• Finansal Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası finansal araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Varlığa dayalı menkul kıymetler
Soru Açıklaması
2.
I. Mal sevkiyatı II. Kredili satışın onaylanması III. Sipariş IV. Satıcıya ödeme yapılması Yukarıda verilen faktoringin işleyiş basamakları, aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" III-II-I-IV
Soru Açıklaması

Faktoringin işleyişi sırasıyla şöyledir:  1. Sipariş 2. Kredili satışın onay talebi 3. Kredili satışın onaylanması 4. Mal sevkiyatı 5. Bedelin ödenmesi 6. Satıcıya ödeme yapılması

3.

İşletmede bulundurulması gereken optimum para tutarının belirlenmesini amaçlayan ve belli bir dönemdeki ödeme ve tahsilat arasındaki dengeyi zamansal açıdan da kurmaya çalışan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Nakit yönetimi
Soru Açıklaması

Doğru cevap D. 

Nakit yönetimi; nakit fazlası ve açıklarına meydan vermeden, işletmede bulundurulması gereken optimum para tutarının belirlenmesini amaçlar ve belli bir dönemdeki ödeme ve tahsilat arasındaki dengeyi zamansal açıdan da kurmaya çalışır.

4.
Bir menkul kıymetin belli bir tarihte, belli bir fiyattan geri alma taahhüdü ile satımı hangi tür kısa vadeli finans kaynağını tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Repo
Soru Açıklaması
Bir menkul kıymetin belli bir tarihte, belli bir fiyattan geri alma taahhüdü ile satımı repo olarak adlandırılır.
5.

I.Değişkenler arasındaki ilişki kısa dönemlidir. 
II.Değişken giderler belirli bir süre üretim miktarı ile orantılı olarak değişir. 
III. Birim satış fiyatı, kabul edilen dönem içinde değişmemektedir. 
Yukarıdaki maddelerden hangileri başabaş analizinin dayandığı varsayımlardandır?

 

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Bu maddelerin hepsi başabaş analizinin varsayımlarındandır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi alacak yönetiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İşletmenin alacak tahsili ile ilgili esnek bir politikası olmalıdır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde, işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre ilişkin tipik oranlar ile işletme için tahmin edilen satışların bilinmesi, proforma bilanço düzenlenmesi için yeterli olmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Oranlar yöntemi
Soru Açıklaması

Oranlar yöntemi, geleceğe ilişkin satış tahminine bağlı olarak proforma bilanço düzenlenmesinde, özellikle yeni kurulmuş işletmeler için kullanılabilecek bir yöntemdir.Bu yöntemde, işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre ilişkin tipik oranlar ile işletme için tahmin edilen satışların bilinmesi, proforma bilanço düzenlenmesi için yeterli olmaktadır. Buna göre sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

8.

I) Firmanın şu anki dönemlerde sağlayabileceği kaynaklarıII) Firmanın plandan sonraki dönem içindeki fon (kaynak) gereksinimi,III) Firma tarafından yaratılan kaynakların ihtiyaçlar için yeterli olup olamayacağı,IV) Firma tarafında yaratılan kaynaklar yeterli değilse, ihtiyacın hangi yollarlakarşılanabileceği

Uzun süreli bir planlama aracı olan proforma fon akım tablosu, planlanan dönem için firmaya ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangilerini ortaya koyar?

Doğru Cevap: "D" III ve IV
Soru Açıklaması

III ve IV

9.
Bir kişi vadeli mevduat hesabına yıllık %25 faiz oranı ile ₺4000 yatırmıştır. Faiz getirisi basit faiz yöntemiyle hesaplandığına göre bu kişi 3. ayın sonunda ne kadar faiz getirisi elde eder?
Doğru Cevap: "C" ₺250
Soru Açıklaması

I = P * i * t

P = ₺4000

i = 0.25

t = 3 ay / 12 ay 

I = 4000 * 0,25 * 3/12

I = ₺250

10.

İşletmelerin kurulmaları, genişletilmeleri, birleşmeleri ve tasfiye edilmeleri durumunda yapılan finansal planlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Özel finansal planlar
Soru Açıklaması

Özel finansal planlar, işletmelerin kurulmaları, genişletilmeleri, birleşmeleri ve tasfiye edilmeleri durumunda yapılan finansal planlardır.

logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.

Aşağıdakilerden hangisi işleme konu olan ya da finansal varlıkların üzerinde yazılı olan faiz oranıdır ?

Doğru Cevap: "A" Nominal faiz
Soru Açıklaması

Nominal faiz oranı işleme konu olan ya da finansal varlıkların üzerinde yazılı olan faiz oranıdır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi finansal plan modelinin çıktılarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Proforma bilanço
Soru Açıklaması

Her finansal planın bir modeli, girdileri ve çıktıları vardır. Örneğin girdiler; satışlar, alacaklar, faiz oranları, stoklar ve borç durumları olabilir. Çıktılar ise proforma bilanço, gelir tablosu ve diğer tablolar ile işletme bütçeleridir.

13.
Çalışma sermayesi politikalarının dönen varlıklara yapılan yatırımlarına göre büyükten küçüğe sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İhtiyatlı çalışma sermayesi politikası - Normal çalışma sermayesi politikası - Atak çalışma sermayesi politikası
Soru Açıklaması
14.

"İşletmenin, gelecekte bir bütün olarak hangi noktadaolmasının istendiğinin belirlenmesidir." şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Finansal planlama
Soru Açıklaması

Finansal planlama;İşletmenin, gelecekte bir bütün olarak hangi noktada olmasının istendiğinin belirlenmesidir.

15.

Üretimde birim başına 50 TL değişken maliyeti ve 80 TL ürün birim satış fiyatına sahip olan bir işletmenin sabit maliyeti 210.000 TL'dir. İşletmenin başabaş noktası üretim miktarı ne kadardır?

Doğru Cevap: "D" 7.000
Soru Açıklaması

Q= F/(P-V)

Q= 210.000 TL / (80 TL - 50 TL) = 7.000 birim

16.

İşletmenin piyasa değerini artırmaya yönelik olarak izleyeceği stratejiler doğrultusunda yapılan finansal planlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Orta ve uzun süreli finansal planlar
Soru Açıklaması

Orta ve uzun süreli finansal planlar, işletmenin piyasa değerini artırmaya yönelik olarak izleyeceği stratejiler doğrultusunda yapılan finansal planlardır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet oranlarında kullanılan devir hızlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Sabit varlıklar devir hızı
Soru Açıklaması

Alacak devir hızı

Stok devir hızı

Sabit varlıklar devir hızı

Toplam varlıklar devir hızı

Faaliyet oranları olarak kullanılırken, "Mamül devir hızı" kavramı kullanılmamaktadır. İşaretlenmesi gereken cevap C seçeneğindedir. 

18.
Başabaş noktasının grafik üzerinde gösterilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Toplam gelirlerle toplam değişken giderlerin kesiştiği nokta ile başabaş üretim düzeyi belirlenir
Soru Açıklaması

Başabaş üretim düzeyi, toplam giderlerle toplam gelirlerin kesiştiği noktadan hareketle belirlenir. E şıkkında belirtildiği üzere toplam gelirlerle toplam değişken giderlerin kesiştiği nokta değildir

19.

Satışlardaki değişime karşı faiz ve vergi öncesi kârların (FVÖK) göstereceği değişim seviyesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

 

Doğru Cevap: "C" Faaliyet kaldıraç derecesi
Soru Açıklaması

Faaliyet Kaldıraç Derecesi: Satışlardaki değişime karşı faiz ve vergi öncesi kârların (FVÖK) göstereceği değişim seviyesini ifade etmektedir.

20.

Faiz ve vergi öncesi kârlardaki bir farklılaşmanın hisse başına kazançlarda ne seviyede bir farklılaşmaya yol açacağını ifade  eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "E" Finansal kaldıraç derecesi 
Soru Açıklaması

Finansal Kaldıraç Derecesi: Faiz ve vergi öncesi kârlardaki bir farklılaşmanın hisse başına kazançlarda ne seviyede bir farklılaşmaya yol açacağını ifade eder.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler