• Finansal Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.
İşletmenin ne kâr ne de zarar ettiği faaliyet noktası aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Başabaş noktası
Soru Açıklaması

Başabaş analizinin amacı, işletmenin başabaş olduğu faaliyet noktasının saptanmasıdır. Başabaş noktası, işletmenin ne kâr ne de zarar ettiği faaliyet noktasıdır. Bu noktada, toplam satış gelirleri toplam maliyetlere eşittir.  P.119

2.
I. Atak çalışma sermayesi politikası II. İhtiyatlı çalışma sermayesi politikası III. Döngüsel çalışma sermayesi politikası                                                   Yukarıdakilerden hangileri çalışma sermayesi politikalarındandır?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

Atak Çalışma Sermayesi Politikası: Dönen varlıklara daha az yatırım yapılarak, likiditenin düşük tutulması ve risk düzeyinin artırılarak dönen varlık yapısının oluşturulmasıdır.

İhtiyatlı Çalışma Sermayesi Politikası: Dönen varlıklara daha fazla yatırım yapılarak, likiditenin yüksek tutulması ve risk düzeyinin düşürülerek varlık yapısının oluşturulmasıdır.

Normal Çalışma Sermayesi Politikası: Bu iki yaklaşımın ortasında, “optimum” düzeyi hedefleyen politikadır. Doğru yanıt D'dir.

3.

Tipik bir sanayi ve ticaret işletmesinin kısa süreli faaliyetleri aşağıdaki işlemlerden hangilerinden oluşmaktadır?

 • Hammadde satın alınması
 • Satın almada nakit ödeme
 • Üretim süreci
 • Satış süreci
 • Nakit tahsilatı
 • Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması

  Doğru cevap E. 

  Tipik bir sanayi ve ticaret işletmesinin kısa süreli faaliyetleri aşağıdaki işlem ve kararlardan oluşur. İşlemler: • Hammadde satın alınması, • Satın almada nakit ödeme, • Üretim süreci, • Satış süreci, • Nakit tahsilatı.

  Kararlar: • Verilecek sipariş miktarı, • Borçlanma ya da nakit dengesinin düşürülmesi, • Üretim teknolojisinin seçilmesi, • Peşin ya da vadeli satış koşullarının belirlenmesi, • Alacakların tahsil edilmesi.

  4.
   Aşağıdakilerden hangisi değişken giderler arasında yer alır? 
  Doğru Cevap: "B" Direkt hammadde gideri 
  Soru Açıklaması
  Direkt ham madde gideri değişken giderdir.
  5.
  Bir imalat işletmesinin 2018 yılına ait faiz ve vergi öncesi Kârı 1.250.000 TL dir. İşletme kullanmakta olduğu krediler karşılığında yıllık 250.000 TL faiz ödemesi yapmaktadır. Bu işletmeye ait finansal kaldıraç derecesi nedir?
  Doğru Cevap: "C" 1,25
  Soru Açıklaması

  FiKD= FVÖK/ (FVÖK - Faiz Giderleri) = 1.250.000 TL / (1.250.000 TL - 250.000 TL) = 1,25

  6.

  I. Hedeflerin güçlü varsayımlara dayanmasıII. Hedeflenen noktanın gerçekçi ve ulaşılabilir olması III. İşletmedeki tüm ilgili birimlerin görüşlerini yansıtıyor olması IV. Finansal düzeltmeye ihtiyaç duyulmayacak kararlılıkta olması  Yukarıdakilerden hangileri finansal planlamanın işletme açısından faydalı olabilmesi için sahip olması gereken özelliklerdir?

  Doğru Cevap: "C" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Finansal planlamadan beklenen faydaların sağlanabilmesi için belirlenen plan hedeflerinin:

  • İşletmedeki tüm ilgili birimlerin görüşlerini yansıtıyor olması,
  • Gerçekçi ve ulaşılabilir olması,
  • Güçlü varsayımlara dayanması gerekmektedir.

  Diğer taraftan, planlanan ve gerçekleşen değerler arasında sapma yüksek görülürse, finansal düzeltmeye ihtiyaç duyulabilir. Doğru cevap C’dir.

  7.

  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Doğru Cevap: "E" Finansal planlama, işletmeden bağımsız olarak sadece analiz gerektiren bir faaliyettir.
  Soru Açıklaması

  Finansal planlama sürecinde finans yöneticisi, varlıkların bileşimine ve finansal yapıya ilişkin alınacak kararlara bağlı olarak ortaya çıkacak sonuçları da dikkate alarak, söz konusu sonuçların işletme amaçları açısından tatmin edici sonuçlar olup olmadığını değerlendirecek ve alınan kararların temel işletme amacı olan piyasa değerini maksimum kılma amacını gerçekleştirecek kararlar olmasına özen gösterecektir. Bu nedenle finansal planlama, işletmenin bir bütün olarak ele alınmasını ve analizini gerektiren bir faaliyettir.

  8.

  2018 yılı itibarıyla işletmenin satışları ve stok seviyesi arasındaki ilişki y = -120 + 13x olarak ifade edilmektedir. İşletmenin 2019 yılına ait tahmin edilen satışları 120 olduğu durumda, işletmenin tahmini stok tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" 1440
  Soru Açıklaması

  Regresyon denklemi yardımıyla, gelecek yıllara ilişkin tahmini satış tutarlarına bağlı olarak işletmenin proforma bilançosuna dair yorum yapılabilir. Dolayısıyla, y = -120 +13x olup gelecek yıl satış tutarı 120 ise tahmini stok durumu y = -120 + 13*120 = 1440 olup doğru cevap B'dir.

  9.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel amaçlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" İşletmenin maliyetlerini maksimum yapmak
  Soru Açıklaması
  10.

  Finansal varlıkların, araya bir kurum girmeksizin aracısız el değiştirmesine ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "C" Doğrudan finansman
  Soru Açıklaması

  Finansal varlıkların, araya bir kurum girmeksizin aracısız el değiştirmesi doğrudan finansman, aracılar vasıtasıyla el değiştirmesine ise dolaylı finansman denir.

  logo
  Finansal Yönetim 1
  Deneme Final Sınavları - Deneme 9
  11.
  Keynes'e göre gelecekteki kârlı yatırım fırsatlarından yararlanmak için para bulundurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Spekülasyon
  Soru Açıklaması

   Keynes, bireyler gibi işletmelerin de üç temel neden ile para bulundurduklarını belirtmiştir; Bunlardan , gelecekteki kârlı yatırım fırsatlarından yararlanmak için para bulundurulması  Spekülasyon nedeniyledir.

  12.
  Çalışma sermayesi politikalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "C" Atak çalışma sermayesi politikasında dönen varlıklara daha fazla yatırım yapılır.
  Soru Açıklaması
  Atak Çalışma Sermayesi Politikası: Dönen varlıklara daha az yatırım yapılarak, likiditenin düşük tutulması ve risk düzeyinin artırılarak dönen varlık yapısının oluşturulmasıdır.
  13.
  Alacak devir hızını veren oran aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Kredili Satışlar / Ticari Alacaklar
  Soru Açıklaması

  Kredili Satışlar / Ticari Alacaklar= Alacak devir hızı

  14.
  Bir firma bir finansman kurumundan 7 ay için, yıllık %15 faizle ₺960.000 kredi almıştır? İşletme vade sonunda toplam ne kadar geri ödemede bulunur?
  Doğru Cevap: "C" ₺1.044.000
  Soru Açıklaması

  I = 960.000 * 0,15 * 7/12

  I = ₺84.000

  I + P = ₺960.000 + ₺84.000 = ₺1.044.000 Toplam ödeme

  15.
  I - Cari Oran II - Asit test oran III - Nakit oran IV- Alacak devir hızı Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmelerin kısa vadedeki yükümlülüklerini karşılayabilme yeteneğini ölçen oranlardır?
  Doğru Cevap: "D" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Likidite Oranları; İşletmelerin kısa vadedeki yükümlülüklerini karşılayabilme yeteneğini ölçen oranlardır.?

  16.
  Kısa vadeli kaynaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "C" Uzun vadeli kaynaklara göre daha az esnektirler.
  Soru Açıklaması
  Bunun yanında kısa vadeli kaynakların esnek olmasıı, sermaye yapısının dönemler arasında değişen firma ihtiyaçlarına uygun olarak değiştirilmesine imkân tanır
  17.

  Çalışma sermayesinin finansmanında daha fazla kısa vadeli kaynaklara yönelmek işletmenin _ _ _ _ _ _ _ arttırırken, finansman maliyetlerinin düşmesi nedeniyle _ _ _ _ _ _ _ arttırır.

  Yukarıdaki cümleden yer alan boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

  Doğru Cevap: "B" Riskini/Karlılığını
  Soru Açıklaması

  Çalışma sermayesinin finansmanında daha fazla kısa vadeli kaynaklara yönelmek işletmenin riskini arttırırken, finansman maliyetlerinin düşmesi nedeniyle kârlılığını da arttırır.

  18.
  Dönen varlıklar ile kısa süreli borçlar arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
  Doğru Cevap: "B" Net çalışma sermayesi
  Soru Açıklaması

  Net işletme sermayesi dönen varlıklar ile kısa süreli borçlar arasındaki farkı ifade etmektedir.

  19.
  Proforma finansal tablolar firmaların temelde hangi tür gereksinimlerinin saptanması açısından elverişli araçlardır?
  Doğru Cevap: "D" Uzun süreli finansal gereksinimleri
  Soru Açıklaması
  Proforma finansal tablolar, firmanın uzun süreli finansman gereksinimini saptanması açısından elverişli araçlar olmalarına karşın, kapsadıkları dönem içerisindeki nakit akışlarını göstermezler.
  20.
  Nominal faiz oranının %10 olduğu durumda altı aylık faizlendirme yapıldığında efektif faiz ne olur?
  Doğru Cevap: "E" %10,25
  Soru Açıklaması
  Yıllık nominal faiz “j”, devre sayısı “m”, devre faiz oranı “i”, efektif faiz “r” sembolüyle gösterilirse; 1+r=(1+j/m)^m r= %10,25
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler