• Finansal Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.
2012 yılı itibarıyla bir işletmenin satışları ve stok seviyesi arasındaki ilişki                        y = -12,5+1,2X  gösterilmiş ve işletmenin 2013 yılına ait tahmin edilen satışlarının 100 olduğu varsayılmıştır. Buna göre, işletmenin tahmini stok tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 107,5
Soru Açıklaması

Eğer işletmenin 2013 yılına ait tahmin edilen satışları 100 ise oluşturduğumuz denklem yardımıyla tahmini stok tutarı= -12,5+1,2*100 y= -12,5+ 120  y= 107, 5 olur.

2.

Aşağıdakilerden hangisi firmaların kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için aldığı, vadesi geldiğinde tek seferde ödemesi yapılan kredilerdir?

Doğru Cevap: "B" Spot Kredi 
Soru Açıklaması

Spot Kredi, firmaların kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için aldığı, vadesi geldiğinde tek seferde ödemesi yapılan kredilerdir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin aşırı yüksek olduğunun göstergelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İşletmenin yüksek oranda temettü dağıtması
Soru Açıklaması

A, B, C, ve D seçenekleri çalışma sermayesinin aşırı yüksek olduğunun göstergelerinden biridir. Fakat, İşletmenin yüksek oranda temettü dağıtması çalışma sermayesinin aşırı yüksek olduğunu göstermez. Dolayısıyla, işaretlenmesi gereken seçenek E şıkkıdır. 

4.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi ihtiyacının belirlenmesinde etkili faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Alacak devir süresi
Soru Açıklaması

İşletme faaliyetlerinin niteliğine, ölçeğine ve kullanılan finansal tekniklere göre değişmekle birlikte sermaye ihtiyacını belirleyen faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Ortalama stoklar, • Yıllık satışlar, • Yıllık genel giderler, • Brüt ve net kâr marjı, • Satıcılara ödeme süresi, • Müşterilere sunulan ödeme süresi, • Mevsimsel ve konjoktürel değişmeler

5.

Çalışma sermayesinin sürekli ve dalgalanan olarak iki ayrı bölümde ele alınmasına neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İş hacminin mevsimsel veya konjonktürel olarak dalgalanması
Soru Açıklaması

Çalışma sermayesinin sabit kalan kısmı sürekli çalışma sermayesi, iş hacmindeki değişime göre farklılaşanbölümü dalgalanan çalışma sermayesi olarak adlandırılır. Yani, çalışma sermayesinin sürekli ve dalgalanan olarak iki ayrı bölümde ele alınmasına neden olan unsur iş hacminin mevsimsel veya konjonktürel olarak dalgalanması sonucu iş hacmindeki değişikliktir. Doğru cevap D seçeneğidir. 

6.

Tasarruf sahiplerinin rasyonel karar verebilmeleri için gerekli bilgileri elde etme maliyetine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Bilgi edinme maliyeti
Soru Açıklaması

Finansal varlıklar ve bu finansal varlıkları ihraç eden kurumlar konusunda bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi maliyet ve zaman gerektirir. Bu maliyetlere bilgi edinme maliyeti denir.

7.

2015 yılında 2.000.000 TL satış hasılatına sahip olan bir işletme 4900.000 TL kar elde etmiştir. 350.000 TL sabit maliyete sahip olan işetme 5.000 adet ürün satmıştır. İşletmenin başabaş noktası kaç birimdir?

Doğru Cevap: "A" 2.000
Soru Açıklaması

Satış Hasılatı - Toplam Maliyet = Kar/ Zarar

2.000.000-490.000 TL= 1.500.000 TL (Toplam Maliyet)

1.490.000 TL - 340.000 TL = 1.150.000 TL (değişken maliyet)

1.150.000 TL/5.000= 230 TL (birim başına değişken maliyet)

2.000.000 TL/5.000= 400 TL (birim satış fiyatı)

Q= 340.000 TL/(400 TL-230 TL)= 2.000 birim

8.
Aşağıdaki durumların hangisinde faaliyet kaldıraç derecesi yüksek olur? 
Doğru Cevap: "E" Toplam maliyetler içerisinde, sabit maliyetlerin payı yüksek olduğunda 
Soru Açıklaması
Toplam maliyetler içerisinde, sabit maliyetlerin payı yükseldikçe  faaliyet kaldıracı da yükselir.
9.

I. İlk aşama, söz konusu bütçenin kapsayacağı sürenin belirlenmesidir.

II. Nakit bütçesi, sadece yıllık hazırlanır.

III. Hazırlanmasındaki amaç, ele alınan döneme ilişkin işletmenin nakit ihtiyaçlarının önceden tespit edilmesidir.

Yukarıda nakit bütçesi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Nakit bütçesi günlük, haftalık, aylık, yıllık vb. zaman aralıkları için hazırlanabilir. Dolayısıyla doğru cevap D'dir.

10.
Kârı sıfır yapan üretim ve satış miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sabit Giderler / Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken Gider
Soru Açıklaması
Kârı sıfır yapan üretim ve satış miktarı (Q) diğer bir ifadeyle başabaş noktası şu şekilde hesaplanacaktır: Sabit Giderler / Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken Gider
logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.
I.Üretim faktörü olan sermayenin bedelidir.  II.Makro dengeyi sağlayan önemli bir faktördür.  III.Bir maliyet unsurudur. Faizle ilgili yukarıdaki ifadelerden  hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Sermaye piyasası açısından ele alınacak olursa faizin üretimde kullanılan sermayenin bedeli olarak görevleri;

 • Faiz, üretim faktörü olan sermayenin bedelidir
 • Faiz, makro dengeyi sağlayan önemli bir faktördür
 • Faiz bir maliyet unsurudur
 • Faiz, para talebini ve likidite tercihini etkileyen önemli bir faktördür.
 • 12.
  Üretim ve satış hacmine bağlı olarak değişen giderler aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Değişken Giderler
  Soru Açıklaması
  Değişken giderler, üretim ve satış hacmine bağlı olarak değişen giderlerdir. Bu grup giderler üretim ve satış hacmine bağlı olarak artar ya da azalır.
  13.

  “Bir menkul kıymetin belli bir tarihte, belli bir fiyattan geri alınma taahhüdü ile satımı …….. olarak adlandırılır.”Yukarıdaki açıklamaya göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  Doğru Cevap: "C" Repo
  Soru Açıklaması

  Bir menkul kıymetin belli bir tarihte, belli bir fiyattan geri alınma taahhüdü ile satımı repo olarak adlandırılır.

  14.

  İşletmenin günlük faaliyetlerini sürdürmesini finansal olarak zorlayan ve kaldıramayacağı yükümlülüklere neden olan finansal durum aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Çalışma sermayesi gerilimi 
  Soru Açıklaması

  İşletmenin günlük faaliyetlerini sürdürmesini finansal olarak zorlayan ve kaldıramayacağı yükümlülüklere neden olan finansal durum çalışma sermayesi gerilimi olarak adlandırılır. 

  15.
  Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi unsurları ile sabit varlıklar arasındaki farklılıklardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Çalışma sermayesi kararları kısa sürede revize edilemez
  Soru Açıklaması
  Çalışma sermayesi kararları kısa sürede revize edilebilir.
  16.
  Bir işletmenin birim başına katlandığı değişken maliyeti 110 TL, ürün birim satış fiyatı 150 TL ve sabit maliyetler toplamı 3.000.000 TL olduğuna göre işletmenin başabaş noktası üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" 75.000
  Soru Açıklaması
  Q = Başabaş noktasını F = Sabit maliyetler P = Ürünün birim satış fiyatını V = Birim başına değişken maliyet olmak üzere; Q = F / (P-V) Q = 3.000.000 / (150 – 110) Q = 75.000 birim. Başabaş noktası 75.000 adet üretim düzeyindedir.
  17.

  Hammadde üreticisinin fabrikatöre ya da toptancı işletmelerin perakendecilere belirli bir ödeme süresi sağlaması, hangi kısa vadeli finansman kaynağına örnektir?

  Doğru Cevap: "C" Ticari krediler
  Soru Açıklaması

  Ticari krediler, bir işletmenin diğerine, örneğin; hammadde üreticisinin fabrikatöre ya da toptancı işletmelerin perakendecilere sağladığı belirli bir ödeme süresidir.

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin unsurlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Borçlar
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi başabaş analizinin kullanım alanlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Azami satış fiyatının belirlenmesi
  Soru Açıklaması
  Başabaş analizinde işletmenin kara geçiş noktası belirlendiğinden, ürünün olması gereken asgari (en düşük) fiyatı belirlenmekte, azami (en yüksek) fiyat dikkate alınmamaktadır.
  20.

  I. Bilanço kalemleri, satışların bir fonksiyonu olarak ele alınır.

  II. İlk olarak, bilanço kalemlerinin kaç günlük satışa eşit oldukları bulunur.

  III. Satışlar bağımsız değişkendir.

  Yukarıda regresyon yöntemi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "C" I ve III
  Soru Açıklaması

  Bilanço kalemlerinin günlük satış tutarına oranı yönteminde, ilk olarak, bilanço kalemlerinin kaç günlük satışa eşit oldukları bulunur. Dolayısıyla doğru cevap C'dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler