• Finansal Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Finansal Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi gerilimi olarak ifade edilen ve işletmenin kaldıramayacağı bir yükümlülüğe girdiği konusunda uyarı sinyali olarak nitelendirilebilecek durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Müşterilere, erken ödeme için düşük ıskonto uygulanması
Soru Açıklaması
• Nakit arttırmak amacıyla, müşterilere erken ödeme için yüksek iskonto uygulanması
2.
Geleceğe ilişkin satış tahminine bağlı olarak proforma bilanço düzenlemesinde, özellikle yeni kurulmuş işletmeler için kullanılabilecek yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Oranlar yöntemi
Soru Açıklaması

geleceğe ilişkin satış tahminine bağlı olarak proforma bilanço düzenlenmesinde, özellikle yeni kurulmuş işletmeler için kullanılabilecek bir yöntemdir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi ‘finansal planlama sürecinde’ dikkate alınması gereken konulardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Satışların yüzdesi konusundaki gelişmeler
Soru Açıklaması

Finansal planlama faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için birtakım varsayımlara, verilere ve tahminlere ihtiyaç vardır. Varsayımlar finansal planlamayı önemli ölçüde yönlendirmektedir. Genellikle; konjonktürel gelişmeler, vergi politikaları, para-kredi ve faiz konusundaki değişiklikler, enflasyon, bankalar kanunu vb. konulardaki olası gelişmelere ilişkin varsayımlar finansal planlama sürecinde dikkate alınmaktadır. Finansal planlama sürecinde ihtiyaç duyulan diğer bir faktör olan veriler ise çevre hakkındaki veriler, rakipler hakkındaki veriler ve firma hakkındaki veriler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. Doğru cevap A’dır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi optimum stok düzeyini belirleyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Üretim süreci
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi proforma fon akım tablosunun planlanan dönem için firmaya ilişkin ortaya koyduğu bilgilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A"  Firmanın gelecek dönemde elde edeceği gelirin hesaplanmasıSoru Açıklaması

Uzun süreli bir planlama aracı olan proforma fon akım tablosu, planlanan dönem için firmaya ilişkin şu bilgileri ortaya koymaktadır;• Firmanın gelecek dönemlerde sağlayabileceği kaynakları,• Firmanın, planın kapsadığı dönem içindeki fon (kaynak) gereksinimi,• Firma tarafından yaratılan kaynakların ihtiyaçlar için yeterli olup olamayacağı,• Firma tarafında yaratılan kaynaklar yeterli değilse, ihtiyacın hangi yollarla karşılanabileceği.

6.
İşletme birim satış fiyatı 30 TL olan bir ürün için 15 TL birim değişken gidere katlanmaktadır. Sabit giderleri toplamı 300.000 TL olan bu işletmenin başabaş satış tutarı hasılatı nedir?
Doğru Cevap: "C" 600.000 TL
Soru Açıklaması
Q = Başabaş noktasını F = Sabit maliyetler V = Birim başına değişken maliyet P = Ürünün birim satış fiyatı olmak üzere; Q = F / (1 – (V/P)) Q = 300.000 / (1 – (15/30)) Q = 600.000 TL Başabaş noktası 600.000 TL düzeyindedir.
7.

Bir işletmenin alacak tahsil süresi 150 gün, stok tutma süresi 90 gün ve borç ödeme süresi 55 gün ise nakit çemberi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 185
Soru Açıklaması

Nakit Dönüşüm Süresi=(Alacak tahsil süresi+ Stok tutma süresi)-Borç ödeme süresi=150+90-55=185

8.
Ortakların sadece koydukları sermayeyle sorumlu olduğu yasal işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Limited şirket
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Çalışma sermayesini oluşturan kalemler hareketli olup aralarında hareketli bir ilişki bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
 • Çalışma sermayesi unsurları bölünebilir niteliktedir.
 • Çalışma sermayesi unsurlarının vadesi bir yıldan kısa ve likittir.
 • Çalışma sermayesini oluşturan dönen varlık kalemleri hareketli olup aralarında yakın bir ilişki vardır.
 • Çalışma sermayesi kararları kısa sürede revize edilebilir.
 • Çalışma sermayesi yatırımlarının işletmenin risk derecesine etkisi nispeten sınırlıdır.
 • 10.
  Enflasyon beklentisinin olmadığı ve riskin sıfır olduğu durumdaki faiz oranını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
  Doğru Cevap: "B" Reel faiz
  Soru Açıklaması

  Reel faiz oranı; enflasyon beklentisinin olmadığı ve riskin sıfır olduğu durumdakifaiz oranını ifade eder. Buna göre sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

  logo
  Finansal Yönetim 1
  Deneme Final Sınavları - Deneme 11
  11.

  Bir işletmenin satışlarında %5’lik bir artış olduğunda hisse başına kârlarda %2’lik bir artış oluyorsa işletmenin birleşik kaldıraç derecesi kaç olur?

   

  Doğru Cevap: "A" 0.4
  Soru Açıklaması

  Birleşik kaldıraç derecesi hisse başına kardaki değişimin satışlardaki değişime oranı ile hesaplanır. %2 / %5 = 0.4 olacaktır.

  12.

  Aşağıdaki sektörlerden hangisinde toplam varlıklar içinde dönen varlıkların payı daha fazla olması beklenir?

  Doğru Cevap: "E" Ticaret ve Satış 
  Soru Açıklaması

  sektörlere ilişkin uygun dönen varlık toplam varlık oranları aşağıda verilmiştir:

  Sektörler Oran (%)Otel-motel %20Elektrik dağıtım şirketleri %30Alüminyum ve gemicilik %35Demir-çelik ve kimyasallar %45Tekstil %65Ticaret işletmeleri %85

  görüldüğü gibi, şıklar arasında yer alan "Ticaret işletmeleri" nde toplam varlıklar içinde dönen varlıkların payı açık ara daha yüksektir. Doğru cevap  E seçeneğidir. 

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?

   

  Doğru Cevap: "D" Emek yoğun işletmelerde başabaş üretim noktası yüksek üretim düzeyinde gerçekleşir
  Soru Açıklaması

  Sabit giderleri az olan emek yoğun işletmelerin başabaş noktaları düşük üretim düzeylerinde gerçekleşmektedir.

  14.

  İşletmenin ne kâr ne de zarar ettiği faaliyet noktasına ne ad verilir?

   

  Doğru Cevap: "A" Başabaş noktası
  Soru Açıklaması

  Başabaş Noktası: İşletmenin ne kâr ne de zarar ettiği faaliyet noktasıdır. Diğer bir deyişle kârın sıfır olduğu satış miktarı veya tutarını ifade eder. Bu noktada, toplam satış gelirleri toplam maliyetlere eşittir.

  15.

  Aşağıdakilerden hangisi nakit dönüşüm süresini azaltır?

  Doğru Cevap: "A" Borç ödeme süresinin artması
  Soru Açıklaması

  Diğer değerler sabitken borç ödeme süresinin artması nakit dönüşüm süresini azaltır.

  16.
  Satışlar belirli bir oranda arttığında ortaya çıkacak fon gereksiniminin saptanmasında kullanılan ve satışlar ile bilanço kalemleri arasındaki ilişkiler saptanırken, işletmenin geçmişteki satışları ile bilanço kalemleri arasında ilişki kurulan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Satışların yüzdesi yöntemi
  Soru Açıklaması

  Satışların Yüzdesi Yöntemi, satışlar ile bilanço kalemleri arasındaki ilişkilerden hareket eder. Satışlar ile bilanço kalemleri arasındaki ilişkiler saptanırken, işletmenin geçmişteki satışları ile bilanço kalemleri arasında ilişki kurulur.

  17.

  I. Dağıtım giderleri II. Faiz tahsilâtları III. Maaş ve ücret ödemeleri IV. Hammadde malzeme alımı V. Yeni borçlanmalardan sağlanan kaynaklar Yukarıdakilerden hangileri bir firmanın ‘işletme faaliyetlerine ilişkin nakit çıkışlarını’ oluştururlar?

  Doğru Cevap: "A"  I, III ve IV
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin en önemli nakit girişleri peşin satışlardan ve önceden yapılmış kredili satışlardan doğan tahsilâtlardan oluşur. Eğer varsa nakit girişine yol açacak diğer işlemlerde (faiz tahsilâtları, kâr payı tahsilâtları, yeni borçlanmalardan sağlanan kaynaklar vb.) dikkate alınmalıdır. İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit çıkışına yol açan bazı önemli işlemler ise hammadde malzeme alımı, maaş ve ücret ödemeleri, dağıtım giderleri gibi işlemlerdir. Doğru cevap A’dır.

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi faktoringin yararlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Genel olarak işletmenin ihtiyaç duyduğu kaynağı uzun vadeli olarak sağlar.
  Soru Açıklaması
  Faktoring işlemi sadece kısa vadeli alacaklar için söz konusu olup, bu işlemde vadeler genellikle 30 ile 120 gün arasında değişmektedir.
  19.

  Bir işletmenin 20.000 TL'lik satış düzeyindeki faiz ve vergi öncesi karı 140.000 TL'dir. İşletmenin satışları 40.000 TL olduğunda faiz ve vergi öncesi karı 180.000 TL ise bu işletmenin faaliyet derecesi nedir?

  Doğru Cevap: "D" 2
  Soru Açıklaması

  Faaliyet Kaldıraç Derecesi = FVÖK % Değişim/ Satışlar % Değişim

  FKD= 180.000 TL - 140.000 TL/ 40.000 TL-20.000 TL = 2

  20.
  Bilanço kalemlerinin bağımlı değişken satışların bağımsız değişken olarak ele alındığı ve tahmin edilecek bilanço kalemleriyle satışlar arasında geçmiş yıllarda görülen ilişkinin saptandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Regresyon yöntemi
  Soru Açıklaması

  Bu yöntemde bilanço kalemleri, satışların bir fonksiyonu olarak ele alınır. Bilanço kalemlerinin bağımlı değişken satışların bağımsız değişken olarak ele alındığı bu yöntemde, tahmin edilecek bilanço kalemleriyle satışlar arasında geçmiş yıllarda görülen ilişki saptanır ve bu ilişkiye en uygun düşen regresyon denklemi bulunur. Bulunan regresyon denklemi yardımıyla, gelecek yıllara ilişkin tahmini satış tutarlarına bağlı olarak işletmenin proforma bilançosu oluşturulur.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler