• Finansal Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 18

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 18
1.
Aşağıdakilerden hangisi kâr maksimizasyonunun temel işletme amacı olarak belirlenmesinin olası sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Farklı projelerin riski değerlendirilmediğinden yüksek kâr oranlı projenin zarar etmesi
Soru Açıklaması
2.

Enflasyondan arındırılmış faiz oranına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Reel Faiz
Soru Açıklaması

Reel Faiz: Enflasyondan arındırılmış faiz oranıdır. Doğru yanıt B'dir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasa sınıflandırmalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Etkin Piyasalar- Borç Piyasaları
Soru Açıklaması
Finansal piyasalar finansal varlığın niteliğine göre;Borç piyasaları ve öz sermaye piyasaları olarak sınıflandırılır. Piyasa etkinliği ise piyasanın özellikleriyle ilgilidir, finansal varlığın niteliği ile ilgili değildir.
4.

Gelecekteki bir değerin, belirli bir iskonto oranıyla indirgenerek bugünkü değerini hesaplama işlemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" İskontolama
Soru Açıklaması

İskontolama:Gelecekteki bir değerin, belirli bir iskonto oranıyla indirgenerek bugünkü de¤erini hesaplama işlemidir.

5.

Ayşe Hanım evinin satışından elde ettiği gelir ile bir bankada ₺250.000’lik hesap açtırmıştır. Bankanın uygulayacağı yıllık faiz oranı %16 ise bu yatırımcının 3. yılın sonunda bankada biriken parası ne olur?

Doğru Cevap: "D" ₺390.224
Soru Açıklaması

Uzun vadeli finansal işlemlerde bileşik faiz kullanılır. Basit faizle bileşik faiz arasındaki farklılık, basit faizde sermaye her devre değişmezken, bileşik faizde her devre bir önceki devrenin faizi kadar artmasıdır. Bileşik faizde de basit faizde olduğu gibi başlangıç sermayesi “P”, devre faiz oranı ”i”, dönem sonu değeri “S” ile gösterildiğinde, gelecekteki değeri veren formül şu şekilde elde edilebilir: Sn = P (1 + i)n şeklinde yazılabilir. Burada Sn, P’nin gelecekteki değerini n, vade boyunca devre sayısını gösterir.

P = ₺250.000

i = 0,16

n = 3 yıl

S = ?

S = P(1 + i)n

S = 250.000 (1,16)3 = 390.224

₺250.000’nin yıllık %16 faizle, 3 yıl sonundaki değeri ₺390.224 olur. Doğru cevap D’dir.

6.
Finansal tablolarda yer alan kalemlerin birbirine oranlanmasıyla yapılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rasyo analizi
Soru Açıklaması

Yüzde yöntemiyle analiz; mali tablolarda yer alan her bir kalemin toplam içerisindeki payı dikkate alınarak yapılan analizdir.

Karşılaştırmalı analiz; bir işletmenin farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan kalemlerde görülen değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin değerlendirilmesidir.

Eğilim yüzdeleri analizi; bir işletmenin uzun bir zaman dönemi içindeki değişimlerinin, endüstrideki diğer işletmelere oranla ya da o işletmenin baz olarak alınan yıla oranla ne yönde olduğunu belirlemek üzere yapılan analizdir.

Trend analizi ise; eğilim yüzdeleri analizinin diğer adıdır.

Dolayısıyla doğru yanıt "D" seçeneğidir.

7.

Faizin, aynı anapara üzerinden hesaplandığı faiz hesaplama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Basit faiz
Soru Açıklaması

Basit faiz: Faizin, aynı anapara üzerinden hesaplandığı faiz hesaplama şeklidir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi para yaratmayan finansal kurumlardan birisidir?
Doğru Cevap: "E" Kredi ve kefalet kooperatifleri
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlar kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Rekreasyon
Soru Açıklaması

Finansal sistemi oluşturan unsurlar; Tasarruf sahipleri (Fon arz edenler), yatırımcılar (Fon talep edenler), yatırım ve finansman araçları, yardımcı kuruluşlar, hukuki ve idari düzenlemeler şeklinde sayılabilir. Rekreasyon bu unsurlar arasında yer almaz. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

10.

Hikmet Bey, o yıl için beklenen enflasyon oranı %8 olan bir ekonomide, nominal faizi %11 olan devlet tahvili satın almıştır. Buna göre Hikmet Bey’in aldığı tahvilin reel getiri oranı nedir?

Doğru Cevap: "B" %2.78
Soru Açıklaması

Bir devlet tahvilinin nominal faizi %11 ve o yıl ekonomide beklenen enflasyon oranı da %8 olduğuna göre yatırımcının reel getiri oranı şu şekilde hesaplanır:

1 + Reel Faiz Oranı = (1 + Nominal Faiz Oranı) / (1 + Enflasyon Oranı)

(1 + Reel Faiz Oranı) = (1 + 0,11) / (1 + 0,08)

Reel Faiz Oranı = %2.78

Doğru cevap B’dir.

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 18
11.

Bazı finansal varlıklar hem borç hem de öz sermaye özellikleri taşıyabilir. Bu tür finansal varlıklara ne denir?

Doğru Cevap: "B" Melez finansal varlıklar
Soru Açıklaması

Bazı finansal varlıklar hem borç hem de öz sermaye özellikleri taşıyabilir. Bu tür finansal varlıklara melez finansal varlıklar denir.

12.

Bir kredi kurumuna yıllık %24 faiz oranıyla 1.000 TL yatırılmıştır. Elde edilen faizin tutarı 180 TL ise, yatırımın vadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" 9 ay
Soru Açıklaması

eğer anapara yıllık faize yatırılsaydı 0,24*1000=240 Tl faiz elde edilmiş olurdu. Fakat elde edilen faiz 180 Tl dir. Bu da yıllık faizin 0,75'idir (180/240=0,75). Vade ile getiri birbirine doğru orantılı olduğu kabul edilirse, bu yatırımın vadesi 0,75 yıldır. Yıl da 12 aydan ibaret olduğu için, sorunun cevabı 12*0,75=9 aydır. 

13.

Bir finansal varlığın likiditesi yüksek değil ise yatırımcının reel getiri oranına hangi primi eklemesi gerekir?

Doğru Cevap: "C" Likidite primi
Soru Açıklaması

Finansal varlıkların likiditesiyle bu varlıkların kısa zamanda ve değerinden önemli bir şey kaybetmeksizin paraya dönüştürülebilme durumu kastedilmektedir.Likiditesi yüksek finansal varlıklar kolaylıkla alınıp satılabilirler. Eğer finansalvarlığın likiditesi yüksek değilse, yatırımcının reel getiri oranına likidite primi ilaveetmesi gerekecektir.

14.

Net satışların net sabit varlıklara bölünmesi ile elde edilen orana ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Sabit Aktiflerin Devir Hızı
Soru Açıklaması

Net satışların, net sabit varlıklara oranı, sabit aktif devir hızını vermektedir. Doğru cevap C'dir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi otofinansman kaynağıdır?
Doğru Cevap: "D" Yedekler
Soru Açıklaması
16.

Ayşe Hanım her 4 ayda bir, bir bankaya 10.000 TL yatırmaktadır. Banka %12 faiz uyguladığına göre 5. yıl sonunda Ayşe Hanımın ne kadar parası birikmiş olacaktır?

Doğru Cevap: "B" 200.236
Soru Açıklaması

17.

Finansal varlıkların en az hangi miktarlarda paraya dönüştürülebileceği ile ilgili bir özelliktir. Finansal varlıklar ne kadar küçük değerlerle çıkarılır ise o kadar kolay alınıp satılabilecektir. Tahviller, hisse senetleri, finansman bonoları, hazine bonoları ne kadar küçük değerlerle çıkarılırsa o kadar çok tasarruf sahiplerine ulaşılacaktır.

Yukarıda verilenler finansal varlıkların hangi özelliği ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "E" Bölünebilirlik
Soru Açıklaması

Finansal varlıkların küçük değerlere bölünerek elde çıkarılabilir olması bölünebilirlik özelliği ile ilgilidir. Doğru cevap E'dir.

18.

İşletmelerden gereksinim duyulan fonların sağlanmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Finansman
Soru Açıklaması

Finansman: Gereksinim duyulan fonların sağlanmasıdır.

19.
İşletmelerin belirli bir borç oranına kadar ortalama sermaye maliyetini düşüreceklerini, bu noktadan sonra borç miktarı arttığında ortalama sermaye maliyetinin yükseleceğini varsayan,  ortalama sermaye maliyetinin minimum  olduğu  optimal borç/özsermaye noktasına kadar borçlanarak işletme değerinin maksimize edileceğini ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Geleneksel Yaklaşım
Soru Açıklaması

Geleneksel yaklaşım; işletmenin belirli bir borç oranına kadar ortalama sermaye maliyetini düşürebildiği, bu noktadan sonra borç miktarı arttığında ortalama sermaye maliyetinin yükselmesi nedeni ile ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin minimum olduğu nokta olan optimal borç/özsermaye oranının optimal sermaye yapısı olacağı, dolayısıyla optimal noktaya kadar borçlanarak işletmenin değerini maksimize edebileceğini ileri sürmektedir.

20.

İşleme konu olan ya da finansal varlıkların üzerinde yazılı olan faiz oranı hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Nominal faiz
Soru Açıklaması

Nominal faiz: İşleme konu olan ya da finansal varlıkların üzerinde yazılı olan faiz oranıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok