• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.

İşletme değerlemesinde en çok kabul gören yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İndirgenmiş nakit akımları yöntemi
Soru Açıklaması

İşletme değerlemesinde en çok kabul gören yöntem indirgenmiş nakit akımları yöntemidir.

2.

‘Finansal nitelikteki işlemlerin nakit işlemlerin gerçekleştiği tarihte değil de işlemin gerçekleştiği tarihte kayda alınması’ şeklinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tahakkuk esası
Soru Açıklaması

Tahakkuk esası: Finansal nitelikteki işlemlerin nakit işlemlerin gerçekleştiği tarihte değil de işlemin gerçekleştiği tarihte kayda alınmasıdır.

3.
Dönen varlık unsurları ve kısa vadeli borçlar arasında ilişki kurulurken, dönen varlık grubundan dikkate alınacak kalemlerin özelliklerine göre en yaygın kullanılanlardan biri olan ve dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle hesaplanan oran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cari oran
Soru Açıklaması
Cari oran belirli bir anda mevcut kısa vadeli yabancı kaynakları karşılayabilecek dönen varlıklara yönelik statik bir ölçüdür. Dönen varllıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile hesaplanır. Cari oranın birden büyük olması beklenir.
4.
 • Geçmiş olaylardan kaynaklanan olası yükümlülükler olduklarından dolayı ------- borç olarak muhasebeleştirilemezler.Yukarıda verilen bilgi doğrultusunda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 • Doğru Cevap: "D" Koşullu borçlar
  Soru Açıklaması

  Koşullu borçlar (veya şarta bağlı borçlar) borç olarak muhasebeleştirilmezler çünkü bunlar geçmiş olaylardan kaynaklanan olası yükümlülüklerdir.

  5.

  Seçeneklerden hangisi "Çalışma Sermayesi Gereksinimini Belirleyen Faktörler" arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "E" Siyasi Hareketler
  Soru Açıklaması

  Çalışma Sermayesi Gereksinimini Belirleyen Faktörler

  İşletme Faaliyetinin Niteliği, Karakteri

  Üretim Süresi, Satılacak Mallarda Tedarik Süresi

  Satış Hacmi

  Satın Alma ve Satış Koşulları

  Stokların Devir Hızı

  Alacakların Devir Hızı

  Konjonktür Hareketleri

  Satışların Mevsimlik Oluşu veya Tüm Yıla Düzenli Dağılımı

  Kullanılan Teknoloji

  6.
  İşletmelerin sermaye kararlarının analizinde kullanılan «Net gelir yaklaşımına» göre borçlanma maliyeti ile özsermaye maliyeti arasındaki ilişki aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  Doğru Cevap: "D" Borçlanma maliyeti sürekli olarak özsermaye maliyetinden düşük olacaktır
  Soru Açıklaması
  Net gelir yaklaşımına göre borçlanma maliyeti sürekli olarak özsermaye maliyetinden düşük olacaktır.
  7.

  Aşağıdaki finansal oranlardan hangisinin temel ölçüm alanı likiditedir?

  Doğru Cevap: "A" Cari oran
  Soru Açıklaması

  Verilen finansal oranlardan yalnızca cari oranın temel ölçüm alanı likidite iken diğerlerinin ölçüm alanı borçluluktur.

  8.

  "Bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneği  .....  potansiyeli değil,  .....  yaratma yeteneğidir."

  Yukarıdaki cümledeki boşlukları doğru sırayla dolduran kavramlar aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "E" kâr - nakit
  Soru Açıklaması

  Bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneği kâr potansiyeli değil, nakit yaratma yeteneğidir. Doğru cevap E seçeneğidir.

  9.
  Aşağıdaki kısa vadeli borç kalemlerinde hangisi aktife stok girişi sağlarken vadeleri geldiğinde aktiften nakit çıkışına sebep olmaktadır?
  Doğru Cevap: "D" Kredili olarak ticari mal alımı
  Soru Açıklaması
  10.

  X bir firmanın faiz ve vergi öncesi karı 50,000 tl, finansman giderleri 10,000 tl ve vergi oranı ise %20 iken net karı kaçtır?

  Doğru Cevap: "D" 32,000
  Soru Açıklaması

  NET KÂR = (FAİZ VE VERGİ ÖNCESİ KÂR - FİNANSMAN GİDERLERİ) ×(1-VERGİ ORANI) formülünden yararlanacak olursak: Net kar= (50,000-10,000) ×(1-0,20)= 32,000

  logo
  Finansal Tablolar Analizi
  Deneme Final Sınavları - Deneme 2
  11.
  Kısa vadeli borç ödeme gücünün analizinde ele alınacak kalemler çok sayıda yıla ait ise hangi teknik kullanılarak belirlenir?
  Doğru Cevap: "E" Eğilim yüzdeleri analizi tekniği
  Soru Açıklaması
  Kısa vadeli boç ödeme gücünün analizinde ele alınacak kalemler çok yıla ait ise başka bir deyişle; sözkonusu kalemlerin uzun zaman içerisinde gösterdikleri eğilimler analiz edilmek istenirse eğilim yüzdeleri analiz tekniği kullanılır.
  12.
  Aşağıda çalışma sermayesi için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "A" Işletmenin uzun vadeli borç ödeme gücünün analizinde çalışma sermayesinin büyüklüğü ele alınır.
  Soru Açıklaması
  İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünün analiz edilmesinde öncelikle çalışma sermayesi büyüklüğü ele alınır. Bu nedenle özellikle bilançonun “dönen varlıklar” ve “kısa vadeli yabancı kaynaklar” grupları incelenir. Hem çalışma sermayesinin yeterliliği hem de kısa vadeli borçların ödenebilirliğinin ortaya koyulabilmesi için analiz teknikleri uygulanarak işletmenin likiditesi ve dolayısıyla kısa vadeli gücünün yeterliliği analiz edilir ve yapılan analizlere bağlı olarak gelecekteki durumu ve gelişimi tahmin edilmeye çalışılır.
  13.

  Negatif nakit dönüş süresine aşağıdaki sektörlerden hangisinde rastlanabilir?

  Doğru Cevap: "E" Perakende Satış Sektöründe 
  Soru Açıklaması

  Üretim yapan işletmelerle karşılaştırıldığında genellikle ticaret işletmelerinde negatif nakit dönüş süresine daha fazla rastlanır. Bunun temel nedeni, söz konusu işletmelerin daha ufak miktarlarda, hızlı sürümü olan stoklara sahip olmaları ve genellikle nakit satış yapmalarıdır. Negatif nakit dönüş süresi daha ziyade ülkemizde hızlı tüketim malları sektöründe çalışan büyük market zincirlerinde görülen bir durumdur. Yüklü miktarlarda ve vadeli mal alan işletmelerin düşük stok tutma süresi ve nakit ağırlıklı satış yapmaları neticesinde bu durum oluşmaktadır.

  14.

  Yıllık faaliyet raporlarında en çok yer verilen oran aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Hisse başına düşen kar
  Soru Açıklaması

  Söz konusu oranlardan hisse başına düşen kar, raporların %100’ünde yer almaktadır.

  15.
  HBKHSve HBKB’nin birbirine eşit olduğu noktaya ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "E" Borç (Tahvil) ve Hisse Senedi finansman yöntemi tercihi farksızlık (Başabaş Noktası) noktası
  Soru Açıklaması
  HBKHS ve HBKB’nin birbirine eşit olduğu nokta, Borç (Tahvil) ve Hisse Senedi finansman yöntemi tercihi farksızlık (Başa baş Noktası) noktasıdır.
  16.

  Aşağıdakilerden hangisi nakit dönüş süresini etkileyen şirket içi faktörlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Satılan ürüne yönelik piyasa talebi
  Soru Açıklaması

  Piyasa talebi işletme tarafından kontrol edilemez. Diğer tüm şıklardaki unsurlar ise şirket içi faktörlerdir. Doğru cevap E seçeneğidir. 

  17.

  I. Dönen varlıklar

  II. Duran varlıklar

  III. Kısa vadeli borçlar

  Nakit dönüş süresi yukarıdakilerden hangisine veya hangilerine odaklanarak işletme likiditesinin önemini gösterir?

  Doğru Cevap: "D" I ve III
  Soru Açıklaması

  Nakit dönüş süresi, kısa vadeli borçlar ve dönen varlıklar üzerinde odaklanarak, işletme likiditesinin önemini gösterir.

  18.
  İşletmelerin stratejilerini belirlerken aldıkları finansman kararları ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" Finansman kararları, işletme stratejilerini sürekli etkileyecek olan kararlardır.
  Soru Açıklaması
  Finansman kararları kesin ve bir defa alınan kararlar olarak düşünülmese de bir defada alınan ancak işletme stratejilerini sürekli etkileyecek olan kararlardır. Zaman zaman finansman kararları ile ilgili revizyona gidilebilir ancak yılda bir alınmaz. Finansman kararları alınırken finansal esneklik değerlendirilmelidir. Finansman kararları işletmelerin gelecekte alacakları kararları doğrudan etkiler.
  19.

  Aşağıdakilerden hangisi geleceğe dönük finansal öngörülerin ve finansal planlamanın gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan tahmini finansal tablolardır?

  Doğru Cevap: "E" Proforma Finansal Tablolar
  Soru Açıklaması

  Proforma finansal tablolar, geleceğe dönük finansal öngörülerin ve finansal planlamanın gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan tahmini finansal tablolardır.

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin nakit ihtiyacını doğrudan belirleyen faktörlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "C" İşletmenin satış miktarı
  Soru Açıklaması

  İşletmenin satışları kredili de olabileceği için yüksek satış miktarı doğrudan yüksek nakit girişi demek değildir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok