• Finansal Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 10
1.

I.Stok devir hızı

II.Nakit oranı

III.Alacakların ortalama tahsil süresi

IV.Cari oran

Yukarıdakilerden hangileri faaliyet oranları olarak hesaplanan oranlar arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" I, III
Soru Açıklaması

Faaliyet oranları olarak şu oranlar hesaplanabilir:

• Alacakların ortalama tahsil süresi.

• Alacakların devir hızı.

• Stok devir hızı.

• Sabit varlıkların devir hızı.

• Toplam varlıkların devir hızı.

Dolayısıyla I. ve III. maddedeler doğru, diğer maddeler yanlıştır.

2.
Temsil maliyetini en iyi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İşletmelerde sahiplik ve yönetimin birbirinden ayrılmasından doğan çıkar çatışmaları sorunundan kaynaklanan maliyetlerdir.
Soru Açıklaması
3.
İki veya daha fazla girişimcinin ortak iktisadi bir amaca erişmek için emek, para ve mallarını bir sözleşme ile birleştirerek meydana getirdiği ortaklığa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Şirket
Soru Açıklaması
4.
Bir işletmenin 4 yıl sonra ödenmesi gereken borcu için her yıl sonunda bankaya 10.000 TL yatırması gerekmektedir. Bu işletmenin 4. yıl sonunda biriken parası kaç TL olur? (Yıllık faiz oranı %5)
Doğru Cevap: "B" 43.101,25
Soru Açıklaması
AGD = A * ( (1+i)^n - 1) / i AGD = 10000 * ( (1 + 0.05)^4 - 1) / 0.05 43.101,25TL.
5.
I. Fiyat belirleme II. Likidite sağlama III. Bilgi elde etme maliyetini düşürme Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri finansal piyasaların temel fonksiyonlarıdır?
Doğru Cevap: "E" I , II ve III
Soru Açıklaması

Finansal piyasaların, fiyat belirleme, likidite sağlama, bilgi elde etme maliyetini düşürme olmak üzere üç temel fonksiyonu vardır. Buna göre I, II ve III ifadeleri doğrudur. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir.

6.
Ülkemizde sigorta şirketleri ve bireysel emeklilik şirketleri hangi kurum tarafından denetlenmektedir?
Doğru Cevap: "B" Hazine Müsteşarlığı
Soru Açıklaması
Ülkemizde sigorta şirketleri ve bireysel emeklilik şirketleri Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenmektedir
7.

Ödemenin ve teslimin hemen ya da 2 iş gününde yapıldığı piyasalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Spot piyasalar
Soru Açıklaması

Ödemenin ve teslimin hemen ya da 2 iş gününde yapıldığı piyasalara spot piyasa denir. Gelecekteki bir tarihte ödemenin ve teslimin yapıldığı, fiyatın ise bugünden belirlendiği piyasalara ise vadeli piyasalar denir. Doğru cevap D'dir.

8.
Bir piyasada yıllık faiz oranı %2 olup, kısa vade için basit faiz yöntemi kullanılmaktadır. Bir tasarruf sahibi bankaya yatıracağı 1.200 TL tutarındaki birikimi için 5 aylık faiz getirisinin 120 TL olacağını hesaplamıştır.  Bu kişi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kişi faiz oranı ile vadenin uyumlu olması kuralını ihmal etmiştir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan temel unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenlerin risk derecesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi finansal analizde kullanılan tekniklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Başabaş Analizi
Soru Açıklaması
Başabaş analizi bir finansal analiz tekniği değildir. Kâra geçiş noktasının tespitinde kullanılır.
logo
Finansal Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 10
11.
Aşağıdaki finansal analiz türlerinden hangisinin odak noktası, işletme faaliyetlerinin planlanan amaçlar doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesi, eksikliklerin ortaya konulması ve gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır? 
Doğru Cevap: "A" Yönetim Analizi
Soru Açıklaması

Finansal Analiz Türleri

 • Amacına Göre Finansal Analiz: Analizin yapılma amacına göre finansal analiz yönetim, yatırım ve kredi analizleri olarak üç şekilde yapılır.
  • Yönetim analizi; yönetim fonksiyonunun yerine getirilmesine yönelik, işletme yönetimi için yapılan analizdir. Bu analizin odak noktasını, işletme faaliyetlerinin planlanan amaçlar doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesi, eksikliklerin ortaya konulması ve gerekli düzeltmelerin yapılması oluşturur.
  • Yatırım analizi; işletmenin ortakları, işletmeye ortak olmayı düşünenler ile işletmeye uzun süreli kaynak sağlayacak olanlar tarafından yapılan analizdir. Bu analizde işletmenin daha çok kazanma gücü ve dağıtılacak kâr payları ve hisse senedi değerlerinin değişimleri analiz edilir.
  • Kredi analizi; işletmeye kredi verenlerle, kredi verecek olanların, işletmenin borç ödeme gücünü ölçmek amacıyla yaptıkları analizdir. Kredi analizinde işletmenin dönen varlıklarıyla kısa vadeli borçları arasındaki ilişkiler, işletmenin sermaye yapısı analiz edilir.
 • Kapsadığı Döneme Göre Finansal Analiz: Kapsadığı döneme göre finansal analiz statik analiz ve dinamik analiz olarak iki şekilde yapılabilir.
  • Statik analizde; belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait mali tablolardaki çeşitli kalemler arasındaki ilişkilerin saptanmasına çalışılır.
  • Dinamik analizde ise, mali tablolar birbirini izleyen dönemler itibariyle incelenir. İşletmenin belirli bir dönemindeki mali durumu ve faaliyet sonuçları geçmiş dönemleriyle karşılaştırılarak olumlu ya da olumsuz gelişmelerin ortaya konulması, analizin değerini artıracaktır. İşletmenin zaman içinde gelişimin yönünü gösteren dinamik analizden sadece cari dönemi değerlendirmek için değil, aynı zamanda, geleceğe ilişkin tahminlerin yapılmasında da faydalanılır.
 • Analizi Yapacak Kişilere Göre Finansal Analiz: Analizi yapacak kişilere göre finansal analiz iç analiz ve dış analiz olarak adlandırılır.
  • İç Analiz: Analiz, yönetici, muhasebeci, finansçı gibi işletme içinden olan kişilerce yapılıyorsa iç analiz olarak adlandırılır.
  • Dış Analiz: İşletme dışı kişi ve kurumlarca yapılan analize ise dış analiz denir. İşletmeye kredi verecekler, menkul değer analistleri, aracı kurumlar, rakip kuruluşlar, potansiyel yatırımcılar, devlet ve benzeri kişi ve kurumlar da işletmeyi analiz edebilir.
 •      Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi doğru cevap A'dır.

  12.
  Aşağıdakilerden hangisi sabit varlıklar belirlenirken dikkate alınacak faktörlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Toplam varlıkların devir hızı
  Soru Açıklaması
  Sabit varlıklar belirlenirken dikkate alınacak faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir: -Satın alma maliyeti -Sabit varlıkların alınmalarından bugüne kadar geçen süre -İşletmece uygulanan amortisman politikası -Satın alınana göre kiralanan sabit varlıkların miktarı
  13.

  10.000 TL'lik krediye üç aylık 750 TL tutarında faiz ödenmiştir. Bu kredinin yıllık faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" %30
  Soru Açıklaması

  10.000 Tl'ye 3 aylık 750 TL tutarında faiz ödemesi yapıldı ise, yıllık 4*750=3.000 TL tutarında faiz ödenecektir, bu da 3.000 /10.000=%30'a denk gelmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.

  14.
  Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin temel ilkelerindan biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Tüm riskler eşittir.
  Soru Açıklaması
  15.

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi finansal analizde kullanılan tekniklerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Pazar analizi
  Soru Açıklaması

  Finansal Analizde kullanılan başlıca teknikler;• Oran analizi (Rasyo analizi)• Yüzde yöntemiyle analiz (Dikey analiz)• Karşılaştırmalı analiz (Yatay analiz)• Eğilim yüzdeleri analizi (Trend analizi) şeklindedir. Doğru cevap E'dir.

  16.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de finansal piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Borsa İstanbul
  Soru Açıklaması
  17.
  “İşletmenin piyasadaki arz ve talebe bağlı olarak belirlenen değeridir” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
  Doğru Cevap: "A" Piyasa değeri
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi büyük işletmelerde kontrolörün sorumluluk alanındaki konulardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Kredi yönetimi
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi finans fonksiyonu üzerinde etkili olan gelişmelerden biri değildir? 
  Doğru Cevap: "D" Ülkelerin hukuki düzenlemelerindeki farklılıkların artması 
  Soru Açıklaması
  20.

  Belirli bir anda nominal faizi dikkate alarak reel faizi hesaplayan bir kişi, vade sonunda hesapladığı reel faizi elde edemeyebilir. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Reel faiz oranını elde etmek için kullanılan enflasyon oranı beklenenden farklı gerçekleşmiş olabilir
  Soru Açıklaması

  Nominal faiz değişmezken enflasyon oranı beklendiği gibi gerçekleşmeyebilir. Dolayısyla hesaplanan reel getiri oranı, yatırımcının enflasyon tahmininde isabet derecesine bağlı olarak değişebilir.  Doğru cevap D seçeneğidir. Diğer şıklarda ifade edilen değişiklikler, sabit getirili bir yatırım aracının getirisi olan faiz açısından ilgisizdir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler