• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.

Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan eksik olan kısmı ne olarak adlandırılmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Net Çalışma Sermayesi Noksanı
Soru Açıklaması

Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan eksik olan kısmı Net Çalışma (İşletme) Sermayesi Noksanı olarak adlandırılmaktadır

2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dönen varlıklara örnektir?
Doğru Cevap: "C" Hazır değerler
Soru Açıklaması
Tesisler, arazi ve arsalar, gelecek yıllara ait giderler ve vadeleri bir yılın üzerinde olan alacaklar duran varlıklar içerisinde yer alırken; hazır değerler dönen varlıklar arasında yer alır.
3.
Bir işletmenin faaliyet kaldıracı derecesinin 7,2 olması durumunda bu sonucun anlamını aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olarak ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" İşletmenin satışlarındaki %1'lik bir değişme, işletmenin faiz ve vergi öncesi kârında %7,2’lik bir değişme meydana getirecektir
Soru Açıklaması
Faaliyet kaldıracı derecesi satışlardaki yüzdelik değişmenin faaliyet kârında (vergi ve faizden önceki karda) yüzde olarak ne kadar değişmeye yol açtığını belirlemeye yönelik önemli bir işletme riski göstergesidir.
4.

Net faaliyet geliri yaklaşımı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?I- Net faaliyet geliri yaklaşımına göre, işletmenin ortalama sermaye maliyeti, tüm sermaye yapılandırmalarında aynıdır.II- İşletme düşük maliyetle borçlanma olanağı sağlamış olsa da firmanın öz sermaye maliyetinin artacağı varsayımı nedeniyle firmanın ortalama sermaye maliyeti değişmeyecektir.III- Firmanın sermaye yapısındaki borç miktarı ve öz sermaye miktarının değişimlerinin ortalama sermaye maliyeti üzerinde artı veya eksi bir etki yaratacağı varsayılır.

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

Firmanın sermaye yapısındaki borç miktarı ve öz sermaye miktarının değişimlerinin ortalama sermaye maliyeti üzerinde artı veya eksi bir etki yaratmayacağı varsayıldığından, her türlü sermaye yapısı firma için optimaldir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi finansal öngörünün son adımında yer alır?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

Finansal öngörünün son adımında işletmenin zorunlu nakit ihtiyacının belirlenmesi yer almaktadır.

6.
Brüt Satışlar 100.000 TL,Net Satışlar 85.000 TL,Faaliyet Karı 10.000 TL,Satış İnd. 15.000 TL,SMM 60.000 TL,Faaliyet Gid. 15.000 TL,Dönem Kârı 13.000 TL,Olağan Kâr 17.500 TL,Brüt Satış Kârı 25.000 TL,olduğuna göre işletme süreklilik gösteren yan faaliyetlerinden kaç lira kâr/zarar elde etmiştir?
Doğru Cevap: "B" 7.500 TL kâr
Soru Açıklaması
Olağan kâr bölümü süreklilik gösteren yan faaliyet unsurlarını içermektedir. 17.500 TL olan olağan kâr, faaliyet kârının 7.500 TL üzerindedir. Dolayısıyla süreklilik gösteren yan faaliyet kârı 7.500 TL'dir.
7.
Faiz ve vergi öncesi kazancı 200.000 TL finansman giderleri 100.000 TL olan bir işletmenin finansal kaldıraç derecesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması
Faaliyet kaldıraç derecesi : 200.000/(200.000-100.000)=2. Doğru cevap “C” şıkkıdır.
8.
Kısa vadeli borçların geri ödenmesinde; stokların ve alacakların hariç tutulması halinde borç ödeme gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nakit oranı 
Soru Açıklaması
Nakit oran›, nakit ve nakit benzeri varlıklardan oluşan hazır değerler ile geçici yatır›m amacıyla alınan ve her an pazarlanabilir menkul kıymetlerin kısa vadeli borçları ne ölçüde karşıladığını gösteren bir orandır.
9.

Alacak devir hızı 3 olan bir işletmenin satışlarında müşterilerine tanıdığı ortalama vade 3 aydır. Bu işletmenin alacaklarının ortalama tahsil süresinden sapma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İşletme 30 gün geç tahsil etmektedir
Soru Açıklaması

Alacak devir hızı 3 olan bir işletmenin alacaklarını tahsil süresi 360/3=120 gündür. Fakat işletme normalde müşterilerine 3x30=90 gün vade tanımaktadır. İşletme alacaklarını 120-90=30 gün geç tahsil edebilmektedir. Doğru cevap B şıkkıdır. 

10.
Aşağıdakilerden hangisine göre Brüt Satış Kârı hesaplanır?
Doğru Cevap: "A" Brüt Satış Kârı = Net Satışlar - Satışların Maliyeti
Soru Açıklaması
Ana faaliyetlerin hasılatı oluşturan kalemi satışlar; ana faaliyetle ilgili giderini oluşturan kısmına satışların maliyeti denmektedir. Aradaki fark “Brüt Satış Kârı” olarak ifade edilir.
logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
11.
Bir işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarının sadece dönen varlıkların finansmanında kullanıldığını aşağıdakilerden hangisi göstermektedir?
Doğru Cevap: "C" Dönen varlık toplamının kısa vadeli yabancı kaynak toplamından fazla ise
Soru Açıklaması
sorunun cevabı kitapta yok
12.
Bir işletmenin cari oranı 1,5 ve asit test oranı 0,5 ise, bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" İşletme kısa vadeli borç ödeme bakımından stoklara aşırı derecede bağımlıdır
Soru Açıklaması
Cari oranın birden büyük olması beklenir. Cari oran birden büyükse payı oluşturan dönen varlıklar, paydada yer alan kısa vadeli borçlardan fazla demektir. Bu durumda, dönen varlıkların hem bu borçları ödemek için yeterli olduğu hem de net çalışma sermayesi olduğu söylenebilir. Likidite oranının genelde 1 olması yeterli kabul edilmektedir. Oranın 1 olması, işletmenin kısa vadeli borçlarının tamamının nakit ve süratle paraya çevrilebilir değerlerle karşılanabileceğini gösterir.
13.

İşletme, sermaye kararlarında ilk olarak sermaye ihtiyacı için dağıtılmayan kârları ikinci olarak borçlanma finansman alternatifini en son ise yeni hisse senedi ihracı yoluyla finansman ihtiyacının giderilmesi gerektiğini belirten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Pecking order teorisi
Soru Açıklaması

Pecking order teorisi: İşletme, sermaye kararlarında ilk olarak sermaye ihtiyacı için dağıtılmayan kârları ikinci olarak borçlanma finansman alternatifini en son ise yeni hisse senedi ihracı yoluyla finansman ihtiyacının giderilmesi gerektiğini belirtir.

14.

I. Kârlılık analizi

II. Dinamik analiz

III. Eğilim yüzdeleri analizi

IV. Karşılaştırmalı analiz

V. Dikey yüzde analizi

Yukarıdakilerden hangisi finansal tabloların analizinde kullanılan temel yöntemlerdendir?

Doğru Cevap: "D" III, IV ve V
Soru Açıklaması

Eğilim yüzdeleri analizi, Dikey yüzde analizi ve Karşılaştırmalı analiz finansal tabloların analizinde kullanılan temel yöntemlerdendir.

15.
Oran analizi tekniği için kullanılan Cari Oran ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Cari oran, işletmenin her bir liralık kısa vadeli borcuna karşılık kaç liralık dönen varlığı olduğunu gösterir.
Soru Açıklaması
Cari oran, dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile hesaplanır. İşletmenin her bir liralık kısa vadeli borcuna karşılık kaç liralık dönen varlığı olduğunu gösterir. Cari oranın birden büyük olması beklenir. Cari oran birden büyükse dönen varlıklar kısa vadeli borçlardan fazla demektir. Her an pazarlanabilir menkul kıymetlerin kısa vadeli borçları ne ölçüde karşıladığını gösteren oran ise Nakit Oranıdır.
16.
Günümüz finansman sistemi içerisinde, işletmelerin kullanabileceği finansman sağlama türü ve yeri hangi şıkta doğru olarak eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Ortaklık sermayesi-girişim risk sermayesi
Soru Açıklaması
Ortak parasını kullanmada, finansman sağlama yeri özsermayedir, A şıkkı yanlıştır. Faktöringde, finansman sağlama yeri kısa vadeli borçtur, B şıkkı yanlıştır. Arkadaş ve aile kaynaklarında, finansman sağlama yeri borçtur, C şıkkı yanlıştır. Ortaklık sermayesinde, finansman sağlama yeri girişim risk sermayesidir, doğru cevap “C” şıkkıdır. Franchisingde, finansman sağlama yeri orta ve uzun vadeli borçtur, E şıkkı yanlıştır.
17.
Modigliani-Miller yaklaşımı, firmanın piyasa değerinin borçlanma maliyeti ve özkaynak maliyetinin karşılıklı etkileşimi sonucu aynı kalacağını savunur. Verilen açıklamaya göre, Modigliani-Miller yaklaşımının benzerlik gösterdiği sermaye kararlarını analiz etmeye yönelik yaklaşım hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Net faaliyet geliri yaklaşımı
Soru Açıklaması
Net gelir yaklaşımına göre, işletmenin ortalama sermaye maliyeti, tüm sermaye yapılandırmalarında aynıdır. Bu nedenle Modigliani-Miller yaklaşımı verilen açıklamaya göre Net faaliyet geliri yaklaşımıyla benzerdir, doğru cevap “B” şıkkıdır.
18.
Finansal oranlar ve finansal analiz, farklı kullanıcılar tarafından çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Aşağıdaki alanlardan hangisi bu alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çalışanların maaş zamları için yaptıkları analiz
Soru Açıklaması
Sayfa 191 de açıklanmıştır.
19.
Bir işletmenin analiz yapılan dönem için ortalama varlıkları 5.200 TL ve net satışları 2.704 TL ise bu işletmenin varlık devir hızı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 0,52
Soru Açıklaması
Varlık Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Varlıklar = 2.704 / 5.200 = 0,52
20.
Gelir tablosunda aşağıdaki bilgilerden hangisini elde edemeyiz? 
Doğru Cevap: "A" İşletmenin o dönemde satın aldığı hammaddeleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler