatı üzerinden satılmak isteniyorsa, çıkarılacak pay senedi sayısı ne olacaktır? (Emisyon primi %10)

Doğru Cevap: "A" 38461,5 
Soru Açıklaması

Yeni çıkarılacak pay senedi sayısı;

eşitliği ile hesaplanır. Burada yer alan ifadeler;

olarak tanımlanmıştır. Buradan 

olarak elde edilir. Buna göre Doğru Cevap A seçeneği olur. 

6.
Aşağıdakilerden hangisi paranın zaman değerini göze önünde bulundurmayan yöntemlere verilen isimdir?
Doğru Cevap: "A" Statik
Soru Açıklaması
Statik yöntemler, paranın zaman değerini göz önüne almayan, basit yöntemlerdir.
7.
 • Kuruluş aşamasında,
 • Sermaye artırımlarında,
 • Halka arz yoluyla,
 • Bedelli pay senetleri, yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangilerinde üçüncü kişiler tarafından satın alınabilirler?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Yeni taahhüt veya ödeme yolu ile çıkarılan ve bir bedel karşılığında sahip olunan pay senetlerine bedelli pay senetleri adı verilmektedir. Diğer bir ifadeyle ihracı ile dışarıdan ortaklığa belirli bir nakit girişi olan pay senetlerine bedelli pay senedi adı verilir. Bedelli pay senetleri;

  • Kuruluş aşamasında (I. öncül Doğrudur),
  • Sermaye artırımlarında (II. öncül Doğrudur),
  • Rüçhan hakkı kullanımıyla eski ortaklar tarafından,
  • Halka arz yoluyla (III. öncül Doğrudur)

  üçüncü kişiler tarafından satın alınırlar. Dolayısıyla Doğru Cevap E seçeneğidir. 

  8.
  Bazı yönleriyle tahvillere, bazı yönleriyle adi hisse senedine benzeyen hibrit menkul kıymetler aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" İmtiyazlı Hisse Senetleri
  Soru Açıklaması
  9.

  Piyasada hali hazırda fiyatlanmış benzer varlıklara bağlı olarak ilgili varlık için değer tahmininin yapıldığı değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Çarpanlara dayalı değerleme
  Soru Açıklaması

  Çarpanlara Dayalı Değer­lemede piyasada hali hazırda fiyatlanmış benzer varlıklara bağlı olarak ilgili varlık için değer tahmin edilir.

  10.

  I. Net gelir yaklaşımı

  II. Net faaliyet geliri yaklaşımı

  III. Gelenkesel görüş

  IV. Modigliani-Miller yaklaşımı

  Yukarıdaki sermaye yapısı kararlarının sermaye maliyeti üzerine etkisini açıklayan görüşlerden hangisi veya hangileri AOSM'nin sermaye yapısı kararlarından bağımsız olduğunu savunur?

  Doğru Cevap: "D" II ve IV
  Soru Açıklaması

  Net Faaliyet Geliri ve Modigliani­Miller yaklaşımlarında ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti sermaye yapısı kararlarından bağımsızdır.

  logo
  Finansal Yönetim 2
  Ara Sınav - Deneme 10
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi anapara ve faizleri karşılayacak gücü olmayan ve oldukça düşük kredi notuna sahip şirketlerin çıkarttıkları tahvillere verilen addır?
  Doğru Cevap: "E" Çürük tahvil
  Soru Açıklaması
  12.

  Sermayenin mal ve hizmet üretimi dışındaki alanlara bağlanmasına ne denmektedir?

  Doğru Cevap: "B" Mali Yatırım
  Soru Açıklaması

  Mali yatırımlar sermayenin mal ve hizmet üretimi dışındaki alanlara bağlanmasıdır

  13.

  Dinamik yöntemler bize neyi anlatır?

  Doğru Cevap: "E" Dinamik yöntemler, paranın zaman değerini göz önünde bulunduran yöntemler­dir.
  Soru Açıklaması

  Dinamik yöntemler, paranın zaman değerini göz önünde bulunduran yöntemlerdir. Diğer bir ifadeyle farklı zaman noktalarındaki aynı tutarda nakit akışlarının aynı değerde olmayacağını kabul eden yöntemlerdir. Bu nedenle dinamik yöntemler gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değere indirgeyerek, statik yönetmelerin sakıncalarını ortadan kaldırmaktadırlar. Bununla birlikte dinamik yöntemler aşağıda ifade edilen temel varsayımlara dayanmaktadır.

  14.

   

  Eşitliğinde, "PVIFA" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

  Doğru Cevap: "C" Her yıl, yıl sonunda elde edilecek T1’nin bugünkü değerini
  Soru Açıklaması

  Eşitliğinde;

  PVAN = Anüitelerin şimdiki değerini R = Eşit taksit ödemelerini PVIFA = Her yıl, yıl sonunda elde edilecek T1’nin bugünkü değerini i = Faiz oranını n = Dönem sayısını ifade etmektedir.

  15.
  Bir varlığın alıcı ve satıcı arasında el değiştirmesi sonucunda oluşan fiyatına ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" Piyasa değeri
  Soru Açıklaması
  Bir varlığın alıcı ve satıcı arasında el değiştirmesi halinde oluşan fiyatına piyasa değeri denir.
  16.
  Toplam varlıkların cari değerinden borçların cari değerinin çıkarılmasıyla elde edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Net aktif değeri
  Soru Açıklaması

  Net Aktif Değeri= Toplam Varlıkların Cari Değeri-Borçların Cari Değeri

  17.

  İşletmelerin sermaye piyasasından uzun vadeli fon sağlamada kullandıkları en önemli finansman araçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Pay senetleri
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin sermaye piyasasından uzun vadeli fon sağlamada kullandıkları en önemli finansman araçlardan biri pay senedidir. İşletmeler gerek ilgili kanunlardan yararlanarak gerekse de ihtiyaç duydukları özsermayeyi sağlamak amacıyla sermaye artımına gitmektedirler. Bu işlemin sonucunda tedavüle çıkardıkları pay senetleri ise menkul kıymet borsalarında işlem görebilmektedir.

  18.

  Aşağıdakilerden hangisi, yatırımcıların işletme pay senetlerini satın alırken bekledikleri getiri oranıdır?

  Doğru Cevap: "D" Dağıtılmamış Karların Maliyeti
  Soru Açıklaması

  İşletmeler için en önemli uzun vadeli sermaye kaynaklarından birisi dağıtılmamış kârlardır. İşletmelerde elde edilen kârları maliyetsiz olarak görmek şeklinde bir yanılsama mevcuttur. Dağıtılmayan kâr paylarının maliyeti; yatırımcıların işletme pay senetlerini satın alırken bekledikleri getiri oranı, yani öz kaynak maliyeti olarak düşünülebilir. Bu durum fırsat maliyetini ifade etmektedir. İşletme ortaklarına dağıtılan fonlar üzerinden gelir vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Dağıtılmayan kârların maliyeti belirlenirken vergilendirme konusuna dikkat edilmelidir. Kârın dağıtılması halinde yatırımcılar elde ettikleri fonlar ile alternatif yatırımlarda bulunabilirler. Öyleyse, işletme ortaklarının aynı risk düzeyindeki alternatif yatırımlardan elde edebilecekleri getiri oranı, dağıtılmamış kârların maliyeti olarak düşünülebilir.

  19.
  Bir işletmenin tüm varlıklarının satılmasıyla elde edilen gelirden vergi borçlarının ve işletmeye borç veren kişi ve kurumlara olan borçların ödenmesi sonucu kalan değer aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Tasfiye değeri
  Soru Açıklaması

  Bir işletme faaliyetlerinin sona ermesi halinde, mevcut varlıkların tümü satılarak elde edilecek gelirden öncelikle vergi ödemeleri ve işletmeye borç vermiş kişi ve kurumlara ödemeler yapılır. Borç ödemelerinden sonra sırasıyla imtiyazlı pay senedi sahiplerine, adi pay senedi sahiplerine ve diğer giderlere ilişkin ödemeler gerçekleştirilir. Tasfiye halinde, varlıkların satımından elde edilen gelirler üzerinden tüm borçlar ödendikten sonra geriye kalan tutar işletmenin tasfiye değeridir. Tasfiye değeri işletmenin minimum değerini ifade eder. Yani, diğer değer tanımları ile karşılaştırıldığında en düşük tutarı göstermesi gerekir. Ancak tasfiye değeri genellikle defter değerinin üzerinde olabilmektedir. Çünkü defter değerinde tarihi maliyetler hesaba katılırken, tasfiye değerinde varlıkların cari piyasa değerleri dikkate alınır.

  20.

  A işletmesinin en son dağıtmış olduğu hisse başına kâr payı 2 TL dir. A işletmesinin dağıtmış olduğu kâr payının her yıl sabit %8 oranında büyümesi bekleniyorsa ve yatırımdan istenen getiri oranı %15 ise pay senedinin gerçek değeri nedir?

  Doğru Cevap: "C" 30,85714
  Soru Açıklaması

  Pay Senedi Değeri = (2*(1+0,08))/(0,15-0,08)

  Pay Senedi Değeri = 30,85714

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler