• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.

I-Varsayımlarının gerçekçi olmamasıII-İflas maliyetinin olduğunun varsayılmasıIII-Vergisiz piyasa düşüncesiIV-Bilgiye ulaşımın eşit ve maliyetsiz olmasıYukarıdakilerden hangileri Modigliani-Miller yaklaşımına yöneltilen eleştirilerdendir?

Doğru Cevap: "D" I, III, IV
Soru Açıklaması

MM Yaklaşımının aldığı eleştirilerin başında, dayandığı varsayımlar gerçekçi bir nitelik taşımadığı gelmektedir. İflas maliyetinin olmadığı varsayımı, firmaların ölümsüzlüğünü ve aktiflerin hep aynı değerden işlem göreceğini ifade eder. Bu da pratik hayatta olanaksızdır. Vergisiz piyasa düşüncesi de pek kabul edilemez. Firma ile bireyin aynı maliyette borçlanacağı,  bu nedenle arbitrajın oluşmasının olanaksızlığı belirtilmiştir. Borçlanma maliyetinin birey ve büyük firmalar için aynı olması gerçekçi değildir. Yatırımcının homojen, aynı risk grubunda olması da kabul edilmesi zor bir varsayımdır. Piyasada asimetrik bilgi, yani bilgiye herkesin eşit ve maliyetsiz ulaşması da gerçekçi değildir.

2.
I. Satışların Maliyeti II. Faaliyet Giderleri III. Stok Takibi IV. VergilerYukarıdaki maddelerde belirtilen kavramlardan hangisi ya da hangileri satışların kârlılığı oranının yüksek ya da düşük çıkmasını etkileyen faktörler arasındadır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
Satışların kârlılığı oranının yüksek ya da düşük çıkmasını aşağıdaki faktörlere bağlayabiliriz: • Satışların maliyeti • Faaliyet giderleri • Finansman giderleri • Olağandışı giderler • Vergiler
3.
Kısa vadeli borç ödeme gücünün yatay analiz tekniği ile analiz edilmesinde aşağıdaki hangi gruplar arasındaki ilişki öncelikle ele alınır?
Doğru Cevap: "A" Dönen varlıklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklar
Soru Açıklaması
Bir işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğine (yatay analiz) göre analiz edildiğinde dönen varlıklar ve kısa vadeli borçların zaman içinde göstermiş olduğu değişimler ele alınır.
4.
Sabit faaliyet giderlerinden kaynaklanan faaliyet kaldıracının rakamsal ölçümüne faaliyet kaldıraç derecesi (FALKD) denir. Bir işletmenin faaliyet kaldıraç derecesinin 2 olması ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin satışlarında meydana gelecek %1’lik artış ile işletmenin faiz ve vergi öncesindeki karı %2 artar
Soru Açıklaması
Bir işletmenin faaliyet kaldıraç derecesinin 2 olması durumunda, işletmenin satışlarında meydana gelecek %1’lik artış ile işletmenin faiz ve vergi öncesindeki karı %2 artar.
5.
Aşağıdakilerden hangisi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için isteğe göre hazırlanmış raporları talep etme durumunda olmayan kullanıcıların gereksinimlerini karşılamaya yönelik tablolardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Gelir Tablosu
Soru Açıklaması
Genel amaçlı finansal tablolar, özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için isteğe göre hazırlanmış raporları talep etme durumunda olmayan kullanıcıların gereksinimlerini karşılamaya yönelik tablolardır. Gelir tablosu genel amaçlı finansal tablodur, doğru cevap A şıkkıdır. B, C, D ve E şıklarında yer alan finansal tablolar özel amaçlı finansal tablolardır.
6.

‘Geleceğe dönük finansal öngörülerin ve finansal planlamanın gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan tahmini finansal tablolardır’ şeklinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Proforma finansal tablosu: Geleceğe dönük finansal öngörülerin ve finansal planlamanın gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan tahmini finansal tablolardır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi kâra etki eden faktörler arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: "C" Ortaklık yapısı
Soru Açıklaması

Ortaklık yapısı kâra etki eden faktörler arasında değildir. Kâra etki eden faktörler: Satışlar, Maliyetler, Özkaynaklar, Borçlar, varlıkların miktarı ve yapısı ve giderlerdir.

8.

Üretim sektöründe faaliyet gösteren bir işletme her yıl faaliyet kârının % 30’u ile yatırım yapmakta yatırımlardan %20 faaliyet kârı elde eden işletmenin büyüme hızı nedir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

Büyüme hızı = Sermaye kârlılığı × Yatırım oranı Büyüme hızı = % 20 x %30 = %6.

9.
Bir işletme borçlanarak kaldıraç etkisiyle sermaye maliyetini düşürmek istiyorsa, bu işletmenin bu planında başarılı olması açısından aşağıdakilerden hangisi olumsuz etki yapar?
Doğru Cevap: "B" Borç maliyetinin artması.
Soru Açıklaması
İşletmenin amacı kaldıraç etkisiyle sermaye maliyetini düşürmek olduğundan dolayı borç maliyetinin artması finansal yapıdaki maliyeti arttırarak olumsuz bir etkide bulunacaktır
10.

Aşağıdaki verilen değişkenlerden hangisinin temel ölçüm alanı borçluluktur?

Doğru Cevap: "C" Finansal kaldıraç derecesi
Soru Açıklaması

Verilen finansal oranlardan yalnızca finansal kaldıraç derecesinin temel ölçüm alanı borçluluk iken diğerlerinin ölçüm alanı likiditedir.

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.

Finansal öngörünün adımları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

Doğru Cevap: "C" Gelir ve giderlerin öngörülmesi-Yatırımların öngörülmesi-Zorunlu Nakit ihtiyacının belirlenmesi
Soru Açıklaması

Finansal öngörü ilk olarak planlanan dönem için işletmenin satış gelir ve giderlerinin öngörülmesi ile başlar. Daha sonra tahmin edilen satışların gerçekleşmesi için gerekli varlık yatırımları öngörülür. Son olarak ise planlanan dönem için işletmenin zorunlu nakit ihtiyacı belirlenir. 

12.

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda faaliyet karı/zararı gösterilirken ihtiyaç duyulan kalemlerden birisidir?

Doğru Cevap: "D" Bürüt Satış Karı/Zararı
Soru Açıklaması

Faaliyet karı/zararı net satışlardan satışların maliyetinin düşülmesiyle elde edilen bürüt satış karından sonrasında faaliyet giderlerinin çıkartılmasıyla bulunur.

13.
Geleneksel yaklaşım yöntemine göre firma, optimal sermaye yapısına ulaştıktan sonra borçlanmaya devam ederse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" Firmanın sermaye yapısı riskli hâle gelir
Soru Açıklaması
Geleneksel yaklaşım yöntemine göre firma, optimal sermaye yapısına ulaştıktan sonra borçlanmaya devam ederse Firmanın sermaye yapısı riskli hâle gelir.
14.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çalışma sermayesi gereksinimini belirleyen faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Stok bağımlılık oranı hesaplamaları
Soru Açıklaması
Çalışma sermayesi gereksinimini belirleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlar işletme faaliyetinin niteliği, karakteri, üretim sistemi, satılacak mallarda tedarik süresi, satış hacmi, stokların devir hızı, kullanılan teknoloji, konjonktür hareketleri gibi faktörlerdir. Stok bağımlılık oranı hesaplamaları gibi hesaplamalar Oran analizi kavramları arasında yer alır.
15.
Aşağıdakilerden hangisine göre firmanın değeri, sermaye yapısının tamamı borç olduğu zaman maksimuma ulaşmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Net Gelir Yaklaşımı
Soru Açıklaması
Net gelir yaklaşımına göre firmanın değeri, sermaye yapısının tamamı borç olduğu zaman maksimuma ulaşmaktadır.
16.
Bir işletmenin gelir tablosuna göre Brüt Satış Kârı 28.620TL, Net Satışları 136.660TL ise bu işletmenin Brüt Kâr Marjı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" %20,94
Soru Açıklaması
Brüt Kâr Marjı = (Brüt Satış Kârı / Net Satışlar) x 100 = (28.620 / 136.660) x 100 = %20,94 Bu oran, net satışların yüzde kaçı oranında brüt satış kârı elde edildiğini gösterir.
17.

Aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap planında kiracı açısından finansal kiralama işleminde kullanılan hesaplardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İştiraklere borçlar
Soru Açıklaması

İştiraklere borçlar finansal kiralama işleminde kullanılan hesaplardan biri değildir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi finansal başarısızlığı öngören bir modelin kullanım amaçları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

Finansal başarısızlığı öngören bir modelin kullanım amaçları arasında işletme büyümesinin tahmin edilmesi yer almaz.

19.
Modigliani-Miller yaklaşımı için seçeneklerde belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Modigliani-Miller, işletmelerin kaldıraç düzeyinin sermaye maliyeti ve özsermaye maliyeti üzerindeki etkisini araştırmıştır.
Soru Açıklaması
Modigliani-Miller yaklaşımı geleneksel yaklaşıma karşı çıkar. Firmaların piyasa değerinin borçlanma maliyeti ve özkaynak maliyetinin karşılıklı etkileşimi sonucu aynı kalacağını savunur. Modigliani-Miler Yaklaşımı, Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı ile benzerdir. MM yaklaşımı, belli sayıda varsayım altında MM Önerme I ve MM Önerme II olarak 2 ana yaklaşımda bulunur.
20.

İşletme sahip ve ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki haklarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Özkaynaklar
Soru Açıklaması

Özkaynaklar: İşletme sahip ve ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki haklarını ifade eder.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok