• Finansal Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 8
1.

Uzun vadeli faydalar sağlayacak yatırım projelerinin ekonomik, teknik ve mali açıdan yapılabilirliğinin analiz edilmesi seçeneklerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Fizibilite Çalışmaları
Soru Açıklaması

Fizibilite Çalışmaları: Uzun vadeli faydalar sağlayacak yatırım projelerinin ekonomik, teknik ve mali açıdan yapılabilirliğinin analiz edilmesi.

2.

Faizin her devre değişen parçalar üzerinden hesaplandığı faiz hesaplama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bileşik Faiz
Soru Açıklaması

Bileşik Faiz: Faizin her devre değişen parçalar üzerinden hesaplandığı faiz hesaplama şeklidir.  Doğru yanıt B'dir. 

3.

I. Nominal faiz, işleme konu olan ya da finansal varlıkların üzerinde yazılı olan faiz oranıdır.II. Efektif faiz, faizin bileşik faizle ve yıldan daha kısa süre için hesaplanması durumunda gerçekleşen faizdir.III. Yıldan daha kısa süreli devrelerle hesap açtırıldığında gerçekleşen faiz, nominal faizden daha düşük olmaktadır.  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğru bir bilgi vermektedir?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Nominal ve efektif (gerçekleşen) faizi şu şekilde tanımlayabiliriz. Nominal faiz, işleme konu olan ya da finansal varlıkların üzerinde yazılı olan faiz oranıdır. Diğer taraftan, efektif faiz ise faizin bileşik faizle ve yıldan daha kısa süre için hesaplanması durumunda gerçekleşen faizdir. Dolayısıyla bir yıldan daha kısa süreli devrelerle hesap açtırıldığında gerçekleşen faiz, nominal faizden daha büyük olmaktadır. Doğru cevap C’dir.

4.
Büyük işletmelerdeki finansal örgütlenme  ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Finans yöneticisi, fon yöneticisi ve muhasebe yöneticisinin faaliyetlerini yönetir.
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdaki oranlardan hangisi bir işletmenin kısa vadeli borçlarını karşılayabilme yeteneğinin ölçülmesinde kullanılır?

Doğru Cevap: "A" Likidite oranları
Soru Açıklaması

Likidite oranları, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını karşılayabilme yeteneğinin ölçülmesinde kullanılır. Bu oranlardan işletmenin ne kadar kolaylıkla nakit elde edebilmesine ve işlerin kötüye gitmesi halinde likiditesini koruyup koruyamadığına yönelik bilgiler sağlanır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumdur?
Doğru Cevap: "B" Hazine Müsteşarlığı
Soru Açıklaması
7.
“Kâr payı” aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?
Doğru Cevap: "B" Hisse senedi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi para piyasasının tanımıdır?

Doğru Cevap: "A" En fazla bir yıl süreli fon arz ve talebin karşılaştığı piyasalar
Soru Açıklaması

En fazla bir yıl süreli fon arz ve talebin karşılaştığı piyasalara para piyasası, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara da sermaye piyasaları denir.

9.
Paranın zaman değeri, para akışlarının farklı zaman noktalarında olmasından kaynaklanmaktadır. Farklı zaman noktasında alınan ya da verilen aynı miktardaki para, aynı değerde değildir. Aşağıda söz edilen durumlardan hangisi paranın zaman değerinden kaynaklanan bir durumdur?
Doğru Cevap: "C" İşletmenin gelecekte ödenmesi planan bir ödemeyi şu an yapan müşterisine iskonto uygulaması
Soru Açıklaması
10.
Piyasa performansını değerlendirmede kullanılan oranlar, muhasebe verileriyle finansal piyasalara dönük verilerin birleştirilmesi ile elde edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri piyasa performansını değerlendirmede kullanılan oranlardandır?I. Pazar Değeri-Defter Değeri Oranı II. Kâr Payı Verimi III. Net Kâr Marjı IV. Fiyat- Kazanç Oranı
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Soru ilgili "HATIRLAMA" bilgi düzeyini ölçmektedir. Net kar marjı yalnızca muhasebe verileri kullanılarak elde edilir. Finansal piyasalara dönük veriler içermez. Yanıt D şıkkıdır.

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 8
11.
İhtiyaç duyulan fonların sağlanmasını ve bu fonların uygun alanlara yatırılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Finansal Yönetim
Soru Açıklaması

Genellikle aynı anlamda kullanılan finans, finansman, finansal yönetim kavramı faklı anlamları ifade eder. Finans;  para, fon, kaynak ya da sermayeyi ifade eder. Finansman kavramı fonların sağlanmasını, finansal yönetim kavramı ise hem fonların sağlanmasını, hem de sağlanan fonların nerelere yatırılacağını ifade eder. .

12.
I. İlk ödeme, ilk devrenin bitiminden sonra yapılır.II. Hesaplamalarda gecikme süresi kadar iskontolama yapılır.III. Eşit taksitli ödemelerle ilgili eşitliklerden faydalanılmaz.IV. Taksitlerin başlama noktası, hesaplamalarda önemlidir.Yukarıdakilerden hangiler, geciktirilmiş anüiteler ile ilgili doğru ifadelerdir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
13.

İşletmelerin kısa vadedeki yükümlülüklerini karşılayabilme yeteneğini ölçen oranlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Likidite Oranı
Soru Açıklaması

Likidite oranı, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını karşılayabilme yeteneğinin ölçülmesinde kullanılır. Doğru cevap C'dir.

14.

Faizlerin oranlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Bileşik faiz, her devrede değişen parçalar üzerinden yapılan hesaplanma ile elde edilir
Soru Açıklaması

A, B, C, ve D, şıkları yanlış ifade içermektedir. Bu ifadelerin doğruları:

Enflasyon arttıkça nominal faiz oranı içindeki payı artar

Borçlananın borcunu geri ödeme riski arttıkça istediği krediden istenen faiz oranı artar

Borçlanmanın maliyeti olan faiz, borcun vadesi uzadıkça artar

Bir yıldan uzun vadeli finansal işlemlerde bileşik faiz kullanılır

E seçeneğindeki ifade ise doğrudur:

Bileşik faiz, her devrede değişen parçalar üzerinden yapılan hesaplanma ile elde edilir

Dolayısıyla, sorunu ncevabı E seçeneğidir

15.

Aşağıdakilerden hangisi işletme ortaklarının haklarını ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Özkaynaklar
Soru Açıklaması

Özkaynak: İşletmenin ortaklarının haklarını gösteren kaynaklardır.Toplam kaynaklardan borçların düşülmesinden sonra kalan kısım özkaynağı gösterir.

16.
İşletmeler açısından aşağıdakilerden hangisinin riski diğerlerine göre daha yüksektir?
Doğru Cevap: "A" Kısa süreli kredilerin
Soru Açıklaması
17.
Finansal kurumların küçük miktarlarda sağlayacakları tasarrufları bir araya getirerek, büyük miktarlarda fon talep eden birimlere sunmaları hangi işlevleriyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Miktar ayarlaması yapmak
Soru Açıklaması
18.
Yatırım kararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sadece kâr ya da hasılat sağlayan yatırımlarla ilgili kararları kapsamaktadır
Soru Açıklaması
19.
İşletmelere en kolay büyüme olanağı sağlayan ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anonim şirket
Soru Açıklaması
20.

Varlıkların kısa sürede, kolaylıkla ve değerinden kaybetmeksizin alınıp satılabilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Likidite
Soru Açıklaması

Likidite, Varlıkların kısa sürede, kolaylıkla ve değerinden kaybetmeksizin alınıp atılabilmesidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler