• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.

Seçeneklerden kaç tanesi olağan işletme faaliyetleri nedeni ile nakit çıkışları arasında yer alır

 • Maaş ve Ücret Ödemeleri
 • Borç Ödemeleri
 • Faiz Ödemeleri
 • Nakit Esaslı Faaliyet Giderleri
 • Borç ve Faiz Tahsilatları
 • Doğru Cevap: "B" 4
  Soru Açıklaması

  Olağan İşletme Faaliyetleri Nedeniyle Nakit GirişleriMal Satışı ve Müşteri Hizmetlerinden Sağlanan Nakit GirişleriBorç ve Faiz TahsilatlarıTemettü GelirleriOlağan İşletme Faaliyetleri Nedeniyle Nakit ÇıkışlarıMaaş ve Ücret ÖdemeleriBorç ve Faiz ÖdemeleriNakit Esaslı Faaliyet GiderleriVergi Ödemeleri

  2.

  Net kârın faaliyetlerden elde edilen nakitler içindeki önemini belirlemek isteyen bir analist aşağıdaki kalemlerden hangilerine ihtiyaç duyacaktır?

  Doğru Cevap: "E" "Net Dönem Kârı" ve "Brüt Maddi Duran Varlık Yatırımları"
  Soru Açıklaması

  "Net Dönem Kârı" ve  "Dönem Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit Miktarı"

  3.
  Hazır Değerler grubundaki değişimi karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğine göre analiz eden bir analist, Hazır Değerlerde bir önceki yıla göre bir azalışın olduğunu belirlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin bir sebebi olabilir?
  Doğru Cevap: "D" Maddi Duran Varlıklardaki artış
  Soru Açıklaması
  Hazır değerlerde azalışın olmasına karşın Varlıklar=Borçlar+Sermaye eşitliğinin bozulmaması için ya varlıklarda bir artışın ve/veya kaynaklarda bir azalmanın olmasını gerektirmektedir. Buna göre maddi duran varlıklardaki artış bu ilişkiyi sağlamaktadır.
  4.

  Çalışma sermayesi gereksinimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "D" Emek yoğun bir işletmenin, sermaye yoğun bir işletmeye göre çalışma sermayesi ihtiyacı daha çoktur. 
  Soru Açıklaması

  Perakende sektöründeki bir firmanın, üretim sektöründeki bir firmaya göre çalışma sermayesi ihtiyacı daha azdır. Satılan malın birim maliyeti daha az olan bir firmanın, daha çok olan bir firmaya göre çalışma sermayesi ihtiyacı daha azdır. Üretim süresi uzun olan bir firmanın, üretim süresi kısa olan bir firmaya göre çalışma sermayesi ihtiyacı daha çoktur. Düşük hacimli iş yapan bir işletmenin, yüksek hacimli iş yapan bir işletmeye göre çalışma sermayesi ihtiyacı daha azdır. Tersini ifade eden A, B, C ve E şıkları yanlıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.

  5.
  İşletmenin muhasebe sistemi içerisinde kaydedilen ve sınıflandırılan bilgilerin belirli zaman aralıklarıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan ve bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlara ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "B" Finansal tablolar
  Soru Açıklaması
  6.

  ‘Bir işletmenin kazanç yaratma yeteneği’ şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" Kârlılık
  Soru Açıklaması

  Bir işletmenin kazanç yaratma yeteneğine Kârlılık denir.

  7.

  Ana faaliyetle ilgili gideri oluşturan kısım aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

  Doğru Cevap: "C" Satışların Maliyeti
  Soru Açıklaması

  Ana faaliyetlerin hasılatı oluşturan kalemi satışlar; ana faaliyetle ilgili giderini oluşturan kısmına satışların maliyeti denmektedir. Aradaki fark “Brüt Satış Kârı” olarak ifade edilir.

  8.

  Her yıl faaliyet karının %40’si ile yatırım yapan ve yatırımlardan %25 kar eden işletmenin büyüme hızı kaçtır?

  Doğru Cevap: "B" %10
  Soru Açıklaması

  İşletmenin büyüme hızı=Sermaye karlılığı*Yatırım oranı formülünden yola çıkacak olursak: büyüme hızı=%40*%25 ve büyüme hızı=%10 olur.

  9.
  Kısa vadeli yabancı kaynakların dönen varlıkların yanısıra duran varlıkları da finanse etmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  Doğru Cevap: "C" İşletmede net çalışma sermayesi noksanı oluşur
  Soru Açıklaması
  Kısa vadeli yabancı kaynakların dönen varlıkların yanısıra duran varlıkları da finanse edebilmesi için kısa vadeli yabancı kaynakların dönen varlıklardan büyük olması gerekmektedir. Bu durumda da işletmede net çalışma sermayesi noksanı ortaya çıkar.
  10.

  Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile elde edilen cari oran için belirlenen genel geçer oran 2'dir. Cari oranı 2 olan bir işletmenin net çalışma sermayesinin kısa vadeli yabancı kaynaklara oranı nedir?

  Doğru Cevap: "C" 1
  Soru Açıklaması

  Net çalışma sermayesi = Dönen varlıklar - Kısa vadeli borçlar 

  Olduğu için cari oranı 2 olan bir işletmenin net çalışma sermayesinin kısa vadeli yabancı kaynaklara oranı 1'dir. Doğru cevap C seçeneğindedir. 

  logo
  Finansal Tablolar Analizi
  Deneme Final Sınavları - Deneme 8
  11.
  Bir işletmenin Net Satışları 140.500TL ve Net Kârı 18.200TL ise bu işletmenin Satışların Kârlılığı Oranı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" %12,95
  Soru Açıklaması
  Satışların kârlılığı oranı (net kâr marjı), bir faaliyet döneminde elde edilen dönem net kârının net satışlara oranlanması suretiyle bulunur. Satışların Kârlılığı Oranı = (Net Kâr / Net Satışlar) x 100 = (18.200 / 140.500) x 100 = %12,95
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi karı etkileyen faktörler içerisinde yer almaz?
  Doğru Cevap: "E" İşletme büyüklüğü
  Soru Açıklaması
  Karlılık, işletmenin belli bir dönemde sağlamış olduğu karınn, karın sağlanmasına etki eden faktörlere oranı olarak ifade edilebilir. Kara etki eden faktörler; satışlar, giderler ve maliyetler, varlıkların miktarı ve yapısı, borçlar ile özkaynaklardır
  13.
  Finansal Kaldıraç Derecesi hesaplanırken hangi unsurlar dikkate alınmaktadır?
  Doğru Cevap: "E" Hisse başı kazanç ve faiz ve vergi öncesi kar
  Soru Açıklaması
  Finansal kaldıraç derecesi, hisse başındaki kazançtaki oransal değişimin faiz ve vergi öncesi kardaki oransal değişime oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.
  14.

  I-Yönetim yapısıII-Teknolojik gelişmeye uyumuIII-Finansal yapısıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir işletmenin başarılı olabilmesi veya süreklilik sağlayabilmesi için gereklidir?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması

  Bir işletmenin başarılı olabilmesinin veya sürekliliğinin devamı için işletmeyi üç boyutta analiz etmek gerekir. Bunlar işletmenin yönetim yapısı, teknolojik gelişmeye uyumu ve işletmenin mali (finansal) yapısıdır.

  15.
  Alacak devir hızı 12 olan bir işletmenin ortalama tahsil süresi kaç gündür?
  Doğru Cevap: "C" 30
  Soru Açıklaması
  Alacakların ortalama tahsil süresi= 365/alacak devir hızı ATS= 365/12= 30,4166666666
  16.
  Dönen varlıklar/Kısa vadeli borçlar= 3,75 ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "E" İşletme büyük oranda kısa vadeli finansman yolunu seçmiştir 
  Soru Açıklaması
  Cari oranın birden büyük olmas› beklenir. Cari oran birden büyükse payı oluşturan dönen varlıklar, paydada yer alan kısa vadeli borçlardan fazla demektir. Bu durumda, dönen varlıkların hem bu borçları ödemek için yeterli olduğu hem de net çalışma sermayesi olduğu söylenebilir.
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin parasal durumunu göstererek vadesi gelen borçların, ödenme olanaklarını saptamaya yardım eder?
  Doğru Cevap: "E" Likidite Oranları
  Soru Açıklaması
  Likidite oranları işletmenin parasal durumunu göstererek vadesi gelen borçların, ödenme olanaklarını saptamaya yardım eder.
  18.

  Aşağıdakilerden hangisi satışların karlılığı ile ilgili yapılan analizlerde kullanılan oranlardan birisi değildir?

  Doğru Cevap: "D" Varlık Devir Hızı
  Soru Açıklaması

  Varlık devir hızı varlık karlılığı oranlarından birisi olmaktadır.

  19.

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi finansal analizin kapsamına giren sınıflandırmadır?

  Doğru Cevap: "C" Dinamik Analiz
  Soru Açıklaması

  Yapılan çalışmanın kapsadığı dönemler dikkate alındığında finansal analiz;

  • Statik analiz

  • Dinamik analiz olmak üzere ikiye ayrılır. 

  20.

  Bir firmanın sermaye maliyetinin belirlenmesinde, borcun kaldıraç etkisini en fazla dikkate alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Net gelir yaklaşımı
  Soru Açıklaması

  Net Gelir Yaklaşımı, bir firman›n sermaye maliyetinin belirlenmesinde, borcun kaldıraç etkisini en fazla dikkate alan yaklaşımıdır. Buna göre firma, borç/öz sermaye oranını, diğer bir ifadeyle kaldıraç etkisinden yararlanma derecesini artırarak, ortalama sermaye maliyetini düşürebilir ve piyasa değerini yükseltebilir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler