• Finansal Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi gelecekteki bir tarihte ödemenin ve teslimin yapıldığı, fiyatın ise bugünden belirlendiği piyasalardır?

Doğru Cevap: "D" Vadeli Piyasalar
Soru Açıklaması

Gelecekteki bir tarihte ödemenin ve teslimin yapıldığı, fiyatın ise bugünden belirlendiği piyasalara vadeli piyasalar denir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de finansal piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İller Bankası
Soru Açıklaması
Türkiye’de finansal piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlar olarak: • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası • Hazine Müsteşarlığı • Sermaye Piyasası Kurulu • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu sayılabilir.
3.
İşletmelerde karı maksimum yapma amacı aşağıdakilerden hangilerini dikkate almadığı için eleştirilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Zaman ve Risk Faktörü
Soru Açıklaması
Kâr maksimizasyonu amacı zaman ve risk boyutunu ihmal etmesi nedeniyle eksiklikler taşımaktadır. Hissedarların varlıklarını maksimum yapma amacı, finansal kararlarda farklı zaman noktalarındaki nakit akışlarının bugünkü değerlerinin alınmasıyla zaman faktörünü; bugünkü değer hesaplanırken kararın riskine göre iskonto oranının ayarlanmasıyla risk faktörünü dikkate almaktadır. İşletmeyle ilgili politikalar saptanıp kararlar verilirken, bu kararların işletmenin kârlılığına ve risk derecesine etkileri dikkate alınarak en uygun risk ve kârlılık bileşimi oluşturulmaya çalışılmalıdır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bireysel emeklilik şirketlerinin denetlenmesi
Soru Açıklaması
Bireysel emeklilik şirketlerinin denetlenmesi Hazine Müsteşarlığı'nın görevidir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi nominal faiz oranını belirleyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Belirsizlik Risk Primi
Soru Açıklaması
Nominal faiz oranını belirleyen faktörler şunlardır; reel faiz oranı, enflasyon primi, ödenmeme risk primi, vade risk primi ve likidite primidir.
6.

Faizin bileşik faizle ve yıldan daha kısa süre için hesaplanması durumunda gerçekleşen faiz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Efektif Faiz
Soru Açıklaması

Faizin bileşik faizle ve yıldan daha kısa süre için hesaplanması durumunda gerçekleşen faiz: Efektif Faiz’dir. Doğru yanıt A'dır.

7.
İşletmelerin kârlılığı, içsel ve dışsal fon kaynaklarının seçimini nasıl etkiler?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin kârlılığı arttıkça, genellikle diğer şeyler değişmezken dışsal kaynak ihtiyacı azaltmaktadır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de finansal piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Hazine Müsteşarlığı
Soru Açıklaması
9.

Verilenlere göre kârlılık maksimizasyonu hangi seçenekte doğru ifade edilmiştir?

A projesi, Yatırım tutarı: 600 milyon TL, Kâr: 160

B projesi Yatırım tutarı: 400 milyon TL, Kâr: 140

Doğru Cevap: "C" B projesi kârlılığı %35 ile daha fazladır
Soru Açıklaması

Yapılan yatırıma göre elde edilecek kâr ele alındığında A projesi %27(160/600), B projesi %35 (140/400) kârlılık getirdiği için B projesi tercihedilecektir. 

10.

Nominal faiz %20 ve enflasyon %16 ise, reel faiz aşağdaıkilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" %3,45
Soru Açıklaması

(1+Reel Faiz Oranı) = (1+ Nominal Faiz Oranı) / (1+Enflasyon Oranı)

= 1,20 /1,16 = 1,03448, Reel faiz yaklaşık olarak %3,45'dir. Doğru cevap B seçeneğidir. 

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 4
11.

Ülkemizde 1866 yılında açılan ilk borsa hangi isimle açılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Dersaadet Tahvilat Borsası
Soru Açıklaması

1866 yılında Türkiye’den alacaklı olan devletlerin de desteği ile İstanbul’da “Dersaadet Tahvilat Borsası” adlı ilk resmi Osmanlı Borsası kurularak çalışlmaya başlamış ve bu kuruluş Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir. Doğru cevap A'dır.

12.

Boş bırakılan yere seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

İşletmelerin toplam varlıkları içinde duran varlıkları arttıkça ........................

Doğru Cevap: "D" Risk artacaktır.
Soru Açıklaması

İşletmelerin toplam varlıkları içinde duran varlıkları arttıkça risk artacaktır.

13.
-Tüzel kişilikleri bulunmaz.  - Kuruluşu için yazılı bir sözleşmeye gerek duyulmaz. - Kurulması için belirli bir sermaye tabanı aranmaz.    Yukarıda bilgileri verilen işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bireysel işletmeler
Soru Açıklaması

En basit işletme türü bireysel işletmelerdir. Bireysel işletmeler tüzel kişiliği bulunmayan ve üçüncü kişilere karşı kişinin tüm varlığı ile sorumlu olduğu bir girişim türüdür. Bireysel işletmelerin kuruluşu için yazılı bir sözleşmeye gerek duyulmadığı gibi, belirli sermaye tabanı da aranmamaktadır. Bireysel işletmelerde kişiler, borçlarından dolayı sadece koyduğu sermaye ile değil, tüm mal varlığı ile sorumlu olduğundan kredi bulunması daha kolay olabilmektedir.

14.

Şeref Bey birikimini hazine bonosu alarak değerlendirmek istiyor. ₺200.000 nominal değerli ve 92 gün vadeli bir hazine bonosu için Şeref Bey’in beklediği getiri oranı %11 ise bu hazine bonosunu bugün hangi fiyattan satın almalıdır? (Yıl 365 gün)

Doğru Cevap: "A" ₺194.604
Soru Açıklaması

Hazine bonosunun üzerinde yazılı değer nominal değeri gösterir ve bu değer bononun vade tarihindeki (gelecekteki) değeridir. Dolayısıyla nominal değer bononun gelecek değeridir. Soruda gelecekteki değeri belli olan bu bononun satın alma günündeki, diğer bir ifade ile bugünkü değeri sorulmaktadır.

Hazine Bonosunun Nominal Değeri (S) = ₺200.000

t = 92/365

İskonto Oranı (i) = % 118

Satış Fiyatı (P) = ?

Bu bilgileri S = P (1 + i x t) formülüne uyguladığımızda

200.000 = P [1 + 0.11 x (92/365)]

P = 200.000 / [1 + 0.11 x (92/365)] = 194.604

₺194.604 sonucuna ulaşırız. Doğru cevap A’dır.

15.
Bir kredi kurumuna 200.000 TL %8 faiz oranıyla yatırılmıştır. Bu paranın 9. ay sonundaki basit faizi ne kadardır?
Doğru Cevap: "B" 12000
Soru Açıklaması
I = Basit faiz tutarı, P = Anapara (başlangıç sermayesi, işleme konu olan para), i = Faiz oranı, t = Zaman, süre. I = P * i * t I=200000*0.08*(9/12) I=12000
16.
Ödemelerin hemen ya da gelecekte yapılmasına göre finansal piyasalar nasıl sınıflandırılabilirler?
Doğru Cevap: "E" Spot piyasalar-vadeli piyasalar
Soru Açıklaması

Ödemelerin hemen ya da gelecekte yapılmasına göre finansal piyasalar nakit ya da spot piyasalar ve vadeli piyasalar olarak sınıflandırılabilir.

17.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi, işletmelerin sermaye yapısının belirlenmesiyle ilgili yaklaşımlardan biri olan Net Gelir Yaklaşımı tarafından ileri sürülen görüşlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Borç ve öz kaynağın maliyeti farklı borçlanma düzeylerinde aynıdır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi yarı finansal kurumdur? 
Doğru Cevap: "A" Sosyal güvenlik kurumları 
Soru Açıklaması
19.

Alacakların yılda kaç kez tahsil edildiğini gösteren kavrama ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Alacakların Devir Hızı
Soru Açıklaması

Alacakların Devir Hızı: Alacak devir hızı, alacakların yılda kaç kez tahsil edildi¤ini gösterir. Alacak devir hızı arttıkça işletmenin likiditesi artabilir. Ancak sıkı bir kredi politikası uygulaması işletmenin pazar payını daraltabilir.

20.

Alacak devir hızının hesaplandığı formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E"  Kredili Satışlar / Ticari Alacaklar
Soru Açıklaması

Alacak devir hızının hesaplandığı formül Kredili Satışlar / Ticari Alacaklar 'dır ve E seçeneğinde yer almaktadır

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler