• Finansal Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.
Aşağıdakilerden hangisi satışları 100.000 TL, değişken maliyetleri 24.000 TL ve Faiz ve Vergi Öncesi Kazancı 30.000 TL olan bir işletmenin yaklaşık faaliyet kaldıracıdır?
Doğru Cevap: "A" 2,53
Soru Açıklaması
FKD=(100.000-24.000)/30.000=2,53
2.

Ödemenin doğrudan faktoring kuruluşuna yapıldığı ancak faktorün risk üstlenmediği ve alacak tahsilini üstlendiği faktoring türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Toptan (bulk) faktoring
Soru Açıklaması

Ödemenin doğrudan faktoring kuruluşuna yapıldığı ancak faktorün risk üstlenmediği ve alacak tahsilini üstlendiği faktoring şekli, toptan (bulk) faktoring olarak adlandırılır. Bu yöntemde, güvence açısından, ödeme faktoring kuruluşuna yapılmakla birlikte, kayıtlar satıcı firma tarafından tutulur.

3.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların ödeme ve teslim şekline göre yapılan sınıflandırılmasından birisidir?
Doğru Cevap: "A" Spot piyasalar
Soru Açıklaması
4.
Sabit giderleri toplamı 6.000.000 Türk Lirası olan bir işletmenin değişken gider oranı 0,25 ise, bu işletmenin başabaş noktasındaki satış hasılatı kaç Türk Lirası’dır?
Doğru Cevap: "A" 8.000.000 
Soru Açıklaması
BBN=6.000.000/(1-0,25)=8.000.000TL.
5.
Sabit giderler ile değişken giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin nereye kadar kabul edilebileceğini araştıran analiz tekniğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Faaliyet Kaldıracı
Soru Açıklaması
Faaliyet giderleri içerisinde sabit nitelikte giderlerin olması faaliyet (iş) riskinin kaynağını oluşturmaktadır. Bunun nedeni, sabit giderlerin üretim miktarından bağımsız olmasıdır. Hiç üretim yapılmasa bile sabit giderlere katlanılacak olması nedeniyle iş riskinden ya da faaliyet kaldıraç derecesinden bahsederiz.
6.
Aşağıdakilerden hangisi prefinansman kredisinin işletmelere sağladığı avantajlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İmza karşılığında hemen kullanabilme avantajı
Soru Açıklaması
Böyle bir avantajı yoktur. Prefinansman kredisi her şeyden önce onaylanması gerekli kredilerdir ve ayrıca muhabir banka kullanımını gerektirir.
7.
Bir işletmenin stok devir süresi 96 gün ve alacak devir süresi 42 gündür. Bu işletmenin borç ödeme süresi ise 48 gündür. İşletmenin nakit dönüşüm süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "C" 90
Soru Açıklaması
8.
Bir tekstil işletmesinin ürettiği ürünlerin satış fiyatları TL 25’dir. Değişken maliyetler birim başına TL 15 iken, toplam sabit maliyetler TL 60.000’dir. İşletmenin başabaş noktası üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 6000
Soru Açıklaması
nakit çıkışı gerektirmeyen giderleri dikkate almaksızın başabaş noktası hesabı: başabaş noktası; 60000/25-15 =6000 tl
9.
İşletmenin regresyon denklemi yardımıyla, gelecek yıllara ilişkin tahmini satış tutarlarına bağlı olarak aşağıda verilenlerden hangisi oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Proforma bilanço
Soru Açıklaması

Regresyon yöntemi ile tahmin edilecek bilanço kalemleriyle satışlar arasında geçmiş yıllarda görülen ilişki saptanır ve bu ilişkiye en uygun düşen regresyon denklemi bulunur. Bulunan regresyon denklemi yardımıyla, gelecek yıllara ilişkin tahmini satış tutarlarına bağlı olarak işletmenin proforma bilançosu oluşturulur. Buna göre sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.

10.
Bir işletmenin satışlarında %8’lik artış olduğunda Hisse başına kârında %4’lük bir artış oluyorsa işletmenin birleşik kaldıraç derecesi kaç olur?
Doğru Cevap: "D" 0,5
Soru Açıklaması
Birleşik Kaldıraç Derecesi=0,04/0,08= 0,5
logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.
Bir işletmenin 100.000 adet satış düzeyindeki faiz ve vergi öncesi karı 1.000.000 TL iken, İşletmenin satışları 110.000 TL olduğunda faiz ve vergi öncesi karının 1.200.000 TL olacağı beklenmektedir. Buna göre, işletmenin faaliyet kaldıraç derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
Faaliyet Kaldıraç Derecesi = (?FVÖK/FVÖK) / (?Satışlar/Satışlar) Faaliyet Kaldıraç Derecesi = (200.000/1.000.000) / (10.000/100.000) Faaliyet Kaldıraç Derecesi = 2
12.
İşletmenin birden fazla döneme ilişkin mali analizi olan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dinamik Analiz
Soru Açıklaması

Statik analiz; işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarını tek bir dönem için ortaya koyan analizdir.

İç analiz; analizin yönetici, muhasebeci, finansçı gibi işletme içinden olan kişilerce yapılmasıdır.

Yönetim analizi; yönetim fonksiyonunun yerine getirilmesine yönelik, işletme yönetimi için yapılan analizdir.

Yatırım analizi ise; işletmenin ortakları, işletmeye ortak olmayı düşünenler ile işletmeye uzun süreli kaynak sağlayacak olanlar tarafından yapılan analizdir.

Dolayısıyla doğru yanıt "A" seçeneğidir.

13.
Kredilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Zaman içinde değeri düşmeyen ve kolayca paraya dönüştürülebilen varlıkların rehini karşılılığında kredi verilemez.
Soru Açıklaması
Zaman içinde değeri düşmeyen, fiyatı istikrarlı ve kolayca paraya dönüştürülebilen varlıkların rehini karşılığında da kredi kullandırılmaktadır.
14.
İşletmelerin çeşitli üretim düzeylerindeki satış gelirleriyle, maliyet ve giderleri arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik analiz aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Başabaş analizi
Soru Açıklaması
İşletmenin çeşitli üretim düzeylerindeki satış gelirleriyle, maliyet ve giderleri arasındaki ilişkiyi inceleyen analiz türü “başabaş analizi”dir.
15.
Dönen varlıklara daha az yatırım yapılarak, likiditenin düşük tutulması ve risk düzeyinin artırılarak dönen varlık yapısının oluşturulması aşağıdaki politikalardan hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Atak Finansman Sermayesi Politikası
Soru Açıklaması
Atak Çalışma Sermayesi Politikası: Dönen varlıklara daha az yatırım yapılarak, likiditenin düşük tutulması ve risk düzeyinin artırılarak dönen varlık yapısının oluşturulmasıdır.
16.

I. Olağan finansal planlarII. Özel finansal planlarIII. Olağanüstü finansal planlar  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ‘işletmelerin kurulmaları, genişletilmeleri, birleşmeleri ve tasfiye edilmeleri durumunda yapılan’ finansal plandır/planlardır?

Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması

Finansal planlar işletmenin amacına göre ise olağan, özel ve olağanüstü finansal planlar olarak üçe ayrılırlar.

Olağan Finansal Planlar: İşletme faaliyetleri ilgili gerek miktar, gerekse zaman bakımından birbirini tamamlaması gereken bütün gelir ve giderleri kapsayan planlardır. Olağan finansal planlar, nakit planı, kredi planı ve ödeme araçları planı olmak üzere birbirini tamamlayan üç ayrı plandan oluşurlar.

Özel Finansal Planlar: İşletmelerin kurulmaları, genişletilmeleri, birleşmeleri ve tasfiye edilmeleri durumunda yapılan finansal planlardır.

Olağanüstü Finansal Planlar: Genellikle yatırım ve uzun süreli sermaye ihtiyacını kapsayan finansal planlardır. Sermaye ihtiyacının hesaplanması finansal planlamanın ağırlık noktasıdır. Bir başka deyişle olağanüstü finansal planlar, yatırımlar için gerekli olan fonların sağlanmasında bu fonlarla ilgili ayrıntılı bilgileri gösterir.

Doğru cevap B’dir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi amortisman ve benzeri nakit çıkışı gerektirmeyen giderler düşüldükten sonra hesaplanan başabaş düzeyini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Nakit başabaş noktası
Soru Açıklaması
Nakit başabaş noktası
18.

"İşletmelerin kurulmaları, genişletilmeleri, birleşmeleri ve tasfiye edilmeleri durumunda yapılan finansal planlardır." şeklinde tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Özel finansal planlar
Soru Açıklaması

Özel finansal planlar; İşletmelerin kurulmaları, genişletilmeleri, birleşmeleri ve tasfiye edilmeleri durumunda yapılan finansal planlardır.

19.

İşletmelerin kurulmaları, genişletilmeleri, birleşmeleri ve tasfiye edilmeleri durumunda yapılan finansal planlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu finansal planlamadır?

Doğru Cevap: "C" Özel Finansal Planlar
Soru Açıklaması

Özel Finansal Planlar

20.
Aşağıdakilerden hangisi optimum stok düzeyini belirleyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Uygun sipariş politikaları
Soru Açıklaması

Optimum stok düzeyini belirleyen faktörler şunlardır:• Her ürünün tahmini satış miktarı,• Hammadde ve malzemeye kolayca ulaşılabilme,• Satıcının sevkiyat süresi,• Büyük alımlarda peşin ödeme iskontosundan yararlanılması.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler