• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.

Serbest nakit akımlarının (SNA) hesaplanması için aşağıdaki öncelikli olarak aşağıdaki kalemlerden hangisine ihtiyaç vardır?

Doğru Cevap: "D" Faaliyet Karı
Soru Açıklaması

Gelecekte beklenen serbest nakit akımları (SNA) şu şekilde hesaplanır:Faaliyet Kârı+ Amortisman Giderleri(-) Vergi= Vergi sonrası faaliyetlerden elde edilen nakit akımları(-) işletmenin varlıklarındaki artış (çalışma sermayesi yatırımları ve sabit sermaye yatırımları)= Serbest Nakit Akımları (SNA).

2.

Aşağıdakilerden hangisi Modigliani-Miller Yaklaşımının 2. Önermesinde yer alan ve hisse senedinden beklenen getirinin hesaplanmasında kullanılan kavramlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Vergi Öncesi Yabancı Kaynak Maliyeti
Soru Açıklaması

MM Yaklaşımının II. Önermesinde, sermaye yapısı içinde finansal kaldıraçtan yararlanan bir firmanın hisse senetlerinden beklenen getirinin, pazar değerleri ile ifade edilen borç/öz sermaye oranının doğrusal bir fonksiyonu olduğunu söylemişlerdir. Burada Ks = Ka + (Ka - Kd) × BORÇ MiKTARI/ÖZ SERMAYE Burada; Ka = Firma Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyet Oranı Kd = Vergi olmadığında Borç Maliyet Oranı şeklinde gösterilir.

3.

İşletmenin Hazır Değerleri: 36.000, Menkul Kıymetleri: 24.000, Kısa Vadeli yabancı Kaynak toplamı:70.000 ise, Nakit Oranı kaç olarak hesaplanır?   

Doğru Cevap: "A" 0,86
Soru Açıklaması

Nakit Oranı = (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Nakit Oranı = (36.000 + 24.000) / (70.000)Nakit Oranı = 60,000 / 70,000 ? 0.86

4.
Aşağıda kısa vadeli borç ödeme gücünün oran analiz tekniğine göre belirlenmesinde verilen bilgilerden hangisine varılamaz?
Doğru Cevap: "B" Nakit oranı, cari oran ve asit test oranına göre daha az duyarlıdır.
Soru Açıklaması
Nakit oranı, işletmenin bir anda satışları durduğu gibi alacakların tahsil edilememesi durumundaki borç ödeme gücünü gösterir. Cari oran ve asit test oranına göre daha duyarlıdır. İşletmenin acil para durumunu yansıtır.
5.
Kaynağın sağlandığı yer ve geri ödeme süresine göre yer alan hesaplar bilançonun hangi bölümünde gösterilir?
Doğru Cevap: "D" Pasif
Soru Açıklaması
6.
Bir işletmenin analiz yapılan dönem için ortalama stokları 27.650 TL ve satışların maliyeti 108.200 TL ise bu işletmenin stok devir hızı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 3,91
Soru Açıklaması
Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Stoklar = 108.200 / 27.650 = 3,91
7.
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde işletme sermaye yapısında borç oranı ne kadar yüksek olursa olsun sermaye maliyetinin değişmeyeceği ileri sürülür?
Doğru Cevap: "B" Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı
Soru Açıklaması
Net faaliyet geliri yaklaşımında işletme sermaye yapısında borç oranı ne kadar yüksek olursa olsun sermaye maliyetinin değişmeyeceği ileri sürülür.
8.
Bir işletmenin faiz ve vergi öncesi kârı 4.320TLve firma değeri 36.000TL ise bu işletmenin net gelir yaklaşımına göre ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" %12
Soru Açıklaması
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti = Faiz ve Vergi Öncesi Kâr / Firma Değeri Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti = 4.320 / 36.000 = 0,12 = %12
9.
Aşağıdakilerden hangisi tahakkuk esasını benimseyen bir işletme için doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İşlemin gerçekleştiği tarih önemlidir
Soru Açıklaması
Tahakkuk esasını benimseyen bir işletme için işlemin gerçekleştiği tarih önemlidir.
10.
I. Hazır DeğerlerII. Menkul KıymetlerIII. Kısa Vadeli Ticari AlacaklarIV. Uzun Vadeli Ticari AlacaklarV. Bir Yıldan Uzun Süre Kullanılacak Arsa, BinalarYukarıda sıralanmış alt gruplardan hangileri Dönen Varlıklar sınıfına girer?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
Bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan varlıklara duran, bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden kısa vade ile kullanılan varlıklara dönen varlıklar denir. I., II. ve III. maddelerde yer alan alt gruplar dönen varlıklara aittir. IV ve V. maddelerde yer alan alt gruplar ise duran varlıklara örnektir.
logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.
Varlıkların kârlılığının analizinde kullanılan oranlardan İkincil Varlık Devir Hızları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Alacak Devir Hızı - Stok Devir Hızı - Maddi Duran Varlık Devir Hızı
Soru Açıklaması
İkincil Varlık Devir Hızları kapsamında Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı ve Maddi Duran Varlık Devir Hızı bulunmaktadır.
12.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "A" Finansal kaldıraç kullanma belli bir borç oranından sonra avantajlı bir durum ortaya çıkarır.
Soru Açıklaması

Finansal kaldıraç kullanma belli bir borç oranından sonra işletmenin riskini kreditörlerin nazarında arttıracağı için dezavantajlı bir durum ortaya çıkarır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üretken kaynaklar için nakit harcama dönemi ile harcamaların nakit olarak tahsiline kadar geçen dönemi ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Nakit dönüş süresi
Soru Açıklaması
Nakit dönüş süresi, işletmenin üretken kaynaklar için nakit harcama dönemi ile harcamaların nakit olarak tahsiline kadar geçen dönemi ifade eder.
14.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe analizleri kapsamında finansal tablolarda yer alan temel faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama faaliyetleri
Soru Açıklaması

Muhasebe analizleri kapsamında finansal tablolarda yer alan temel faaliyetler arasında pazarlama faaliyetleri yer almaz.

15.
Gelir tablolarında faiz ve vergi öncesi kazanç seviyelerine etki eden faktörler, işletmelerin hangi riskleri kapsamında ele alınmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Operasyon riski
Soru Açıklaması
İşletmelerin gelir tablolarında faiz ve vergi öncesi kazanç seviyesine etki eden faktörler, genel yönetim ve teknolojik kararlardan etkilenmektedir. Bu kararlar da direkt olarak işletmelerin operasyon risklerini etkilemektedir.
16.
Net çalışma sermayesi nedir?
Doğru Cevap: "C" Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakları aşan kısmıdır.
Soru Açıklaması
Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakları aşan kısmı Net Çalışma (işletme)Sermayesidir.
17.

Finansal başarısızlığın öngörüsünde kullanılan Altman modeline ve Z puanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

Finansal başarısızlığın öngörüsünde kullanılan önemli bir model Altman’ın çok değişkenli modelidir. Altman modelinde Z puanı ne kadar düşükse iflas olasılığı o kadar yüksektir.

18.
Varlık devir hızı oranının sorunlu olması durumunda sorunun hangi varlığın devir hızı düşüklüğünden kaynaklandığını belirlemek için aşağıdakilerden hangisi geliştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İkincil Varlık Devir Hızları
Soru Açıklaması
İkincil varlık devir hızı oranları, varlık devir hızı oranının sorunlu olması durumunda sorunun hangi varlığın devir hızı düşüklüğünden kaynaklandığını belirlemek için geliştirmiştir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi nakit dönüş süresinin belirlenmesinde göz önünde tutulacak faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Aktif devir hızı
Soru Açıklaması
Nakit dönüş süresi, stokların, alacakların ve borçların sürelerine bağlı olup stok değişim süresi ve alacakların tahsilat süresinin uzamas›yla artmaktadır.
20.
Analizi yapanın durumuna göre finansal analiz nasıl sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "E" İç analiz ve dış analiz
Soru Açıklaması
Analizi yapanın durumuna göre finansal analiz, iç ve dış analiz olarak sınıflandırılır
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler