• Finansal Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 1
1.

Ekonomik ömrü 3 yıl olan bir projeden ilk 2 yılda 200.000 TL, üçüncü yılda ise 150.000 TL net nakit akışları beklenmektedir. Başlangıç yatırım tutarı 350.000 TL olan proje için iskonto oranı %10 ve ek risk primi %10 ise yatırımın iskonto oranı düzeltilmiş net bugünkü değeri yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 42.359
Soru Açıklaması

Yatırımdan normalde beklenen getiri olan iskonto faktörü, risksiz faiz oranı ve işletmenin risk primi toplamından oluşmaktadır. Yatırımın iskonto oranını farklılaştırma yönteminde, iskonto faktörüne risk primi eklenerek riske göre düzeltilmiş iskonto oranı hesaplanmaktadır.

Soruda verilen değerlere göre düzeltilmiş net bugünkü değer yaklaşık olarak;

olarak bulunur. Buna göre Doğru Cevap B seçeneği olur. 

2.

Bir varlığın alıcı ve satıcı arasında el değiştirmesi halinde oluşan fiyatına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Piyasa değeri
Soru Açıklaması

Piyasa Değeri: Bir varlığın alıcı ve satıcı arasında el değiştirmesi halinde oluşan fiyatıdır.

3.

Bir işletmenin değerleme ihtiyacını ortaya çıkaran sebepler neler olabilir?

Doğru Cevap: "B" Bir işletme sahip olduğu pay senetlerini halka arz etmek istemesi veya erken aşama finansman ihtiyacı için gereksinim duyar.
Soru Açıklaması

Halka arzlarda menkul kıymetin fiyatının belirlenmesinde değerleme faaliyetlerinden yararlanılmaktadır. İşletme sahipleri mümkün olan en yüksek fiyattan pay senetlerinin halka arz edilmesini arzu ederler veya yeni kurulan işletmelerde erken aşama finansman ihtiyacı karşılanırken değer tespitinde güçlükler yaşanmaktadır. Bu aşamada işletmenin pozitif nakit akımı olmayabilir ve değerleme modelleri uygulanamayabilir.

4.

Anonim şirketlerde eski ortakların şirketteki ortaklık yüzdelerini sürdürmeleri amacıyla yeni çıkarılacak pay senetlerini sahip oldukları pay yüzdesiyle orantılı olarak ilk önce satın alma hakkına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Rüçhan hakkı
Soru Açıklaması

Rüçhan Hakkı: Pay senedinin sahibine sağladığı haklardan biridir. Rüçhan hakkı, ortağın mevcut sermayedeki payı oranında artırılan sermaye kısmından da aynı oranda pay alma hakkını ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle eski ortakların şirketteki ortaklık yüzdelerini sürdürmeleri amacıyla yeni çıkarılacak pay senetlerini sahip oldukları pay yüzdesiyle orantılı olarak ilk önce satın alma hakkı olarak tanımlanabilir. Bu amaçla eski ortaklara yeni çıkarılacak pay senetlerinden hissesiyle orantılı sayıda, piyasa değerinden daha düşük bir fiyattan ve belirli bir süre boyunca kullanabilecekleri haklar verilir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Leasing yönteminin sakıncalarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Düşük Maliyet
Soru Açıklaması

Leasing yönteminin sakıncaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:• Hurda Değer • İpotek• Maliyet • Amortisman • Kur farkı

6.
Hisse senetlerin nominal değerden daha yüksek bir bedelle ihraç edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Primli hisse senedi
Soru Açıklaması
7.
İşletmelerde duran varlıklara yapılan yatırımları değerleme süreci ne olarak adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Sermaye bütçelemesi
Soru Açıklaması
Tanımda yer alan değerleme kavramı, bir projenin yatırım yapmaya değer olup olmadığı sorusuna yanıt arar ve değerlendirmenin esasını oluşturur.
8.

Pay senetlerinde gerçek değerin belirlenmesinde nakit akımlarının ve büyüme oranının tespiti önemli olmaktadır. Pay senedi yatırımlarında büyüme hesaplanırken kâr payı olarak dağıtılmayan kazançların öz kaynak getirisi üzerinden yatırıma aktarıldığını gösteren şu formülden yararlanılabilir. Büyüme Oranı = Öz Kaynak Kârlılığı * (1-Kâr Dağıtım Oranı). Öz kaynak karlılığı %21 olan ve kârının %18’ ini dağıtan bir işletme için büyüme oranı kaç olacaktır?

Doğru Cevap: "E" %17,22
Soru Açıklaması

Büyüme Oranı = Öz Kaynak Kârlılığı * (1-Kâr Dağıtım Oranı)

Büyüme Oranı = 0,21 * (1-0,18) = 0,1722 = %17,22 = olacaktır.

9.
Bankaların ihracatcı firmaların vadesi 3-4 yıla kadar olan senetlerini satın alarak sağladıkları finansmana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Forfaiting
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Mükemmel piyasa koşullarından biri sayılmaz?
Doğru Cevap: "A" Komisyon maliyetleri düşüktür
Soru Açıklaması
Komisyon maliyetlerinin düşüklüğü, mükemmel piyasa koşullarından değildir.
logo
Finansal Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 1
11.
I. Yatırım harcamasının tutarıII. Yatırımın işletmeye sağlayacağı nakit akışlarıIII. Yatırımın ekonomik ömrüIV. Yatırımın beklenmeyen getirisiYukarıdakilerden hangisi/hangileri bir yatırım projesini değerlendirebilmek için ihtiyaç duyulan verilerdir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
Bir yatırım projesini değerleyebilmek için bir takım verilere ihtiyaç vardır. Bunlar: • Yatırım harcamasının tutarı, • Yatırımın işletmeye sağlayacağı nakit akışları, • Bu nakit akışlarının zaman içerisinde dağılımı, • Yatırımın ekonomik ömrü, • Yatırımın hurda değeri, • Yatırımdan beklenen getiri oranıdır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi tahvil yatırımlarında ortaya çıkabilecek risk türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Döviz Riski
Soru Açıklaması
Tahvil yatırımlarındaki riskler; faiz oranı riski, ödenmeme riski, geri çağırma riski, likidite riski, enflasyon riski ve yeniden yatırım riski olarak sıralanabilir. Döviz riski bu risklerden biri değildir.
13.

Başlangıç yatırım tutarı 300.000TL ve ekonomik ömrü 3 yıl olan bir projeden 1. yılın sonunda 150.000 TL, 2. yılın sonunda 200.000 TL ve 3. yılın sonunda 120.000 TL nakit girişi beklenmektedir. İskonto oranının %10 olması durumunda söz konusu projenin net bugünkü değerini nedir?

Doğru Cevap: "C" 91.811 TL
Soru Açıklaması

14.
Hisse senedinin piyasa fiyatı 20 TL ve kâr payı dağıtımı 1 TL olan bir işletmede öz kaynak kârlılığı %15 ve kâr dağıtım oranı %40 ise öz kaynak maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" % 14
Soru Açıklaması
g= 0,15* (1-0,40)= 0,09 ke= [(1*(1+0,09))/20]+0,09=0,14=%14
15.

Sermaye yapısı içerisinde borç kaynağının payı arttıkça ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinde azalış yaşanacağını belirten yaklaşıma .......... denir? Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" Net Gelir Yaklaşımı 
Soru Açıklaması

Net Gelir Yaklaşımı: Sermaye yapısı içerisinde borç kaynağının payı arttıkça ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinde azalış yaşanacağını belirten yaklaşımdır.

16.

İşletmede borç kaynağına ağırlık verildiğinde finansal risk artışı nedeniyle öz kaynak maliyetinin yükseleceğini ve bunun sonucunda ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin sabit kalacağını açıklayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı
Soru Açıklaması

Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı: İşletmede borç kaynağına ağırlık verildiğinde finansal riski arttışı nedeniyle öz kaynak maliyetinin yükseleceğini ve bunun sonucunda ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin sabit kalacağını açıklayan görüştür.

17.
İşletme ortakları ve yöneticileri arasındaki amaç uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıkan maliyetler hangi maliyetlerdir?
Doğru Cevap: "A" Temsil (Acenta) Maliyetleri
Soru Açıklaması
Yönetici ve hissedarlar arasında amaç uyumsuzluğu olması temsil problemi ve işletme için maliyet unsuru oluşturur. Temsil problemine yol açan çatışmalar daha çok işletme yöneticilerinin kullanabileceği nakit miktarının fazla olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Yöneticiler pahalı ofisler, lüks araçlar satın alarak işletme değerinin maksimize edilmesi amacıyla uyuşmayan yatırımlarda bulunabilirler.
18.

Yatırım projeleri ile ilgili riskleri hesaplamak ve analiz etmek amacıyla kullanılan yöntemlerle projelerin riskliliği belirlenebilmektedir. Seçeneklerden hangisi bu yöntemlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Evrensel Yaklaşım
Soru Açıklaması

Yatırım projeleri ile ilgili riskleri hesaplamak ve analiz etmek amacıyla kullanılan yöntemlerle projelerin riskliliği belirlenebilmektedir. Bunlar;

Yatırımın İskonto Oranını Farklılaştırma Yöntemi,

Belirlilik Eşiti Yaklaşımı,

Olasılık Dağılımı Yaklaşımı,

Karar Ağacı Yaklaşımı  

Simülasyon Yaklaşımıdır

19.

Seçeneklerin hangisi/hangilerinde yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan reel opsiyonlar doğru ifade edilmiştir?

 • Terk Etme Opsiyonu
 • Genişleme Opsiyonu
 • Erteleme Opsiyonu
 • Öteleme Opsiyonu
 • Hızlandırma Opsiyonu
 • Doğru Cevap: "A" I,II,III
  Soru Açıklaması

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan reel opsiyonlar genel olarak üç grup altında toplanabilmektedir.Terk Etme Opsiyonu: Yatırım projeleri genellikle büyük yükümlülükler getirirler ve bu yükümlülükler genellikle geri dönülemez bir nitelik taşırlar; diğer bir ifadeyle, yatırım harcaması gerçekleştikten sonra yönetimin yatırım kararından vazgeçmesi veya projede değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Ancak sermaye bütçelemesi sürecinde reel opsiyonların kullanılması koşulların kötüye gitmesi durumda yöneticilere projeden vazgeçme imkanı tanımaktadır. Firma projeden beklediği nakit akımlarını gerçekleştiremiyorsa projeyi terk edebilir. Bu durumda terk etme opsiyonu söz konusudur.Genişleme Opsiyonu: Genişleme opsiyonu, piyasa koşullarının beklenendendaha iyi gerçekleşmesi durumunda işletmenin kapasite artırmasına imkan tanıyan bir opsiyon türüdür. Yatırım projesi gerçekleştirildikten sonra zaman içerisinde projenin başarılı olması durumunda projenin genişletilmesi söz konusu olabilir. Bununla birlikte firma yaptığı yatırım ile gelecekte başka yatırım imkânlarına sahip olabilmektedir. Bu gibi durumlar genişleme opsiyonu yaratmaktadır.Erteleme Opsiyonu: Firmanın piyasa koşullarına göre yatırım projesini daha önceden belirlenen zaman diliminden daha sonraki bir zamana kadar bekletmesi veya ertelemesi durumunda söz konusu olmaktadır. Erteleme, karar verme için daha fazla bilgiye sahip olma imkanı tanımaktadır, daha fazla bilgi ise daha iyi karar demektir.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uzun vadeli finansman sağlama yollarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" Leasing
  Soru Açıklaması

  Sermaye piyasası gelişmiş olan ekonomilerde işletmelerin borçlanma ile uzun vadeli kaynak sağlamada en çok başvurdukları yollardan birisi tahvil ihraç etmektir. İşletmeler benzer şekilde uzun vadeli finansman ihtiyacını pay senedi ihracıyla da sağlayabilirler. Bazı durumlarda ise işletmeler otofinansman yoluyla özkaynaklarını artırabilecekleri gibi, finansal kurumlardan uzun vadeli borç alarak yabancı kaynaklardan fon sağlamaktadırlar.Leasing orta vadeli yatırım malları kredisidir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler