• Finansal Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 13
1.

Bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını, borçlarını ve öz sermayesini gösteren bir tabloya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Bilanço
Soru Açıklaması

Analizde kullanılan temel finansal tablolar bilanço ve gelir tablosudur. Muhasebe derslerinde ayrıntılı olarak gördüğünüz gibi bilanço ya da finansal durum tablosu, bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını, borçlarını ve öz sermayesini gösteren bir tablodur. Dolayısıyla bilanço düzenlendiği an itibariyle o işletmenin finansal durumunu göstermektedir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi finansman tarihinde 1940-1950'li yıllarda yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sermaye dolaşım hızı olağanüstü artmıştır.
Soru Açıklaması

1940 ve 1950’li yıllarda finansal yönetimde nicel yöntemlere yer verilmiştir. İlk defa, finansal yönetimde, fonların kullanımı, diğer bir ifade ile bilançonun aktif tarafıyla da ilgilenilmiştir. Ayrıca, sermaye bütçelemesi problemlerinde önemli bir teknik olan iskonto edilmiş nakit akışları tekniği kullanılmıştır. Bundan başka sermayenin maliyetini ölçmede ve finansal varlıkların değerlendirilmesinde yeni yeni teknikler geliştirilmiştir. Sermaye bütçelemesi ve sermaye maliyeti konusundaki gelişmeler günümüzde de devam etmektedir. Sermaye dolaşım hızının olağanüstü artması günümüz gelişmeleri arasındadır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Değer kaybetmeme
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlenmiş piyasaların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Alıcı ve satıcıların tek başına piyasayı etkileyebilme gücüne sahip olması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi finansal varlığı ihraç eden kurumun mali yapısına bağlı olarak belirlenen risk primidir?
Doğru Cevap: "D" Ödenmeme risk primi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi finans fonksiyonu üzerinde etkili olan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşletmeler arasında birleşmelerin ve satın almaların azalması
Soru Açıklaması
7.

İşleme konu olan ya da finansal varlıkların üzerinde yazılı olan faiz oranına ne denir?

Doğru Cevap: "D" Nominal Faiz
Soru Açıklaması

İşleme konu olan ya da finansal varlıkların üzerinde yazılı olan faiz oranı: Nominal Faiz’dir. Doğru yanıt D'dir. 

8.

Eşit taksitlerle yapılan ödemeler dizisine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Anüite
Soru Açıklaması

Eşit taksitlerle yapılan ödemeler dizisine anüite denir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi finans kavramının tanımına karşılık gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Para, fon, kaynak ya da sermaye
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi öz sermayenin karlılığını etkileyen faktörlerden birisidir?
Doğru Cevap: "E" Varlıkların Kullanım Etkinliği
Soru Açıklaması
Öz sermayenin karlılığı; -Faaliyetlerin karlılığına -Varlıkların kullanım etkinliğine -Finansal kaldıraca bağlı olarak değişmektedir.
logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 13
11.

A işletmesinin 2018 yıl sonu itibariyle toplam yabancı kaynakları 400,000₺ ve toplam varlıkları 1,000,000₺ ise bu işletmenin borç oranı kaçtır?

Doğru Cevap: "D" 0,40
Soru Açıklaması

Borç Oranı: Oran, işletme varlıklarının ne kadarının kreditörlerce karşılanmakta olduğunu gösterir. Toplam borçlar, işletmenin hem kısa hem de uzun vadeli tüm borçlarını içerir. Borç oranı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Borç oranı=400,000₺/1,000,000₺=0,40

Bu oran işletme varlıklarının %40 inin kreditörlerce finanse edildiğini gösterir.

12.
İşletmelerde uzun vadeli yatırımların etkisinin büyük olması ve kararlardan dönmenin büyük zararlara yol açmaması için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin titizlikle yapılmış olması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Fizibilite çalışmalarının
Soru Açıklaması
13.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Finansal işlemlerde bileşik faizde faiz,yalnızca anapara üzerinden hesaplanır.
Soru Açıklaması

Finansal işlemlerde bileşik faizde faiz, basit faizde olduğu gibi yalnızca anapara üzerinden hesaplanmaz; her devre kazanılan faiz ana paraya ilave edilerek her devre değişen sermayeler üzerinden faiz hesaplanır.

14.

Karlılık oranı ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I- İşletmelerin faaliyetlerinde ne derece başarılı olduklarını ölçmede kullanılanılmaktadır.

II- Karlılık oranı yatırımlara göre hesaplanabilir.

III-Sermaye maliyeti karlılık oranı üzerinde etkilidir.

IV-Karlılık Oranı sadece satışlara göre hesaplanabilir.

V- Kârlılıkk oranı, bir işletmenin yatırımm ve finansman kararlarının ne derece uygun olduğunu gösteren oranlardır.

Doğru Cevap: "C" I-II-III-V
Soru Açıklaması

Kârlılık oranı, bir iflletmenin yat›r›m ve finansman kararlarının ne derece uygun olduğunu gösteren oranlardır.İşletmenin kârlılık analizi, yatırımmlara göre kârlılığıgösteren oranlar ve satışlara göre kârlılığı gösteren oranlar olarak iki gruptayapılabilir.Bir işletmenin elde ettiği karın yeterli olup olmadığı değerlendirilirken sermaye maliyetinin göz önünde bulundurulması gerekir.Doğru cevap C'dir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesi kapsamında ele alınmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Sabit varlıklara yatırım
Soru Açıklaması
16.

Tam rekabet koşullarının olduğu piyasalarda, işletmenin değerinin gelecekteki nakit akışlarına ve riske göre belirlendiği, kâr payı dağıtım politikasıyla bağlantısının olmadığını ileri süren görüş seçeneklerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Modigliani Miller yaklaşımı
Soru Açıklaması

Modigliani-Miller, işletmenin değerinin gelecekteki nakit akışlarına ve riske göre belirlendiğini, kâr payı dağıtım politikasıyla bağlantısının olmadığını ileri sürmektedirler. Modigliani-Miller’in görüşleri tam rekabet koşullarının olduğu piyasalar için geçerliliği olan bir görüş olarak kabul edilmektedir

17.

Aşağıdakilerden hangisi hizmet gören kurumlardan birisidir?

Doğru Cevap: "B" İstanbul Altın Borsası
Soru Açıklaması

Para Yaratan Finansal Kurumlar• TC Merkez Bankası• Ticari bankalar• Katılım BankalarıPara Yaratmayan Finansal Kurumlar• Kalkınma ve Yatırım Bankaları• Kredi ve Kefalet Kooperatifleri• Posta Çekleri Sistemi• Sigorta ŞirketleriYarı Finansal Kurumlar• Sosyal Güvenlik Kurumları• Zorunlu SigortalarHizmet Gören Kurumlar• Borsa İstanbul• İstanbul Altın Borsası• İzmir Vadeli İşlemler Borsası

18.
Bir kişi her altı ayda bir, bir bankaya 50.000 TL yatırmaktadır. Banka %6 faiz uyguladığına göre 4.yıl sonunda kaç TL birikmiş olur?
Doğru Cevap: "D" 444.616,80
Soru Açıklaması
n=2*4 n=8 i = 0.06/2 i = 0.03 S = 50000 * ( (1+0.03)^8 - 1 ) / 0.03 S = 444616,80
19.

Bugünkü tüketimin bir kısmından vazgeçilmesi ............; gelecekte daha fazla üretim elde etmek için yapılan harcama ............. olarak adlandırılır.

Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla hangilerinin getirilmesi en uygundur?

Doğru Cevap: "B" Tasarruf - Yatırım
Soru Açıklaması

Bugünkü tüketimin bir kısmından vazgeçilmesi “tasarruf”, gelecekte daha fazla üretim elde etmek için yapılan harcama “yatırım” olarak adlandırılır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebecinin sorumlu olduğu görevlerden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Bütçelerin hazırlanması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler