• Finansal Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Özkaynaklar
Soru Açıklaması
Diğer dönen varlıklar olmalı.
2.
Yıllık üretim kapasitesi 75.000 birim olan bir işletme, üretimde birim başına 75 TL değişken maliyete katlanmaktadır. Ürünün birim satış fiyatı 225 TL olup, sabit maliyetler toplamı 3.000.000 TL’dir. İşletmenin başabaş noktası üretim düzeyini nedir?
Doğru Cevap: "C" 20.000
Soru Açıklaması
Q=F/(P-V) Q=3.000.000/(225-75) Q=20.000
3.

Bir işletmenin belirli bir dönemde sağlamış olduğu kaynaklar ile bu kaynakların kullanım yerlerinin belirtildiği tabloya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Proforma Fon Akım Tablosu
Soru Açıklaması

Bir işletmenin belirli bir dönemde sağlamış olduğu kaynaklarla bu kaynakların kullanım yerlerinin belirtildiği tabloya

4.

Karla sermaye arasındaki ilişkileri ifade etmek üzere hangi terim kullanılır?

Doğru Cevap: "A" Mali Rantabilite
Soru Açıklaması

Mali Rantabilite:İşletme ortaklarınca sağlanan fonların ne derece verimli kullanıldığını gösterir. 

5.
I- Firmanın, zarara uğramaması için ulaşılması gerekli iş hacmi düzeyinin saptanması II- En kârlı ürün türlerinin seçilmesi, üretim bileşiminin değiştirilmesi III- Asgari satış fiyatının belirlenmesi Yukarıdakilerden hangisi başabaş analizinin kullanım alanları arasındadır?
Doğru Cevap: "D" I-II-III
Soru Açıklaması
Maddelerin tamamı kullanım alanları arasındadır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi bankaların müşterilerine kredi vermeden önce yaptıkları kredibilite analizinin alt başlıklarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Kararlılık
Soru Açıklaması
sayfa 199
7.

Faaliyet döngüsü aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Hammadde stoklarının firmaya ulaşması ile satışlarından doğan alacakların tahsil edilmesi arasında geçen süredir.
Soru Açıklaması

Faaliyet döngüsü, hammadde stoklarının firmaya ulaşması ile satışlarından doğan alacakların tahsil edilmesi arasında geçen süredir.

8.

Firmaya bağlı diğer yan firmaların nakit ihtiyaç ve fazlalarının ana firma tarafından kontrol edilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Merkezi nakit yönetimi
Soru Açıklaması

Doğru cevap A. 

Merkezi Nakit Yönetimi; firmaya bağlı diğer yan firmaların nakit ihtiyaç ve fazlalarının ana firma tarafından kontrol edilmesidir.

9.
(A) Gıda işletmesi satış fiyatı 300 TL ve birim değişken maliyeti 200 TL olan bir ürün üretmektedir. Toplam sabit maliyetleri 1.000.000 TL olan bu işletmenin 220.000 birimlik satış düzeyindeki faaliyet kaldıraç derecesi yaklaşık kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 1,048
Soru Açıklaması

10.
Alacak yönetimi nedir?
Doğru Cevap: "E" Firmanın piyasa değerini maksimize edecek alacak değerinin belirlenmesidir.
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.

Bir yıl içinde paraya dönüşebilen para, menkul kıymetler, alacaklar, stoklar, akreditif ve peşin ödenen giderler aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Brüt çalışma sermayesi
Soru Açıklaması

Bir yıl içinde paraya dönüşebilen para, menkul kıymetler, alacaklar, stoklar, akreditif ve peşin ödenen giderler brüt çalışma sermayesi olarak tanımlanmaktadır.

12.

Hisse başına kar nedir?

Doğru Cevap: "C" Net karın hisse senedi sayısına bölünmesi sonucu bulunan değer.
Soru Açıklaması

Net karın hisse senedi sayısına bölünmesi sonucu bulunan değer hisse başına kar olarak adlandırılır.

13.

I. Satışları yüzdesi yöntemi

II. Regresyon yöntemi

III. Oranlar yöntemi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gelecek dönemlerde ortaya çıkacak para akımlarının tahmininde kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Gelecek dönemlerde ortaya ç›kacak para akımlarının tahmininde kullanılan yöntemler;

14.

I.Faaliyet hacmi

II.Satış ve kredi politikası

III.Sermaye yapısı

IV.Sezonluk ve konjonktürel faktörler

Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin kısa vadeli kaynak ihtiyacını belirler?

Doğru Cevap: "E" I., II., III. ve IV.
Soru Açıklaması

İşletmelerin kısa vadeli kaynak ihtiyacını genellikle; faaliyet hacmi, satış ve kredi politikası, sermaye yapısı ile sezonluk ve konjonktürel faktörler belirler.

15.
Aşağıdakilerden hangisi “satışlardaki değişime karşı faiz ve vergi öncesi kârların göstereceği değişim seviyesini” ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Faaliyet kaldıraç derecesi
Soru Açıklaması
Faaliyet Kaldıraç Derecesi= Faiz ve Vergi Öncesi Kârlardaki Yüzde Değişim/ Satışlardaki Yüzde Değişim
16.

Satış hacmindeki bir değişmenin hisse başına kârlarda ne seviyede bir değişime yol açacağını belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Birleşik kaldıraç
Soru Açıklaması

Faaliyet ve finansal kaldıraca bağlı olarak hesaplanan bu kaldıraç derecesine birleşik(toplam) kaldıraç denmektedir. Satış hacmindeki bir değişmenin hisse başına kârlarda ne seviyede bir değişime yol açacağını belirtir.

17.
İşletmenin gelecek dönemlere ilişkin sağlayacağı tahmin edilen fon kaynakları ile bu kaynakların tahmini kullanım yerlerini gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Proforma fon akım tablosu
Soru Açıklaması

Proforma fon akım tablosu, işletmenin gelecek dönemlere ilişkin sağlayacağı tahmin edilen fon kaynakları ile bu kaynakların tahmini kullanım yerlerini gösteren tablodur. Buna göre sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

18.
1) Finansal planlar, nakit planı, kredi planı ve ödeme araçları planı gibi planları kapsar. 2) Finansal planlar, işletmelerin kurulmaları, genişletilmeleri, birleşmeleri ve tasfiye edilmeleri durumunda yapılabilir. 3) Finansal planlar, yatırımlar için gerekli olan fonların sağlanmasına yönelik ayrıntılara yönelik yapılabilir. Yukarıdaki ifadelere göre finansal planlara yönelik varılabilecek en genel yargı nedir?
Doğru Cevap: "E" Finansal planlar farklı amaçlara yönelik olabilir.
Soru Açıklaması
Soru, tümevarım dolayısıyla "Analiz" bilgi düzeyini ölçmektedir. Soruda, amacına göre farklı finansal planlama türleri örneklendirilmiştir. Bu sebeple bu örneklere bakılarak varılabilecek en genel yargı "finansal planların farklı amaçlara yönelik olabileceği"dir. Cevap E şıkkıdır.
19.

Satış hacmindeki bir değişmenin hisse başına kârlarda ne seviyede bir değişmeye yol açacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Birleşik kaldıraç derecesi
Soru Açıklaması

Birleşik Kaldıraç Derecesi: Satış hacmindeki bir değişmenin hisse başına kârlarda ne seviyede bir değişmeye yol açacağını ifade eder.

20.
Nakit akış sürecini oluşturan ikili aşağıdakilerden hangisinde birlikte,tam ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Faaliyet döngüsü - Nakit döngüsü
Soru Açıklaması

Nakit akış süreci, faaliyet döngüsü ve nakit döngüsünden oluşur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler