• Finansal Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 17

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 17
1.
Bir bankaya 3 ay süreyle yatırılan 25.000 Türk Lirası’ndan, 1.000 Türk Lirası faiz geliri elde edildiğine göre, uygulanan basit faiz oranı yüzde kaçtır? 
Doğru Cevap: "C" 16
Soru Açıklaması
2.
 • Devlete vergi ödenir
 • Faaliyetlerden nakit akışları elde edilir
 • Finansal varlıklar ihraç edilerek fon sağlanır
 • Nakdin bir kısmı işletmede bırakılır
 • Nakdin bir kısmı kâr payı ve faiz olarak ödenir
 • Sağlanan fonlarla varlıklara yatırım yapılır
 • Yukarıda verilen "Finansal Piyasalar ve İşletmeler Arasındaki Fon Akışı"nın aşamalarının  hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?

  Doğru Cevap: "B" III - VI - II - I - IV - V
  Soru Açıklaması

  İşletmeler ve finansal piyasalar arasındaki fon akışı aşağıdaki sıra ile gerçekleşmektedir:

  A: Finansal varlıklar ihraç edilerek fon sağlanır (Finansman Kararları).B: Sağanan fonlarla varlıklara yatırım yapılır (Yatırım Kararları).C: Faaliyetlerden nakit akışları elde edilir.D: Devlete vergi ödenir.E: Nakdin bir kısmı iflletmede bırakılır.F: Nakdin bir kısmı kâr payı ve faiz olarak ödenir.

  Doğru cevap B'dir.

  3.

  Efektif faizin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Faizin bileşik faizle ve yıldan daha kısa süre için hesaplanması durumunda gerçekleşen faizdir.
  Soru Açıklaması

  Efektif faiz: Faizin bileşik faizle ve yıldan daha kısa süre için hesaplanması durumunda gerçekleşen faizdir.

  4.

  Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri finansal sistemi oluşturan unsurlardandır?

 • Tasarruf sahipleri
 • Yatırımcılar
 • Alıcılar
 • Doğru Cevap: "D" I ve II
  Soru Açıklaması

  Finansal sistemi oluşturan unsurlar;• Tasarruf sahipleri (Fon arz edenler),• Yatırımcılar (Fon talep edenler),• Yatırım ve finansman araçları,• Yardımcı kuruluşlar,• Hukuki ve idari düzenlemeler şeklinde sayılabilir.

  5.

  Faizin, aynı anapara üzerinden hesaplandığı faiz hesaplama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Basit Faiz
  Soru Açıklaması

  Basit Faiz: Faizin, aynı anapara üzerinden hesaplandığı faiz hesaplama şeklidir. Doğru yanıt A'dır.

  6.

  Yıllık nominal faiz oranının (cari faiz ya da piyasa faiz oranı) yıl içindeki devre sayısına bölünmesiyle bulunan faize ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Devre faiz oranı
  Soru Açıklaması

  Devre faiz oranı, yıllık nominal faiz oranının (cari faiz ya da piyasa faiz oranı) yıl içindeki devre sayısına bölünmesiyle bulunur.

  7.

  ?800.000 krediye üç ayda ?24.000 faiz ödenirse yıllık faiz oranı kaç olur?

  Doğru Cevap: "B" %12
  Soru Açıklaması

  I = P * i * t

  I = ?24.000

  P = ?800.000

  t = 3 ay / 12 ay

  24.000 = 800.000 * i * 3/12 = %12

  8.
  Fonların ya da finansal varlıkların süresi dikkate alındığında finansal piyasalar nasıl sınıflandırılır?
  Doğru Cevap: "A" Para Piyasası-Sermaye Piyasası
  Soru Açıklaması

  Finansal piyasaları farklı açılardan sınıflandırmak mümkündür. Fonların ya da finansal varlıkların süresi dikkate alındığında finansal piyasalar para ve sermaye piyasası olarak sınıflandırılabilir.

  9.
  Aşağıdakilerden hangisi finans kesiminin düzenleme ve denetime en fazla tabi tutulan kesim olmasının nedenlerinden biri değildir? 
  Doğru Cevap: "B" Finansal piyasalarda kâr marjlarının çok yüksek olması 
  Soru Açıklaması
  10.
  İki ya da daha fazla kişinin herhangi bir şekil şartına tâbi olmaksızın, yalnızca sözlü bir anlaşma ile geçici ya da sürekli olarak kurdukları ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Adi Ortaklık
  Soru Açıklaması
  logo
  Finansal Yönetim 1
  Ara Sınav - Deneme 17
  11.
  Kâr payı dağıtım politikasının işletme değerine etkisi konusunda ileri sürülmüş görüşlerden olan ve  kişilerin kararlarında tam olarak rasyonel olmayacakları varsayımına dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Davranışsal finans
  Soru Açıklaması
  12.

  Yıldan daha kısa süreli devrelerle hesap açtırıldığında gerçekleşen faiz, nominal faizden daha büyük olmaktadır. Bu faize ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Efektif faiz
  Soru Açıklaması

  Yıldan daha kısa süreli devrelerle hesap açtırıldığında gerçekleşen faiz, nominal faizden daha büyük olmaktadır. Bu faize efektik faiz ya da gerçekleşen faiz denir.

  13.

  Bir işletme %24 ile yıllık 10.000 TL borç almıştır. Borcun altıncı ayında firmanın eline fazladan 8.000 TL geçmiştir. Firma borcunu vadesi gelmeden hemen kapatmak istemektedir. Borcunu işlemiş faiziyle birlikte kapatabilmesi için eline geçen nakde ilaveten daha ne kadar nakde ihtyiacı vardır?

  Doğru Cevap: "D" 3120
  Soru Açıklaması

  Yıllık %24 olan faizle alınan borca, altıncı ayın sonunda %12 faiz işlemiştir. Ana para toplamı ile birlikte borcun kapanması için gerekli tutar 10000 + 0,12*10000 = 11200 TL'dir. Firmanın ilave olarak bulması gereken nakit 11200 - 8000 = 3120 TL'dir. Doğru cevap D seçeneğidir.

  14.

  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

   
  Doğru Cevap: "E" Paranın zaman değeri, paranın bugünkü kullanım hakkından vazgeçmenin bir bedelidir.
  Soru Açıklaması

  Enflasyon sıfır bile olsa faiz olmalıdır.

  Nominal faiz enflasyonun altında ise negatif faiz söz konusudur.

  Nominal faiz enflasyon oranına eşit ise paranın zaman değeri sıfır olur.

  Nominal faiz oranı enflasyon oranından büyük ise paranın zaman değeri sıfırdan büyük olur.

  15.
  Aşağıdakilerden hangisi para yaratan finansal kurumlardan biridir?
  Doğru Cevap: "C" Ticari bankalar
  Soru Açıklaması
  16.
  Para piyasasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "D" Para piyasası ile sermaye piyasası birbirinden kesin çizgilerle ayrılır.
  Soru Açıklaması

  Para piyasası ile sermaye piyasasını birbirinden kesin çizgilerle ayırmak çok da mümkün değildir.

  17.

  İşletmelerde, teknik uzmanlık, markalar, patent gibi varlıklara yapılan yatırımlar seçeneklerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?

  Doğru Cevap: "B" Gayri maddi yatırımlar
  Soru Açıklaması

  Reel Varlıklar; makine, bina, araç gibi maddi varlıkları ifade eder. Maddi varlıklar yanında teknik uzmanlık, markalar, patent gibi varlıklara da yatırım yapılması gerekir. Bu türyatırımlara da gayri maddi yatırımlar denir.

  18.

  I.Asit-test oranı

  II.Nakit oranı

  III.Cari oran

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri likidite oranları arasında yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması

  Likidite oranları, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını karşılayabilme yeteneğini ölçen oranlardır. Likidite oranları olarak cari oran, asit test oranı ve nakit oranı örnek verilebilmektedir. Dolayısıyla verilen bütün maddeler doğrudur.

  19.
  Genellikle birbirini iyi tanıyan kişiler tarafından kuruldukları için aynı zamanda şahıs ortaklıkları da denilen ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Kollektif Ortaklık
  Soru Açıklaması
  20.
  I- Para piyasalarında işlem gören finansal varlıkların likiditesi yüksektir. II- Sermaye piyasalarında para piyasalarına göre likidite daha yüksek, risk ve getiri daha düşüktür. III- Finansal varlığın niteliğine göre finansal piyasalar birincil piyasalar ve ikincil piyasalar olarak sınıflandırılabilir. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "A" Yalnız I
  Soru Açıklaması

  Para piyasalarında işlem gören finansal varlıkların likiditesi yüksektir. Sermaye piyasalarında para piyasalarına göre likidite daha düşük, risk ve getiri daha yüksektir. Finansal varlığın niteliğine göre finansal piyasalar borç piyasaları ve öz sermaye piyasaları olarak sınıflandırılabilir. Buna göre I ifadesi doğru, II ve III ifadeleri yanlıştır. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler