• Finansal Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.

Gelecekte sağlanacak faydalar için sermayenin uzun süreli yatırılmasıyla ilgili kararlar sürecine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Sermaye Bütçelemesi
Soru Açıklaması

Sermayenin uzun süreli varlıklara yatırılması kararı sermaye bütçelemesi olarak adlandırılır.

2.
Finansal planlama süreci aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
Doğru Cevap: "D" Gelecek dönemlere ilişkin satış tahmini
Soru Açıklaması

Finansal planlama süreci gelecek dönemlere ilişkin satış tahmini ile başlar.

3.
Tüzel kişiliği bulunmayan ve üçüncü kişilere karşı kişinin tüm varlığı ile sorumlu olduğu bireysel girişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ferdi Teşebbüs
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi unsurları ile sabit varlıklar arasındaki farklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Çalışma sermayesi unsurlarının vadesi bir yıldan uzundur.
Soru Açıklaması

Doğru cevap A'dır. 

Çalışma sermayesi unsurları ile sabit varlıklar arasında önemli farklılık bulunmaktadır. Söz konusu farklar: 1. Çalışma sermayesi unsurları bölünebilir niteliktedir: Duran varlıklar nispeten bölünmezlik (bütünlük) özelliği gösterirken, çalışma sermayesinin unsurları çoğu zaman bölünebilir özelliktedir. 2. Çalışma sermayesi unsurlarının vadesi bir yıldan kısa ve likittir: Çalışma sermayesini oluşturan kalemler bir yıl içinde paraya dönüşebilir. Bir işletmenin toplam varlıkları içinde dönen varlıkların payı nispeten yüksekse, bu varlıkların likidite özelliğinden dolayı işletme riskini aşırı derecede artırmadan, finansmanında göreli olarak daha fazla dış kaynak kullanabilir. 3. Çalışma sermayesini oluşturan dönen varlık kalemleri hareketli olup aralarında yakın bir ilişki vardır: Çalışma sermayesini oluşturan kalemler bir faaliyet yılı içinde kısa ve uzun süreli başka bir varlığa dönüşebilir. İşletme bilançosunda yer alan nakit, stoklara dönüştüğünde likit varlıklar azalır. Vadeli satış yapıldığında ise stoklar azalır, nakit pozisyonu tekrar artarken alacaklar azalır. 4. Çalışma sermayesi kararları kısa sürede revize edilebilir: Çalışma sermayesi ile ilgili kararlar birkaç aylık bir dönemde revize edilebilmesine ve düzeltilebilmesine rağmen, duran varlık yatırımlarında bu esneklik yoktur. 5. Çalışma sermayesi yatırımlarının işletmenin risk derecesine etkisi nispeten sınırlıdır: Duran varlık yatırımları işletmenin risk derecesini önemli ölçüde değiştirir. Özellikle kaldıraç derecesi olarak bilinen borç/toplam varlık oranının aşırı yükselmesi, durgunluk ya da kriz dönemlerinde işletme iflasına da yol açabilir. Bu anlamdaki dönen varlık riskleri ise daha çok döviz pozisyonundan kaynaklanabilir.

5.

İhracatçılara düşük maliyetli fon imkânı sağlayan, Türkiye İhracat Kredisi Bankası A.Ş. tarafından kullandırılan kredilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Eximbank kredileri
Soru Açıklaması

İhracatın geliştirilmesi ve ihracatçıya daha düşük maliyetli fon kaynağı sağlanması amacıyla Türkiye İhracat Kredisi Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından hazırlanan çeşitli kredi paketleri bankalar aracılığı ile ihracatçılara, ihracat taahhüdü karşılığında kullandırılır.

6.

Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde bilanço kalemleriyle satışlar arasında geçmiş yıllarda görülen ilişki saptanarak gelecek döneme dair satış tahminleri yapılır?

Doğru Cevap: "C" Regresyon yöntemi
Soru Açıklaması

Bu yöntemde bilanço kalemleri, satışların bir fonksiyonu olarak ele alınır. Bilanço kalemlerinin bağımlı değişken satışların bağımsız değişken olarak ele alındığı bu yöntemde, tahmin edilecek bilanço kalemleriyle satışlar arasında geçmiş yıllarda görülen ilişki saptanır ve bu ilişkiye en uygun düşen regresyon denklemi bulunur. Bulunan regresyon denklemi yardımıyla, gelecek yıllara ilişkin tahmini satış tutarlarına bağlı olarak işletmenin proforma bilançosu oluşturulur.

7.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin yararlanabileceği kısa süreli finansman kaynaklarından değildir?

Doğru Cevap: "D" Banka Borçları 


Soru Açıklaması

İşletmelerin yararlanabileceği kısa süreli finansman kaynakları;Ticari Krediler, Menkulleştirme, Finansman bonosu, Banka kredileri, Geri Satın Alma Anlaşmaları.

8.

“Belirlenen vade ve limit içinde kalınmak Şartıyla firmanın, imza ve/veya nakit karşılığında, istenen zaman ve miktarda para çekmesine, istendiği zaman ise krediyi kısmen veya tamamen kapatmasına olanak veren avans niteliğindeki (borçlu cari hesap şeklinde çalışan) kredi türüdür.”Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangi kredi türünden bahsetmektedir?

Doğru Cevap: "C" Rotatif Nakit Krediler 
Soru Açıklaması

Rotatif Nakit Krediler; Belirlenen vade ve limit içinde kalınmak Şartıyla firmanın, imza ve/veya nakit karşılığında, istenen zaman ve miktarda para çekmesine, istendiği zaman ise krediyi kısmen veya tamamen kapatmasına olanak veren avans niteliğindeki (borçlu cari hesap şeklinde çalışan) kredi türüdür.

9.
XYZ işletmesi 12.000.000TL'lik finansman bonosunu %24 iskonto oranı ile satmak istemektedir. Vadesi 60 gün olan finansman bonosunun satış fiyatı iç iskonto yöntemine göre kaç TL olur?
Doğru Cevap: "B" 11.538.461
Soru Açıklaması
Fin. bonosu satış fiyatı=12.000.000/(1+(0.24*60)/360) =11.538.461,538
10.
Plastik ürünler üreten Pars imalat işletmesinin sattığı 30.000 birim ürünün birim satış fiyatı 20 TL, birim değişken gideri 15 TL ve sabit giderleri toplamı 60.000 TL’dir. İşletmenin ödemesi gereken yıllık faiz ödemesi 15.000 TL olduğuna göre, bu işletmenin birleşik kaldıraç derecesi kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması

logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.
Dönen varlıklardan kısa süreli borçların çıkartılmasıyla aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Doğru Cevap: "D" Net çalışma sermayesi
Soru Açıklaması
Net Çalışma Sermayesi, dönen varlıklar ile kısa süreli borçlar arasındaki farkı ifade eder.
12.
Kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla firmaların vadesi geldiğinde tek seferde ödeme yapma yoluyla kullandığı kredi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Spot Kredi
Soru Açıklaması
Kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla firmaların vadesi geldiğinde tek seferde ödeme yapma yoluyla kullandığı kredi spot kredidir.
13.

Nominal değeri 100.000 TL ve vadesi 6 ay olan bir bononun arz fiyatı 94.750 TL'dir. Bu bononun ihracında baz alınan yıllık faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir

Doğru Cevap: "D" %11
Soru Açıklaması

100.000 - 94.750 = 5.250 TL tutarında 6 aylık faiz ödenmesi öngörülmüştür. Bu vade için faiz oranı

5.250 / 94.750 = 0,0554, yani yaklaşık % 5,5'tir. 6 aylık %5,5 belirlenen faiz, yıllık 2*0,055=0,11'dir. Doğru cevap %11, D seçeneğidir.

14.
Bir işletme vade tarihi 1 Nisan 2015 olan 15 milyon liralık finansman bonosunu %10 iskonto oranı ile satmak istemektedir. Bu finansman bonosunun 1 Şubat 2015 tarihinde satış fiyatı iç iskonto yöntemine göre nedir?
Doğru Cevap: "D" 14,7621 milyon lira
Soru Açıklaması
Satış fiyatı=15.000.000/(1+0,10*58/360)= 14,7621
15.
Aşağıdakilerden hangisi Akreditifin tanımıdır?
Doğru Cevap: "D" İhracatçının malı sattığı anda bedelini alma ve ithalatçının bedeli ödediği anda mala sahip olma isteğini karşılayan ödeme ve finansman yöntemidir.
Soru Açıklaması
Akreditif, ihracatçının malı sattığı anda bedelini alma ve ithalatçının bedeli ödediği anda mala sahip olma isteğini karşılayan ödeme ve finansman yöntemidir.
16.

(X) işletmenin 2018 yılı satışları T90.000 iken, 2018 yılında satışların %25 arttırılarak T112.500’ye çıkması hedeflenmektedir. Hedeflenen satış düzeyine ulaşılması ve varlık yapısının oluşturulabilmesi için işletme hangi kaynaklardan fon sağlayacak ve ne kadar fona ihtiyaç duyacaktır? sorusunun cevabı hangi finansal planlama yönetimi ile saptanabilir?

Doğru Cevap: "A" Satışların Yüzdesi Yöntemi
Soru Açıklaması

Satışların Yüzdesi Yöntemi

17.

Yıllık Üretim kapasitesi 40.000 birim olan (A) işletmesi, üretimde birim başına ¨ 200 değişken maliyete katlanmaktadır. Ürünün birim satış fiyatı ¨275 olup, sabit maliyetler toplamı ¨ 1.500.000’dir. İşletmenin başabaş noktası üretim düzeyi kaçtır?

 

Doğru Cevap: "D" 20.000
Soru Açıklaması

Başabaş noktası= 1.500.000/(275-200)=20.000’dir

18.

Bir işletmenin birim başı satış fiyatı 20 TL olan bir ürün için katlandığı değişken maliyet birim başına 10 TL'dir. İşetmenin toplam sabit maliyeti 15.000 TL ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderleri 7.000 TL ise başabaş üretim düzeyi kaç birimdir?

Doğru Cevap: "C" 800
Soru Açıklaması

QNakit= (F-A)/(P-V) = (15.000 TL - 7.000 TL) / (20 TL - 10 TL) = 800 Birim

19.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesini oluşturan unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Stoklar
Soru Açıklaması

Çalışma sermayesini oluşturan unsurlar dönen varlık kalemleridir:• Nakit (kasa ve bankadaki paralar)• Serbest menkul kıymetler (hisse senetleri ve tahviller)• K›sa vadeli alacaklar (alacak senetleri, müflteriler)• Stoklar ve• Diğer dönen varlıklar

20.

Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli finansal planların özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Bu planlarda nakit yönetimi temel amaçtır.
Soru Açıklaması

Kısa süreli finansal planlar, planlama dönemi bir yıldan az bir kapsayan planlardır. Kısa süreli finansal planlar işletmeler in, günlük, haftalık, aylık işlemlerden doğacak nakit girişi ve çıkışlarını önceden belirlemek amacıyla yapılan planlardır. Bu planlar oldukça detaylı hazırlanırlar. Bu tür finansal planlamada nakit yönetimi temel amaçtır. Diğer taraftan, orta ve uzun süreli finansal planların amacı işletmelerin piyasa değerlerini artırmaktır.  Bu tür finansal planlar, işletmenin diğer departmanlarının hazırladığı planların parasal olarak ifadesini içerir. Planlama süresi uzadıkça belirsizlik ve risk artacağından bu tür planların her zaman tam olarak uygulanması söz konusu olmayabilir. Orta ve uzun süreli amaçlar değişikliğe uğrayabileceğinden bu tür planlarda bazı durumlarda revize işlemleri yapmak söz konusu olabilmektedir. Doğru cevap B’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler