• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.
Aşağıdakilerden hangisi brüt çalışma sermayesi kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "D" Maddi Duran Varlıklar
Soru Açıklaması
Analiz açısından dönen varlıklar toplamına Brüt Çalışma (işletme) Sermayesi adı verilmektedir.
2.

I-Borç/Öz kaynakII-Cari oranIII-Nakit akımları/Uzun vadeli borcun kısa vadeli ödemeleriKredi birimlerine göre yukarıdaki finansal oranlar en önemliden başlayarak önem derecesine göre sıralandığında sıralama nasıl olur?

Doğru Cevap: "E" I- II-III
Soru Açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren 100 büyük banka ile gerçekleştirilen bir çalışmada 59 adet finansal oranın önem derecesine göre sıralanması istenmiştir. Bankaların %44’ü ankete geçerli cevap vermiştir. Buna göre borç/öz kaynak ilk, cari oran ikinci ve nakit akımları/Uzun vadeli borcun kısa vadeli ödemeleri üçüncü sırada yer almaktadır.

3.

Aşağıda verilen öz kaynak finansman yönteminin seçilmesiyle ilgili bilgiler dikkate alındığında hangisi/hangileri doğru olmaktadır?I-Öz kaynak finansman yönteminin seçilmesiyle işletme herhangi bir sabit ödeme yüküyle karşılaşmazII-Hisse senedi ile kaynak edinimi şirket yönetiminde kontrolün kaybedilmesine neden olabilirIII- Hisse senedi finansman yöntemindeihraç giderleri, borçlanmaya göre daha düşüktür

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

Hisse senedi finansman yönteminde ihraç giderleri, borçlanmaya göre daha yüksektir. Hisse senedi ihracının borçla değişimi olanaklı olmadığı için sermaye birleşiminin akışkanlığı da minimize edilmiş olur.

4.
Aşağıdakilerden hangisi dikey analizdir?
Doğru Cevap: "A" Finansal tablolardaki kalemlerin toplam içindeki yüzdelik paylarının hesaplanarak yorumlanması
Soru Açıklaması
Dikey yüzde analizi ile finansal tablolarda bulunan bir kalemin toplam veya grup içindeki oransal büyüklüğü irdelenir. Bu yöntemle her bir finansal tablo kaleminin bulundu¤u grup toplamı içindeki oransal (yüzde) payı ile finansal tablo toplamı içindeki oransal payı hesaplanır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi gereksinimini belirleyen faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Ortaklık yapısı
Soru Açıklaması
Çalışma sermayesi gereksinimini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlar 112. sayfada belirtilmiştir.
6.

I. Gelir tablosu

II. Nakit bütçesi

III. Bilanço

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri nakit akış tablolarının hazırlanması için gereklidir?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Bilanço ve gelir tablosu nakit akış tablolarının hazırlanmasında gerekli ve önemlidir.

7.
İşletme sermayesi olarak da adlandırılan Net Çalışma Sermayesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Net Çalışma Sermayesi = Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Soru Açıklaması
8.

İşletmenin 2016 yılında Dönen Varlık toplamı 650.000, Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları 525.000 TL ve 2017 yılında Dönen varlık toplamı 1.260.000, Kısa Vadeli Yabancı Kaynak toplamı 1.425.000 TL ise, 2017 yılı Net Çalışma Sermayesi kaç TL dır?  

Doğru Cevap: "B" -165.000
Soru Açıklaması

1.260.000--1.425.000 = -165.000

9.

Aşağıdakilerden hangisi finansal yapı ve yükümlülükleri karşılama yeterliliği ile ilgili oranlar arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Ticari borç devir hızı
Soru Açıklaması

Ticari borç devir hızı bir faaliyet dönemindeki alışların ticari borçlara bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ticari borçların yılda kaç defa ödendiğini gösterir. Bu sebeple, finansal yapı ve yükümlülükleri karşılama yeterliliği ile ilgili oranlar arasında yer alır. Diğer şıklardakiler faaliyet oranları ve likidite oranlarıdır. Doğru cevap D şıkkıdır.

10.
Net gelir yaklaşımına göre firmanın ortalama ağırlıklı sermaye maliyeti, aşağıdaki şıklardan hangisinde verildiği gibi hesaplanabilir?
Doğru Cevap: "C" Firmanın faiz ve vergi öncesi kâr büyüklüğü/Firmanın değeri
Soru Açıklaması
Net gelir yaklaşımına göre firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, firmanın faiz ve vergi öncesi kâr büyüklüğünün, firmanın değerine bölünmesiyle hesaplanır. Doğru cevap “C” şıkkıdır.
logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.
(A) İşletmesi'nin 10.000 liralık kaynak büyüklüğü içinde Öz kaynaklarının büyüklüğü 7.000 liradır. Buna karşılık (B) İşletmesi'nin 10.000 liralık kaynak büyüklüğü içinde Öz kaynaklarının büyüklüğü 3.000 liradır. Sadece kaynak yapıları itibariyle farklılık gösteren bu iki işletmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" (A) İşletmesi daha düşük faiz giderine sahip olacaktır.
Soru Açıklaması
Öz kaynak ağırlıklı çalışan işletmeler, yabancı kaynak ağırlıklı çalışan işletmelere göre daha az faiz yüküne sahip olurlar. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı D şıkkıdır.
12.
Varlıkların kârlılığının analizinde kullanılan oranlardan Varlık Kârlılığı Oranları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Varlık Devir Hızı - Varlıkların Geri Dönme Oranı - Varlıkların Kârlılık Oranı
Soru Açıklaması
Varlıkların kârlılığının analizinde kullanılan oranlardan Varlık Kârlılığı Oranları, Varlık Devir Hızı, Varlıkların Geri Dönme Oranı ve Varlıkların Kârlılık Oranıdır.
13.

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesini etkileyecek unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Özel maliyetler kaleminin büyüklüğü
Soru Açıklaması

Üretim süresi, Üretim girdisi temin etme süresi, Satış hacmi ve Satılan malın birim maliyeti çalışma sermayesini etkileyecek unsurlardır. 264 Özel maliyetler kalemi duran varlıklarda yer alır ve iş yeri tadilatı ve benzeri harcamaların yarattığı değerin kaydedildiği varlık kalemidir. Bu sebeple çalışma sermayesiyle ilgisi yoktur. Cevap E seçeneğidir. 

14.

Nakit akışı analizlerinde, aşağıdakilerden hangisi nakit girişi olarak değerlendirilir?

Doğru Cevap: "C" Aktif Kalemlerdeki Azalışlar
Soru Açıklaması

Aktif kalemlerindeki azalışlar nakit girişi olarak değerlendirilir. Doğru cevap C seçeneğidir.

15.
İşletme, ihtiyaç duyduğu kaynağı, işletmenin ortaklık hakkını satarak ediniyorsa bu tür finansman yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Özkaynak finansman yöntemi
Soru Açıklaması
işletme, ihtiyaç duyduğu kaynağı, işletmenin ortaklık hakkını satarak ediniyorsa buna "Özkaynak finansman yöntemi" denir
16.
Kısa vadeli borç ödeme gücünün analizinde ele alınacak kalemlerin uzun zaman içerisinde gösterdikleri eğilimler analiz edilmek istenirse aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
Doğru Cevap: "B" Trend Analizi
Soru Açıklaması
Kısa vadeli borç ödeme gücünün analizinde ele alınacak kalemler çok sayıda yıla ait ise yani söz konusu kalemlerin uzun zaman içerisinde gösterdikleri eğilimler analiz edilmek istenirse eğilim yüzdeleri analiz tekniğine göre analiz yapılır.
17.
Faaliyet kaldıracı derecesinin hesaplandığı satış miktarı 10.000 birim, birim satış fiyatı 20 TL, birim değişken maliyeti 10 TL, toplam sabit giderleri 50.000 TL olan bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Satışlar %10 düşerse faiz ve vergi öncesi kâr %20 düşer.
Soru Açıklaması
İşletmenin sabit giderlerinden önceki kârı: 10.000 x (20-10) = 100.000 TL’dir. A şıkkı yanlıştır. İşletmenin sabit giderlerden sonraki kârı: [10.000 x (20-10)]-50.000 = 50.000 TL’dir. B şıkkı yanlıştır. İşletmenin faaliyet kaldıracı derecesi: 100.000/50.000= 2’dir. C şıkkı yanlıştır. İşletmenin satışlarındaki %1’lik değişme, işletmenin faiz ve vergi öncesi kârında %2’lik değişime sebep olur, D şıkkı yanlıştır. Satışlar %10 düşerse, faiz ve vergi öncesi kâr %20 düşer, doğru cevap “E şıkkıdır.
18.
Modigliani-Miller yaklaşımında ele alınan kaç adet önerme vardır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
Modigliani-Miller yaklaşımı, belli sayıda varsayım altında MM Önerme I ve MM Önerme II olarak konuyu 2 önermede ele almıştır.
19.

İşletmenin likidite gücünün analiz edilmesinde hangi bilanço grupları karşılaştırılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Soru Açıklaması

İşletmenin likiditesinin ve dolayısıyla kısa vadeli borç ödeme gücünün analiz edilmesinde bilançonun “dönen varlıklar” ve “kısa vadeli yabancı kaynaklar” grupları incelenir ve karşılaştırılır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun faaliyet karı bölümünde raporlanır?
Doğru Cevap: "B" Genel Yönetim Giderleri
Soru Açıklaması
Genel Yönetim Giderleri faaliyet karı bölümünde gösterilir çünkü satışların maliyetine dahil edilemeyen giderlerdir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler