• Finansal Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 9
1.

Trend Analizi ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Trend analizinde inceleme dönemi uzun bir süreyi kapsamaktadır.
Soru Açıklaması

Trend analizi, işletmelerde uzun bir zaman dönemi içindeki (5-10 yıl gibi) değişimlerin, sektördeki diğer işletmelere oranla ya da o işletmenin baz olarak alınan yıla oranla ne yönde olduğunu belirlemek için yapılır.Doğru cevap A'dır. 

2.
Finansal tablolarda bulunan iki kalem arasındaki ilişkiyi ifade eden sayıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Finansal oran
Soru Açıklaması

Finansal oran, en basit şekliyle finansal tablolarda bulunan iki kalem arasındakiilişkiyi ifade eden sayı olarak tanımlanabilir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalarla işletmeler arasında fon akış döngüsü unsurlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Sağlanan fonlarla kaynaklara yatırım yapılır
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısını belirleyen başlıca içsel faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin ortak sayısı
Soru Açıklaması
5.
Finansal varlıkların maddi değerinden bir kayıp olmadan kısa sürede nakde dönüştürülebilme olasılığının düşük olması durumu nominal faiz oranına nasıl yansıtılır?
Doğru Cevap: "E" Likidite primi arttırılarak
Soru Açıklaması
Finansal varlığın likiditesi arttıkça likidite risk primi düşer, likiditesi düştükçe likidite risk primi artar.
6.
Bir işletmenin 2018 yılına ait bilançoları incelendiğinde aşağıdaki bilgilere ulaşılmaktadır. Toplam Dönen Varlıklar: 75.250.000 Stoklar: 25.050.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: 20.500.000 Bu verilere göre söz konusu işletmenin 2018 yıl sonu itibariyle asit test oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 2,45
Soru Açıklaması

Likiditenin daha doğru değerlendirilmesinde kullanılan bir ölçü de, 'çabuk oran, hassas oran ya da asit- test oranı' olarak ifade edilen orandır. Asit- test oranı, dönen varlıkların toplamından stokların çıkarılması ve sonucun kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile bulunmaktadır.

7.
Belirli fiziki bir mekânın olduğu, işlemlerin belirli kurallar, ilkeler çerçevesinde yapıldığı, araçlarının ve kurumlarının olduğu piyasalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Organize piyasalar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Maliyet
Soru Açıklaması

Finansal varlıkların özellikleri; getiri, riskin tahmin edilebilirliği, vade, paraya çevrilebilirlik ve bölünebilirlik özelliğidir.

9.
Aracı kurumların denetlenmesinden sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sermaye Piyasası Kurulu
Soru Açıklaması
10.
I.İşletmenin varlık yapısı  II.İşletmenin büyüklüğü  III.Vergi politikası  IV.İşletmenin müşteri potansiyeli  V.İşletmenin kârlılık derecesi   Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin finansman yapısını belirleyen başlıca içsel faktörler arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "B" I, II, III ve V
Soru Açıklaması

Aşağıdakilerden hangileri finansman yapısını belirleyen başlıca içsel faktörler işletmenin varlık yapısı, büyüklüğü, karlılık durumu, risk derecesi, likidite derecesi, borçlanma maliyeti ve vergi politikasıdır.

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 9
11.

Aşağıdakilerden hangisi para, fon, kaynak ya da sermayeyi ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Finans
Soru Açıklaması

Finans, kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon, kaynak ya da sermaye anlamına gelir.

12.

I. İşletmenin piyasa payını arttırmakII. İşletmenin kazançlarında büyümeyi sürekli kılmakIII. İşletmenin maliyetlerini minumum yapmakIV. İşletmenin kârını maksimum yapmakV. İşletmenin değerini maksimum yapmak

Yukarıdakilerden hangileri işletmelerce benimsenen başlıca amaçlardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
13.

İşletmeye konulan kaynakların ne ölçüde karlı kullanıldığını gösteren orana ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Ekonomk Rantabilite
Soru Açıklaması

Ekonomik rantabilite, işletmeye konulan kaynakların ne ölçüde karlı kullanıldığını gösteren orandır. Doğru cevap A'dır. 

14.
Bir kişi 5.000 TL tutarındaki parasını aylık vadeli olarak, 4 ay süreyle bankaya yatırmak istemektedir. Yıllık faiz oranı % 12 ise kişi vade sonunda kaç TL geri alacaktır?
Doğru Cevap: "A" 5.200
Soru Açıklaması

S=P(1+i)^4     S= 5.000(1+0,01)^4=5.203

15.
Vergilerin, asimetrik bilginin, işlem maliyetlerinin, iflas maliyetlerinin olmadığı etkin bir piyasada işletmelerin değerinin sermaye yapısından etkilenmeyeceğini ileri süren sermaye yapısı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Modigliani - Miller Yaklaşımı
Soru Açıklaması
16.
İşletmelerde para, fon, kaynak ya da sermayeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Finans
Soru Açıklaması

Genellikle aynı anlamda kullanılan finans, finansman ve finansal yönetim kavramı farklı anlamları ifade eder. Finans kavramı  para, fon, kaynak ya da sermayeyi; finansman kavramı fonların sağlanmasını, finansal yönetim kavramı ise, fonların sağlanmasını ve sağlanan fonların kullanımını ifade eder.

17.

I.   Likidite sağlama

II.  Fiyat belirleme

III. Bilgi elde etme etme maliyetini düşürme

Yukarıdakilerden hangileri finansal piyasaların fonksiyonlarındandır?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Finansal piyasaların üç temel fonksiyonu şunlardır:Likidite sağlama, Fiyat belirleme ve Bilgi elde etme etme maliyetini düşürme.

18.
Türkiye'de sermaye piyasası ve borsasının tarihi gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İlk resmi Osmanlı Borsası Dersaadet Tahvilat Borsası'dır
Soru Açıklaması

1866 yılında Türkiye’den alacaklı olan devletlerin de desteği ile İstanbul’da “Dersaadet Tahvilat Borsası” adlı ilk resmi Osmanlı Borsası kurularak çalışmaya başlamış ve bu kuruluş Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir. Bu borsada yerli ve yabancı özel şirketlerin menkul değerleriyle birlikte devlet tahvilleri de önemli oranda işlem görmekteydi. Genellikle azınlık bankerlerin ağırlıkta olduğu borsa 20.Yüzyıl başlarında Londra’dan sonra Avrupa’nın en önemli borsası özelliğini göstermekteydi. Borsa, 1. Dünya savaşı sırasında kapanmış, daha sonra 1929’da isim değişikliği yapılarak “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası” adını almıştır.

19.
Aşağıdakilerden hangisi finans yönetiminin temelini oluşturan ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tüm riskler eşittir.
Soru Açıklaması

Finans yönetiminde şlkeler on başlık altında açıklanmaktadır. Bunlar ;

1. Risk-getiri dengesi sağlanmalıdır.

2. Sermaye piyasalarının yapısı önemlidir.

3. Para zaman değerine sahiptir.

4. Nakit akışlarındaki artış dikkate alınmalıdır.

5. Kar değil nakit önemlidir.

6. Rekabetin yoğun olduğu piyasalarda kârlı projeler bulmak zordur.

7. Temsil maliyeti sorunu gözardı edilmemelidir.

8. Finansal kararlarda vergilerin etkisi dikkate alınmalıdır.

9. Tüm riskler eşit değildir.

10. Etik davranış doğru şeyleri yapmak anlamındadır. Etik olmayan davranışları finansın her alanında görmek mümkündür.

20.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin varlıklarını ne derecede etkin kullanabildiğini ölçmekte kullanılan bir orandır?

Doğru Cevap: "C" Etkinlik Oranları
Soru Açıklaması

Bir işletmenin varlıklarını ne derecede etkin kullanabildiğini ölçmekte kullanılan bir oran etkinlik ya da faaliyet oranıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler