• Finansal Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 16

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 16
1.

I. Faizi, paranın fiyatı olarak tanımlamak mümkündür.II. Faiz oranı piyasa enflasyon oranından yüksek ise, negatif faiz söz konusudur.III. Faiz, parayı sunanlar açısından bugünkü kullanım hakkından vazgeçmenin getirisidir.  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ‘faiz’ ile ilgili doğru bilgi vermektedir?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Paranın zaman değeri, para akışlarının farklı zaman noktalarında olmasından kaynaklanmaktadır. Bugün alınacak parayı, sonraki bir zamanda alınacak paradan daha değerli kılan şey zamandır. Çünkü alınan ya da verilen paranın o günkü kullanım hakkından vazgeçilmesinin bir bedeli olmalıdır. Bu bedel, paranın zaman değerinden doğmaktadır. Faiz; parayı sunanlar açısından bugünkü kullanım hakkından vazgeçmenin getirisi; parayı talep edenler açısından da, gelecekte kullanılacak parayı bugünden kullanmanın bir bedelidir. Faizi, paranın fiyatı olarak tanımlamak da mümkündür. Enflasyonla faiz karıştırılmamalıdır. Enflasyonist ortamlarda faiz oranlarının artıyor olması doğaldır. Ancak; enflasyon sıfır bile olsa faiz olmalıdır. Eğer piyasada faiz oranı enflasyon oranına eşit ise, paranın bugünkü kullanım hakkını başkasına devretmenin bir bedeli olmayacaktır. Enflasyon oranı piyasa faiz oranından yüksek ise, diğer bir ifade ile negatif faiz varsa, parasını borç verenin parayı verdiği günkü değerinden daha azına razı olması gerekir. Doğru cevap D’dir.

2.

Gelecekteki bir paranın bugünkü değerini bulmaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" İskontolama
Soru Açıklaması

Gelecekteki bir değerin bugünkü değerini bulmaya iskontolama da denir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi yabancı tahvil, hisse senetleri, finansman bonosu, mevduat sertifikası gibi finansal varlıklara yapılan yatırımdır?
Doğru Cevap: "C" Portföy Yatırımları
Soru Açıklaması

Portföy Yatırımları: Yabancı tahvil, hisse senetleri, finansman bonosu, mevduat sertifikası gibi finansal varlıklara yapılan yatırımlardır.

4.

Yıllık satışı 20.000.000 TL olan bir işletmenin satılan mal maliyeti 12.000.000 TL'dir. İşletmenin dönem başı stoğu 1.200.000 TL ve dönem sonu stoğu 2.000.000 TL olmak üzere bu işletmenin stok devir hızı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 7,5
Soru Açıklaması

Stok devir hızı satışların maliyetinin ortalama stoğa oranlanması ile bulunur. Ortalam stok ise dönem başı ve dönem sonu stoklarının ortalaması alınarak bulunur.

Doğru cevap A'dır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sermaye yapılarıyla ilgili kararları etkileyen içsel faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Finansal piyasaların etkinliği 
Soru Açıklaması
6.

Bir işletmenin farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan kalemlerde görülen değilikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin yorumlanmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Karşılaştırmalı analiz yatay analiz olarak da adlandırılmaktadır. Bir işletmenin farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan kalemlerde görülen değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin yorumlanmasıdır. Doğru cevap C'dir.

7.
Karşılaştırmalı analiz ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Analiz, mali tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu artış ve azalışlar ele alınarak yapılır.
Soru Açıklaması
Karşılaştırmalı analiz dinamik bir analizdir. Karşılaştırmalı analizde, mali tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu artış ve azalışlar ele alındığı için daha anlamlı bir analiz şeklidir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Portföyler
Soru Açıklaması

Finansal sistemi oluşturan unsurlar;• Tasarruf sahipleri (Fon arz edenler),• Yatırımcılar (Fon talep edenler),• Yatırım ve finansman araçları,• Yardımcı kuruluşlar,• Hukuki ve idari düzenlemeler şeklinde sayılabilir.

9.

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kollektif Ortaklık
Soru Açıklaması

Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) kollektif şirketler; “ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir” şeklinde tanımlanmaktadır.

10.

Doğan Bey, ₺30.000’lik birikimini %8 faiz oranıyla bir bankaya 6 ay vade ile yatırmıştır. Vadesi dolduğunda bu kişinin elde edeceği faiz getirisi ne kadar olacaktır?

Doğru Cevap: "B" ₺1200
Soru Açıklaması

Basit faiz ile ilgili işlemlerde şu temel formülden faydalanılabilir:

I = P x i x t (yani Faiz tutarı = Anapara x Faiz oranı x Süre)

Tabii ki süreyi formülümüze adapte etmemiz gerekmektedir çünkü faiz oranları genellikle yıllık olarak ifade edilir ve bizim sorumuzda vade ise 6 ay olarak verilmiştir. O nedenle t = 6/12 olmalıdır. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda:

Faiz tutarı = 30.000 x 0.08 x (6/12) = 1200

olacaktır. Doğru cevap B’dir.

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 16
11.
Türkiye’de, finansal piyasalardaki finansal aracı kurumlar arasında etkinliği ve önemi en fazla olan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Para yaratan finansal kurumlar 
Soru Açıklaması
12.

Büyük işletmelerde fon yöneticisinin görevleri arasında seçeneklerden hangisi bulunmaz?

Doğru Cevap: "A" Mali Tabloların Hazırlanması
Soru Açıklaması

Fon Yönetici  görevleri: Nakit Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Kredi Yönetimi, Sermaye Sağlama, Finansal Planlama, Döviz Yönetimi, Emeklilik FonlarınınYönetimi

Kontrolör görevleri: Mali Tabloların Hazırlanması, Maliyet Muhasebesi, Vergi, İç Denetim, Bordro işlemleri

13.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal amaçlarından biridir? 
Doğru Cevap: "B" İşletmede istihdamı sürekli kılmak 
Soru Açıklaması
14.

…..; parayı sunanlar açısından bugünkü kullanım hakkından vazgeçmenin getirisi; parayı talep edenler açısından da, gelecekte kullanılacak parayı bugünden kullanmanın bir bedelidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "E" Faiz
Soru Açıklaması

Faiz; parayı sunanlar açısından bugünkü kullanım hakkından vazgeçmenin getirisi; parayı talep edenler açısından da, gelecekte kullanılacak parayı bugünden kullanmanın bir bedelidir. Doğru yanıt E'dir.

15.
I - Her bir liralık varlıkla kaç liralık satış yapıldığına II - İşletmenin toplam satışlar üzerinden ne kadar kazandığına III - İşletmenin kar hedeflerine Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmenin toplam varlıklarının karlılığına bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Toplam varlıkların karlılığı;  iki unsura bağlı olmaktadır:• Her bir liralık varlıkla kaç liralık satış yapıldığına ve• İşletmenin toplam satışlar üzerinden ne kadar kazandığına.

16.
Aşağıda oranlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kârlılık oranları, yönetimin etkinliğinin ve performansını değerlendirmede en önemli göstergelerdendir.
Soru Açıklaması
Kârlılık oranları satışlar ve yatırımlar üzerinden elde edilen kârlılığı gösterdiğinden, yönetimin etkinliğinin ve performansını değerlendirmede en önemli göstergelerden biridir.
17.
Aşağıdakilerden hangisi toplam kaynaklardan, toplam borçlar düşüldükten sonra kalan kısmı ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Özkaynaklar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye yapısının belirlenmesiyle ilgili görüşlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Net kâr yaklaşımı
Soru Açıklaması
19.

Aynı endüstri kolunda çeşitli işletmeler arasında karşılaştırmaların yapılmasına ve her endüstri koluna ait ortalama oranların hesaplanmasına olanak veren analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yüzde yöntemi ile yapılan analiz
Soru Açıklaması

Aynı endüstri kolunda çeşitli işletmeler arasında karşılaştırmaların yapılmasına ve her endüstri koluna ait ortalama oranların hesaplanmasına olanak veren analiz türü Yüzde yöntemi ile yapılan analizdir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkların avantajları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Şirket sahibinin aynı zamanda şirket yöneticisi olmasından dolayı kararların daha hızlı alınması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler