• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi aktiflerin işletmede ne ölçüde kârlı kullanıldığını tespit amacıyla hesaplanır?
Doğru Cevap: "C" Aktif Kârlılık Oranı
Soru Açıklaması
Bu oran aktiflerin işletmede ne ölçüde kârlı kullanıldığını tespit amacıyla hesaplanır. Formülü: Aktif (Yatırım) Kârlılık Oranı = Dönem Kârı / Aktif Toplamı
2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, işletmelerin sermaye kararlarını analizi için kullandığı temel yaklaşımlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Aktifler-Pasifler Yaklaşımı
Soru Açıklaması
İşletmelerin sermaye kararlarını analizi için kullandığı temel yaklaşımlar; Net Gelir Yaklaşımı, Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı, Geleneksel Yaklaşım ve Modigliani-Miller Yaklaşımıdır.
3.
Bir işletmenin net satışları 7500TL, toplam kısa vadeli ticari alacakları 3000TL ise işletmenin alacak devir hızı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 2,5
Soru Açıklaması
Alacakların Devir Hızı = Net Satışlar/ Toplam Kısa Vadeli Ticari Alacaklar formülüne göre, Alacakların Devir Hızı = 7500/3000 = 2,5 sonucu bulunur.
4.
Dönen varlıklar toplamı finansal analiz bakış açısıyla nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "B" Brüt çalışma sermayesi 
Soru Açıklaması
Analiz açısından dönen varlıklar toplamına Brüt Çalışma (işletme) Sermayesi adı verilmektedir.
5.

I. Riski artırır

II. Verimliliği azaltır

III. Kârlılığı artırır

Çalışma sermayesinin fazla olması yukarıdaki durumlardan hangisi veya hangilerine yol açmaktadır? 

Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması

Çalışma sermayesinin yetersizliği gibi aşırı çalışma sermayesi de işletmenin kârlılığı ve verimliliğini olumsuz etkiler. Bu durumda yalnız II, yani verimliliğin azalması seçilmelidir. Doğru cevap B seçeneğidir. 

6.
“İşletmeye eklenen veya işletmeden çekilen değerler (sermaye hareketleri) hariç olmak üzere, hasılat temini amacıyla varlıklarda meydana gelen azalmalar veya borçlardaki artışlar.” olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Giderler
Soru Açıklaması
Giderler, işletmeye eklenen veya işletmeden çekilen değerler (sermaye hareketleri) hariç olmak üzere, hasılat temini amacıyla varlıklarda meydana gelen azalmalar veya borçlardaki artışlar olarak tanımlanmaktadır.
7.

Aşağıdakilerden hangisi finansal oranlar ve finansal analizin kullanıcıları ve kullanım amaçları arasında değildir?

Doğru Cevap: "D" Bireysel tüketiciler
Soru Açıklaması

Bireysel tüketiciler finansal oranlar ve finansal analizin kullanıcıları arasında gösterilemez.

8.
Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunu oluşturan bölümlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Özkaynaklar Bölümü
Soru Açıklaması
İşletmenin belirli bir dönemdeki faaliyet sonuçlarını gösteren tablo gelir tablosudur. Gelir tablosu şu bölümlerden oluşmaktadır: Brüt Satış Kârı bölümü, Faaliyet Kârı bölümü, Olağan Kâr bölümü, Dönem Kârı bölümü, Net Dönem Kârı bölümü. Gelir tablosunun ilk iki bölümü ana faaliyet sonuçlarına ilişkin detayları içermekte, üçüncü ve dördüncü bölümler yan faaliyetlere ilişkin sonuçları raporlamaktadır. Net dönem kârı bölümünde ise vergi karşılıkları yer almaktadır.
9.
İşletmenin bilanço tarihindeki ödenmiş sermayesi ile işletme faaliyetleri sonucu oluşup çeşitli adlar altında işletmede bırakılan kârlar ile dönem net kârı veya zararı bilançonun hangi grubu içinde gösterilir?
Doğru Cevap: "C" Özkaynaklar
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin olağanüstü gelir ve kârları ile olağanüstü gider ve zararlarının satışların kârlılığına etkisini açıklar?

Doğru Cevap: "C" Dönem Kar Marjı
Soru Açıklaması

Dönem kâr marjı bir işletmenin olağanüstü gelir ve kârları ile olağanüstü gider ve zararlarının satışların kârlılığına etkisini açıklar. Kârı olumsuz ya da olumlu etkilemesi süreklilik göstermeyeceği göz önünde bulundurularak yorumlanır.

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.

Aşağıdakilerden hangisi hazır değerler, menkul kıymetler ve alacaklar toplamının kısa vadeli yabancı kaynaklara oranlanmasıyla bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Likidite oranı 
Soru Açıklaması

Likidite oranı, her bir liralık nakitle ödenecek kısa vadeli borca karşın parayahızla çevrilebilen likit dönen varlık büyüklüğünü gösterir ve aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Bu oran ayrıca aşağıdaki formül aracılığıyla da hesaplanabilir:

12.

Aşağıdakilerden hangisi satışların karlılık oranlarının yüksek ya da düşük çıkmasını etkileyen faktörlerden birisi olarak değerlendirilemez?

Doğru Cevap: "E" Ekonomik Eğilimler
Soru Açıklaması
13.
İşletmelerde kullanılan uzun vadeli kaynakların miktarı ve birleşenlerinin durumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sermaye yapısı
Soru Açıklaması
Sermaye yapısı kısaca, işletmelerde kullanılan uzun vadeli kaynakların miktarı ve birleşenlerinin durumudur.
14.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri finansal başarısızlık tahmininde kullanılan en önemleri oranlardandır?I-Nakit Akımı/Toplam BorçII-Toplam Aktif/Net KarIII-Toplam Aktif/Toplam Borç

Doğru Cevap: "D" Yalnız I
Soru Açıklaması

Aşağıdaki üç oranın finansal başarısızlık tahmininde en önemli oranlar (önem sırasına göre) olduğu belirtilmiştir:-Nakit akımı / Toplam borç-Net kâr / Toplam aktif (aktif kârlılığı)-Toplam borç / Toplam aktif (borç oranı).

15.

Aşağıdaki finansman kaynaklarından hangisi işletmenin orta ve uzun vadeli makine ekipman borcuna ilişkindir?

Doğru Cevap: "C" Franchising
Soru Açıklaması

Seçeneklerin hepsinde işletmenin finansman kaynaklarına konu olabilecek kalemler mevcuttur. Franchising şirketin orta ve uzun vadeli ekipman borcuna ilişkin iken, diğer seçenekler farklı borçlanma kaynaklarını temsil etmektedirler.  

16.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir anda satışları durduğu gibi alacakların tahsil edilememesi durumundaki borç ödeme gücünü gösterir?
Doğru Cevap: "B" Nakit Oranı
Soru Açıklaması
Nakit oranı, işletmenin bir anda satışları durduğu gibi alacakların tahsil edilememesi durumundaki borç ödeme gücünü gösterir.
17.
Brüt Satışlar 100.000 TL,Net Satışlar 85.000 TL,Faaliyet Kârı 10.000 TL,Satış İnd. 15.000 TL,SMM 60.000 TL,Faaliyet Gid. 15.000 TL,Dönem Kârı 13.000 TL,Olağan Kâr 17.500 TL,Brüt Satış Kârı 25.000 TL,olduğuna göre işletme süreklilik göstermeyen yan faaliyetlerinden kaç lira kâr/zarar elde etmiştir?
Doğru Cevap: "C" 4.500 TL zarar
Soru Açıklaması
Dönem kârı bölümü süreklilik göstermeyen yan faaliyet unsurlarını içermektedir. 13.000 Tl olan dönem kârı, 17.500 TL olan olağan kârdan düşük olduğundan süreklilik göstermeyen faaliyetlerden 4.500 TL zarar edilmiştir.
18.
Karlılık analizi sonucu elde edilen bilgiler aşağıdaki amaçlar ve sorulardan hangisinin yanıtını bulmaya yönelik olarak kullanılmaz?
Doğru Cevap: "D" Ortaklara dağıtılacak kar payının belirlenmesi
Soru Açıklaması
Karlılık analizi sonucu elde edilen bilgiler aşağıdaki amaçlar ve soruların yanıtlarını bulmaya yönelik olarak kullanılır: İşletme yöneticilerinin başarılarının değerlendirilmesi, Varlıkların verimli ve etkin kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, İşletmenin kaynak yapısının karlılığa nasıl bir etki yaptığı ve bunlara bağlı olarak firma değerinin gelecekte nasıl bir ivme kazanacağının tespiti ve hisse senetlerinin değerinin tahmin edilmesi.
19.
I. Yönetim yapısı, II. Teknolojik gelişmeye uyum, III. İşletmenin mali (finansal) yapısı Bir işletmenin başarılı olabilmesinin veya sürekliliğinin devamı için işletmeyi yukarıda verilenlerin hangisine göre analiz etmek gerekir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması
Bir işletmenin başarılı olabilmesinin veya sürekliliğinin devamı için işletmeyi üç boyutta analiz etmek gerekir. Bunlar işletmenin yönetim yapısı, teknolojik gelişmeye uyumu ve işletmenin mali (finansal) yapısıdır.
20.
Bir işletmenin dönen varlıkları 5000TL, kısa vadeli kaynakları 2500TL ise işletmenin cari oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 2
Soru Açıklaması
Cari Oran= Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Kaynaklar formülüne göre, Cari Oran= 5000/ 2500= 2 sonucu bulunur.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler