• Finansal Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 15

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 15
1.
Kuruluşu için yazılı bir sözleşmeye gerek duyulmayan ve belirli bir sermaye tabanı aranmayan işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ferdi Teşebbüs
Soru Açıklaması
2.
İşletme açısından aşağıdakilerden hangisinin riski diğerlerine göre daha yüksektir? 
Doğru Cevap: "E" Kısa süreli borçlanma
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi otofinansman kaynağını oluşturur? 

Doğru Cevap: "A" Dağıtılmamış karlar
Soru Açıklaması

Otofinansman kaynağı; dağıtılmamış kârlar, yedek akçeler ve karşılıklardan oluşur.

4.
I.Borç oranı II.Borç-öz sermaye oranı  III.Faizin kazanılma sayısı  IV.Brüt Kâr Marjı V.Net Kâr Marjı  Yukarıdakilerden hangileri mali yapı oranlarıdır?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Finansal yapıyla ilgili başlıca oranlar şunlardır:

  • Borç oranı
  • Borç-öz sermaye oranı
  • Faizin kazanılma sayısı

Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi doğru cevap C’dir.

5.
Ortaklardan bir kısmının aynen şahıs şirketlerinde olduğu gibi sınırsız ve zincirleme sorumluluk yüklendiği, bir kısmının ise yalnızca koydukları sermaye kadar sorumluluk yüklendiği şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Adi Komandit Ortaklık
Soru Açıklaması
6.

Bir yatırım aracının üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Nominal değer
Soru Açıklaması

Hazine bonosunun üzerinde yazılı değer nominal değeri gösterir ve bu değer bononun vade tarihindeki (gelecekteki) değeridir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi para yaratan finansal kurumlarda biridir?

Doğru Cevap: "D" Ticari bankalar
Soru Açıklaması

TC Merkez Bankası, ticari bankalar ve katılım bankaları para yaratan finansal kurumlardır. Doğru cevap D'dir.

8.
I. Bilanço; işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını, borçlarını ve öz sermayesini gösteren bir tablodur. II. Bilançonun aktif tarafı borç ve öz kaynakları; pasif tarafı ise varlıkları gösterir.III.Gelir tablosu, net satışları, brüt satış kârı veya zararını, faaliyet karı ve zararını, net kar ve zararını gösterir.IV. Gelir tablosu işletmenin belirli bir dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını gösterir.Bilanço ve gelir tablosuna yönelik yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması

Soruda, bilanço ve gelir tablosuna yönelik, "Hatırlama" bilgi düzeyi ölçülmektedir. Doğru cevap D şıkkıdır

9.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde gereksinim duyulan fonların sağlanmasını tanımlayan kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Finansman
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kontrolörün görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Döviz yönetimi
Soru Açıklaması

Kontrolörün görevleri; mali tabloların hazırlanması, maliyet muhasebesi, vergi, iç denetim ve bordro işlemleridir. Döviz yönetimi fon yöneticisinin görevidir.

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 15
11.

Bugünkü paranın gelecekteki değeri gibi, gelecekteki bir paranın bugünkü değeri de hesaplanabilir. Gelecekteki bir değerin bugünkü değerini bulmaya ne denir?

Doğru Cevap: "B" İskontolama
Soru Açıklaması

Gelecekteki bir değerin bugünkü değerini bulmaya iskontolama denir. Doğru yanıt B'dir.

12.

4 aylık faiz oranları %5 iken 5 yıl süreyle, her 4 ayda bir alınacak 8000 TL yerine bugün ne miktarda bir para kabul edilmelidir?

Doğru Cevap: "D" 83.037
Soru Açıklaması

13.
Alınan 100.000 TL kredi %10 faizle ve 6 ayda bir yapılan eşit ödemelerle 20 yılda amorti edilecektir. 6 ayda bir yapılması gereken eşit ödeme tutarı kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "A" 5.827,82
Soru Açıklaması
i = 0.05 n = 20*2=40 100.000 = a * ( (1+0.05)^40 -1 ) / ( (1+0.05)^40*0.05) a=5.827,82
14.

Faiz oranları dönemsel olarak genellikle nasıl ifade edilir?

Doğru Cevap: "E" Yıllık
Soru Açıklaması

Faiz oranları genellikle yıllık olarak ifade edilir. Faiz oranında, herhangi bir dönem belirtilmemişse daima yıllık olarak anlaşılmalıdır.

15.
I. Yönetim analizi, işletme yönetiminin etkin kararlar alabilmesi için yapılan analizdir. II. Yatırım analizi, işletmeye yatırım yapan ve yatırım yapacaklar tarafından yapılan dağıtılacak kâr payları ve hisse senedi vb. değerlerine yönelik analizdir. III. Kredi analizi; işletmeye kredi verecek olanların, işletmenin borç ödeme kabiliyetini ölçmek amacıyla yaptıkları analizdir.Yukarıda verilen finansal analiz türlerine yönelik bilgilerin tümüne bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "C" Finansal analiz farklı taraflar tarafından farklı amaçlara yönelik olarak yürütülebilir.
Soru Açıklaması
Soruda, amacına göre finansal analiz türleri aktarılmıştır. Bu sebeple, öğrenci için bu maddeleri birleştirerek bir bütünün parçalarını biraraya getirme becerisi gerektiren bu soru "Analiz" bilgi düzeyini ölçmektedir. Doğru cevap C şıkkıdır.
16.

Geciktirilmiş ödemelerde, ilk ödeme ne zaman yapılır?

Doğru Cevap: "C" İlk devrenin bitiminden sonra herhangi bir zaman
Soru Açıklaması

Geciktirilmiş ödemelerde, ilk ödeme, ilk devrenin bitiminden sonra herhangi bir zamanda yapılır.

17.
Aşağıdakilerden hangisi para yaratmayan finansal kurumlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Sigorta şirketleri
Soru Açıklaması

Para Yaratmayan Finansal Kurumlar: • Kalkınma ve Yatırım Bankaları • Kredi ve Kefalet Kooperatifleri • Posta Çekleri Sistemi • Sigorta Şirketleri.

18.
İkincil piyasalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" İkincil piyasalardaki işlemler sonucunda işletmelere fon girişi olur. 
Soru Açıklaması
19.

İşletmelerde sahiplik ile yönetimin birbirinden ayrılmasından doğan çıkar çatışması sorunundan kaynaklanan maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Temsil maliyeti
Soru Açıklaması

İşletmelerde sahiplik ile yönetimin birbirinden ayrılmasından doğan çıkar çatışması sorunundan kaynaklanan maliyet temsil maliyetidir. Örneğin yöneticiler, kârlı ancak riski yüksek iş olanaklarından, kendi işlerini kaybedebilecekleri endişesiyle kaçınabilmektedirler. Bu sorunlara temsil ya da temsilci maliyeti sorunu (agency cost) denilmektedir.

20.

80.000 TL’nin %15 faiz ve sürekli faiz uygulaması ile 5. yıl sonundaki değeri nedir?

Doğru Cevap: "D" 169.360
Soru Açıklaması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler