• Finansal Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 14
1.

Aşağıdakilerden hangisi Oran Analizi'nde kullanılan analiz gruplarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Faaliyet Oranları
Soru Açıklaması

Finansal oranlar beş grupta incelenebilir:

- Likidite oranları

- Faaliyet oranları

- Finansal kaldıraç oranları

- Kârlılık oranları

- Piyasa temelli oranlar

D seçeneğinde belirtilen faaliyet oranları grubu bu listede yer almaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir.

2.
Uzun dönemde mali tablolarda yer alan kalemlerin göstermiş oldukları eğilimlerin karşılaştırıldığı analiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Trend Analizi
Soru Açıklaması
Uzun dönemde mali tablolarda yer alan kalemlerin göstermiş oldukları eğilimlerin karşılaştırılarak, inceleme döneminin olumlu ya da olumsuz gelişmeleri hakkında fikir sahibi olunabilir.
3.

Faizin her dönem aynı anapara üzerinden hesaplandığı yöntem hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Basit faiz
Soru Açıklaması

Basit Faiz: Faizin, aynı anapara üzerinden hesaplandığı faiz hesaplama şeklidir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Denetleyici kuruluşlar
Soru Açıklaması
Finansal sistemi oluşturan unsurlar fon talep edenler, fon arz edenler, yatırım ve finansman araçları, yardımcı kuruluşlar, ve hukuki ve idari düzenlemelerdir.
5.
Bir işletmeye kredi verecek olanlar açısından en öncelikli konu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" İşletmenin likiditesi
Soru Açıklaması

İşletme içinden ya da dışından farklı grupların, farklı amaçları ve beklentileri olacağından finansal oranlar farklı açılardan analiz edilecektir. Tüm analitik ihtiyaçlara cevap verecek tek bir finansal oran yoktur. İşletmeye kredi verecekler birinci derecede işletmenin likiditesiyle ilgilenirken, bir tahvil alıcısı, işletmenin uzun dönemli mali yapısıyla ilgilenir. İşletmenin hisse senetlerine yatırım yapacak kişi, öncelikle işletmenin cari ve gelecekteki gelirleriyle ve bu gelirlerinin istikrarı ile ilgilenecektir. Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi doğru cevap E’dir.

6.

Taksit sayısının belirli olmadığı taksitlerin sürekli olarak devam edeceği varsayılır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sürekli Anüiteler
Soru Açıklaması

Sürekli anüteler: Taksit sayısının belirli olmadığı taksitlerin sürekli olarak devam edeceğinin varsayıldığı anütelerdir.

7.

Para neden zaman değerine sahiptir?

Doğru Cevap: "A" Para akışlarının farklı zaman noktalarında olmasından
Soru Açıklaması

Paranın zaman değeri, para akışlarının farklı zaman noktalarında olmasından kaynaklanmaktadır. Farklı zaman noktasında alınan ya da verilen aynı miktardaki para, aynı değerde değildir

8.
Bir işletmenin farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan kalemlerde görülen değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin değerlendirilmesi hangi analiz kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Karşılaştırmalı analiz 
Soru Açıklaması
Karşılaştırmalı analizde; bir işletmenin farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan kalemlerde görülen değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin değerlendirilmesi yapılır.
9.

Aşağıdakilerden hangisi  işletmenin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösteren bir kavramdır?

Doğru Cevap: "A" Toplam Varlıkların Devir Hızı
Soru Açıklaması

İşletmenin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösteren kavram Toplam Varlıkların Devir Hızıdır. 

10.

Bir işletmede stok devir hızı aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanabilir?

Doğru Cevap: "A" Satışların Maliyeti/ Ortalama Stok
Soru Açıklaması

Net Satışlar/ Net Sabit Varlıklar, aktiflerin devir hızını hesaplamak için kullanılmaktadır.

Net Satışlar/ Ortalama Toplam Varlıklar, varlık devir hızını hesaplamak için kullanılmaktadır.

Kredili Satışlar/ Ticari Alacaklar, alacak devir hızını hesaplamak için kullanılmaktadır.

Ticari Alacaklar/ Yıllık Kredili Satışlar/ 360 ise, alacakların ortalama tahsil süresini hesaplarken kullanılmaktadır.

Dolayısıyla doğru yanıt "A" seçeneğidir.

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 14
11.
Aşağıdakilerden hangisi para piyasasının temel finansal araçlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Hazine bonosu
Soru Açıklaması
12.
I. Hane halkı II. Finansal kurumlar III. İşletmeler IV. Devlet                 Yukarıdakilerden hangileri finansal piyasaların temel birimleridir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun denetimine tabi olan kurumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sigorta şirketleri 
Soru Açıklaması
14.
Finansal varlıkların en az hangi miktarlarda paraya dönüştürülebileceği ile ilgili  özelliğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bölünebilirlik 
Soru Açıklaması

Bölünebilirlik özelliği: Finansal varlıkların en az hangi miktarlarda paraya dönüştürülebileceği ile ilgili bir özelliktir. Finansal varlıklar ne kadar küçük değerlerle çıkarılır ise o kadar kolay alınıp sayılabilecektir. Tahviller, hisse senetleri, finansman bonoları, hazine bonoları ne kadar küçük değerlerle çıkarılırsa o kadar çok tasarruf sahiplerine ulaşılacaktır.

15.

İşletme yönetiminin etkin kararlar alabilmesi için yapılan çalışmalar ne tür analize girer?

Doğru Cevap: "B" Yönetim Analizi
Soru Açıklaması

İşletme yönetiminin etkin kararlar alabilmesi için yapılan çalışmalar yönetim analizi olarak adlandırılır.

16.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Medya kuruluşları
Soru Açıklaması
17.

Her devre değişen sermayeler üzerinden hesaplanan faize ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Bileşik faiz
Soru Açıklaması

Her devre değişen sermayeler üzerinden hesaplanan faize “bileşik faiz”, uygulanan yönteme de “bileşik faiz yöntemi” denir.

18.
Borç ve öz kaynak maliyetinin farklı borçlanma düzeylerinde değişmediğini, borç maliyetinin özsermaye maliyetinden düşük olması nedeni ile sermaye yapısında daha fazla borca yer verilmesi durumunda  işletme değerinin  artacağını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Net Gelir Yaklaşımı
Soru Açıklaması

Net geliri yaklaşımı; borcun ve öz kaynağın maliyeti farklı borçlanma düzeylerinde değişmediği, borç maliyeti özsermaye maliyetinden düşük olduğundan, sermaye yapısında fazla borca yer verildiğinde, ortalama sermaye maliyeti düşeceği için işletme değerinin de artacağını ileri sürmektedir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi fon yöneticisinin doğrudan sorumlu olduğu görevlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Kâr payı ödemeleri
Soru Açıklaması
20.

Yabancı ülkelerde üretime yönelik yapılan yatırımlar bu ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Doğrudan yatırım
Soru Açıklaması

Doğrudan Yatırım: Yabancı ülkelerde üretime yönelik yapılan yatırımlardır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler