• Finansal Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.
Birleşik kaldıraç derecesi hesaplanırken hangi tekniklerden yararlanılır?
Doğru Cevap: "A" Faaliyet ve finansal kaldıraç
Soru Açıklaması
Hem faaliyet kaldıraç derecesinin (iş riski) ve hem de finansal kaldıraç derecesinin (finansman riski) söz konusu olduğu işletmeler için, bu iki kaldıraç derecesinden hareketle birleşik kaldıraç derecesi hesaplamak mümkündür.
2.

Aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi nakit bütçenin önceden hesaplanması yararlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Geleceğe ilişkin faaliyet tahmini yapma
Soru Açıklaması

Geleceğe ilişkin faaliyet tahmini yapma

3.
Bir işletmenin gelir tablosu bilgilerine göre satışları 60.000 TL, değişken maliyetleri 30.000 TL, Faiz ve vergi öncesi kârı da  10.000 TL dir. Bu bilgilere göre mevcut üretim düzeyindeki faaliyet kaldıraç derecesi nedir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

FKD= (Satışlar - Değişken Maliyet) / FVÖK = (60.000 TL - 30.000 TL)/ 10.000 TL =3

4.
Satışların gerçekleştirilebilmesi için yapılan harcamalara bağlı olarak ortaya çıkan nakit akımları aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?
Doğru Cevap: "E"  Faaliyetlerden doğan nakit akımlarının 
Soru Açıklaması

Satışlardan doğan nakit akımları, gerçekleştirilen satışlara bağlı olarak işletmeye giren nakit akımlarıdır.

5.

Bir işletmede faaliyet kaldıraç derecesi 3 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

 

Doğru Cevap: "A" Satışlardaki % 1 değişikliğin faaliyet karında % 3 değişikliğe neden olacağı
Soru Açıklaması

Faaliyet kaldıraç derecesi, satışlardaki yüzde değişikliğin  faiz ve vergi öncesi kârlarda yaratacağı değişimin seviyesini ifade eder.Faaliyet kaldıraç derecesinin 3 olması, satışlardaki %1 değişikliğin faaliyet karında %3 oranında değişmeye neden olacağını ifade eder .

6.
İşletmelerin finansman kaynakları arasında işletmeye sabit yükümlülükler getiren kaynakların bulunması hangi kaldıracın veya kaldıraçların varlığına imkân tanımaktadır?
Doğru Cevap: "E" Finansal
Soru Açıklaması
İşletmelerin finansman kaynakları arasında işletmeye sabit yükümlülükler getiren kaynakların (borçlanmanın) bulunması finansal kaldıracın varlığına imkân tanımaktadır
7.
Aşağıdakilerden hangisi başabaş analizinin dayandığı varsayımlar arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Birim başına sabit giderler değişmez.
Soru Açıklaması
Başabaş analizinin dayandığı varsayımlar şunlardır: +Değişkenler arasındaki ilişki kısa dönemlidir. +Değişken giderler belirli bir süre üretim miktarı ile orantılı olarak değişir. Yani birim başına değişken gider sabit kalmaktadır. Buna karşılık birim başına sabit giderler ise değişkendir. +Birim satış fiyatı, kabul edilen dönem içinde değişmemektedir. +Analizi kapsayan dönem için belirlenen faaliyet hacmi değişmemektedir. +Üretilen miktarın tamamı satılmaktadır. Diğer bir ifadeyle stoklama yoktur. +İlgili dönemde girdi maliyetlerinde bir değişme söz konusu değildir. +Analizin yapıldığı dönem içinde üretim faktörlerinin verimliliği değişmemektedir.
8.
Dört farklı ürün üretip satan ve sabit maliyetleri toplamı 2.000 TL olan bir işletmede, söz konusu ürünlerin ortalama değişken gider oranı 0,80 olduğuna göre bu işletmenin başabaş satış tutarı kaç TL olur?
Doğru Cevap: "D" 10.000
Soru Açıklaması

9.
Müşterilerin kredi değerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisiden yararlanılmaz?
Doğru Cevap: "C" Eximbank
Soru Açıklaması
Müflterinin kredi değerliliğinin belirlenmesinde 5 C kuralından hareket edilebilir: Karakter (character), kapasite (capacity), kapital (capital), teminatlar (collateral) ve koşullar (conditions).
10.

Aşağıdakilerden hangisi gelecek dönemlerde ortaya çıkacak para akımlarının tahmininde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Para Çıkışı Miktarının Hesaplanması Yöntemi
Soru Açıklaması

Para Çıkışı Miktarının Hesaplanması Yöntemi

logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.

Aşağıdakilerden hangisi sabit varlıklar değerlendirilirken göz önüne alınan faktörlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Stokların devir hızı
Soru Açıklaması

Sabit varlıklar belirlenirken aşağıda belirtilen faktörlere dikkat edilmelidir: • Sabit varlıkların satın alma maliyeti, • Sabit varlıkların alınmalarından bugüne kadar geçen süresi, • İşletmece uygulanan amortisman politikası, • Satın alınana göre kiralanan sabit varlıkların miktarı

12.
I. İşletme malzemesi II. Ara (köprü) kredisi III. Sezon Kredisi Yukarıdakilerden hangileri için cari hesap kredisi kullanılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Verilen tüm konularda cari hesap kredisi kullanılır. 

13.
Akreditif türlerinden ihraçatçı açısından yüksek risk taşıyanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dönülebilir (Kabili Rücu) Akreditif
Soru Açıklaması
Mal transferi ve belgelerin ihracatçı tarafından muhabir bankaya ibraz edilmesinden önce akreditifin şartları değiştirilebileceği ya da iptal edilebileceği için ihracatçı açısından yüksek risk taşır.
14.
Satışlar/Öz sermaye : 2 Kısa Vadeli Borçlar/Özsermaye : 0,4 Toplam Borçlar/Kısa Vadeli Borçlar : 3 Bir işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre ilişkin temel oranlar yukarıdaki gibidir. İşletmenin 2017 yılı için satış tutarının 20.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Buna göre işletmenin toplam borçlarına yönelik tahmin oranlar yöntemine göre nedir?
Doğru Cevap: "D" 12.000
Soru Açıklaması
Soru uygulama bilgi düzeyini ölçmektedir. Oranlar tekrar düzenlendiğinde, 20000/Öz sermaye=2 ise öz sermaye 10000 dir. Kısa Vadeli Borçlar/10000 =0,4 ise kısa vadeli borçlar 4000 dir. Toplam Borçlar/4000 = 3 ise toplam borçların 12000 olduğu hesaplanır.
15.
Bir tekstil işletmesinin ürettiği ürünün satış fiyatı 35 TL, değişken maliyetler birim başına 15 TL ve toplam sabit maliyetler 22.000 TL’dir. İşletmenin nakit çıkışı gerektirmeyen giderleri 7.000 TL olduğuna göre, başabaş noktası üretim düzeyi kaç birimdir?
Doğru Cevap: "A" 750
Soru Açıklaması

16.
Atak finansman stratejisinde varlıklar hangi kaynaklarla finanse edilir?
Doğru Cevap: "A" Duran varlıklar uzun vadeli, dönen varlıklar kısa vadeli kaynaklar ile
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler açısından başlıca fon kaynaklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Varlıklardaki artışlar
Soru Açıklaması

Varlıklardaki artışlar

18.
Firmaya bağlı diğer yan firmaların nakit ihtiyaç ve fazlalarının ana firma tarafından kontrol edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Merkezi nakit yönetimi
Soru Açıklaması
Firmaya bağlı diğer yan firmaların nakit ihtiyaç ve fazlalarının ana firma tarafından kontrol edilmesine Merkezi nakit yönetimi denir.
19.

Bir işletmenin satışlarında %12’lik artış olduğunda hisse başı karında %24’lik bir artış oluyorsa işletmenin birleşik kaldıraç derecesi ne olur?

 

Doğru Cevap: "D" 2
Soru Açıklaması

Birleşik Kaldıraç Derecesi=Hisse Başı Kardaki % Değişiklik/Satışlardaki % DeğişiklikBirleşik Kaldıraç Derecesi=%24/%12=2 olarak hesaplanır. Bu; satışlardaki bir birimlik değişikliğin hisse başı karlarda iki birimlik değişikliğe neden olacağını ifade etmektedir. Derece arttıkça risk de artmakradır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler