• Finansal Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.
Bir tekstil işletmesinin ürettiği ürünlerin satış fiyatları ¨?30’dir. Değişken maliyetler birim başına ¨?20 iken, toplam sabit maliyetler ¨?16.000’dir. İşletmenin nakit çıkışı gerektirmeyen giderleri ¨?8.000 olup, işletmenin başabaş noktası üretim düzeyi kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 800
Soru Açıklaması

Başabaş noktası üretim düzeyi= (16.000-8000)/(30-20)= 800.

2.
Bir işletmenin 50.000 TL ’lik satış düzeyindeki faiz ve vergi öncesi kârı 400.000’ TL dir. İşetmenin satışları 55.000 TL olduğunda faiz ve vergi öncesi kârının 520.000 TL olacağı beklenmektedir. Bu işletmenin faaliyet kaldıraç derecesi ne olur?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması

Faaliyet KaldıraçDerecesi =Faiz ve Vergi Öncesi Kârda % Değişim/Satışlaradaki % Değişim eşitliği ile hesaplanabilir.Satışlardaki % Değişim=(55.000 – 50.000)/50.000=0,1Faiz ve Vergi Öncesi Gelirlerde % Değişim=(520.000 – 400.000)/400.000=0,3Faaliyet Kaldıracı Derecesi=0,3/0,1=3

3.

I. Oranlar yöntemi II. Regresyon yöntemi III. Satışların yüzdesi yöntemi   Yukarıdaki para akımlarının tahmin edilmesine kullanılabilecek yöntemlerden hangisi/hangileri ‘yeni kurulmuş işletmeler’ için uygundur?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Oranlar yöntemi, geleceğe ilişkin satış tahminine bağlı olarak proforma bilanço düzenlenmesinde, özellikle yeni kurulmuş işletmeler için kullanılabilecek bir yöntemdir. Bu yöntemin kullanılabilmesi için işletmenin gelecek dönemler için planladığı satış hacminin bilinmesi gereklidir. Bu yöntemde, işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre ilişkin tipik oranlar ile işletme için tahmin edilen satışların bilinmesi, proforma bilanço düzenlenmesi için yeterli olmaktadır. Doğru cevap A’dır.

4.
 • Gelecekte izlenecek uygulamaların belirlenmesi
 • Politikaların saptanması
 • Saptanan politikaların gözden geçirilmesi
 • Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri finans yöneticilerinin görevleri arasındadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  İşletmelerde finans yöneticileri zamanlarının önemli bir kısmını gelecekte izlenecek uygulamaların belirlenmesine, politikaların saptanmasına ve saptanmış politikaların gözden geçirilmesine ayırmak zorundadırlar.

  5.

  Çalışma sermayesi finansmanında uzun vadeli kaynaklarının kullanılmasının olumlu karşılandığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Firmanın devamlı nitelikle kısa vadeli varlıklarının bulunması
  Soru Açıklaması

  Kısa vadeli yabancı kaynakların yetersizliği ve kısa vadeli yabancı kaynakların günlük işlemleri karşılamaya yetmemesi işletmenin çalışma sermayesi gerilimi yaşadığını gösterir .Firmanın kısa vadeli varlıklarının yabancı kaynaklarından fazla olması durumu ile gözlenebilir. Uzun vadeli finansmanın maliyet avantajından yararlanmak için varlık-kaynak ilişkisinde vade uyumsuzluğu yaratmak da riskli bir politikadır, konjonktürel değişimlere göre firmaya sorun yaşatabilir. Burada açıklanan durumların hepsi olumsuzdur. Çalışma sermayesi finansmanında uzun vadeli kaynaklarının kullanılmasının olumlu karşılandığı bir durum C seçeneğinde yer alan:

  "Firmanın devamlı nitelikle kısa vadeli varlıklarının bulunması"dır. Dolayısıyla işaretlenmesi gereken cevap C seçeneğidir. 

  6.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye yapısının belirlenmesiyle ilgili yaklaşımlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Normatif yaklaşım
  Soru Açıklaması

  Finans literatüründe işletmelerin sermaye yapısının belirlenmesiyle ilgili farklı görüşler vardır. Bunlar;• Net gelir yaklaşımı,• Net faaliyet geliri yaklaşımı,• Geleneksel yaklaşımı,• Modigliani- Miller yaklaşımıdır.

  7.
  Yıllık üretim kapasitesi 200.000 birim olan (A) işletmesi, üretimde birim başına 400 TL değişken maliyete katlanmaktadır. Ürünün birim satış fiyatı 700 TL ve sabit maliyetler toplamı 6.000.000 TL olduğuna göre, bu işletmenin başabaş noktası üretim düzeyi kaç birimdir?
  Doğru Cevap: "C" 20.000 
  Soru Açıklaması

  Sabit Giderler / (Birim Satış fiyatı – Birim Değişken Gider)

  6.000.000 / (700 – 400) = 20.000 birim

  İşletme, 20.000 birim üretip sattığında başabaş noktasında olacaktır. Bu nokta, elde edilen satış gelirlerinin katlanılan faaliyet giderlerine eşit olacağı nokta olup, bu noktada işletme mevcut kapasitesini %10 seviyesinde kullanıyor olacaktır. Eğer işletme 20.000 birimin üzerinde üretim ve satış gerçekleştirebilirse kâr edecek, 20.000 birim altındaki üretim ve satış düzeylerinde ise zarar edecektir.

  8.
 • Sektördeki rekabet yapısı
 • Finansal kurumların kredi kaynakları
 • Müşteri talebindeki değişmeler
 • Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri finansal yöneticilerin işletme faaliyetlerini planlarken yararlandığı temel faktörlerden biridir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Firmanın uzun dönemdeki temel amacı piyasa değerini maksimum kılmaktır. Finansal yöneticiler bu hedefe uygun planlar yapar ve sonradan söz konusu planları firmanın gerçek durumu ile karşılaştırırlar. Planlar yapılırken, işletmenin temel verilerinden başka işletme faaliyetlerini etkileyen ekonomik durum, sektördeki rekabet yapısı, finansal kurumların kredi kaynakları, vergi uygulamaları, bireysel ve kurumsal yatırımcıların davranışları, müşteri talebindeki değişmeler ve satıcıların durumu gibi temel faktörlerden yararlanılarak firmanın rakiplere oranla güçlü ve

  zayıf yönleri belirlenir.

  9.

  I. Firmanın gelecek dönemlerde sağlayabileceği kaynakları,

  II. Firmanın, planın kapsadığı dönem içindeki fon gereksinimi,

  III. Firma tarafından yaratılan kaynakların ihtiyaçlar için yeterli olup olamayacağı,

  Yukarıda verilenlerden hangileri proforma fon akım tablosunun firmaya sağladığı yararlar arasında yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "C" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  10.

  Ticari kredi kullanan A işletmesinin satın aldığı hammadde tutarı 1000 TL; satıcının şartları ‘’2/10, net/30.” ise, işletme ilk 10 gün içinde ne kadar ödeme yapacaktır?

  Doğru Cevap: "A" 980 TL
  Soru Açıklaması

  İşletme 20 günlük ödeme kolaylığından yararlanmak yerine 10. günde ödeme yaparsa %2 iskontodan yararlanır.A işletmesinin satın aldığı hammadde tutarı 1000 TL, satıcının şartları ‘’2/10, net/30.” ise işletme ilk 10 gün içinde 1.000×%98=980 TL ödeyerek iskontodan yararlanır. 

  logo
  Finansal Yönetim 1
  Deneme Final Sınavları - Deneme 6
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi para piyasasının temel finansal araçlarından biridir?
  Doğru Cevap: "E" Hazine bonoları
  Soru Açıklaması

  Banka kabulleri para piyasasının temel finansal araçlarından biridir.

  12.
  • İhracatı önceden finanse etme olanağı,
  • Sağladığı döviz girdisine oranla maliyet avantajı,
  • TL esasına dayalı kredilere göre maliyet avantajı,
  • Süresinden önce hesabın kapatılması halinde faizsiz döviz kullanma olanağı,
  • İhraç bedellerinin tahsil edilmesiyle kapatılabilmesi.

  Yukarıda verilen açıklamalara göre hangi işletme kredisinin avantajlarından bahsetmektedir?

  Doğru Cevap: "D" Prefinansman Kredisi


  Soru Açıklaması
  13.
  Bir işletmenin nakit gereksinimi 7.250.000 TL'dir. Bu işletmenin üretimde kullandığı günlük sermaye 125.000 TL ise sermayenin bağlı kalış süresi kaç gündür?
  Doğru Cevap: "B" 58
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi gelecek dönemlerde ortaya çıkacak para akımlarının tahmininde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Korelasyon yöntemi
  Soru Açıklaması

  Gelecek dönemlerde ortaya çıkacak para akımlarının tahmininde, satışların yüzdesi yöntemi, bilanço kalemlerinin günlük satış tutarına oranı yöntemi, regresyon yöntemi, oranlar yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında korelasyon yöntemi bulunmamaktadır. Buna göre sorunun doğru cevabı E seçeneğidir.

  15.
  Bir işletmenin faiz ve vergi öncesi karı 480.000 TL ve yıllık kredi faiz ödemesi 90.000 TL ise finansal kaldıraç derecesi yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" 1,23
  Soru Açıklaması
  Finansal Kaldıraç Derecesi = FVÖK / (FVÖK – Faiz Ödemeleri) Finansal Kaldıraç Derecesi = 480.000 / (480.000 – 90.000) Finansal Kaldıraç Derecesi = 1,23
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi başabaş analizinin kullanım alanları arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "C" Finansal yöneticilerin seçilmesi
  Soru Açıklaması
  17.

  Bir yıllık veya dönemlik finansal faaliyetlerin rakamlara dökülmüş ve özetlenmiş haline ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Bütçe
  Soru Açıklaması

  Bir yıllık veya dönemlik finansal faaliyetlerin rakamlara dökülmüş ve özetlenmiş haline bütçe adı verilir.

  18.

  Bir işletmenin tüm masraflar, giderler ve vergiler düşüldükten sonra ne oranda kârlılık gösterdiğini ölçen oran aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Net Kar Marjı
  Soru Açıklaması

  Net Kâr Marjı: Oran, bir işletmenin tüm masraflar, giderler ve vergiler düşüldükten sonra ne oranda kârlılık gösterdiğini ölçer. Diğer bir ifade ile bir birim satıştan ne oranda net kâr elde edildiğini gösteren orandır.

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin etkin yönetimi ile doğrudan aşılabilecek bir sorun değildir?

  Doğru Cevap: "C" İşçilik maliyetlerinin düşmesi 
  Soru Açıklaması

  Çalışma sermayesi yönetimi kısa vadeli varlıkları ve kısa vadeli yabancı kaynakları kapsar, iş gücüne ve insan kaynakları yönetimine etkisi dolaylıdır. Doğru cevap C seçeneğidir. 

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de finansal piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlardan birisi değildir?

  Doğru Cevap: "E" Kalkınma ve Yatırım Bankaları
  Soru Açıklaması

  Türkiye’de finansal piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlar olarak:• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası• Hazine Müsteşarlığı• Sermaye Piyasası Kurulu• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu sayılabilir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler