• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri varlık devir hızının analizinde kullanılmaktadır?

I-Alacak Devir Hızı

II-Bürüt Kar Marjı

III-Hisse Başına Kazanç

IV-Maddi Duran Varlık Devir Hızı

Doğru Cevap: "A" I ve IV
Soru Açıklaması

Varlık devir hızının analizinde faaliyetlerde sıklıkla kullanılan alacak, stok ve maddi duran varlık devir hızları kullanılmaktadır.

2.

İşletmenin ortalama sermaye maliyetinin tüm sermaye yapılandırmalarında aynı olduğunu varsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Net faaliyet geliri yaklaşımı
Soru Açıklaması

Net faaliyet geliri yaklaşımına göre, işletmenin ortalama sermaye maliyeti, tüm sermaye yapılandırmalarında aynıdır. Burada ileri sürülen varsay›m, tüm sermaye yapılandırmalarında ve miktarında kullanılan kapitalizasyon oranının aynı ve sabit olacağıdır.

3.
Bir işletmenin bilançosuna göre Toplam Yabancı Kaynaklar 18.450TL ve Aktif Toplamı 45.000TL ise bu işletmenin Yabancı Kaynak Finansman Oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" %41
Soru Açıklaması
Yabancı Kaynak Finansman Oranı = (Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplamı) x 100 = (18.450 / 45.000) x 100 = % 41
4.

Eğilim yüzdelerine bakıldığında hem stokların hem de ticari borçların artış eğilimi gösterdiği görülmekte, ancak stokların artışı ticari borçların üzerinde olmuş ise bu durumda hatalı yapılan yorum hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" İşletme peşin alımlardan vazgeçmelidir. 
Soru Açıklaması

Eğilim yüzdelerine bakıldığında hem stokların hem de ticari borçların artış eğilimi gösterdiği görülmektedir. Ancak stokların artışı ticari borçların üzerinde olmuştur. Stokların kredili alışından doğan ticari borçlarınartış eğiliminin daha az oluşu, borçların ödenebildiği ve peşin alışların da yapıldığı anlamına gelir. Bu durumda işletme yeni kredili alışlar yapabilir. Peşin alış ise işletmeye istediği zaman, istediği fiyatta, istediği miktarda stok elde etmesine olanak sağlar. Bu durum ele alınan yıllar itibarıyla ve gelecek için finansal durum ve kârlılık bakımından işletme lehine yorumlanabilir. Çünkü işletme hem kendi fonlarını hem de borçlanarak aldığı stok şeklindeki fonları kullanabilmektedir.

5.

Cari oranın normalin çok üstünde olmasının yaratacağı dezavantaj nedir?

Doğru Cevap: "D" Kârlılığın azalacak olması
Soru Açıklaması

Cari oranın çok yüksek olması işletmeye kredi verenlerin lehine olmasına karşın işletme sahip ve yöneticilerinin o kadar lehine değildir. Cari oranın yüksek olması işletmenin cari faaliyetleri için gereksiniminin üzerinde dönen varlığın olduğuna ve dolayısıyla dönen varlıklarda atıllık olduğuna veya dönen varlıklar içinde likiditesi düşük kalemlerin payının yüksek olduğuna işaret eder. Böylece normalin üstünde bir likidite sağlamak için işletmenin kârlılığı üzerinde olumsuz etkiler yaratılabilir. Doğru seçenek D şıkkıdır. 

6.

Finansal analistlere göre en önemli finansal oran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Vergi sonrası öz kaynak karlılığı
Soru Açıklaması

Seçeneklerin hepsi finansal analistler için önemli finansal oranları temsil etmektedir ancak vergi sonrası öz kaynak karlılığı 9 üzerinden 8,1 önem derecesi ile ilk sırada yer almaktadır.

7.
Dönen varlıklar/Kısa vadeli borçlar= 0,75 ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İşletme gereksiz yere atıl dönen varlık bulundurmaktadır
Soru Açıklaması
Cari oranın birden küçük çıkması ise dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılamaya yetmediğini ve işletmenin net çalışma sermayesi noksanı ile karşı karşıya olduğunu gösterir.
8.
Brüt Satışlar 100.000 TL,Net Satışlar 85.000 TL,Faaliyet Kârı 10.000 TL,Satış İnd. 15.000 TL,SMM 60.000 TL,Faaliyet Gid. 15.000 TL,Dönem Kârı 13.000 TL,Olağan Kâr 17.500 TL,Brüt Satış Kârı 25.000 TL,olduğuna göre işletmenin dönem kârı büyüklüğü hangi faaliyetlerin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "D" Ana faaliyet ve süreklilik gösteren yan faaliyet
Soru Açıklaması
Ana faaliyet kârı, süreklilik gösteren yan faaliyetlerden elde edilen kârla artış göstermiş ancak süreklilik göstermeyen yan faaliyetlerden elde edilen zararla düşüş göstermiştir. Dolayısıyla dönem kârı ana faaliyet ve süreklilik gösteren yan faaliyetlerden elde edilen kârla oluşmuştur.
9.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ihtiyacı olan fonları elde etmek için katlandığı maliyet olarak tanımlanabilir?

Doğru Cevap: "B" Sermaye Maliyeti
Soru Açıklaması

Sermaye maliyeti (Devamlı Sermaye), işletmenin ihtiyacı olan fonları elde etmek için katlandığı maliyet olarak tanımlanabilir. Sermaye maliyeti, işletmenin varlıkların finansmanında kullandığı banka kredisi, tahvil, imtiyazlı hisse senedi veya adi hisse senedi gibi çeşitli finansman araçlarının vergiden sonraki maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasıdır.

10.

Bir işletmenin olağanüstü gelir ve kârları ile olağanüstü gider ve zararlarının satışların kârlılığına etkisini açıklayan oran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Dönem Kâr Marjı
Soru Açıklaması

Dönem Kâr Marjı: Bir işletmenin olağanüstü gelir ve kârları ile olağanüstü gider ve zararlarının satışların kârlılığına etkisini açıklar.

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.
İşletmelerin satış tutarları ve satışların zamanla göstermiş olduğu eğilim, alacakların tahsil politikası, stok kontrol politikaları, yöneticilerin becerileri gibi işletme içi faktörler aşağıdakilerden hangisini etkileyebilir?
Doğru Cevap: "A" Nakit Dönüş Süresini
Soru Açıklaması
Nakit dönüş süresini etkileyen bazı faktörler söz konusu olabilir. Bunlardan işletme içi faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir: • İşletmelerin satış tutarları ve satışların zamanla göstermiş olduğu eğilim, • Alacakların tahsil politikası, • Stok kontrol politikaları, • Yöneticilerin becerileri, vd.
12.
Aşağıdakilerden hangisi temel ve genel amaçlı finansal tablodur?
Doğru Cevap: "E" Gelir tablosu
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapıldığında bulunan sonuç özsermaye olur?
Doğru Cevap: "C" Aktif Toplamı-Yabancı Kaynaklar
Soru Açıklaması
Bir işletmenin belli bir andaki aktif toplamı, pasif toplamına eşittir. Aktifler işletmenin sahibi olduğu varlıkları, pasifler bu varlıkların sağlandığı öz ve yabancı kaynakları gösterir. Aktif toplamından yabancı kaynaklar çıkarıldığında kalan, özkaynaklarla sağlanan varlık toplamı yani özsermaye olacaktır. Doğru cevap C şıkkıdır.
14.
Aşağıdakilerden hangisi Brüt Satış Kârını (Zararını) oluşturan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Faaliyet giderleri
Soru Açıklaması
Faaliyet giderleri faaliyet karının hesaplanmasında kullanılır.
15.

I. Oranın genel geçer yeterli kabul ediliği düzey 

II. İşletmenin geçmiş cari oranı

III. Farklı sektörlerdeki benzer firmaların oranları

Bir işletmenin cari oranını değerlendirilirken yukarıdakilerinden hangisi veya hangilerinden yararlanılması önerilir?

Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

Bir işletmenin cari oranını değerlendirilirken genel geçer yeterli kabul edilen oran olan 2 değeri dikkate alınır. Ayrıca işletmenin geçmiş yıllardaki oranlarından ve aynı sektördeki benzer firmaların oranlarından faydalanılır. Doğru cevap D şıkkında yer almaktadır. 

16.

‘Şirket sabit masraflarının şirketin hisse başına kazancı üzerine etkisi’ şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Finansal kaldıraç
Soru Açıklaması

Finansal kaldıraç: Şirket sabit masraflarının şirketin hisse başına kazancı üzerine etkisidir.

17.
Bir firmanın borç miktarı arttırılarak öz sermayenin finansal yapıdaki oranı düşürülmek istenmiştir. Net faaliyet geliri yaklaşımına göre firmanın ortalama sermaye maliyeti, borç/öz sermaye oranı ve öz sermaye maliyeti sırasıyla nasıl değişir?
Doğru Cevap: "A" Değişmez – Artar – Artar
Soru Açıklaması
Net faaliyet yaklaşımına göre firmanın ortalama sermaye maliyeti borçlara bağlı olarak değişmez. Bu sebeple artan borç/ öz sermaye miktarı öz sermaye maliyetini artıracaktır
18.
Cari oranın 1’den küçük olma durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Net çalışma sermayesi noksanı vardır
Soru Açıklaması
Cari oranın 1’den küçük olması dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan küçük olduğu anlamındadır. Böyle bir durumda da işletmede net çalışma sermayesi noksanı oluşacaktır.
19.

Aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisi kısa vadeli borç ödeme gücünün analizinde çok sayıda yıla ait bilgilerin karşılaştırılması için kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Trend analizi
Soru Açıklaması

Kısa vadeli borç ödeme gücünün analizinde ele alınacak kalemler çok sayıda yıla ait ise yani söz konusu kalemlerin uzun zaman içerisinde gösterdikleri eğilimler analiz edilmek istenirse trend (eğilim yüzdeleri) analiz tekniğine göre analiz yapılır.

20.
Aşağıdaki seçeneklerde verilen bölümlerden hangisi Gelir tablosunda yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Satış Öncesi Kârı bölümü
Soru Açıklaması
Gelir tablosu şu bölümlerden oluşmaktadır: Brüt Satış Kârı bölümü, Faaliyet Kârı bölümü, Olağan Kâr bölümü, Dönem Kârı bölümü, Net Dönem kârı bölümü
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler