• Finansal Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.
İşletmenin, gelecekte bir bütün olarak hangi noktada olmasının istendiğinin belirlenmesi, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Finansal planlama
Soru Açıklaması

Finansal planlama, işletmenin, gelecekte bir bütün olarak hangi noktada olmasının istendiğinin belirlenmesidir. Buna göre sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

2.
Gelecek dönemlere ilişkin olarak işletmenin proforma tabloları düzenlenerek,  gelecekteki finansman gereksiniminin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi  kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Satışların yüzdesi yöntemi
Soru Açıklaması

Satışların yüzdesi yönteminde, geçmiş bilanço kalemleri ile satışlar arasındaki ilişki belirlenerek bu ilişkinin gelecekte de devam edeceği varsayımı altında, tahmin edilen satış seviyesi için proforma bilanço hazırlanır

3.

Bir işletmenin 12.500 TL'lik satış düzeyindeki faiz ve vergi öncesi kârı 80.000 TL dir. İşletmenin satışları 15.000 TL olduğunda faiz ve vergi öncesi kârının 100.000 TL olacağı beklenmektedir. Bu işletmenin faaliyet kaldıraç derecesi nedir?

Doğru Cevap: "B" 1,25
Soru Açıklaması

Faaliyet Kaldıraç Derecesi = FVÖK'daki % değişim  / Satışlardaki % değişim

Faaliyet Kaldıraç Derecesi = ((100.000 - 80.000) / 80.000) / ((15.000 - 12.500) / 12.500)

Faaliyet Kaldıraç Derecesi = 0,25 / 0,20

Faaliyet Kaldıraç Derecesi = 1,25

4.
İşletme faaliyetleri ilgili gerek miktar, gerekse zaman bakımından birbirini tamamlaması gereken bütün gelir ve giderleri kapsayan planlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Olağan finansal planlar
Soru Açıklaması

Finansal planlar işletmenin amacına göre olağan, özel ve olağanüstü finansal planlar olarak üçe ayrılırlar. İşletme faaliyetleri ilgili gerek miktar, gerekse zaman bakımından birbirini tamamlaması gereken bütün gelir ve giderleri kapsayan planlar, olağan finansal planlardır. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

5.
"Sabit giderler ile değişken giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin nereye kadar kabul edilebileceğini araştıran bir analiz tekniğidir." Bu tanım aşağıdakilerden hangisi veya hangilerine uymaktadır? I- Başabaş Analizi II- Faaliyet Kaldıracı III- Finansal Kaldıraç IV- Birleşik Kaldıraç
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
Faaliyet kaldıracı, sabit giderler ile değişken giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin nereye kadar kabul edilebileceğini araştıran bir analiz tekniğidir.
6.
Faktoring maliyetini oluşturan bölümler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Komisyon - Faiz
Soru Açıklaması
Faktoring maliyeti iki bölümden oluşur. Bunlar, komisyon ve firmaya avans ödemesi yapıldığında oluşan faizdir.
7.
Brüt çalışma sermayesini oluşturan para, menkul kıymetler, alacaklar, stoklar, akreditif ve peşin ödenen giderler kaç yıl içinde paraya dönüşebilir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması

Brüt çalışma sermayesini oluşturan ve bir yıl içinde paraya dönüşebilen para, menkul kıymetler, alacaklar,stoklar, akreditif ve peşin ödenen giderlerdir.

8.

I. Yönetim Analizi

II. Dinamik Analiz

III. Likidite analizi

Bir işletmeye kısa vadeli kredi vermek adına geçmiş yıllara ait finansal tablolarını inceleyen kredi analistinin yaptığı finansal yukarıda verilen analiz türlerinden hangisi veya hangilerini gerçekleştirmiş olmaktadır?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

Soruda açıklanan analist firmanın birden çok yıla ait finansal tablolarını kullnarak, kısa vadeli ödeme gücünü ölçmektedir. Dolayısıyla yaptığı analiz dinamiktir ve likidite analizini içerir. Analist işletme yönetiminde yer almadığı için analizi bir yönetim analizi değildir. 

9.

Çalışma sermâyesinde karlılık ve risk hangi politikadaki değişimlerden etkilenir?

Doğru Cevap: "B" Yatırım ve finansman politikası
Soru Açıklaması

Çalışma sermayesinde kârlılık ve risk yatırım ile finansman politikasındaki değişimlerden etkilenir. Doğru yanıt B'dir.

10.
Aylık 600 birim kullanımı, sipariş başına TL 15 gideri, birim taşıma maliyeti TL 5 olan bir ürünün ekonomik sipariş miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 60
Soru Açıklaması
ESM=?(2*600*15)/5=60
logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.

Firmanın dönen varlıkların toplamı 124,673 tl iken firmanın kısa vadeli yabancı kaynakları ise 57,875 tldr. Stokların miktarı ise 34,654 dir. Firmanın Asit-Test oranı kaçtır?

Doğru Cevap: "E" 1.555
Soru Açıklaması

Asit-Test Oranı: Likiditenin daha doğru değerlendirilmesinde kullanılan bir ölçü de, ‘çabuk oran, hassas oran ya da asit- test oranı’ olarak ifade edilen orandır.

124673-34654/ 57875 =1.555

12.

Alacak yönetimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi daha etkin bir çalışma sermayesi yönetimi için yapılması gerekenler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" Her müşterinin kredi yeterliliği yakından izlenmeli ve her müşteriye kredi limiti tahsil edilip yakından izlenmelidir
Soru Açıklaması

Alacak tahsili işletme için geri planda kalabilecek bir unsur değildir. İyi yönetilmemesi halinde çalışma sermayesi yönetiminde problemler yaşanacaktır. Büyük müşterilere dikkat edilmelidir. Alımları ve alımlarından doğan alacaklar büyük olduğu için, herhangi bir aksamada işletmenin çalışma sermayesi ihtiyacını aniden yükseltebilir. Fiili satış ve faturalandırma süreçleri birlikte gerçekleştirilmeli, satış gerçekleştiği gibi fatura kesimi yapılmalıdır. Gecikmiş ödemelere dikkat edilmeli, vade farkı uygulanarak geç ödemeye özendirmemeye dikkat edilmelidir.  Alacak barışlarının sıklıkla uygulanması alıcılar tarafından borçların ödenmesini aksatmaya yöneltir.  Özetle A, B, C, ve D çalışma sermayesi yönetimi açısından sıkıntılıdır. E seçeneğinde yer alan "Her müşterinin kredi yeterliliği yakından izlenmesi ve her müşteriye kredi limiti tahsil edilip yakından izlenmesi" etkin bir çalışma sermayesi yönetimi için yapılması gerekenler arasında yer alır. Doğru ceap e seçeneğidir. 

13.
Varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılması halinde hesaplanabilecek kaldıraç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Finansal Kaldıraç
Soru Açıklaması
Varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılması halinde, kullanılan yabancı kaynaklar için bir faiz ödenmesi söz konusudur. İşletme faaliyetlerinde yabancı kaynak kullanımı, hiç yabancı kaynak kullanmamaya kıyasla işletmenin kârlılığını artıracaktır. Belirli bir yabancı kaynak kullanımı seviyesine kadar geçerli olan bu lehte durum, yabancı kaynak kullanımından ileri gelen kaldıraç etkisi olarak adlandırılır.
14.
Aşağıdakilerden hangisi finansal planlama faaliyetinde temel uygulama aracıdır?
Doğru Cevap: "B" Bütçeler
Soru Açıklaması
Finansal planlama faaliyetinde temel uygulama aracı bütçelerdir
15.
Mal veya hizmet satışından doğan alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat veya alacak yönetimi ve finansman hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansman yönetimi nedir?
Doğru Cevap: "B" Faktoring
Soru Açıklaması
Mal veya hizmet satışından doğan alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat veya alacak yönetimi ve finansman hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansman yönetimi Faktoring olarak adlandırılır.
16.

Bir firmanın faaliyetleri yalnızca bir takvim yılı için inceleniyorsa hangi tür analiz yapılıyordur?

Doğru Cevap: "A" Statik analiz
Soru Açıklaması

Kapsadığı döneme göre finansal analiz statik analiz ve dinamik analiz olarak iki şekilde yapılabilir. Statik analizde; belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait mali tablolardaki çeşitli kalemler arasındaki ilişkilerin saptanmasına çalışılır. Dinamik analizde ise, mali tablolar birbirini izleyen dönemler itibariyle incelenir.

17.

Bir firmanın dönen varlıkların toplamı 124,673 tl iken firmanın kısa vadeli yabancı kaynakları ise 57,875 tldr. Firmanın menkul kıymetlerinin değeri 7465 ise bu firmanın cari oranı kaçtır?

Doğru Cevap: "D" 2.15
Soru Açıklaması

CariOran= DönenVarlıkların  Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara bölünmesi ile elde edilir.

124.673/57875=2.15

Menkul kıymetler dönen varlıkların içindedir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi başabaş analizinin başlıca kullanım alanları arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "D" En yüksek satış fiyatının belirlenmesi
Soru Açıklaması
Asgari satış fiyatının belirlenmesi.
19.

Bir işletmenin yıllık üretim kapasitesi 200.000 birimdir. Bu işletmede üretilen ürünün birim satış fiyatı ? 150 olup birim başına ? 110  değişken maliyete katlanmaktadır. İşletmenin sabit maliyetler  toplamı ?160.000 ise bu işletmenin başabaş noktası  üretim düzeyini nedir?

 

Doğru Cevap: "D" 4.000
Soru Açıklaması

Q= Sabit Giderler / (Birim Satış Fiyatı-Birim Değişken Gider) dolayısıyla başabaş  noktası üretim düzeyi =Q=160.000 / ( 150-110) = ?4.000 

20.
Çalışma sermayesine yatırımda optimum düzeyi hedefleyen politika aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Normal Finansman Sermayesi Politikası
Soru Açıklaması
Normal Çalışma Sermayesi Politikası, Bu iki yaklaşımın ortasında, “optimum”düzeyi hedefleyen politikadır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler