• Finansal Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 11
1.

Toplam varlıkları 10.000 TL olan bir işletmede duran varlık toplamı 4.000 TL'dir. Bu işletmenin Uzun vadeli yabancı kaynağı bulunmadığı ve toplam özsermayesinin 6.000 TL olduğu bilinmektedir. Bu işletmenin asit - test oranı 1 ise, stoklarının toplam büyüklüğü nedir?

Doğru Cevap: "A" 1.000 TL
Soru Açıklaması

10.000 - 4.000 = 6.000 TL Dönen varlık

10.000 - 6.000 = 4.000 TL Kısa vadeli yab. kayn.

Asit-Test Oranı = 1 = (6000 - x) /4000

                          4000 = 6000 - x

                              x = 2000

Bu işletmenin 2.000 TL'lik stoğu bulunmaktadır. 

2.

Bir işletmenin ticari alacakları 45.000TL ve yıllık kredili satışları 900.000TL ise alacakların ortalama tahsil süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 18 gün
Soru Açıklaması

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi = 45.000 / ( 900.000 /360 ) = 18 gün

3.
Faizle igili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İşletmeye fon girişi sağlar.
Soru Açıklaması
4.

Aşağıda faiz ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Faiz oranları arttıkça spekülatif para talebi de artar.
Soru Açıklaması

Tasarruf sahipleri tasarrufları konusunda karar verirken faiz oranlarının etkisi büyüktür; faiz oranları ne kadar yüksekse spekülatif para talebi de o kadar düşük olmaktadır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetiminin önemini artıran ve finansal yönetime ilave fonksiyonlar yükleyen durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İstihdam düzeyinde daralma
Soru Açıklaması
6.

Ödemenin ve teslimin hemen ya da 2 iş gününde yapıldığı piyasalara ne denir?

Doğru Cevap: "E" Spot Piyasalar
Soru Açıklaması

Spot Piyasalar-Vadeli Piyasalar: Ödemenin ve teslimin hemen ya da 2 iş gününde yapıldığı piyasalara spot piyasa denir.

7.

Aşağıdaki analizlerden hangisi yatay analiz olarak da adlandırılır?

Doğru Cevap: "B" Karşılaştırmalı analiz
Soru Açıklaması

Karşılaştırmalı Analiz: Yatay analiz de denilen bu analizde bir işletmenin farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan kalemlerde görülen değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin yorumlanması amaçlanır.

8.
2005-2015 yılları arasında bir şehrin nüfusu yıllık %20 oranında artmıştır. Bu şehrin nüfusu 2015 yılında 200.000 kişi olduğuna göre 2020 yılında yaklaşık ne kadar olacaktır? (Geçmişteki büyümenin benzer şekilde devam edeceği varsayılmaktadır)
Doğru Cevap: "E" 497664
Soru Açıklaması
S2020 = P*(1+i)^n S2020 = 200.000*(1+0.2)^5 S2020 = 497664
9.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Faiz oranları genellikle aylık olarak ifade edilir. 
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda fon arz ve talebi önemli rol oynamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Finansal piyasaların
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 11
11.

Karşılaştırmalı analizle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Karşılaştırmalı analiz dinamik bir analizdir. 

II. Karşılaştırmalı analizde kalemlerdeki artış ya da azalışlar yalnızca bir önceki yıla göre yapılır.

III.Karşılaştırmalı analiz dikey analizde denilir.

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Karşılaştırmalı Analiz: Yatay analiz de denilen bu analizde bir işletmenin farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan kalemlerde görülen değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin yorumlanması amaçlanır. Karşılaştırmalı analizde kalemlerdeki artış ya da azalışlar seçilen bir yıla göre hesaplanabileceği gibi bir önceki yıla göre de yapılabilir. Baz olarak alınacak yıl, işletmenin normal bir dönemini yansıtan bir yıl olmalıdır.

12.

Uzun vadeli faydalar sağlayacak yatırım projelerinin ekonomik, teknik ve mali açıdan yapılabilirliğinin analiz edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "B" Fizibilite çalışmaları
Soru Açıklaması

Uzun vadeli faydalar sağlayacak yatırım projelerinin ekonomik, teknik ve mali açıdan yapılabilirliğinin analiz edilmesi fizibilite çalışmaları olarak adlandırılmaktadır.

13.

Aktif devir hızı ile net kâr marjını bir araya getiren ve bu oranlar arasındaki karşılıklı etkinin, bir işletmenin kârlılığını nasıl etkilediğini ortaya koyan analize ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "E" Du Pont Analizi
Soru Açıklaması

Du Pont analizi, Aktif devir hızı ile net kâr marjını bir araya getiren ve bu oranlar arasındaki karşılıklı etkinin, bir işletmenin kârlılığını nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır. Doğru cevap E'dir.

14.

Piyasa faiz oranının %12 olduğu bir ülkede, bir işletme 8 ay sonra alacağı 180.000 TL yerine bugün hangi değerde parayı kabul etmelidir?

Doğru Cevap: "E" 166667 TL
Soru Açıklaması

S= 180.000 TL

i= %12

t= 8 ay = 2/3 yıl

P= 180.000 / (1+ 0,12 x 2/3)

P= 166667 TL

15.
Bir işletmenin uzun bir zaman dönemi içindeki değişimlerinin, endüstrideki diğer işletmelere oranla ya da o işletmenin baz olarak alınan yıla oranla ne yönde olduğunu belirlemek üzere yapılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Eğilim Yüzdeleri Analizi
Soru Açıklaması

Belirli bir zamanda işletmenin durumuyla endüstri standartlarının karşılaştırılması yaklaşımı statik bir yaklaşımdır. Karşılaştırmalı analizde de dönem sayısı az olduğunda yanılma payı artacaktır. İşletmedeki değişimin yönünü daha doğru ortaya koyabilmek için eğilim ya da trend analizi (eğilim yüzdeleri analizi) yapılmalıdır. Trend analizi, işletmelerde uzun bir zaman dönemi içindeki (5-10 yıl gibi) değişimlerin, sektördeki diğer işletmelere oranla ya da o işletmenin baz olarak alınan yıla oranla ne yönde olduğunu belirlemek için yapılır. Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi doğru cevap D’dir.

16.

“sermaye yapısında ne kadar fazla borca yer verilirse ortalama sermaye maliyeti düşeceği için işletmenin değeri de o ölçüde artacaktır” görüşünü benimseyen finans yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Net gelir yaklaşımı
Soru Açıklaması

Net geliri yaklaşımında; borcun ve öz kaynağın maliyeti farklı borçlanma düzeylerinde değişmez. Borç maliyeti özsermaye maliyetinden düşük olduğuna göre, sermaye yapısında ne kadar fazla borca yer verilirse ortalama sermaye maliyeti düşeceği için işletmenin değeri de o ölçüde artacaktır denilir.

17.

Borsa İsatnbul'un piyasa değeri Türkiye milli gelirinin ne kadarına denk gelmektedir?

Doğru Cevap: "B" Dörtte biri
Soru Açıklaması

2015’te Federasyona üye olan borsaların toplam piyasa değerinin ilgili ülkelerdeki toplam GSYH’ya oranı %96’dır. Borsa İstanbul’un piyasa değeri, Türkiye milli gelirinin sadece dörtte birine denk gelmektedir.

18.
Finansal yönetimin tarihsel gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 1970'li yıllarda finansal kararlarda bilgisayarlı uygulamalara verilen önem artmıştır.
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdaki karlılık oranlarından hangisi hissedarların koydukları sermaye üzerinden elde edilen kârlılığı gösterir?

Doğru Cevap: "D" Öz Sermaye Karlılığı
Soru Açıklaması

Bir işletmede ortaklar tarafından sağlanan sermayenin -öz sermayenin- kârlılığı, vergi sonrası kârın öz sermayeye oranlanmasıyla bulunur. Oran hissedarların koydukları sermaye üzerinden elde edilen kârlılığı gösterir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi para piyasasının temel finansal araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Devlet tahvili
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler